mss
catagory
dp
no
cd
number
RomanTitlelanguagescriptmaterialstylecompletelinesizedatefiguremss_title

habi 1

0001ASK_BL-001

agastya vrata kathA

Skt.Dng.Paper, H. on bff.27(4a-82b) missing ff.1-3.5-11.14-17.19.21.22.52.56.62-65.70.71.73.76.77.80.83-9 lines23.5 x 10

habi 2

0002ASK_BL-001

(1) agastya vrata vidhAna , (2) vaiCravaNa bhaTTArakasya vrata vidhAna , (3) SIoDaCa lakSmI devyAH kalaCAnAM rUpa bheda

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.83 complete6 or 20 lines19.5 x 7NS786(1), 788(2)

habi 3

0003ASK_BL-001

(1) candradvIpAvagAme CrI kaNThanAtha viracite ardharAtra dIpa yogArcana vidhi , (2) damanAdhivAsana vidhi , (3) damanAvarohana vidhi

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.62 complete7 lines21.3 x 7NS763

habi 4

0004ASK_BL-001

CrI candradvIpAvatAre CrI kaNThanAtha viracite arddharAtra dIpa yoga vidhi , and arddharAtri dIpayogArcaNa sUtra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.145 incomplete6 lines22.7 x 8.5

habi 5

0005ASK_BL-001

(1) candradIpAvatAre CrI kuNDanAtha viracite CrI kubjikAmate arddharAtrI dIpa yogArcana vidhi , (2) sUdrayA bali biye vidh

Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.90 complete7 lines23.5 x 8.5NS794

habi 6

0006ASK_BL-001

CrIcandradIpAvatAre CrIkaNThanAtha viracitAyaM arddharAtri dIpayAgra (?)kriyA vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.68 (38+30) complete8 lines21.8 x 7.5NS793

habi 7

0007ASK_BL-001

(1) svasthAna parameCvaryAH vrata vidhAna , (2) bhairavatantre devI hara saMvAde vaTukabhairava kavaca , (3) viSNudharmottare tRtIya kANDe amogha vaiSNavI n Ama trailokyavijayAparAjitA mahAstuti rAjJI , (4) ICvara pArvatI saMvAde haridrA gaNeCa kavaca , (5) ananta deva pUjA , (6) skandapurANe hanumanta stotra , (7) rudrayAmale ekAkSara gaNapati stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.56 complete6 or 7 lines20.8 x 7.3NS892(?)

habi 8

0008ASK_BL-001

(1) CrI bhagavate CrI ananta stotra ( or anantavrata ) , (2) mahAlakSmI vrata vidhi , (3) dharma vidhi ( or vrata vidhAna )

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.114(57+ 57) complete7 lines18.6 x 6.2NS727(3)

habi 9

0009ASK_BL-001

ananta vrata vidhi

Skt.Newa:PaperTSpp.38 complete5 lines26 x 8.5NS797

habi 10

0010ASK_BL-001

(1) ayutAhuti yajJa vidhAna , (2) pUrNAhuti ( or AsaMCA vidhi )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.75(39+36) incomplete18-20 or 10 lines24.1 x 11

habi 11

0011ASK_BL-001

dharmaCAstrokta aSTaka vivAha vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.8(8+0) complete7 lines19.5 x 9.5

habi 12

0012ASK_BL-001

aSTamAtRkA pUjA

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.42 incomplete9 or 10 lines22.5 x 9.5NS947

habi 13

0013ASK_BL-001

mahAbhArata mrAhasayA (?) dharma judhithira ( yudhiSThira ) samvAde aCvamegha jajJa

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.42 incomplete3 or 7 lines19.5 x 8

habi 14

0014ASK_BL-001

ahorAtra yajJa vidhAna

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.83(74+9) complete24-26 lines10 x 21.5NS799

habi 15

0015ASK_BL-001

ahorAtra yajJa vidhi *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.140(70+70) incomplete18 or 30 lines24.2 x 10.5

figure ( in colour ) liGga , kalaCa , sarpa , ekadaCIyA maNDala , ananta vratayA maNDala , mAghayA maNDala

habi 16

0016ASK_BL-001

hindu pUjA vidhis

Skt.Newa:PaperTSpp.184 incomplete9 or 30 lines20.8 x 9NS776

habi 17

0017ASK_BL-001

Agama pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on irregularTSpp.146 incomplete6 lines22.9 x 9.4NS870

habi 18

0018ASK_BL-001

(1) title unknown (2) ArAtrika saGkSepa paddhati ( or - svalpa ArAtrika vidhi )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.98(52+46) incomplete7 or 9 lines22.8 x 10NS805(2)

habi 19

0019ASK_BL-001

CrI ugracaNDA pUjA vidhi and others *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.60 incomplete5 lines12.7 x 6.9

habi 20

0020ASK_BL-001

navarAtra paddhati

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.34 complete9 lines19 x 8.5NSx76

habi 21

0021ASK_BL-001

uttara paddhati ( siddhilakSmI AcaraNa pUjA vidhi , etc )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. irregularTSpp.99 complete6 lines22.6 x 8.5

habi 22

0022ASK_BL-001

(1) CrIpaJcamI bArAhI devyA paddhati , (2) kumArI bhojana vidhi , (3) vAgmatI xx , (4) CaGsana snAna (?)

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.30 (15+15) incomplete6-8 lines20.2 x 8.4

habi 23

0023ASK_BL-001

UrdhvAmnAya krama damanArohana vidhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.80 complete7 lines23.8 x 9.7NS979

habi 24

0024ASK_BL-001

title unknown * and vAjasaneya

Skt.Newa:Paper, H. on bff.16(1a-16a) complete 1 extra folio=No.12**6 or 8 lines36 x 8.6

habi 25

0025ASK_BL-001

umA yAmale khaDga prastArAvatAra prakrama

Skt.Newa:PaperTSpp.52 incomplete6 lines15.7 x 6.1

habi 26

0026ASK_BL-001

(1) RSi paJcamI vrata vidhi , (2) garbhAdhAna vidhi

Skt.-Newa:Dng.-Newa:Paper, H. on a & bTSpp.48 complete13 or 17 lines17.3 x 8NS989

habi 27

0027ASK_BL-001

title unknown *

Skt.Dng.Paper, H. on aff.17(28a-46b) missing ff.1-27.33.395 lines16.8 x 8.5VS1869

habi 28

0028ASK_BL-001

(1) daCakriyA vidhi , (2) ekAdaCa ( CrAddha ) vidhAna

Newa:Dng.Paper, H. on onebound book sidepp.28 complete9-11 lines15.9 x 10.6VS1994

habi 29

0029ASK_BL-001

kanyA dAna vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.70(34+36) complete13-15 or 7,8 lines14.4 x 8.2NS932

habi 30

0030ASK_BL-001

pUjA vidhi ( hindu , title unknown )

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.16 incomplete7 lines0 x 0

habi 31

0031ASK_BL-001

daCakarma pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bpp.134 incomplete13 lines0 x 0

habi 32

0032ASK_BL-001

(1) vAgdAna vidhi , (2) vivAha varaNI , (3) svayaMvara paddhati , (4) mAtRkA pUjA vidhAna , (5) CilA pUjA vidhi , (6) antya vidhi

Skt.Dng.Paper, H. on one sidebandedpp.35 complete9 lines23.5 x 15

habi 33

0033ASK_BL-001

(1) kalaCa pUjA vidhi , (2) kAlI sahasrAkSI mantra , (3) mantra siddhi daCa saMskAra prakaraNa wa mantra dayeke vidhi , (4) kokhayA caritra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTScomplete6 lines18.5 x 9VS1994(2), VS1995(3)

habi 34

0034ASK_BL-001

kAmAgni yajJa vidhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bTSpp.71 complete23 lines24.5 x 10.9VS1997

habi 35

0035ASK_BL-001

hindu stotras

Skt.Dng.Paper, H. on aTSpp.84 complete5 lines16.8 x 9.1

habi 36

0036ASK_BL-001

(1) kArttika vrata CivAdi paJcAyaNa pUjA vidhi , (2) AdhimAsa vrata

Skt.Newa:(1)-Dng.(2)Paper, H. on a & bTSpp.30(16+14) complete7 or 8 lines15.4 x 7.5NS960(1)

habi 37

0037ASK_BL-001

(1) praCasta kAla nirNaya * , (2) cAmuNDArcana vidhi **

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.20 incomplete9 lines23.5 x 8.8

habi 39

0038ASK_BL-001

kAlAgni yajJa vidhi

Skt.Dng.Paper, H. on bff.36(1b-36b) missing ff.37-8 lines23.9 x 10.7

habi 40

0039ASK_BL-001

kAlikArcaNa homa vidhi ( or kAlAGgi jajJasvalpa vidhi )

Skt.Newa:Paper, H. on aTSpp.99 complete6-20 lines21.5 x 7.8

habi 41

0040ASK_BL-001

kAlI pUjA vidhAna (?)

Newa:Newa:PaperTSpp.161 incomplete7 or 8 lines23 x 8

habi 42

0041ASK_BL-001

CrIkubjikASTaka

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.39 complete6 lines21.5 x 7

habi 43

0042ASK_BL-001

(1) paCcima jeSThAmnAye CrIgurumaNDala devAjJAna , (2) xxxxmnAye xxx karmArcaNa , (3) xxxxx pavitra rohana vidhi , (4) xxx avarohana , (5) CrIxxx jeSThAmnAye CrIkubjikA karma devArcana

Skt.Newa:PaperTSpp.76(38+38.) incomplete7 or 8 lines20.3 x 7NS730

habi 44

0043ASK_BL-001

(1) kumArI pUjA , (2) naolAsone vidhi , (3) varSa bandhana vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.34 (18+16) complete6 lines15.8 x 6.7

habi 45

0044ASK_BL-001

kumbha pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.40(9a-49b) missing ff.1-8.17.50-7 lines25.8 x 11.2

habi 46

0045ASK_BL-001

(1) kulapiNDa thaye vidhi , (2) bagalAmukhI pUjA

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.159(86+73) complete7 or 6 lines18.6 x 8NS977(1), 994(2)

habi 47

0046ASK_BL-001

kAtyAyanokta sUrya kuCaNDi karma ( or kuCaNDI vidhi )

Skt.Dng.Paper, H. on bbound bookpp.56(29+27) complete17 or 18 lines10.5 x 18

habi 48

0047ASK_BL-001

(1) kAtyAyanokta kuCaNDikarma , (2) ihi masyatvA (?)

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTS with skin coverpp.116(58+58) complete5 lines18 x 6.9NSrasa §¬nya hasti 806(1)and 809(2)

habi 49

0048ASK_BL-001

kAtyAyanokta sUryakuCANDikarma *

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.56 incomplete6 lines18.5 x 7.7VS1947

habi 50

0049ASK_BL-001

(1) kAtyAyanokta kuCaNDI vivaraNa , (2) phala vihA ( vivAha ? ) , (3) Atyudayikaya (?) bodaka vRddhi CrAddha vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.170 complete7 lines13.7 x 6.5NS917(1)

habi 51

0050ASK_BL-001

kAtyAyanokta kuCaNDi karma

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.60 incomplete6 lines18.5 x 5.5NS589(?)

habi 52

0051ASK_BL-001

CrIkojAgrata lakSmI pUjA vidhi

Skt.Dng.Paper, H. on aTSpp.29 (16+13) complete10 lines15.3 x 11.5VS1981

habi 53

0052ASK_BL-001

koTi homa vidhi

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.44(23+21) complete5-7 lines19.3 x 7.3

habi 54

0053ASK_BL-002

kaumArI pUjA vidhi

Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.56(31+25 +extra 9) pages complete(?)7 lines20.7 x 9

habi 56

0054ASK_BL-002

(1) kaumAri pUjA vidhi , (2) ugra (?)caNDA mantrAGga stuti , (3) unknown (4) CrIskandapurANe CItalASTaka stotra

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.65 complete6 lines17.5 x 6.5NS728(1) VS2010(4)

habi 57

0055ASK_BL-002

bali vidhi * ( hindu )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.11 complete5 lines16 x 6.5

habi 58

0056ASK_BL-002

gaNeSa pUjA vidhi

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.30(16+ 14) complete20 lines more or less0 x 0NS1006

habi 59

0057ASK_BL-002

(1) gaNeCa pUjA vidhi , (2) nArada viracita pItAmvarA stotra

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on aTSpp.33(20+13) complete19 or 7 lines0 x 0NS999

habi 60

0058ASK_BL-002

gaNeCa pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.10(10a-24b) missing ff.1 -9.13.16.17.21.22.25-6 lines15 x 7

habi 61

0059ASK_BL-002

(1) garuDa nArAyaNa pUjA paddhati , (2) mahAdIpa vidhi , (3) chAma saGkrAntI cikaM tayegu mantra , (4) tila mAdhavasya nitya pUjA paddhati

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.42(18+24) incomplete(1)15-19 or 9-11 lines18.8 x 9.1

habi 62

0060ASK_BL-002

(1) gandharva vivAha vidhi , (2) gayA (?) vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.38 incomplete7 or 8 lines20 x 9NS943(1)

habi 63

0061ASK_BL-002

(1) gandharva vivAha vidhi , (2) Civa Cakti samarase mahAmAyA stava , (3) Civa Cakti samarase mAlinI daNDaka stava , (4) iSTadevatA pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.56 complete4 or 20 lines19.7 x 6.5NS760

habi 64

0062ASK_BL-002

skanda purANe himavat khaNDe guhyeCvarI aSTottaraCata nAma stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.48 complete5 lines13.8 x 6.4NS861

habi 65

0063ASK_BL-002

(1) guhyeCvarI pUjA vidhi , (2) skandapurANe himavatkhaNDe guhyeCvarI aSTottaraCata nAma stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.48 incomplete5 lines15 x 6.4

habi 66

0064ASK_BL-002

CrIguhyakAlI mAlA mantrAyutAkSara

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.104(61+43) complete5 lines19.3 x 6.5

habi 67

0065ASK_BL-002

guhyakAlikA pUjA karma vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.75 incomplete6 lines20 x 7.7

habi 68

0066ASK_BL-002

guhyakAlyAH AtmapUjA tattva Codhana vidhi

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.10 complete6 lines13.5 x 5.9

figure of guhyakAlI , guhyakAlI yantra and sumukhImAtaGgI cakra

habi 69

0067ASK_BL-002

kAlikulArNave mahAtantre mahAtrAne (?)CrImahAguhyakAlyA mahA SoTA

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.46 complete6 lines17.9 x 8.3

habi 70

0068ASK_BL-002

(1) guhyakAlyA homa , (2) prANa pratiSThA mantra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.83 complete7 or 27 lines18.8 x 5.3

habi 71

0069ASK_BL-002

kubjikA sahasra prAkSarI

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.8(1b-8b) missing ff.9-5 lines24.3 x 7.3

habi 72

0070ASK_BL-002

(1) skandapurANe himavat khaNDe guhyeCvarI aSTottaraCata nAma stotra , (2) guhyeCvarI pUjA vidhi

Skt.Newa:PaperTSpp.44 incomplete6 lines21.4 x 7.8NS884

habi 73

0071ASK_BL-002

(1) CrIguhyeCvarI stotra , (2) guhyeCvarI pUjA vidhi , (3) skandha purANe himavat khaNDe guhyeCvarI aSTottara Cata nAma stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.57(31+26) complete5 lines14.8 x 6.5NS854

habi 74

0072ASK_BL-002

(1) godAna vidhi , (2) title unknown ( pUjA vidhi )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.6 incomplete((2))*22 lines22.2 x 9.2

habi 75

0073ASK_BL-002

graha daCA wa CAnti vidhi

Newa:-Skt.Newa:Paper, H. on a & bbound bookpp.41 incompleteirregular lines20.5 x 13

habi 76

0074ASK_BL-002

( nava ) grahArcana and graha dAna

Skt.Newa:Paper, H. on bTSpp.28 incomplete5 or 6 lines18.5 x 6.7

habi 77

0075ASK_BL-002

(1) graha yajJa karma , (2) navagraha stuti , (3) navagraha stava

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.25 incomplete6 lines19.4 x 6

habi 78

0076ASK_BL-002

cakrArcana

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.60 complete10 or 11 lines18.8 x 8.2

habi 79

0077ASK_BL-002

(1) caturdaCI pUjA , (2) tripurasundarI pUjA

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bTSpp.64 complete7 lines17 x 8.4

habi 80

0078ASK_BL-002

caturdasIyA pUjA paddhati

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.45 incomplete7 lines21.7 x 9.8NS918

habi 81

0079ASK_BL-002

caturdaCiyA ( pUjA )paddhati

Newa:-Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.24 complete7 lines28 x 11.6NS952

habi 82

0080ASK_BL-002

caNDikA nityArcana vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.34 incomplete5 lines12 x 8

habi 83

0081ASK_BL-002

(1) candra pUjA vidhi , (2) CrIcandramA stotra , (3) candra SoDaCa nAma stotra

Skt.Dng.PaperTSpp.9 complete4 or 8 lines22.5 x 9VS1921(2)

habi 84

0082ASK_BL-002

(1) candramA pUjA vidhi , (2) gaNeCa pUjA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.12 incomplete7 or 8 lines19 x 8.5

habi 85

0083ASK_BL-002

CrIarddharAtrI dIpa vidhi (?)

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.50 complete6 lines23 x 8.3NS833

habi 86

0084ASK_BL-002

title unknown ( cheM pratiSThAyA Ahuti )*

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.62 incomplete7 lines20.4 x 8

habi 87

0085ASK_BL-002

(1) kSetrapAla pUjA vidhi , (2) harisiddhi pUjA vidhi , (3) chinnamastA nitya karma paddhati , (4) pITha pUjA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.44 complete7 lines20.5 x 8VS1912

habi 88

0086ASK_BL-002

(1) CrIkRSNa janmASTamI vrata , (2) CrImahAdeva pArvatI saMvAde CrI AdityAdi vrata vidhi kathA , (3) CrIpadmapurANe uttarottarakhaNDe Civa kumAra saMvAde svasthAnI vrata kathA

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.62 complete6 or 8 lines20 x 8.5NS903

habi 89

0087ASK_BL-002

(1) CrIjanmASTamI vrata indra nArada saMbAde bhASA , (2) janmASTamI vrata vidhi

Skt.-Newa:*Dng.Paperbound bookpp.30(22+8) complete12 or 14 lines27.5 x 13.5NS1043(1)

habi 90

0088ASK_BL-002

CrI daivalakeCAri paNDita viracite janmotsava vidhiH

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.31(18+12) extra 1 page, complete6 lines18.4 x 8.2

habi 91

0089ASK_BL-002

jalayajJa jalapratiSThA vidhi and others *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.328(163+165) incomplete16-19 lines9 x 19.5NS785

habi 92

0090ASK_BL-002

jala yajJa

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.10 completeirrregular lines19 x 8.7NS945(?)

figure of daigrams

habi 93

0091ASK_BL-002

(1) jalayajJa vidhi or jalayajJa jalapratiSThA vidhi , (2) yarjanya (?)pATha vidhi , (3) bhImarathAvarohana yajJa vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.90(44+46) completemore than 30 lines8 x 20.7NS915(1)

habi 94

0092ASK_BL-002

Civa pUjA vidhi and others

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.175 incomplete24 or 25 lines21 x 8

habi 95

0093ASK_BL-002

jonAhile vidhi and others

Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on aTSpp.17 complete5 lines18 x 8NS972

habi 96

0094ASK_BL-002

unknown ( jyotiSa pUjA vidhi )*

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.41(20 +21) incomplete21 or 22 lines24.9 x 10.4

habi 97

0095ASK_BL-002

(1) jhala boye vidhi , (2) title unknown ( skt. )

Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.53 (31+22) complete?6 lines18.8 x 8VS2002

habi 98

0096ASK_BL-002

jhali boye vidhi

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.19 incomplete6 lines12 x 7

habi 99

0097ASK_BL-002

(1) jhale boyayA vidhAna , (2) ajarAdi bali , (3) mantra ratnakara ( tritIya taraGga )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.64 (28+36.extra 5) complete7 lines19.5 x 8.2

habi 100

0098ASK_BL-002

gaGgeCvarI ( or jhaGkeCvarI )pUjA vidhi

Skt.Newa:PaperTSpp.18 complete6 lines16 x 6.7

habi 101

0099ASK_BL-002

title unknown ( tattva bodha ? )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.9(1b-9b) missing ff.10-6 lines21.5 x 10.4

habi 102

0100ASK_BL-002

(1) tantra sandhyA vidhi , (2) liGgArcana vidhi , (3) nityArcana vidhi

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.18 complete9 lines21 x 7.2NS769

habi 103

0101ASK_BL-002

tarpaNa vidhi

Skt.Dng.Paper, H. on one sideTSpp.17 complete5 lines17.8 x 7.8VS1940

habi 104

0102ASK_BL-002

(1) ugratArAdevyAH nityakarmArcana , (2) CaGkarAcArya viracitAyAM tArA devyA stotra , (3) nIlatantre tArA Catata (?) , (4) mahAkAla pUjA paddhati

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.40 (24+16) complete5 lines21.6 x 7.4

habi 105

0103ASK_BL-002

CrI rAmakRSNopAdhyAya viracita tArArcana candrikA

Skt.Newa:Paper, H. on a & bone eyeletff.29(1b-29b) complete7 lines23.3 x 7.5

habi 106

0104ASK_BL-002

tIrtha jAtrA snAn , and 86 tIrtha nAmAvali

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.23 incomplete13 or 16 lines19 x 9

habi 107

0105ASK_BL-002

tIrtha sAdhana

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.23 complete6 lines21.2 x 8.5

habi 108

0106ASK_BL-002

damanArohaNa karma (?)

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.36(18+ 18) complete4 or 5 lines10.5 x 4.5

habi 109

0107ASK_BL-002

(1) gaurI CaGkara damanAropaNa vidhi , (2) gaurI CaGkara mUrtiSu devatAyAH pavitrArohaNa vidhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.43 complete9 lines25.5 x 10.2NS934

habi 110

0108ASK_BL-002

(1) damanArohaNa vidhi * , (2) bali vidhi **

Skt.Newa:PaperTSpp.27(15+12) incomplete8 lines23.5 x 9.5

habi 111

0109ASK_BL-002

(1) paCcimajeSThAmnAya karmArcana , (2) damanArohana vidhi , (3) arddharAtrI dIpa yAga (?) vidhi , (4) arddharAtri dIpa dAgA (?)rcana vidhi , (5) paCcimajeSThAM aSTAmnAye aSTaviMCati karmArcana , (6) paCcimajeSThAmnAye gurumaNDalArcana , (7) CrI mAlanI daNDaka stotra , (8) Civasasti ( Cakti ) samarasa ( tve )mahAmAyA stava stotra

Skt.Newa:PaperTSpp.150(74+76) complete9 lines22.5 x 8.2NS629

habi 112

0110ASK_BL-002

daCakarma vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.190 complete20 lines9 x 25NS982, 983

habi 113

0111ASK_BL-002

daCakalA , dvAdaCakalA , SoDaCakalA pAtra pUjA

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.14 complete5 lines15.3 x 6.4

habi 114

0112ASK_BL-002

daCapiNDa vidhi , or daCakriyA CrAddha vidhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on one sidebound bookpp.36 incomplete8 or 9 lines15.5 x 11.5

habi 115

0113ASK_BL-002

(1) CrIkAlIkulasarvasve (?)CrIdakSinakAlikAyA aSTottaraCata nAma stotra (2) dakSiNakAlikAyAH saMkSepa pUjA vidhAna

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bTS5 or 8 lines, incomplete21.2 x 8.5

habi 116

0114ASK_BL-002

(1) CrIdakSiNakAlikA pUjA vidhi , (2) lumaDhi ajimAyA nityapUjA vidhi , (3) SoTAmAlinI nyAsa

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.61 (33+28) complete6 lines20.5 x 9.3NS951

habi 118

0115ASK_BL-002

(1) dakSiNArcana vidhi , (2) CrImad Arya dakSiNakAlikA devyAH pUjA paddhati , (3) title unknown ( pITha nyAsa )

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.69(35+34) incomplete6 lines20.1 x 8NS982(2)

habi 119

0116ASK_BL-002

(1) mahAnavamI khaDga bhoga pUjA vidhi , (2) mahAdaCamiyA khaDga jAtrA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.70 complete6 lines19.5 x 8.9

habi 120

0117ASK_BL-002

pUjA vidhi ( title unknown , hindu )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.62 incomplete19.3 x 7.6

habi 122

0118ASK_BL-003

(1) sundarI ( A )cArya viracitAyAM sumukhI stotra , (2) caM ( dra ) dvIpAvatAre CrI kaNThanAtha viracite kubjikA arddharAtri dIpa jAga (?) vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.63 complete8 lines24.5 x 9.3

habi 123

0119ASK_BL-003

CrInirNayadapaNokta CrIkArtavIryArjunasya kAmpadIpa vidhi saMkSepa paddhati *

Skt.Dng.Paper, H. on aff.23(1b-25a) missing ff.2.226 lines18.5 x 9.9SS1756

habi 124

0120ASK_BL-003

dIpa yAga (?) vidhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.46 complete6 lines20.3 x 10

habi 125

0121ASK_BL-003

dIkSA karma vidhi

Newa:-Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.24 complete6 lines18.5 x 8.2

figure of CikSA maNDala

habi 126

0122ASK_BL-003

(1) dIkSA vidhAna , (2) parAtantre CrIcakravarNana darCana phala *

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bTSpp.35 complete6 lines21.5 x 9.5

habi 127

0123ASK_BL-003

dIkSA mantra pradAna vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.47(23+24) complete5 lines17.3 x 7.4

habi 128

0124ASK_BL-003

svalpadIkSA pustaka ( or dIkSAmantra pradAna pustaka )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.80 complete4 or 6 lines11 x 5.9NS940

habi 129

0125ASK_BL-003

duimAju pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.28 incomplete5 lines17.3 x 8.3

habi 130

0126ASK_BL-003

hindU pUjA vidhis and stotras

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.156 incomplete6 or 7 lines19.9 x 7NSgraha caraNa d´pa(?)(8)

habi 131

0127ASK_BL-003

deva sAdhanas. ( hindu )

Skt.Newa:PaperTSpp.54(27+27) incomplete7 lines15.2 x 5.4

habi 132

0128ASK_BL-003

title unknown ( devI pUjA vidhi )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.11 incomplete8 lines23.3 x 10

habi 133

0129ASK_BL-003

(1) CrIpaCcimajyeSThAmnAye CrIgurumaNDala devArcana , (2) aSTAviMCati karmArcana

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.120 incomplete5 lines23.8 x 7.9

habi 134

0130ASK_BL-003

mArkaNDeya purANe sAvarNike manvantare devImahAtmya

Skt.Dng.Paper, H. on bff.41(9a-49b) missing ff.1 -88-10 lines25.3 x 12.3

habi 135

0131ASK_BL-003

(1) deCa bali pUjA vidhi , (2) kulacakreCvarI pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.62 complete6 lines20.2 x 9NS901

habi 136

0132ASK_BL-003

dyaamAjuyA bosadhAnayAta paJji *

Newa:Newa:PaperTSpp.4, omplete15 lines13.5 x 4.7NS812

habi 137

0133ASK_BL-003

nakSatrayA rACi wa vibhinna vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.43, damaged6 lines13.2 x 5.5

habi 138

0134ASK_BL-003

dharma saMpUrNa (?)*

Skt.-HindiDng.Paper, H. on one sideTSpp.24 (14+10) complete6 lines15.8 x 8

habi 139

0135ASK_BL-003

dhArAhuti

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.2(1a-2a) complete4 lines16.5 x 5.5NS937

habi 140

0136ASK_BL-003

(1) title unknown ( dhUpa dIpa viCeSaNa ) , (2) kArttavIryayA kathA

Newa:Newa:Paperbound bookpp.20(1b-22) missing pp.1a.19.20.23-19 or 20 lines20 x 15.5

habi 141

0137ASK_BL-003

(1) mahAbhairava svacchandasya sahasra nAma stotra ( viSNuyAmale umAmaheCvarasamvAde ) , (2) dhUpa vidhAna , dIpa vidhAna , naivedya vidhAna

(1)Skt.-(2)Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.41 incomplete8 lines20.7 x 9.2

habi 142

0138ASK_BL-003

narasiMha pwarANIya snAna vidhi

Bgl.Mtl.Paper, H. on a & bTSpp.19(11+8) incomplete7 lines19.8 x 8

habi 143

0139ASK_BL-003

(1) navagrahArcana vidhi (2) vaTu AjJAdi yajJa vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.70, incomplete6, 7 or 20 -22 lines25.2 x 10NS

habi 144

0140ASK_BL-003

(1) mahAnavamI pUjA vidhi , (2) mahAdaCamI pUjA vidhi *

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bTSpp.78 complete9 lines27.5 x 11.5

habi 145

0141ASK_BL-003

nava rAtra pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.24 (14+10) incomplete7 lines21 x 8

habi 146

0142ASK_BL-003

navarAtra vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on one sideff.109 complete(?)7 lines18 x 7

habi 147

0143ASK_BL-003

navarAtra pUjA , etc *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.125(67+58) 17 extra, complete7 or 17 lines18.3 x 7.4NS

figure of 4 CrI yantras

habi 148

0144ASK_BL-003

navarAtra vidhi

Skt.Dng.Paper, H. on bff.89(6a-101b) missing ff.1-5.33-41.43.48-50.52-58.75-79.82.83.88-90.92.98.99.102- double folio-715.27.28.63-73.84-868 lines32.8 x 9.2

habi 149

0145ASK_BL-003

hindu pUjA vidhis

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.177(81+96) complete5 or 7 lines21.5 x 8NS 899 (5)

habi 150

0146ASK_BL-003

navalAsane (?) vidhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on aTSpp.19 complete9 lines more or less22.5 x 10.6VS

habi 151

0147ASK_BL-003

(1) nAma karaNa karaCArcana vidhi , (2) svasti vAcana , (3) kAlidAsa viracita maGgalASTaka

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.41(27+14 and 4 extra pages) incomplete (1)6, 7 or 19-21 lines18.7 x 8.6NS

habi 152

0148ASK_BL-003

nitya karma devArcana pUjA vidhi *

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.225 complete6 lines17.2 x 7

habi 153

0149ASK_BL-003

hindu pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.53 (26+27) complete8 lines14.3 x 6.6

habi 154

0150ASK_BL-003

nityakarma devyArcana ( hindu )

Newa: Dng.Paper, H. on a & bTSpp.72 incomplete6 or 9 lines20 x 8.4

habi 155

0151ASK_BL-003

(1) nityakarma vidhi , (2) snAna vidhi

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.8 complete7 lines19.5 x 9NS 914 (1)

habi 156

0152ASK_BL-003

(1) liGgArcana vidhi , (2) kubjikA , (3) siddhilakSmI mAlA mantra , (4) nitya karma vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.78 complete5 or 6 lines19.5 x 8.2NS

habi 157

0153ASK_BL-003

nitya karma vidhi

Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.32 incomplete5 lines20 x 7.2

habi 158

0154ASK_BL-003

nitya karma vidhi ( hindu )

Newa:Newa:Paper, H. on app.14 complete5 lines18.5 x 6NS

habi 159

0155ASK_BL-003

nityadevArcana *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.104(52+ 52) complete5 lines15 x 5.7

habi 160

0156ASK_BL-003

(1) CrI uttarAmnAya nitya pUjA vidhi , (2) UrddhAmnAya tripurasundarI devyA stotra , (3) uttarAmnAya , (4) pUrvAmnAya SaTkaumarI nitya karmArcana

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.388 or 11 lines18.6 x 8.5

figure ( line drawing ) -siddhilakSmI , pratyaGgirA ( uttara ) , unknown , SaTkaumarI ( pUruva )

habi 161

0157ASK_BL-003

hindu pUjA vidhis *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.57 incomplete5 or 6 lines15.5 x 6.4

habi 162

0158ASK_BL-003

nityArcana paddhati ( hindu )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.71(35+36) incomplete7 lines0 x 0NS

habi 163

0159ASK_BL-003

nityArcana vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.30 complete5 lines18.5 x 8NS

habi 164

0160ASK_BL-003

hindu pUjA vidhis and stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.40 complete6 lines20 x 9NS

habi 165

0161ASK_BL-003

nitya karma paddhati ( or nityArcaNa vidhi )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.16 complete5 lines19 x 7.5NS

habi 166

0162ASK_BL-003

nityakarma vidhi *

Skt.-Nep.Newa:-Dng.Paper, H. on bTSpp.56 incomplete5 lines16.2 x 6.8NS933(VS1869)

habi 167

0163ASK_BL-003

hindu stotras and vidhis

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.110 (55+55) complete6 lines15.3 x 5.5NS723, 869, 878

habi 168

0164ASK_BL-003

hindu pUjA vidhi ( daCamI vidhi , etc )

Skt.-Newa:-Mtl.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.43(22+21) complete6 lines21.3 x 7.8

habi 169

0165ASK_BL-003

(1) nIla sarasvatI nityArcana vidhAna , (2) siddhilakSmI pUjA vidhi , (3) devI purANe vajratArA stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.76 incomplete8 lines10.8 x 5.1

habi 170

0166ASK_BL-003

hindu pUjA vidhis

Skt.Newa:PaperTSpp.150(75+75) incomplete14-16 lines28.3 x 8.5

habi 171

0167ASK_BL-003

nyAsa

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.2 (or f.1 only)5 lines22.5 x 7.7NS1009(?)

habi 172

0168ASK_BL-003

nyAsa vidhis. ( hindu )

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.48 incomplete7 lines15.5 x 6.7

habi 173

0169ASK_BL-003

stotras and pUjA vidhis ( hindu )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.42 complete8 or 9 lines18.5 x 8.5

habi 174

0170ASK_BL-003

collection of nyAsa

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.23 incomplete7 lines22.7 x 8.9

habi 175

0171ASK_BL-003

hindu pUjA ( nyAsa ) vidhi

Skt.Bhj.PaperTSpp.162 incomplete10 lines19.2 x 8.2

figure of 6 yantra , maNDalas

habi 176

0172ASK_BL-003

hindu pUjA vidhi ( aparAjitA pUjA vidhi ? )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.33(2a-36b) missing ff.1.28.29.37-8 or 9 lines27.3 x 8.5

habi 177

0173ASK_BL-003

paCcima jeSThAmnAya

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.60 complete10 lines25.5 x 12NS898

habi 178

0174ASK_BL-003

paCcima jeSThAmnAya navAtmA kubjikA mUla sthAna mahAdevyAH devyarcana karmArcana paddhati

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.50 (25+25.) incomplete7-9 lines19.3 x 7.7

habi 179

0175ASK_BL-003

paCcima jeSThAmnAya karmArcana

Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.84 incomplete7 or 8 lines20.3 x 7.5

habi 180

0176ASK_BL-003

(1) pUrvabAla nitya devArcaNa vidhi , (2) paCcimabAla devArcaNa vidhi , (3) kAlikA kavaca

Skt.Newa:PaperTSpp.93(48+45) complete6 lines14 x 5.5

habi 181

0177ASK_BL-003

pAtheya CrAddha vidhi

Skt.Dng.Paper5727.3 x 11.5

habi 182

0178ASK_BL-003

pArthiva pUjA vidhi

Skt.Newa:Paperff.16(1a-16a) complete6 lines21.6 x 7.3

habi 183

0179ASK_BL-003

(1) saMchepa piNda thaye vidhi , (2) strI SoDasI

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.25 complete(1)7 lines (2)5 or 6 lines26.8 x 10.6NS995

habi 184

0180ASK_BL-003

pitR mAtR pUjA kula piNDArcana

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.14 incomplete8 lines22 x 8.5

habi 185

0181ASK_BL-003

pITha pUjA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.68 complete7 lines17 x 8.5NS994, 1034

habi 186

0182ASK_BL-003

title unknown ( samaya dIkSA vidhi )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.33 complete6 lines16.5 x 7.7

habi 187

0183ASK_BL-003

(1) pIThAvatAra stuti , (2) CrI 2 bhAskara malla priya saciva manorathasiGha kArita dvija varagaNadhara kRta samuccaya gaNeCAdi mAtR ( a )rccana paddhati

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.55 complete7 lines14.8 x 7

habi 188

0184ASK_BL-003

(1) CrImad bhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidhyAyAM yoga CAstre CrI kRSNArjuna saMvAde bhISma parvaNi vibhUti yogo nAma daCamo'dhyAya , (2) puThikA chAye behorA ( nepAla samvat 905-924 )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.33 complete6 lines19.2 x 8.5

habi 189

0185ASK_BL-004

tripurasundarI karmArcana vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.102 complete8 lines24 x 9.5

habi 191

0186ASK_BL-004

puSkaraNI praNAlI pratiSThA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.98 complete20 lines22.6 x 9NS827

habi 192

0187ASK_BL-004

(1) liGgArcana paddhati , (2) sarakAli (?)navarAtra vidhi , (3) siddhilakSmI mAlA mantra

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.79 complete4 or 9 lines17.5 x 8NS1016

habi 193

0188ASK_BL-004

pUjA paddhati ( hindu )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.2(1b-2a) complete5 lines15.6 x 6.8

habi 194

0189ASK_BL-004

bauddha pUjA vidhi ( title unknown )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.26 complete5 lines19.5 x 6.8

habi 195

0190ASK_BL-004

cUDAkaraNa karNAbheda vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.34 incomplete27 lines8.1 x 23

habi 196

0191ASK_BL-004

paCcima jeSThonujeSThAmnAya pUjA vidhi

Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.104 complete11 lines20.8 x 9NS777

figure of yantras

habi 197

0192ASK_BL-004

lakSaNa samuccaya ( or pratiSThA lakSaNa sAra samuccaya or pratiSThA tantre lakSaNa samuccaya )*

Skt.Newa:Paper, H. on bff.171(1b-181a) missing ff.2-117 lines28 x 9.8NS852

habi 198

0193ASK_BL-004

pratyaha CivAdi paJcayaCa pUjA vidhi and others *

Skt.Newa:PaperTSpp.21(11+10) complete12.1 x 6.4NS918

habi 199

0194ASK_BL-004

(1) CrIskandapurANe brahmottara khaNDe pradoSa vrata vidhAna , (2) CAMbhu sadACivASTaka stotra , (3) skanda purANe Civa dvAdaCa nAma stotra , (4) CrImRgaRSi viracita liGgASTaka , (5) pArthI (?)pUjA vidhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on aTSpp.122(62+60) complete5 lines10.7 x 5.8VS1898(1)

habi 200

0195ASK_BL-004

prANa pratiSThA vidhi and sthirIkaraNa vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.8 complete6 lines19.5 x 8.4

habi 201

0196ASK_BL-004

prAtar kRtyAdi snAna sandhyA vidhi

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.21 complete7 lines17.2 x 8.1

habi 202

0197ASK_BL-004

(1) prAyaCcitta homa viCeSa vidhi , (2) bhImaratha alpajo vidhi , (3) sAchonakeyA vidhi , (4) varSa vaMCAvalI *

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.24 complete25 or 7 lines20.5 x 8.3NS799(1)(2) 801(3)

habi 203

0198ASK_BL-004

CrAddha vidhi *

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.23 (11+12) incomplete7 lines14.3 x 7.3VS1883(?)

habi 204

0199ASK_BL-004

brahmayAmalokta bagalAmukhI sAdhana nAma aSTaviMCatitama paTala

Skt.Dng.Paperff.12(1b-13a) missing f.25 lines21.3 x 9

habi 205

0200ASK_BL-004

vaTukasya snAna vidhi , vaTukasya candana vidhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.20 incomplete6 or 7 lines20 x 9.6

habi 206

0201ASK_BL-004

vaTuka bhairava dIpa dAna

Newa:Dng.Paperbound bookpp.7 complete19 lines19.8 x 16NS967

habi 207

0202ASK_BL-004

(1) CrImerutantre vaTukArcana , (2) pUjA vidhi ( mahAlakSmI )

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.22 complete5 lines18.6 x 8.3

figure of bhairava , kukura , etc

habi 208

0203ASK_BL-004

vAgmati snAna parva saMgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.20 missing ff.2.56 lines24.5 x 8.4turya netra vasau bar·e

habi 209

0204ASK_BL-004

hindu pUjA vidhi ( bAlA tripurasundarI nityapUjAvidhi ? )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.25 complete5 lines13.4 x 7VS1860(?)

habi 210

0205ASK_BL-004

hindu stotra

Skt.Newa:Paperff.3(f.5 and 2 folios-no number7 lines19.7 x 5

habi 211

0206ASK_BL-004

hindu vidhi ( saGdhyA pUjA vidhi ? )

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.6 complete6 lines17 x 8

habi 212

0207ASK_BL-004

title unknown ( vidhi )*

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.20 incomplete18 lines19.8 x 7.7

habi 213

0208ASK_BL-004

title unknown ( hindu vidhi )

Skt.Newa:PaperTSpp.25(25+0) incomplete9 lines19.2 x 9

habi 214

0209ASK_BL-004

(1) nepAla madhye pIThArcana vidhi , (2) kAlapuSpa CAnti bali Camana CmaCAna bali vidhi , (3) mahAbali biyA vidhAna , (4) mahAgaNapati pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.34 complete(4), incomplete7 lines25 x 9

habi 215

0210ASK_BL-004

hindu pUjA vidhis and stotras

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.172 (87+85) complete5 or 6 lines20 x 7.5

habi 216

0211ASK_BL-004

(1) adhAmnAya gaNeCa vairocanI svatantra bhairava AdhAra cakra vidhi (2) svAdhiSThAna brahmA pUrNeCvarI svachanda bhairava pUrvAmnAya svAdhiSThAna cakra vidhi , (3) nArAyaNa CrIdakSiNakAlI aghora mahAkAla bhairava dakSiNAmnAya maNipUra cakra vidhi , (4) CrI mahArudra CrIkubjikA mahAkAla bhairava paCcimAmnAya anAhata cakra vidhi , (5) CrIuttarAmnAya jIvAtmane CrI guhyeCvarI CrIcaNDakApAli bhairava viCuddha cakra vidhi , (6) CrI chinnamastA paTala , (7) CrI vandidevI stotra (8) pracaNDonmatta kapAlamAlinI tantrokta , (9) tattavataraGginyAM akathAdivarNano nAma SaSTha taraGga , (10) CrIrudra yAmale CrIdakSiNakAlikA trailokya mohana kavaca , (11) bugamasama andupAra (?)*

Skt.Newa:Paper, H. on a & bpp.48 incomplete *.(11)newly written in8 lines23.4 x 9.3VS1919

habi 217

0212ASK_BL-004

vratabandha vidhi ( hindu )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.80 (41+39) missing the last page6 lines20.5 x 7.2NS805

habi 218

0213ASK_BL-004

kalaCa pUjA vidhi *

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.23(23+0) incomplete21.5 x 7

habi 219

0214ASK_BL-004

(1) bhImarathAvarohana yajJa vidhi , (2) hindu pUjA vidhis * , (3) CrIdharArcana vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.136 incomplete4 or 20 lines20.6 x 8.3NS964(3)

habi 220

0215ASK_BL-004

(1) viSNu paJjara stotra , (2) atharva vedatAsa (?) stava

Newa:Dng.PaperTSpp.34 complete6 or 7 lines18.6 x 8.3VS1872

habi 221

0216ASK_BL-004

(1) CrIdevapratiSThAdina kubji (?) gni yajJa , (2) CrIdarpaNa CikhAyAM siddhi sAra saMgrahe caturACIti sahasre devyASTaka , (3) deCA pAtana vidhi *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.220 incomplete7 or 22 lines23.3 x 7.7NS925(1), 870(3)

habi 222

0217ASK_BL-004

gRha pratiSThA vidhi

Skt.Newa:PaperTSpp.40 incomplete22 lines7.5 x 20.4

habi 223

0218ASK_BL-004

pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.58 incomplete4 lines14.3 x 6.2NSx21

habi 224

0219ASK_BL-004

(1) mAlA Codhana vidhi , (2) purarcaNa (?) vidhi , (3) sUkSma (?)yajJa vidhi , (4) tripurasundarI tRbheda devyA karmArcana

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.156 complete23 lines27.2 x 10.9

31 figures and 5 yantras

habi 225

0220ASK_BL-004

(1) pavitrArohaNa devArcana vidhi , (2) mahArAvatantre navAkSara mahimA stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.234 complete8 lines27.8 x 13.5

habi 226

0221ASK_BL-004

bIja paJcaka nyAsa

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.21 incomplete4 lines13.7 x 5.3

habi 227

0222ASK_BL-004

brahmavidyAbharaNa japa vidhi

Skt.Dng.Paper, H. on bff.52(1b-59b) missing ff.2.16.18.22.23.55.578 lines25.7 x 9.6

habi 228

0223ASK_BL-004

(1) bhagavadgItA nyAsa stotra , (2) bhagavadgItA TIkA ( CrIdhara swAmi kRta )*

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.(1)4(1b-4b),(2)107(1b-116a.not written ff.90-98 but complete)7 lines20.5 x 10.5NS967

habi 229

0224ASK_BL-004

(1) bhImarathArohaNa vidhi , (2) tantrAnumata deva pratiSThA vidhi , (3) indra pUjA vidhi , (4) mahApurANe CrI skande bhUtasaMhitAyAM yajJa bhairava khaNDe sAvitrI manUvarNana nAma SaSTho'dhyAya , (5) durgAgni paripAThi ( or durgAgni vidhi ) , (6) kubjikAgni yajJa vidhi , (7) unknown ( siddhilakSmI stotra ? ) , (8) graha stuti

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.114(56+58) incomplete6, 8 or 22-25 lines22.8 x 7.9NS842(8) randhre §Œsya hayekhade(?)(6)

habi 230

0225ASK_BL-004

(1) bhImarathAvarohaNa yajJa vidhi , (2) dAna vAkya

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.120(61+59) complete(1)16 or 17 lines (2)8 lines20.2 x 8.5NS824

habi 231

0226ASK_BL-004

(1) bhImasena pUjA vidhi , (2) bhImasena stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.33 complete5 lines19 x 7.7NS832

habi 232

0227ASK_BL-004

(1) bhImasena pUjA vidhi , (2) samaya bali , (3) nepAla madhye pIThArcana vidhi , (4) gaNapati pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.87(43+44.) incomplete6 or 7 lines15.5 x 6.5NS725

habi 233

0228ASK_BL-004

(1) bhUCuddhi ( vidhAna ) , (2) Civa Cakti samarasabho (?)mahAmAyA stava

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.15 complete6 lines24 x 7

habi 234

0229ASK_BL-004

bhairavAgni yajJa paddhati

Skt.Newa:PaperTSpp.76 complete23 or 8 lines26 x 9.7NS805

habi 235

0230ASK_BL-004

hindu pUjA vidhi ( bhairavAgni yajJa vidhi , bagalAmukhI paricheda , janAhile vidhAna , mAlA saMskAra )

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.119+27 and 17-20 lines21.2 x 9.3NS925

habi 236

0231ASK_BL-004

CrIbhairavAgni homa sUtra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.15(1b-15a) complete9 lines24 x 10.6NS961

habi 237

0232ASK_BL-004

(1) bhairavAmRta yoga vidhi , (2) CrImahAkAla saMhitAyAM CrI haragaurI saMvAde uttarakhaNDe svacchada bhairava kavaca

Skt.Dng.Paper, H. on bTSpp.86(43+43) complete5-7 lines19.6 x 8.3NS994(1) 979(2)

habi 238

0233ASK_BL-004

(1) UrdhAmnAya paradevatArcaNa paddhati , (2) CivavaktrAmbuja vinirgata makarandasAra stava rAja , (3) mAlAmantra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.68(34+34) incomplete5 or 6 lines18.4 x 7.9NS736

habi 239

0234ASK_BL-004

(1) maNDala ( stotra )* , (2) RSi vaMCa **

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.49(4a-56b) missing ff.1-3.7-106 lines20.7 x 7.5

habi 240

0235ASK_BL-004

hindu pUjA vidhi *

Skt.Newa:Paper, H. on bTSpp.8 incomplete10 or 20 lines22.5 x 10.5

figure of maNDala ( line drawing )

habi 241

0236ASK_BL-004

mata pUjAyA vidhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.7 complete7 lines18.3 x 8.1

habi 242

0237ASK_BL-004

hindu pUjA vidhi

Skt.Dng.Paper, H. on bff.5(5a-9b) missing ff.1-4.10-17 lines26 x 13.3

habi 243

0238ASK_BL-004

(1) Civa Cakti samarasatva mAraNI daNDaka , (2) Civa Cakti samarasatva mahAmAyA stotra , (3) CrI ugracaNDI khaDga sthApana aSTamyAdi daCamyantra pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.59(30+29) complete8 lines20 x 8.5NS820?nŒgŒdau bindu var·e

habi 244

0239ASK_BL-005

mahanI yAyakam sAphulI

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.TS27, incomplete missing ending folios 823.5 x 10NS818

habi 245

0240ASK_BL-005

mahASTamI pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.89 complete8 or 10 lines20.3 x 8

habi 246

0241ASK_BL-005

mahA aSTamI pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.42 complete5 lines21 x 8.5NS901

habi 247

0242ASK_BL-005

(1) sandhyA vandana , (2) sUryAdya vidhi , (3) CrIanantAnanda devasya caraNakamala yugale vAsina CrIajitAnanda devena saMgraha samuccaya kRtaM CrImahAkarmArcana * , (4) saptAdaCAdAdiSaTka SodaCa nyAsa , (5) CrI paCcimajyeSThAM jyeSThAya aSTAviMCati karmArcana

Skt.Newa:Paper, H. on bff.68(1a-85a) missing ff.2.3.25.33-39.44-49.7610 lines26.8 x 11.6

habi 248

0243ASK_BL-005

title unknown ( mahAkAla pUjA vidhi ? )

Skt.Newa:Paperff.26(4a-61b) missing ff.1-3.6.9.16.18 -21.24-26.28.29.33.35-37.41.44-48.50.51.53-60.62-6 lines19.5 x 7.8

habi 249

0244ASK_BL-005

mahAgaNapati mAlA mantra kavaca

Skt.Dng.Paper, H. on bff.5(1b-5b) missing ff.6-6 lines21.5 x 8.5

habi 250

0245ASK_BL-005

mahAdaCamI pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.33 incomplete8 lines20.5 x 7.8

habi 251

0246ASK_BL-005

mahAnavamI khaDga bhogArcaNa pUjA vidhi *

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.135 complete10 lines26 x 11.5NS814

habi 252

0247ASK_BL-005

mahAnavamI vidhAna and some historical records ( nepAla samvat 769-771 )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.72 (38+34) complete6 or 7 lines23 x 9

habi 253

0248ASK_BL-005

mahAsnAnAGga mahAbali dAna vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.21(16+5) complete6 lines23.3 x 9.8

habi 254

0249ASK_BL-005

mahAbali vidhAna *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.39(12a-52b) missing ff.1-11(?31.32.53-9 lines24 x 11.8

habi 255

0250ASK_BL-005

mahAbali saphU

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.74 complete6-8 lines19.7 x 8.7

habi 256

0251ASK_BL-005

(1) unknown (2) lakSmI pUjA vidhi

Skt.-Newa:Dng.Paperbound book pp.22 complete11-13 lines16.5 x 12.2NS1037, VS2000

habi 257

0252ASK_BL-005

mahAlakSmI vrata vidhi

Skt.Dng.Paper, H. on bTSpp.51 complete7 lines20.3 x 8.5

habi 258

0253ASK_BL-005

CrI bhaviSyottara purANe mAgha snAna vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aff.2(1a-5b) missing ff.2-47 lines25.5 x 8.4

habi 259

0254ASK_BL-005

title unknown ( mAtRkA )*

Skt.Dng.Paper, H. on bff.15(3a-19b) missing ff.1.2.6.7.20-7 lines28.5 x 11.5

habi 260

0255ASK_BL-005

(1) mAtRkA vijaya stava , (2) Civa Cakti samara ( sa ) tva mahAmAyA stava , (3) mohanIyA paddhati

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.36(19+17) incomplete5 or 6 lines15 x 5.4NS708(?)

habi 261

0256ASK_BL-005

(1) uttarAmnAya pUjA krama ( paramahaMsa parivrAjakAcArya CrI vidyAnanda nAtha viracita ) , (2) CrI guhyakAlikAyA mahAcakra pUjA vidhi , (3) gaurI tantre guhyakAlyASTaka , (4) mUladevI nitya karma vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.135(75+60) complete7 lines26.5 x 8.7

habi 262

0257ASK_BL-005

mohanIyA svalpa pUjA vidhi ( or mohanIyA paddhati )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.32 complete6 lines19.5 x 8.7

habi 263

0258ASK_BL-005

mohani pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.70 incomplete6-8 lines20.5 x 9

habi 264

0259ASK_BL-005

hindu pUjA vidhi and stotras *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.125 complete6 or 8 lines23.4 x 9.4NS964

habi 265

0260ASK_BL-005

yavodaka vidhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.16 complete6 lines15 x 6.5NS859

habi 266

0261ASK_BL-005

(1) pratipadyA kunhuyA paddhati , (2) dvitIyA kunhu niseM saptamI kunhu ( yA paddhati ) , (3) CrImAlinI stotra , (4) bhImasena pUjA , (5) saMkSepa pativAhA (?)pratiSThA vidhi ( nepAla samvat 940. 942 )* , (6) dina yajJa deva pratiSThA kujAgni vidhi ( nepAla samvat 931 )**

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.203 complete(1)-(5)6 lines (6)27 lines22 x 7.2

habi 267

0262ASK_BL-005

yuga yajJopavIta dAna

Skt.Newa:Paper, H. on bff.12(1a-12b) complete7 lines36 x 8.8

habi 268

0263ASK_BL-005

(1) mahAbhArate satsAhasryAM saMhitAyAM vaiyASikyAM asvamegha yajJa dharma yuddhiSTira saMvAde yuddhiSThira yajJa , (2) cANakya sAra saGgraha , (3) viSNu paJjala stotra ( brahmeCvara kRta )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.115 complete11 lines23.7 x 10

habi 269

0264ASK_BL-005

(1) CrI3 paCcima jyeSThAmnAya karmArcaNa , (2) cava (?) sathI ( 64 )yoginI bali

Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.128 incomplete6 lines19.5 x 8

habi 270

0265ASK_BL-005

(1) CaGkarAcArya viracitA kAlI paddhatikA , (2) mano'tmanI stava , (3) ratna paJcaka

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.54(28 +26) complete6-8 lines25.7 x 8.7

habi 271

0266ASK_BL-005

rAtri dIpa jAgArcana (?) vidhi

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.72 complete5 or 6 lines20.5 x 5.9NS783

figure of yanyta

habi 272

0267ASK_BL-005

rudrAkSa ( mahAtmya ? )

Skt.Dng.PaperTSpp.8 complete7 lines17.5 x 10.3

habi 273

0268ASK_BL-005

(1) CaCi svasArcana vidhi , (2) lakSmI pUjA vidhi *

Skt.Newa:PaperTSpp.15(9+6) complete6 lines16.8 x 8

habi 274

0269ASK_BL-005

(1) lakSmI pUjA vidhi , (2) ( kAntike ) tulaCI pUjA , (3) ( mArgaCIrSa pUrNimA ) dhAnyarACi pUjA

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.32 complete7 or 8 lines21.3 x 9.2

habi 275

0270ASK_BL-005

liGgArcana vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.26 complete*18.5 x 10.5

habi 276

0271ASK_BL-005

(1) batisi ( 32 ? )yogni bali , (2) mAtrikAdi nyAsa vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.73 incomplete5 lines15.3 x 6

habi 277

0272ASK_BL-005

(1) balimAlA vidhi , (2) bali pUjA ( or CAntika bali arcaNa ) ( bauddha )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bone eyeletff.18(1)ff.14(42a -55b) complete?,(2)ff.4(1b-4b) complete and extra 4 folios*5 lines19.5 x 7.5

habi 278

0273ASK_BL-005

(1) bali vidhi , (2) harasiddhi bali vidhi , etc

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.106 complete6 lines19.4 x 7.3

habi 279

0274ASK_BL-005

bali loho pUjA

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on bTSpp.9(4+5) complete7 lines19.7 x 7.3

habi 280

0275ASK_BL-005

bali saphU

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bff.32 (1b-31b) extra 1 folio, complete8 lines26 x 11VS1989(NS1054)

habi 281

0276ASK_BL-005

padmapurANokta bali baddha utsava vidhi ( or CrAvaNI pratipadyA bali baddha pUjA vidhi )

Skt.Dng.Paper, H. on bTSpp.25 (13+12) complete6 lines12 x 7.5VS1992

habi 282

0277ASK_BL-005

balyarcana

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.71(36+ 35) complete5 or 6 lines20.5 x 8.4

habi 283

0278ASK_BL-005

unknown ( vAstu pUjA vidhi )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.8 (4+4) incomplete22 or 23 lines8.3 x 22.8

habi 284

0279ASK_BL-005

vAstu pUjA vidhi ( or vAstu bali vidhi )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.44 incomplete6 lines14.5 x 7

figure diagram of vAstu pUjA

habi 285

0280ASK_BL-005

(1) CilAgrahana vidhi ( or bhUmiCodhanAdi vAstu pUjana vidhi ) , (2) netra jJAnArNave mahAtantre bhUmi Codhana vAstu sthApana vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.74(38+36) incomplete8 or 25 lines22.8 x 8.5NS787

habi 286

0281ASK_BL-005

(1) vibhUti dhAraNa ( or vibhUti snAna ) , (2) liGgArcana pUjA vidhi , (3) ( tripurasundarI )nitya karma

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on aTSpp.20 complete7 lines18.5 x 9

habi 287

0282ASK_BL-005

(1) guhyakAlyA vimala pAda paddhati , (2) kumbha pUjA , (3) siddhilakSmI devArcaNa

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.107 complete7 lines22.7 x 8.7NS808

habi 288

0283ASK_BL-005

vivAha karma

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.120 complete18 or 19 lines15.3 x 6.5

habi 289

0284ASK_BL-005

mahAmahattaka sAmantAdhipati mahArAjAdhirAja CrIgaNeCvarAtmaja mahAsAmantAdhipati CrIrAmadatta viracitA vAjasaneyInAM vivAhAdi paddhati

Skt.Newa:Paper, H. on bff.17(1b-17b) complete11-13 lines28.3 x 11.4NS888

habi 290

0285ASK_BL-005

vivAha , bandhu , sindUrArohaNa vidhAna

Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.57(30+27) incomplete7, 8 or 23 lines25.9 x 10.3VS1935

habi 291

0286ASK_BL-005

viSNu pratiSThA *

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.91 complete20 lines more or less20.2 x 8.5NS979

habi 292

0287ASK_BL-005

veda vedAGga prakaraNa mAnasI pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.43(22+18+extra 3 pages) complete5 lines15 x 5.5

habi 293

0288ASK_BL-005

vel vivAha ( or vivAha vidhi )

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.13 incomplete5 or 11 lines11.5 x 7

habi 294

0289ASK_BL-005

satya durgA pUjA vidhi

Skt.Dng.Paper, H. on bff.10(1b-10a) complete7 lines24.5 x 11

habi 295

0290ASK_BL-005

sandhyA vidhi

Skt.Dng.Paper, H. on bff.1(108a-b only) complete12 and 8 lines30 x 12.8

habi 296

0291ASK_BL-005

(1) CrIliGgapurANe svasthAna parameCvarasya vrata kathA , (2) Civa pUjA vidhi or skandapurANe kedArakhaNDe vRhaspatyukta pradoSa pUjA vidhi , (3) stuti

Skt.Newa:Paper, H. on bTSpp.37(19+18) incomplete9 lines26.3 x 8.6

habi 297

0292ASK_BL-005

sarva mahAdAna sAdhAraNa

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.43(1b-43b) complete10 lines35.3 x 12.9

habi 298

0293ASK_BL-005

hindu pUjA vidhi *

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on aTSpp.1317 or 18 lines19.3 x 8.2

habi 299

0294ASK_BL-005

sahagamana vidhi

Skt.Dng.Paperff.6(1b-7b) missing f.57 lines26.9 x 11.5VS1853(SS1718)

habi 300

0295ASK_BL-005

sAlsaya deghuri svalpa

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.32 complete6 lines17.7 x 6.7NS827(?)

habi 301

0296ASK_BL-006

siddhAgni caturthI karma vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on bff.106(1b-107b) missing f.1037 lines29.1 x 11

habi 302

0297ASK_BL-006

siddhilakSmI devyA ayutAkSara

Skt.Dng.Paper, H. on bff.28(1b-28a) complete6 lines21 x 8.3VS1869

habi 303

0298ASK_BL-006

(1) siddhilakSmI mantraprakACe jayadrathe vidyApIThe pratyaGgiryA kSetrAvali pITha stava , (2) siddhilakSmI devyA trikaNDA mahAdantuka , (3) siddhilakSmI stava , (4) siddhilakSmI pUjA paddhati rahasya , (5) navarAtra vidhi ( incomplete )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.2435 lines17 x 7NS871

habi 304

0299ASK_BL-006

siddhilakSmI pUjA vidhi

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.11 complete6 lines15.5 x 6.4

habi 305

0300ASK_BL-006

(1) siddhilakSmI stotra , (2) siddhilakSmI pUjA vidhi , (3) ( siddhilakSmI )nirvANa cakra , (4) paJca bali

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.43 complete7 lines21 x 8.5NS781

figure of siddhilakSmI cakra

habi 306

0301ASK_BL-006

(1) sindUrAlohaNa kalaCArcana voya (?) vidhi , (2) kaumarI pUjA , (3) sindUrAvarohana vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.75 incomplete24 lines8.5 x 21.5

habi 307

0302ASK_BL-006

kastA biyegu vidhi *

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.20 complete7 lines19.8 x 9

habi 308

0303ASK_BL-006

(1) sUrya lavana dAna , (2) paJca lokapAlArcana vidhi , (3) cilaMjIvyArcana vidhi

Skt.Newa:PaperTSpp.6(3+3) incomplete17, 18 or 5, 6 lines13.8 x 5.3

habi 309

0304ASK_BL-006

sandhyA karma ( or sUryArgha sandhyA karma )

Skt.-Newa:Newa:-Dng.PaperTSpp.68 incomplete4 or 8 lines16.7 x 6.5

habi 310

0305ASK_BL-006

soma devatArcana

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.14(12+2) complete5 lines13 x 6.2

habi 311

0306ASK_BL-006

(1) pUrNimA vrata vidhAna ( or soma vrata vidhi ) , (2) skanda purANe candra SoDaCa nAma stotra , (3) brahma vaivarttaka purANe dakSiNa khaNDe candra kavaca

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.32 complete4 or 7 lines21 x 9.4NS973(1), NS1003(3)

habi 312

0307ASK_BL-006

sankrAnti pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.63 (63+0) complete6 lines21 x 8.3NS903

habi 313

0308ASK_BL-006

sankrAnti pUjA vidhi and niraJjana

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.47 complete5 lines18.4 x 7.3SS1997

habi 314

0309ASK_BL-006

(1) saMpyAke vidhi , (2) keCa bandhana vidhi , (3) Civokta mahAtantre sUryasya stotra

Skt.-Newa:Dng.PaperTSpp.11(6+5 complete8 lines17.2 x 8.5VS1887(2)(3)

habi 315

0310ASK_BL-006

(1) saMkSepa prAtaH kriyA vidhi , (2) gaGgA jala snAna vidhi

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.26 complete5 lines16.3 x 6.7

habi 316

0311ASK_BL-006

saMkSepa pArthiva pUjA vidhi and kaumarI mantra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.12 complete, written on a-side only5 lines15 x 5.5

habi 317

0312ASK_BL-006

saMkSipta pradoSa vrata pUjA paddhati

Skt.Newa:Paper, H. on bff.11(1b-11a) complete5 lines18.9 x 7.9

habi 318

0313ASK_BL-006

saMkSipta bhImasena pUjA and bhImasena stotra

Skt.-Newa:Newa:Paperbandedpp.16, complete8 lines16.7 x 10.5NS1052

habi 319

0314ASK_BL-006

(1) svalpa durgArcana vidhi , (2) nityArcana vidhi

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.73(37+36) complete5 lines(1) 6 lines(2)13.5 x 6.1NS774(1)

habi 320

0315ASK_BL-006

(1) svalpa nityArcana vidhi , (2) siddhilakSmI pUjA vidhi , (3) prabhAtika vidhi (4) siddhilakSmI stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.25(16+9) incomplete5 lines13.5 x 5

habi 321

0316ASK_BL-006

(1) SoDCa prakAreNa viSNu pUjA vidhi , (2) agastyayA Cirasi viCeSa , (3) lakSmI pUjA

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.22 incomplete5 or 7 lines18.6 x 6.3NS762, 773

figure of lakSmI cakra , agastya

habi 322

0317ASK_BL-006

SoDaCa mahAdAna nirUpaNa

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.95(1b-95b) complete10 lines34.8 x 13.5

habi 323

0318ASK_BL-006

paJca dhenu dAna , or SoDaCI paJca dhenu mahAdana go dAna *

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on aTSpp.38 (21+17) complete7 lines16 x 9.1VS1977

habi 324

0319ASK_BL-006

SoDaCI pUjA paddhati

Skt.Dng.Paper, H. on aTSpp.19(19+0) complete but not written completely9 lines25.8 x 10.5

habi 325

0320ASK_BL-006

CanaiCcarayA CAnti

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.8 (4+4) incomplete6 and 19 lines18.5 x 8.5

habi 326

0321ASK_BL-006

CAntika jagya ( yajJa )** and others *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.21(11 +10) incomplete8 lines18.3 x 8.3

figure of yantra , * a list of bali offering , vidhi , and mantra

habi 327

0322ASK_BL-006

(1) anAvRddhi mahAbali , (2) sarpapraveCamRta sarpapraveCaCAnti mahAbali

Skt.Newa:Paper, H. on aTSpp.58(29+29) complete9 lines22.8 x 11.5NSrase ·a· hasu nepŒle abde

habi 328

0323ASK_BL-006

CAnti svasti yAyegu saphU ( karma kANDa , hindu )

Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.22 incomplete7 lines more or less18.4 x 9.8

habi 329

0324ASK_BL-006

CAradIya paddhati kuloDDICa tantroktA CrImahAtripUrasundarI devyArca( na ) vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.156(78+78) complete6 lines19.4 x 8NSrasa §ruti vivara,946

habi 330

0325ASK_BL-006

CirAhuti vidhi , or CirAhoma yAye vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.123 complete7 or 20 lines0 x 0NSŒkŒ§a muni ku–ja(870)

habi 331

0326ASK_BL-006

Civa dIkSA

Skt.-Newa:Newa:Paper*TSpp.23 incomplete9 or 25 lines20 x 9.5

habi 332

0327ASK_BL-006

Civa pratiSThA vidhi and others

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTS18, 19 and 26 lines (irregular), complete.24.7 x 8.8

habi 333

0328ASK_BL-006

guhyakAlI mata CivAvalI

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.6 incomplete6 lines13 x 7

habi 334

0329ASK_BL-006

( guhyakAlI mata ) CivAvali vidhi

Skt.Newa:PaperTSpp.12 complete6 lines18.5 x 8NS848

habi 335

0330ASK_BL-006

CrAddha vidhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bTSpp.33 complete7 or 10 lines18.8 x 11NS977

habi 336

0331ASK_BL-006

sAdhA ( CrAddhA ? ) vidhAna

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on aTSpp.14 incomplete5 lines16.2 x 6.2NS979

habi 337

0332ASK_BL-006

title unknown ( CrAddha vidhi ? )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bone eyeletff.54(1b-54b) missing ff.55-6 lines29 x 6.9

habi 338

0333ASK_BL-006

CrAddha vidhi

Skt.-Bgl.Bgl.Paper, H. on a & bTSpp.21 complete5 lines18.4 x 6.7

habi 339

0334ASK_BL-006

(1) vedopari brAhmaNAnAM vokanathe (?) CrAddha or brahmaNAnAM cUlikAgni yajJa vidhi , (2) bhArata sAvitrI

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.108(56+52) incomplete6 lines15.7 x 5.7samvat sŒla kasa jura sŒhra(1)NS897(2)

habi 340

0335ASK_BL-006

bodhidrumAgre tila piNDa CrAddha vidhi

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.51 complete9 lines11.5 x 8.5VS1986

habi 341

0336ASK_BL-006

CrAddha vyavasthA (?)

Skt.Dng.Paper, H. on bff.19(1b-20b) missing ff.10.21-6 lines25 x 6.5

habi 342

0337ASK_BL-006

title unknown ( pUja vidhi of CrAddha , CrA wA )

Skt.Dng.Paperff.16(1b-16a) complete but no-title6 lines26 x 10.6VS1951

habi 343

0338ASK_BL-006

CrAvaNi karma kalaCArcana

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.23 (23+0) complete22-24 lines13 x 29.5

habi 344

0339ASK_BL-006

(1) CrAvaNI karmaNi snAna vidhi , (2) unknown

Skt.Newa:Paper, H. on bone eyeletff.34(2a-35b) missing ff.1.36-7 lines18 x 8.3NS802

habi 345

0340ASK_BL-006

(1) CrAvaNI karma vidhi , (2) pAda sthApana vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.109(59+50) complete7 lines(1)18 or 19 lines(2)19.9 x 8.5NS823

habi 346

0341ASK_BL-006

(1) CrAvaNI karma vidhi , (2) CrAvaNI kRSNa pratipat karma pavitrArohaNa vidhi , (3) putrikA jyAye vidhi , (4) CrIpaJcAgni bhaTTArakasya varSa bandhana karma , (5) sarppa (?) saMhitA daCakaNDikA ( or sAmavedasya sarppa saMhitA kaNDikAdaCa , (6) dhAnyarAsi vaiCrAvaNa pUjA vidhi , (7) navarAtra svAna (?) vidhAna ( or - svAna ? nitya karma )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.52 (33+19.) incomplete9-15 lines14.8 x 6

habi 347

0342ASK_BL-006

(1) bhaviSyottare haritAlikA vrata kathA , (2) haritAlikodyApana vidhi

Skt.Dng.Paper, H. on bff.13(1b-13b) complete7 lines23 x 9.5

habi 348

0343ASK_BL-006

hindu pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.22(11+11) incomplete5 lines18.4 x 6.8

habi 349

0344ASK_BL-006

(1) unknown ( siddhivinAyaka SoDaCa upacAra pUjA ) , (2) unknown ( soma pUjA ? not written completely )

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on aTSpp.28(16+12) complete5 lines16.5 x 7.5

habi 350

0345ASK_BL-006

(1) homa pratiSThA * , (2) CrAddha vidhi

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.82(59+23) incomplete15-18 lines16.3 x 7.5

figure of 2 yantras * begi: oM namo brahmaNe||Civa dina homa prathiSThA|| guru namaskAra yAye||-

habi 351

0346ASK_BL-006

kAtyAyanokta kuCANDi karma

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.74 incomplete7 lines20.5 x 9NS841

habi 352

0347ASK_BL-006

homa vidhi

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.24 incomplete6 lines18.3 x 7.5

habi 353

0348ASK_BL-006

(1) trikoNa pUjA , (2) puSpAJjali mantra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.48 complete6 lines15.7 x 6.3NS788

habi 354

0349ASK_BL-006

title unknown ( tripurasundarI )

Skt.Newa:-Dng.Paper, H. on bTSpp.28(14+14) incomplete6-8 lines22 x 8.4

habi 355

0350ASK_BL-006

CrItripurasundarI karmArcana vidhi and others *

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.94 complete8 lines25.8 x 10.5

habi 356

0351ASK_BL-006

CrI tripurasundarI karmArcana

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.107 complete5 lines17 x 6.5

figure of deity

habi 357

0352ASK_BL-006

tripurasundarI pUjA vidhi (?)

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.65(33+32) incomplete6 lines21.5 x 8

habi 358

0353ASK_BL-006

(1) tripurasundarI pUjA vidhi , (2) guhyakAlI stotra , (3) paJcamI stava rAja ( rudra yAmale )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.88 incomplete11 lines22.2 x 9.5NS891

habi 359

0354ASK_BL-006

mahAtripurasundarI devyAH saMkSepa pUjA paddhati *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.48(26+22) incomplete10 lines22 x 10.5NS782

habi 360

0355ASK_BL-006

trisandhyA vidhi

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.20 incomplete4 or 6 lines13.5 x 7.3

habi 361

0356ASK_BL-006

CrIrudrayAmale devI ICvara saMvAde trailokya mohana nAma kavaca , and others *

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.53 complete5 or 6 lines22.7 x 9

habi 362

0357ASK_BL-006

deCavali vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper17/1?32 x 9.7NS818

habi 363

0358ASK_BL-006

nityArcana pUjA vidhi saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.818.5 x 8.9NS906

figure ?

habi 364

0359ASK_BL-007

(1) paCcima jyeSThA jyeSThAmnAya aSTaviMCati karmArcana , (2) dhakini dute vidhAna

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.123 (66+57) complete20 or 22 lines28 x 11.3

habi 365

0360ASK_BL-007

(2) vaidika pUjA vidhi ( hindu )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.35(9a-51b) missing ff.1-8.10-14.20.21.52-9 or 10 lines28 x 12.5

habi 366

0361ASK_BL-007

pUjAyA thApake citra

Newa:Newa:Paper, H.1526.2 x 13

thApake citra 15?

habi 367

0362ASK_BL-007

(1) lakSmI pUjA vidhi , (2) siddhilakSmI nevArI stotra , (3) sankalpa vAkya

Skt.-Newa:Dng.Paper3 sheets of Nepali paper13 lines, 6 lines(3)0 x 0

habi 368

0363ASK_BL-007

sanskAra karmakANDa vidhi saphU

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTS108, missing beginning & ending folios24/824 x 8NS799,892?

habi 369

0364ASK_BL-007

prayoga cUDAmaNi ( or CyAmA paddhati )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.102(50+52) complete7 lines24.8 x 9.5

habi 370

0365ASK_BL-007

deCApati *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.38 (20+18) complete6 or 7 lines20 x 6.7

habi 371

0366ASK_BL-007

caturthI bidhi , lakSAhuti yajJa bidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.62922.5 x 11

diagrams of yogyan , 5 painting of god , 12 outline drawing , 3yogins diagrams?

habi 372

0367ASK_BL-007

culikA pratiSThA vidhi and others *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.232 incomplete17-19 lines24.4 x 12NS804

habi 373

0368ASK_BL-007

1. chAya svaya aSTa barga bidhi , 2. bAla graha , 3. deguli pUjA bidhi , 4. mahAdeba pUjA , 5. bibhinna jantra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.55irregular23.5 x 11.3

8+12 colour painting and many Jantras

habi 374

0369ASK_BL-007

1. bhImarathArohaNa bidhi , 2. gRha pratiSThA bidhAna

Skt.Newa:2120-2219.7 x 7.4NS771

habi 375

0370ASK_BL-007

Civa sthApa bidhAna

Newa:Newa:Paper, H.342222.7 x 10.1

figure of 1 mandala

habi 376

0371ASK_BL-007

1. pAdasthApana bidhi , 2. jala yajJa , 3. bhImarathayA sarAjAma ( paripAti )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.287/1716.6 x 7

habi 377

0372ASK_BL-007

1. bhISma paJca brata , 2. kArti mahAtmye , 3. caita kRSNa ACvinakRSNa takayApAtro , 4. dAna bidhi

Skt.Dng.Paper, H.216/1412.3 x 6.2

habi 378

0373ASK_BL-007

skandapurANe bhISma paJcaka vrata ( kathA )

Skt.Newa:TPone eyelet ff.4(1b-4b) complete5 lines24.8 x 4.5

habi 379

0374ASK_BL-007

bhaviSyottara purANe yuddhiSThira samvAde ananta vrata vyAkhyAna

Skt.Newa:TPone eyelet ff.18(1b-18b) complete5 lines25 x 4.5

habi 380

0375ASK_BL-007

hindu vidhis *

Skt.Newa:TPone eyelet ff.17(2a-19b) missing ff.1.57 lines31.5 x 4.2

habi 381

0376ASK_BL-007

vibhinna vidhi

Skt.Bhj.TP18(1-18)731.5 x 4.3

habi 382

0377ASK_BL-007

CrAddha vidhi

Skt.Newa:TPone eyeletff.10(2a-20b) missing ff.1.7-10.12.14-1721-5 lines29.5 x 5

habi 383

0378ASK_BL-007

bindhyavAsinI pUjA bidhi

Skt.Dng.Paper, H.59515.6 x 9.5

habi 384

0379ASK_BL-007

ananta brata bidhi

Skt.Dng.Paper, H.171319 x 15.2NS974

habi 385

0380ASK_BL-007

gRha pratiSThA

Skt.-Newa:Dng.Paper5010/1418.5 x 15VS1929

habi 386

0381ASK_BL-007

janmASTmI brata

Skt.Dng.Paper710/1117.5 x 13.5NS1017

habi 387

0382ASK_BL-007

daCa karma

Skt.-Newa:Dng.Paper3510/1118.5 x 14

habi 388

0383ASK_BL-007

bRSoCarga bidhi

Skt.Dng.Paper, H.1213/1418.9 x 15.1NS974

habi 389

0384ASK_BL-007

bhISma paJcami brata bidhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H.11irr.18 x 15.5NS1017

habi 390

0385ASK_BL-007

mAsika CrAddha bidhi

Skt.Dng.Paper, H.312/1319 x 14.5

habi 391

0386ASK_BL-007

CItalA brata

Skt.-Newa:Dng.Paper, H.12918.5 x 14NS995

habi 392

0387ASK_BL-007

CrAvaNI karma

Skt.Dng.Paper2611/1220 x 14.5NS998

habi 393

0388ASK_BL-007

saMkrAnti brata

Skt.Dng.Paper11, missing ff. 12-12/1318 x 15.5

habi 394

0389ASK_BL-007

ardharAtrI dIpayAgArcana vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.29732 x 9

habi 395

0390ASK_BL-007

1. kArya siddhi , 2. janmotsabako sarAjAma , 3. bagalAmukhI , 4. mantra

Skt.-Nep.Dng.Paper, H.12irr.19 x 12.8

habi 396

0391ASK_BL-007

kubjikAgni yajJa bidhi

Newa:Newa:Paper, H.25732 x 8.8

habi 397

0392ASK_BL-007

kubjikA nityArcana bidhi

Skt.Dng.Paper, H.7+1(bl.)1015.2 x 10.5

habi 398

0393ASK_BL-007

candra pUjA

Skt.-Newa:Dng.Paper, H.56/717.3 x 9.5

habi 399

0394ASK_BL-007

jihvA sodhana bidhi

Skt.-Newa:Newa:-Dng.77/1618.3 x 7.5

habi 400

0395ASK_BL-007

dIpayAgasya bidhi

Newa:Newa:Paper, H.23732 x 8.7

habi 401

0396ASK_BL-007

paJca Ahuti

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.4+2732 x 8.8

figure of maCDalA ( In extra folios simple drawing of mandalA )

habi 402

0397ASK_BL-007

brata bidhAna

Skt.Newa:Paper, H.85/714.2 x 7.5

habi 403

0398ASK_BL-007

1. rasmi pUjA , 2. trividha CrI cakranyAsa , 3. prAyaComatA

Skt.Newa:Paper, H.40, missing ff.-40-46 or1036 x 10.5

habi 404

0399ASK_BL-007

vibhinna bidhi

Skt.Newa:Paper, H.18irr.26.2 x 11.5

habi 405

0400ASK_BL-007

vibhUti snAna bidhi

Skt.-Newa:Newa:10(6+4 blank)818.4 x 8.7

habi 406

0401ASK_BL-007

Civa mAnasi pUjA

Skt.Dng.Paper, H.2428.4 x 8.4

habi 407

0402ASK_BL-007

CivrAtri vrata pUjA bidhi

Skt.Dng.Paper, H.5718.2 x 8SS1877

habi 408

0403ASK_BL-007

grahapUjA yAye belAy chAyegu

Skt.-Newa:Dng.Paper, H.218/1918.4 x 9

habi 410

0404ASK_BL-007

(1) uccATa mantra vidhAna , (2) caNDograCUlavAni (?) vinirgate pratyaGgirA saMkSipta (?)mantra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.30 complete6 or 7 lines11.8 x 5.8NS832

habi 411

0405ASK_BL-007

kArttika CuklapakSa annadAna bidhi

Skt.Newa:Paper, H.5(24-28)724 x 9

habi 412

0406ASK_BL-007

kriyAkANDa kramAvalyA

Skt.Newa:Paper, H.19(16-34)830.8 x 9

habi 413

0407ASK_BL-007

bibAha paddhati

Skt.Dng.Paper17(4-20)1129.9 x 12.4

habi 414

0408ASK_BL-007

yajJopavIta ( bratabadha bidhi ) ( bAjasane )

Skt.Dng.Paper101329.7 x 12.4SS1799 and VS1934 and AD1877

habi 415

0409ASK_BL-007

tripura bhairavI pUjA paddhatI va stotra

Skt.Dng.Paper12, missing ff.1-3, 7-10, 15, 17-21, 26-1025.5 x 11.5

habi 416

0410ASK_BL-007

(1) nitya karma pUjA vidhi , (2) dhyAna karma

Skt.-Newa:Dng.Paper(a shape of star), H. on one sideff.34(1)29(1b-28b) f.1.double.(2)5(1b-5b), complete13 lines0 x 0VS1950

habi 417

0411ASK_BL-007

gRha pratiSThA vidhi

Skt.-Newa:-(Nep.)*Dng.Nepali PaperTSpp.10 incompleteiregular lines26.5 x 11.5

habi 418

0412ASK_BL-007

talejuyA khaM

Newa:Newa:Paper, H.1837 x 13

habi 419

0413ASK_BL-007

kArttavIryArjuna pUjA

Skt.Dng.Paper, H.4(3-6), missing ff.1 and 2723.5 x 10.2

habi 420

0414ASK_BL-007

1. kuCaNDI bidhi , 2. mahAdipa bidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.296/7-2120 x 7.5NS853

habi 421

0415ASK_BL-007

niskrAnta prastAvanA

Skt.Newa:Paper, H.4 (only ff. 1,3,4 and ex. 1)622 x 6.3

habi 422

0416ASK_BL-007

benake bidhi va memegu bidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.6615 x 6.3

habi 423

0417ASK_BL-007

sandhyA bidhi

Skt.Newa:Paper, H.6(+2 bl.)9/1014.5 x 10NS969

habi 424

0418ASK_BL-007

siddhilakSmI sahaCra stotra va pUjA bidhi

Skt.Newa:Paper, H.27511 x 5NS887

habi 425

0419ASK_BL-007

kumarI yoga

Skt.Newa:8816.4 x 6

habi 426

0420ASK_BL-007

navagraha vali viyayA vidhAna

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.27+1ex.617.8 x 6.3NS789

habi 427

0421ASK_BL-007

vyatIpAta brata

Skt.Dng.Paper41323.4 x 10.8

habi 428

0422ASK_BL-007

1. saMkSapa pUjA paddhati , 2. navarAtrayA vidhAna

Skt.-Newa:Newa:26+2ex.821.2 x 7.8

habi 429

0423ASK_BL-007

jAta karmma

Skt.Dng.Paper, H.16(1-16)9/1025.7 x 12.7

hatu 1

0424ASK_BL-008

acyutASTaka

Skt.Dng.Paper, H. on bff.3(1b-3b) complete?19.5 x 7.9VS1927(SS1792)

hatu 2

0425ASK_BL-008

annapUrNa stava rAja

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.6 complete5 or 6 lines15.3 x 6.8

hatu 3

0426ASK_BL-008

devavyAsa viracita CrIannapUrNeCvarI stotra

Skt.Dng.Paper, H. on one sideff.4(1b-4a) complete5 lines16 x 7.8VS1923

hatu 4

0427ASK_BL-008

CrIbhavaniyA aparAkSamArpaNa stotra

Skt.Dng.Paper, H. on a & bff.8(1b-8a) complete5 or 6 lines16.4 x 8.2

hatu 5

0428ASK_BL-008

viSNudharmottare pulastya dAlabhya saMvAde apAmArjana Castra stotra

Skt.Dng.Paperff.18(1b-21a) missing ff.12.15.205 or 6 lines24 x 10.6

hatu 6

0429ASK_BL-008

(1) hanumAn dvAdaCa nAma stotra , (2) rudrayAmale arddhanArICvara kavaca , (3) brahmanArada saMvAde CrI hanumanta kavaca stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTS6 or 8 lines13.5 x 7.3NS895(2), NS912(3)

hatu 7

0430ASK_BL-008

rudrayAmale haragaurI saMvAde arddhanArICvara sahasranAma stotra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.24(1b-24b) complete7 lines10.5 x 6.4NS901

hatu 8

0431ASK_BL-008

aSTamAtRkA stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.7 incomplete7 lines24.7 x 9

hatu 9

0432ASK_BL-008

(1) CrI bhaviSyottara purANe CrI kRSNArjuna samvAde Aditya hRdaya stotra and others *

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.81 complete6 lines0 x 0NS1003

hatu 10

0433ASK_BL-008

CrI bhaviSyottara purANe CrIkRSNArjuNa saMvAde Aditya hRdaya

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.21 complete7 lines22.2 x 7.3NS858

hatu 11

0434ASK_BL-008

CrI bhaviSyottarapurANe CrIkRSNArjuna saMvAde Aditya hRdaya stotra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.16(21a-36b) missing ff.1-20, but the text is started from 21a.-complete5 lines23 x 5.5

hatu 12

0435ASK_BL-008

CrIbhaviSyottarapurANe CrIkRSNArjuna saMvAde Aditya hRdayAkhya stava rAja

Skt.Dng.Paper, H. on bff.19(1b-19b) complete8 lines18.6 x 9.8NSkha khŒNdake

hatu 13

0436ASK_BL-008

CrICaGkarAcArya viracita Ananda laharI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.8(1b-9b) missing f.67 lines21.5 x 9.4

hatu 14

0437ASK_BL-008

(1) rAma mahimnAkhya stotra ( CrI puSpadattAcArya viracita ) , (2) Ananda laharI stotra ( CrImat CaGkarAcArya viracita )

Skt.Dng.Paper(1)ff.9(1b-9a) complete),(2)ff.11(1b-11a) complete7 lines20.7 x 8.2VS(1)1917 (2)1908

hatu 15

0438ASK_BL-008

(1) CrIyAmale viCvasAroddhAre umAmaheCvara saMvAde ApaduddhAra vaTukabhairavASTottara Cata nAma stava rAja , (2) CrIviCvasAroddhAre vaTukabhairava hRdaya , (3) rudrayAmale mahAtantre vaTukabhairava kavaca , (4) rudrayAmale haragaurI saMvAde kSipraprasAda vaTukabhairava sahasra nAma stotra , (5) CrIkAlasaMdharSiNI tantre mahA vaTukabhairava Cata nAma stotra

Skt.Dng.Paper, H. on one sidebound bookpp.47 complete10 lines24.2 x 15.5

hatu 16

0439ASK_BL-008

bhRgusaMhitAyAM CanatkumAra Rgveda saMvAde brahmanAproktaM sarvaCAstrajJa jJAna prade indrA Cata nAma stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.4(1b-4b) complete6 or 7 lines19.9 x 8.7

hatu 17

0440ASK_BL-008

nIlatantre CrImad ugratArASTaka stotra

Skt.Dng.Paper, H. on one sideff.3(1b-3b) complete7 lines18 x 8.3

hatu 18

0441ASK_BL-008

umAmaheCvara saMvAde CrI vidyA kavaca

Skt.Dng.Paper, H. on a & bff.4(1b-4b*)6 lines18 x 7VS1869

hatu 19

0442ASK_BL-008

(1) mahAkAla kRta karpUra stotra , (2) CaGkarAcArya viracita viSNor bhujaGga prayAta stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.21 complete6 lines16.4 x 8NSgaja bh¬ nanda yukte suvar·e(917?)

hatu 20

0443ASK_BL-008

CrI phetkArI tantre karpUrASya ( karpUrAkhya ) stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.6(1b-6a) complete5 lines21.5 x 7.7

hatu 21

0444ASK_BL-008

mArkaNDeyapurANe devImAhAtmya and other stotras

Skt.Dng.Paper, H. on bff.114[(1)22(1b-22b)(2)92(1b-92a) extra 2 folios, complete6 lines23.5 x 10.6VS1948

hatu 22

0445ASK_BL-008

hindu kavaca and stotra

Skt.Dng.Paper, H. on aTSpp.24 complete7 lines21 x 9.5

hatu 23

0446ASK_BL-008

(1) CrIdevICvarasaMvAde CrIkAmakAlAkAlyA kavaca , (2) CrImahAkAla saMhitAyAM mahAkAla kRta kAmakAlAkAlyA guhyakaThana nAma paTala stotra , (3) CAnti stotra , (4) CrImahAkAla saMhitAyAM kAmakAlAkAlI stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.49(26+23) complete5 lines14.7 x 6.5

hatu 24

0447ASK_BL-008

(1) brahma purANe svayambhU RSi samvAde kAruNya stava , (2) dharma lakSmI samvAda ( chap. 1-5 ) , (3) Civa rAtra vidhAna , (4) kRSNArjuna samvAde karmavipAka , (5) dharmarAja yamadUta samvAda , (6) pANDava gItA , (7) CaGkarAcArya viracita mohamaGgala

Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.72(36+36) incomplete7 lines20 x 8.3

hatu 25

0448ASK_BL-008

kArttavIrya

Skt.Dng.Paper, H. on bff.6(1-6a) complete6 lines20.5 x 9

hatu 26

0449ASK_BL-008

kArttavIrya kavaca

Skt.Dng.Paper, H. on bff.8(1b-8a) complete5 lines18 x 8.3

hatu 27

0450ASK_BL-008

(1) kArtavIrya stotra , (2) rudrayAmale umAmaheCvara saMvAde kArtavIryArjunakalpe CrI kArtavIryArjuna kavaca nAmASTaviMCatima paTala , (3) pradoSa stotra , (4) kArtavIryArjuna dIpadAna ( with dIpasthAnam )

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.45 incomplete7 or 8 lines22.5 x 7.4

hatu 28

0451ASK_BL-008

(1) umAmaheCvaratantre umA maheCvara saMvAde maheCvara prokta kArttavIryasya kavaca , (2) kArttavIryasya kavaca pATha stotra , (3) pItAMvarA ( bagalAmukhI ) svalpa dIpa dAna vidhi , (4) rudra yAmale bhairavodita (?)CrI bagalAmukhI kavaca (5) title unknown

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.66 incomplete(5)7 lines19.5 x 8

hatu 29

0452ASK_BL-008

rudra maheCvara tantre CrI kArtaviryArjuna kavaca , and tantra mantra

Skt.-Newa:-Nep.Newa:-Dng.Paper, H. on one sideTSpp.87 complete10.11 and 17 lines24 x 14.5VS1952

hatu 30

0453ASK_BL-008

CrI uTTA (?)mareCvara tantre umAmaheCvarasaMvAde kArttavIryArjuna kavaca

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.9(1a-9b) complete7 lines26.8 x 7.9NS831

hatu 31

0454ASK_BL-008

(1) CrIkAlabhirava kavaca , (2) viSNudevavyAsa kRta maGgalA nAma , (3) CrI SoDaCa kAlI stotra , (4) CrI sAradA devI nAma (?) gaNapati stotra

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.64 complete4 or 11 lines12 x 8.1

hatu 32

0455ASK_BL-008

trailokya mohana nAma kAlikA kavaca

Skt.Dng.Paperff.12(1b-12a or 18b-29a) complete5 lines17.4 x 8.2

hatu 33

0456ASK_BL-008

CrI vIrabhadra prokta kAlikA kavaca

Skt.Dng.Paper(Yellow Paper)ff.3(2a-4a) missing f.15 lines20.5 x 7.8

hatu 34

0457ASK_BL-008

hindu stotras

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.54 incomplete6 or 7 lines20.2 x 7NS777

hatu 35

0458ASK_BL-008

CrIkAlI kalpe Civa paraCurAma saMvAde kAlikA sahasra nAma stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.15(1b-16a) missing f.147 lines25.2 x 11

hatu 36

0459ASK_BL-008

(1) kAlikASTaka , (2) CrICaNkarAcArya viracita dvAdaCa paJjarikA , (3) unknown (4) CrICaGkarAcArya viracita Ananda ( la )hari , (5) unknown

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.22(11+11) incomplete6 lines18.5 x 7.2

hatu 37

0460ASK_BL-008

kAlI stuti and wAsaa saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.8 + 46 incomplete6 lines21.5 x 9.5

hatu 38

0461ASK_BL-008

(1) bhairavItantre bhairava bhairavI samvAde CyAmA kavaca , (2) CrI paramarahasya kAlikulArNave mahAtantre dakSiNakAlikayA hRdaya stotra , (3) CrI kubjikA tantre CrI ICvara devI samvAde kAlI Cata nAma stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.7(1b-7b) complete9 lines22 x 11.5

hatu 39

0462ASK_BL-008

CrImerutantre'pyukta paCcimAmnAyA ( M ) dyaprastA (?)re CrI 3 kubjikA kavaca mAlA mantra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.15(1b-15a) complete6 lines15.5 x 8

hatu 40

0463ASK_BL-008

CrImerutantre paCcimAmnAye adyaprastAre kubjikA kavaca stotra mAlAmantra

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bff.12(1b -12b) complete6 lines22.7 x 8.1NS996(VS1932)

hatu 41

0464ASK_BL-008

(1) CrImeru Agame kailACa khaNDe CrI umA maheCvara saMvAde ekadaCa paTale CrI kubjikA nAma sahasraka , (2) CrI viCvasAroddhAre rudra yAmale umA maheCvara saMvAde AyAduddhAraka vaTuka bhairava stava rAja

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.43 complete5 or 7 lines20.5 x 7.5

hatu 42

0465ASK_BL-008

CrImelu (?)Agame kailACa khaNDe CrIumAmaheCvara saMvAde ekAdaCapaTale CrIkubjikA nAma sahasraka

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.37 incomplete5 lines16 x 6.3

hatu 43

0466ASK_BL-008

kubjikA devyAH vajrapaJjara nAma kavaca

Skt.-Newa:Newa:Paperff.4(1a-4b) complete7 lines23.5 x 7NS807

hatu 44

0467ASK_BL-008

kubjikASTaka

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.58 (30+28) complete5 lines16 x 6

hatu 45

0468ASK_BL-008

kRSNa kutuhala , dvAdaCapaJjikA , CivabhaktayA bAkhaM

Newa:-Mtl.Newa:Paper, H. on aTSpp.37 complete(?8 lines23.6 x 8.8NS882

hatu 46

0469ASK_BL-008

CrIkRSNArjuna saMvAda

Skt.-Newa:(translation)Newa:-Dng.Paper, H. on a & bff.4 (1a-4b) complete-but not written completely9 lines26.3 x 11.8

hatu 47

0470ASK_BL-008

(1) bhAgavate mahApurANe aSTamaskandhe manvantarAnuvarNane gajendra mokSaNaM prathamo'dhyAya , (2) sarasvatI

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on one sideTSpp.16 incomplete(2)6 lines16.6 x 8

hatu 48

0471ASK_BL-008

AkACabhairava kalpe CrImahAgaNapati mAlA mantra kavaca

Skt.Dng.Paper, H. on bTSpp.21 complete5 lines19 x 8

hatu 49

0472ASK_BL-008

chuM stotra wa gAyioyA phala

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.35 incomplete4 or 5 lines0 x 0

hatu 50

0473ASK_BL-008

ganapati stotra and its story *

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bff.1(1a-b only) missing ff.2-6 or 7 lines19.9 x 8.9

hatu 51

0474ASK_BL-008

(1) gaNeCa kavaca , (2) gaNapati mAlA mantra kavaca , (3) hanu bhairava kavaca , (4) navagraha kavaca , (5) navagraha stotra , (6) CanaiCcara stotra , (7) bhavAnI stotra , (8) paCupati stotra , (9) tularAsi stotra , (10) hanu bhairava kavaca , (11) dakSiNakAlyA kavaca , (12) kAlikA kavaca

Skt.Dng.PaperTSpp.40 incomplete6-8 lines25.5 x 10.5

hatu 52

0475ASK_BL-008

gaNeCa stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.1(1a-b only) complete6 lines26.8 x 9.2

hatu 53

0476ASK_BL-008

gaNeCa dvAdaCa nAma stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.2(1b-2a) complete6 lines20.3 x 9.5

hatu 54

0477ASK_BL-008

(1) CrIbhavikSo ( Syo ) ttara purANe gaNeCa stotra , (2) siddhilakSmI pUjA , (3) gaNeCa pUjA vidhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bTSpp.20 complete6 lines17 x 8.3NS989

hatu 55

0478ASK_BL-008

gaNeCa stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.1(1a-b.only) but not written completely, §loka No.1-57 lines22 x 9.5

hatu 56

0479ASK_BL-008

(1) rudra yAmale devIrahasyaM gaurI CaGkara samvAde gaNeCa hRdaya nAma kavaca , (2) siddha yAmale CrImat tripurasundarI kavaca , (3) rudra yAmale hara kumAra saMvAde mahAtIya ( jaya ? )kavaca , (4) tantracUDAmaNau mahAtantre nitya stava rAja , (5) CaGkarAcArya viracita tripurasundarI , (6) tripurasundarI dhyAna

Skt.Newa:Paper, H. on bTSpp.60 incomplete5-7 lines13.5 x 5.2

hatu 57

0480ASK_BL-008

gaNeCvara stotra

Skt.Newa:Paper, H. on aTSpp.33 incomplete5 or 6 lines10.5 x 5.5

hatu 58

0481ASK_BL-008

title unknown *

Skt.Dng.Paper, H. on bff.8(5a-12b) missing ff.14.13-5 or 6 lines20 x 8.7

hatu 59

0482ASK_BL-008

(1) SoDaCAkSara stotra , (2) pArthiva pUjAvidhi , (3) CrItantrarAje paradevatA dvAdaCa Cloka , (4) CrIrudrayAmale paJcamakhaNDe CrIgurukopadeCa , (5) CrI pACupata guru krama

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.8 incomplete9 lines29 x 12.2VS1932

hatu 60

0483ASK_BL-008

(1) skandapurANe guru stotra , (2) vAyupurANe caNDikA nAmASTaka , (3) CrI vAsa (?) deva kRta CrIrAma kavaca

Skt.Newa:PaperTSpp.25 complete4 or 23 lines21 x 6.3NS783(1)784(3)

hatu 61

0484ASK_BL-008

CrIhAhArAva mahAtantre SaTtriMCati sAhasre mahArthavarNa saMhitAyAM sivapArvatI samarahasyaM CrI 3 guhyakAlI devyAH sahasranAmAkhyAM Cruti rahasyaM

Skt.Dng.Paper, H. on bff.28(1b-28b) complete6 lines18.5 x 8.5

hatu 62

0485ASK_BL-008

guhyakAlI sahasra nAma

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.55(29+26.extra pp.2 complete7 lines17.6 x 7.4NS797

hatu 63

0486ASK_BL-008

mahAkAla saMhitAyAM tripUradhu (?)kRta CrI guhyakAlyAH siddhi tattvAbhidha stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.16 complete6 lines19.8 x 8NS861

hatu 64

0487ASK_BL-008

(1) gautamIya tantre gopAla stava rAja , (2) CrIskaNDa purANe kACIkhaNDe harihara nAmAvalI stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.16 complete4-7 lines14.8 x 5.5NS[abde'smin kara §¬nya danti, 802(?)](1)

hatu 65

0488ASK_BL-008

(1) gIta govinda nAmAvalI , (2) CaGkarAcArya viracita dvAdaCa paJjikA stotra , (3) title unknown ( nArAyaNa )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.4(1b-4b) missing ff.5-6 lines26.5 x 7.5

hatu 66

0489ASK_BL-008

gaGgA darCana *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.2 only(1b-2b) missing ff.3 - or not written completely after f.36 lines24 x 5.5

hatu 67

0490ASK_BL-008

gaGgA sahasra nAma

Skt.Newa:Paper, H. on bff.28(1a-29b) missing f.45 lines17.9 x 4.8NS887

hatu 68

0491ASK_BL-008

caNDI

Skt.Dng.Paper, H. on one side136319.5 x 5.5

hatu 69

0492ASK_BL-008

caNDI (?)

Skt.Dng.Paper, H. on bff.7(1b-7b) missing ff.8-6 lines19.2 x 7.7

hatu 70

0493ASK_BL-008

mArkaNDeya purANe devImAhAtmya

Skt.Dng.Paper, H. on bff.108(1b-108a) complete5 lines17.4 x 7

hatu 71

0494ASK_BL-008

(1) caNDI stotra , (2) kAlI stotra , (3) haridrA gaNeCa kavaca

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.9 complete7 lines16 x 7.8

hatu 72

0495ASK_BL-008

caNDeCvarI stotra , guhyakAlI (?) stotra (?)

Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.23 incomplete5 or 8 lines18.5 x 7.8VS1941

hatu 73

0496ASK_BL-008

(1) CrICaGkarAcArya viracita bhavanI catuSaSTyupacAra mAnasa pUjA vidhi , (2) athavarNaCikhAyAM (?) guhyakAlI stava , (3) CrIguhyakAlikA stuti , (4) parabrahmasvarUpiNI vajrayoginI paJcacAmarASTaka stuti , (5) CrIviCvajananI stotra , (6) CrIkACIkhaNDe kAlabhairava stava stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.34 complete7 lines20.5 x 8.5

hatu 74

0497ASK_BL-008

(1) candramA vrata kathA ( newa: ) , (2) pANDava gItA ( skt. ) , (3) viSNupaJjara stotra ( skt. ) , (4) sUrya dvAdaCa nAma stotra ( skt. ) , (5) bhavAnI stotra ( newa: )

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.62 incomplete5 lines18.5 x 7.7

hatu 75

0498ASK_BL-008

stotra ( title unknown )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.7(4a-10b) missing ff.1-3.11-6 or 7 lines18.9 x 9.2

hatu 76

0499ASK_BL-008

stotra ( of Civa )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.6(2a-7b) missing ff.1.8-5 lines16.6 x 5.3

hatu 77

0500ASK_BL-008

(1) brahmaprokta devyA kavaca , (2) viSNuprokta devyA kavaca , (3) rudraprokta saptasatyA devyA kavaca , (4) mArkaNDeya purANe sAvarNike ma (?)nvantare devI mahAtmye saptasati caNDika vijaya , (5) arjalA stuti , (6) bhagavatyA stuti kIlaka , (7) caNDikA stava , (8) pIThAvatAra , (9) mArkaNDeya purANe sAvarNika manvantare devI mahAtme pradhAnikaM nAma - vicitrakaM nAma -rahasya stotra , (10) devendrAcArya viracita Aditya hRdaya stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.157(96+61) complete5 or 7 lines20 x 6.5NS690(4) 837(10)

hatu 78

0501ASK_BL-008

CrI vAmakeCvaratantrottama CrIharakumAra saMvAde CrImajjagadambA divya nAma sahasraka stotra

Skt.Newa:Paperff.15(1b-15b) complete7 lines21 x 8

hatu 79

0502ASK_BL-008

jogin dasAyA siraka

Newa:-Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.6 (6+0) complete6 lines12 x 7NS951

hatu 80

0503ASK_BL-008

CrIduNDhirAjASTottara Cata nAma stotra

Skt.Dng.Paperff.3(1b-3b) complete6 lines17.9 x 9.8

hatu 81

0504ASK_BL-008

CrIbrahmayAmalokta tArAyAM takarAdi sahasra nAma stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.13(4a-22b) missing ff.1-3.13.14.16.18.20.216 lines23.3 x 8.1NS995

hatu 82

0505ASK_BL-008

CrItArA pArAdha bhaJja stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.4(1b-4a) complete6 lines21.7 x 7.7VS1945

hatu 83

0506ASK_BL-008

title unknown ( tArA stotra ? )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.4(1b-4b) missing ff.5-6 lines21.7 x 8.7

hatu 84

0507ASK_BL-008

svarNa mAlA tantre tAriNI Cata nAma stotra ( or tArA Cata nAma )

Skt.Dng.Paper, H. on aTSpp.14(12+2) complete6 lines21 x 9.2

hatu 85

0508ASK_BL-008

(1) hariharAsvaka , (2) brahmANDa purANe viSNu paJjalaka , (3) garuDa purANe prahrasaMhitAyAM tulaCIkASTha mAhAtmya , (4) unknown ( liGga )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.20 complete5 or 6 lines18 x 6.8

hatu 86

0509ASK_BL-008

(1) tulaCI stava , (2) viSNu paJjara stotra

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.54 complete18.5 x 8

hatu 87

0510ASK_BL-008

(1) CrIrudrayAmale kAlikhaNDe vararuci viracita mahAmAri stotra , (2) tulasI mahAtmya

Skt.Dng.Paperbound bookpp.16(8+8) incomplete5 or 17 lines20 x 15

figure of mahAmAri yantra

hatu 88

0511ASK_BL-008

(1) daCAvatAra stava stotra , (2) mye ( hindI )

Skt.-HindiNewa:-Dng.Paper, H. on aTSpp.10(6+4) complete5 lines19.5 x 8.4

hatu 89

0512ASK_BL-008

skandapurANe daCaratha kRta CanaiCcara stava stotra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.8(1b-9a) missing f.24 lines18 x 6.3

hatu 90

0513ASK_BL-008

dakSiNa kAlI kavaca

Skt.Dng.Paper, H.10(1-10)519.5 x 7.5

hatu 91

0514ASK_BL-008

(1) uttara tantre kAlI bhairava samvAde dakSiNakAlI kavaca , (2) chuM mantra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.33 complete5 lines21 x 8NS953

hatu 92

0515ASK_BL-008

(1) CrIrudrayAmale devyA aparAdha sundara stotra , (2) CrIrudrayAmale mahAkAlasaMhitAyAM CrI dakSiNakAlyaH bhujaGga prayAta nAma stotra dviCatAdhiaSTACIti paTala

Skt.Dng.Paperff.10(1b-10a) complete5 lines15.3 x 6.1

hatu 93

0516ASK_BL-008

(1) rudrayAmale CrImad dakSNakAlikA trailokya mohana nAma kavaca , (2) mahAbhArate virATaparva saptamo'dhyAya , (3) gandharva tantre mahAkAla kavaca

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.24 incomplete8 lines13.8 x 7

hatu 94

0517ASK_BL-008

title unknown ( divya sAmrA * )

Skt.Dng.Paper, H. on a & bff.4(1b-4b) missing ff.5 -7 lines26.8 x 7.8

hatu 95

0518ASK_BL-008

(1) CrIhari - hara - brahmA viracita devyA kavaca , (2) argalA stuti , (3) CrI bhagavatyA kIlaka , (4) CrIgaNapati stotra *

Skt.Dng.Paper, H. on bff.14(1b-14b) complete5 lines21.6 x 9.4

hatu 96

0519ASK_BL-008

(1) siddheCvaramahAtantre haragaurI samvAde Civavaktra vinirgate ApaxxraNa stotra , (2) CrIkubjikAtantre durgA kavaca , (3) rudrAkSa stotra , (4) unknown

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.12 incomplete5 lines16 x 6

hatu 97

0520ASK_BL-008

(1) durgA kavaca , (2) argalA stuti , (3) bhAgavatya kIlaka

Skt.Dng.Paper, H. on aTSpp.28(14+ 14) complete5, 6 and 8 lines17.8 x 10

hatu 98

0521ASK_BL-008

durgA Cata nAma stotra , sinhAjyA mye

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.26 complete5 or 6 lines18 x 8.2NS953

hatu 100

0522ASK_BL-008

mArkaNDeya purANe sAvarNike manvantare devImAhAtme sapta CatikA sAra stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.5(1b-5b) complete5 lines20 x 8.2

hatu 101

0523ASK_BL-008

rudrayAmale ( tantre ) devI rahasya

Skt.Dng.Paper, H. on bff.14(1b-14a) complete9 lines25.7 x 13

hatu 102

0524ASK_BL-008

(1) CrIhariharabrahma viracita devyAH kavaca , (2) argalA stuti

Skt.Dng.Paper, H. on a & bff.5(3a-8b) missing ff.1.2.4.9, (1)§loka 14-56 only.(2)§loka 1-236 lines29.5 x 14

hatu 103

0525ASK_BL-008

(1) devArcana phala , (2) AsurI mantra , (3) setha pUjA vidhAna , (4) rudra yAmale umAmaheCvara saMvAde annapUrNA kavaca , (5) bhairava tantre devI hara saMvAde vaTuka bhairava kavaca

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.31(15+16) complete6 or 22 lines19 x 8.1NS787

hatu 104

0526ASK_BL-008

dharma saGgha saMpUrNa

Skt.-HindiDng.Paper, H. on aTSpp.22(11+11) complete6 lines13.6 x 8.7

hatu 105

0527ASK_BL-008

CrItrailokya mohinI dAmare candrAkSobhya saMvAde CrI 3 dhUmavatI sahasra nAma stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.15(1a-15b.1 extra folio, complete*5 lines21.5 x 7.4

hatu 106

0528ASK_BL-008

rudrayAmale rudrakumAra saMvAde navagraha kavaca

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.4 complete6 lines21.8 x 9NS1034

hatu 107

0529ASK_BL-008

(1) rudra yAmale rudrakumAra saMvAde navagraha kavaca , (2) bhaviSyottara purANe CanaiCcara stava rAja

Skt.Dng.Paper, H. on bff.13(1)(1b-8b),(2)1b -5a) missing f.6(1)4 lines (2)5 lines12.7 x 5.8

hatu 108

0530ASK_BL-008

hindu stotras

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.22 complete8 lines21.3 x 8.5NS827(5)

hatu 109

0531ASK_BL-008

(1) nArAyaNa daCAvatAra stotra , (2) bhImasena stotra , (3) mahAmAyA tripurisundarI stotra

Skt.Newa:Paper, on one sideTSpp.38 complete5 lines and irregular19 x 8.2NS935

hatu 110

0532ASK_BL-008

title unknown ( nArAyaNa mahimA ? )

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.44(22+22=pp.11-32.43-64) incomplete5 lines20.4 x 8

hatu 111

0533ASK_BL-008

(1) nirvANa stava , (2) citAsAdhana , (3) agnisAdhana

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.68 complete5 lines18.4 x 6.8

hatu 112

0534ASK_BL-008

(1) skanda purANe uttara khaNDe CivamahAtme nIlakaNTha mahimA , (2) Civa khaNDe nIlakaNTha yAtrA vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.53 complete7 lines20 x 8.8NS852

hatu 113

0535ASK_BL-008

(1) skandapurANe amRtamathane nIlakaNTha stava , (2) CrI nIlakaNTha stot ( r )a ( nIlakaNThasaM snAna yAye vidhi )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.33 complete6 lines18 x 7.5NS814

hatu 114

0536ASK_BL-008

CrInRsiMha purANe brahmA ( sA ) vitrI saMvAde CrInRsiMha mantra kavaca

Skt.Newa:Paper, H. on bff.4(1a-4b) complete6 lines10.2 x 7.2

hatu 115

0537ASK_BL-008

nRsiGha vajra paJjara rakSA bandhana kavaca ( CrI xxx narahasya brahma sAvitrI samvAde )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.8(1a-8b) complete5 lines20.5 x 8.2

hatu 116

0538ASK_BL-008

(1) CrIprahlAda dhAraNa nAma CrInRsiMha mantra kavaca , (2) udrAmare ( rudrayAmale ? ) tantre umAmaheCvara saMvAde hanumanta kavacye viCvasAra kavaca

Skt.Dng.Paper, H. on bTSpp.26 complete4 or 8 lines21 x 10NS978(1)

hatu 117

0539ASK_BL-008

(1) CrI mahAdeva kRta mahAvidyA stava , (2) nepAla tritiya maNDala , (3) unknown (4) CrI uDDAmatantre umA maheCvara saMvAde hanumat kalpe viCva xxx kavaca

Skt.-Newa:-Nep.Dng.Paper, H. on bTSpp.38(24+12+2) incomplete7 lines20.7 x 9NS86(?)

hatu 118

0540ASK_BL-008

hindu stotras

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.101 complete5 lines12.5 x 6NS921

hatu 119

0541ASK_BL-008

(1) paJcamukhI hanumAn kavaca , (2) lakSmI nRsiMha kavaca

Skt.Dng.Paper, H. on bff.11(2a-12a) missing f.15 or 6 lines18.7 x 8.7

hatu 120

0542ASK_BL-008

vAgmatI praCaMsAyAM vAgmatI mahAtmye paCupati purANe vAgvalyAH stuti kathana nAma navamo'dhyAya

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.53(1b-54b) extra 1, missing f.136 or 7 lines24.2 x 7NS758

hatu 121

0543ASK_BL-008

(1) paCcimAmnAya sakarma stuti , (2) bhairavASTaka

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.36 incomplete7 lines18.3 x 6.7

hatu 122

0544ASK_BL-008

pANDava gItA ( pANDava kRtA )

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bff.22(1b-22b) complete8 lines20 x 9.6

hatu 124

0545ASK_BL-008

(1) CrI pANDava viracitAyAM pANDavagItA stotra , (2) CrImadgovindadAsena viracita saccidAnandaCrIkRSNa stava rAja , (3) viSNor Cata nAma stotra , (4) CaGkarAcArya viracita annapUrNa stotra

Skt.Newa:-Dng.Paper, H. on one sidebound bookpp.19 complete11 lines0 x 0

hatu 125

0546ASK_BL-008

pANDava gItA stotra

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.25(1b-25a) complete8 lines19.5 x 9.5

figure of bAlagopAl and vaMdarA ( 25b , line drawing )

hatu 126

0547ASK_BL-008

pANDava gItA

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bff.21(1b-21b) complete6 lines24.4 x 9.7

hatu 127

0548ASK_BL-009

(1) CrI pANDava kRtA prapanna gItA ( or pANDava gItA ) , (2) sAradA stotra , (3) durgA kavaca

Skt.Dng.Paperbound bookpp.26 complete7 lines18.5 x 9NSundais sevŒ sa h´(VS1962?)(1)

hatu 128

0549ASK_BL-009

pANDava gItA and others *

Skt.-Newa:(translation)Newa:Paper, H. on a & bTSpp.42 complete7 lines22 x 9

hatu 129

0550ASK_BL-009

pANDava gItA (?)

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.27 incomplete, §loka No.29-53 only5 lines18.5 x 8.5

hatu 130

0551ASK_BL-009

(1) pANDava gItA * ( newa: ) , (2) annapUrNa stotra ( skt. )**

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.29(1b-37b) missing ff.17.26-32.38-6 lines19 x 8.4NS938

hatu 131

0552ASK_BL-009

pANDava gItA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.16(3a-24b) missing ff.1.2.15-22 and 25-6 lines18.1 x 7.2

hatu 132

0553ASK_BL-009

pANDava gItA

Skt.-Newa:*Newa:Paper, H. on a & bff.21(1b-21b) missing ff.22-**6 lines22.2 x 8.2

hatu 133

0554ASK_BL-009

pANDava gItA

Skt.Newa:Paper, H. on bff.16(1b-16b) complete*5 lines16.4 x 6.5

hatu 134

0555ASK_BL-009

(1) CrImahApurANe CrIpANDava gItA stotra , (2) title unknown

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.52 incomplete5 lines18.5 x 8.5

hatu 135

0556ASK_BL-009

pANDava gItA

Skt.-Newa:(translation)Newa:Paper, H. on bff.9(25a-33b) missing ff.1-24.34-6 lines18.2 x 4.6

hatu 136

0557ASK_BL-009

pANDava gItA stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.13(1b-13a) complete7 lines17.3 x 7.5VS1922

hatu 137

0558ASK_BL-009

(1) CrI pANDva gItA stotra , (2) brahma isvarakaM viSNu paJjara stotra , (3) unknown ( incomplete )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.536 lines19 x 8.2

hatu 138

0559ASK_BL-009

(1) CrIpANDava gItA stotra , (2) mArkaNDeya purANe kauCika pacchatI markaNDamenokta durgA Cata nAma stotra , (3) unknown ( dharmacaNDAra kathA ? )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.47(23+24) incomplete6 lines20.5 x 7.5NS883(2)

hatu 139

0560ASK_BL-009

pANDava gItA stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.22 incomplete4 or 5 lines17.3 x 6.9NS824

hatu 140

0561ASK_BL-009

pANDava gItA stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.41 complete6 or 7 lines17 x 8.3

hatu 141

0562ASK_BL-009

(1) pitR stava , (2) CaGkarAcArya viracita gaurI Cataka

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.17 complete6 or 7 lines0 x 0NS809

hatu 142

0563ASK_BL-009

hindu stotras

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.25 (13+12) incomplete8 lines21.9 x 9.1NS831

hatu 143

0564ASK_BL-009

(1) CrIpITha stava , (2) CrIcaNDikA stava stotra

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.32 complete6 lines18.5 x 7.5

hatu 144

0565ASK_BL-009

pItAmbara - sArAd uddhAraNa sahasra nAma stotra ( CrI nAgendra prayANa tantre SoDaCasAhasre viSNuCaGkara samvAde )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.14(3a-19b) missing ff.1.2.4.5.186 lines23.8 x 11

hatu 145

0566ASK_BL-009

CrI kAliprastAve umAmaheCvara samvAde puSpavati stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.4(1a-4a) complete5 lines21.6 x 7.6

hatu 146

0567ASK_BL-009

(1) pratyaGgirA Arti vedana stava , (2) CrIrAma prokta kAruNya stava , (3) unknown *

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.44 incomplete5 or 6 lines15.5 x 5.3

hatu 147

0568ASK_BL-009

(1) CrIparameCvaryAH stotra nAma Cataka , (2) umAhArova (?)mahAtantre yadisati (?) sAhasre mahAsarvaCa (?) saMhitAyAM CivapArvatI mala (?) sya CrIguhyakAlite (?)kRgmatamanAyA (?)Cruti duhAya (?) , (3) CrImAyAmaGgalA stava , (4) CrICaGkarAcArya viracita CrIkAlikA stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bTSpp.58 complete6 lines18 x 6.8

hatu 148

0569ASK_BL-009

hindu stotras

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sidebound bookpp.10 complete9 lines14.4 x 11

hatu 149

0570ASK_BL-009

(1) CaGkarAcArya viracita CrIgaNeCa stotra , (2) CrI brahmamaheCvara kRta CrIviSNu paJjala stotra , (3) mArkaNDeya purANe kauCikapRSTha mArkaNDeya prokta CrIdurgA Cata nAma stotra , (4) bhImaraNeCvara stotra

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.25 incomplete6 lines19 x 8NS977(4)

hatu 150

0571ASK_BL-009

CrISaDvidyAgame sAMkhyAyane tantre ICvara kumAra samvAde vagalA hRdaya nAma aSTaviMCatitama

Skt.Dng.Paper, H. on bff.3(1b-3b) complete5 or 6 lines22.5 x 7.7

hatu 151

0572ASK_BL-009

vagalAmukhI

Skt.Dng.Paperff.41(2a-55b) missing ff.1.3.16.20.22-27.30.37.38.50.51.54.56-, f.14 and 31 double9 or 14 lines0 x 0

hatu 152

0573ASK_BL-009

CrIviSNuyAmale mahAtantre umAmaheCvara saMvAde CrI vaga ( lA )mukhI trailokyavijayanAta (?)kavaca

Skt.Dng.Paper, H. on bff.6(1b-6b) complete5 lines0 x 0

hatu 153

0574ASK_BL-009

(1) viSNuyAmale mahAtantre CrI umA maheCvara samvAde trailokyavijaya nAma vagalAmukhI devyA kavaca , (2) Cakti yAmale pArvatI mahAdeva saMvAde vagalAmukhI devyA chottara (?) sahasra nAma stotra

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.74 complete5 lines18.3 x 8

hatu 154

0575ASK_BL-009

CrIdevIrahasya mahAtantre CrI lakSmInArAyaNasya vajra paJjala nAma kavaca

Skt.Dng.Paper, H. on bff.6(1b-7b) missing f.35 lines20.5 x 9.6

hatu 155

0576ASK_BL-009

(1) CrIkAlikAtantre haragaurI samvAde vaTuka bhairava kavaca , (2) CrI rudra yAmale umAmaheCvara samvAde vaTuka bhairava stava rAja

Skt.Dng.PaperTSpp.10(6+4) complete10 lines19.9 x 8

hatu 156

0577ASK_BL-009

(1) CrI ha-evR-edha-eupA-esta-eCrIvaTukopA-edhyAye rudrayAmalokta CrI vaTuka bhairava sahasra nAma stotra nirUpaNa nAma prakaraNa , (2) CaGkarAcArya viracita kAlabhairavASTaka stotra , (3) CrIbrahmANDapurANAntargata CItalASTaka , (4) snAna vidhi ( aspaSTa )

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on one sidebound bookpp.41 complete9 lines24.2 x 15.5

hatu 157

0578ASK_BL-009

(1) kAla saGkarSaNa tantre vaTuka bhairava stotra , (2) rudrayAmale amRta sAroddhAre umAmaheCvara saMvAde ApAduddhAra vaTuka bhairava stava , (3) jayadratha yAmale vagalAmukhI kavaca

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.35 incomplete7 lines17.3 x 8NS941

hatu 158

0579ASK_BL-009

viCvasAroddhAre umAmaheCvara samvAde CrIvaTuka bhairava stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.9(1b-9a) complete7 lines23.7 x 11.2

hatu 159

0580ASK_BL-009

vaTuka bhairava stotra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.5(1b-5b) missing ff.6-7 lines26.6 x 6.7

hatu 160

0581ASK_BL-009

CrIskandapurANe himavatkhaNDe ya purANe (?)agastya brahmA nArada samvAde CrIvAgmatI sahasra nAmo'dhyAya

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.10(1a-19b) missing ff.2-5.10.14.16-186 lines19.3 x 6.3NS827*

hatu 161

0582ASK_BL-009

CrIskandapurANe brahmanArada saMvAde vAgmatI sahasra nAma stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.19(1b-19a) complete7 lines24.5 x 10.3

hatu 162

0583ASK_BL-009

bAlagraha stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.7(1b-7b) complete6 lines24.2 x 11.1

hatu 163

0584ASK_BL-009

(1) prAtar nityakarma vidhi , (2) rudra yAmale bAlA parameCvarI kavaca

Skt.Dng.Paper, H. on aTSpp.11 complete6 lines14.5 x 7.5

hatu 164

0585ASK_BL-009

(1) prAtarnitya kRtya , (2) rudra yAmale bAlAparameCvarI kavaca , (3) brahma viracita kalyANI stotra

Skt.Dng.Paper, H. on one sideTSpp.14 complete7 lines20 x 9.5

hatu 165

0586ASK_BL-009

(1) nitya kRtya , (2) brahma viracita kalpANI stotra , (3) devyA kavaca , (4) rudrayAmale bAlA parameCvarI kavaca

Skt.Dng.Paper, H. on aTSpp.15(11+4) complete7 lines19.9 x 9.7

hatu 166

0587ASK_BL-009

hindu stotras

Skt.Dng.Paper, H. on one sideTSpp.61(35+ 26) complete8 lines20.8 x 10.5

hatu 167

0588ASK_BL-009

stotras

Skt.Newa:Paperone eyelet ff.14(1b-14a) ) incomplete6 lines19.5 x 7

hatu 168

0589ASK_BL-009

(1) vrata mAlA , (2) CaGkarAcArya viracita bhavanI devyA stotra

Nep.Dng.-Newa:Paper, H. on a & bTSpp.24 complete7 or 8 lines19.2 x 8

hatu 169

0590ASK_BL-009

vyAsa kRta navagraha stotra

Skt.Dng.Paper, H. on a.TSpp.3 complete8 lines20 x 9.9

hatu 170

0591ASK_BL-009

(1) CrIbhagavatyA kIlaka , (2) CrIhariharabrahma viracita devyA kavaca , (3) argalA stuti

Skt.Dng.Paper, H. on bTSpp.20 incomplete6 lines17.3 x 7.1

hatu 171

0592ASK_BL-009

a. (1) CrIhariharabrahmAviracita devyA kavaca , (2) argalA stuti , (3) bhagavatyA kIlaka , b. mArkaNDeya purANe sAvarNike manvantare devImahAtmye suratha samAdhi vara pradAna durgA mahAtmya , c. mArkaNDeya purANe sAvarNike manvantare devImahAtmye suratha samAdhi vara pradAna

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.78 (A)ff.7(1b-7a),(B)ff.56(1b-56b),(C)ff.15(1b-15b) 1 extra folio, complete5 lines20.5 x 3.8NS932(A-(3) B)

hatu 172

0593ASK_BL-009

bhagavatyA kIlaka

Skt.Dng.Paperff.11(3a-15b) missing ff.1.2.12.13.16-5 lines21.8 x 10

hatu 173

0594ASK_BL-009

(1) CrIsaptaCatyA mahAdevyAH CrIrudra kavaca , (2) argalA stuti , (3) bhagavatyA kIlaka , (4) sUrya stotra , (5) CrI joginItantre kavaca

Skt.Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.29 complete6 lines19.4 x 8.3

hatu 174

0595ASK_BL-009

bhagavatyA kIlaka

Skt.Dng.Paper, H. on bff.17(1b-17b) complete5 lines17.1 x 7

hatu 175

0596ASK_BL-009

(1) mArkaNDeya purANe sAvarNike manbantare devI mahAtmya , (2) bhagavatyA kIlaka stotra

Skt.Dng.Paper, H. on b(1)ff.139(1b-139b) complete*, (2)ff.16(1b-16b) complete4 lines19.2 x 5.3

hatu 176

0597ASK_BL-009

bhagavadgItA

Skt.Dng.Paper, H. on bff.58(2a-61b) missing ff.1.12.15.62-7 lines26 x 12

hatu 177

0598ASK_BL-009

1. bhagavadgItA , 2. viSNusahasranAma stotra , 3. bhISmastavarAja , 4. anusmarantI , 5. gajendramokSa

Skt.Dng.Paper428+6(6+292+47+34+20+45??)3/519 x 11.2

figures ?

hatu 178

0599ASK_BL-009

bhaja govinda trayodaCa Cloka stotra *

Skt.Dng.Paper, H. on bff.4(1b-4a) complete6 lines19.8 x 8.5VS1886, SS1751

hatu 179

0600ASK_BL-009

(1) AryaCaGkarAcArya viracita CrIbhavANICaG ( ka )rASTaka stotra , (2) viSNor dvAdaCa nAma stotra , (3) kuxxxx kASTaka , (4) hara gaurI samvAde tArA (?) devyA bhakti kulasva (?) sahasra nAma stotra , (5) kuCopadeCa nItisAra (?)

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.58(29+29) incomplete0 x 0NS818(?)

hatu 180

0601ASK_BL-009

(1) CrImahAbhArate bhArata sAvitrI , (2) pANDava gItA , (3) arjuna dvAdaCa nAma , (4) vAlmIkimuninA viracita CrIgaGgASTaka , (5) xxxrAcArya viracita gaGgASTaka

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.33 incomplete5 or 11 lines20 x 8.7

hatu 181

0602ASK_BL-009

(1) CrI bhImasena rudra yAmale umAmahCvara saMvAde CrIbhImasena kavaca , (2) guhyakAli SodaCopacAra pUjA

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.11 complete6 lines(1), 7 lines(2)24.8 x 9.8

hatu 182

0603ASK_BL-009

CrIrudrayAmala tantre haragaurI saMvAde CrIbhImasena kavaca stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.4(1b-4b) complete4 or 5 lines18.7 x 5.9

hatu 183

0604ASK_BL-009

(1) CrI uDAmaleCvara (?) tantre umAmaheCvara saMvAde CrI bhImasena kavaca , (2) title unknown

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.38(19+19) incomplete4 lines10.7 x 4.5NS930

hatu 184

0605ASK_BL-009

bhImasena xxttarasahasra nAma stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.22(1b-22a) complete6 lines20.3 x 9.4

hatu 185

0606ASK_BL-009

(1) CrImahAkAla saMhitAyAM saGkaTA kavaca , (2) CrI bhImasena stotra dvAdaCa nAma

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bff.4(1b-4b) complete6 lines17 x 8.3NS989

hatu 186

0607ASK_BL-009

(1) bhImasenASTottaraCata nAma stotra , (2) cakSurogAdhikAra , (3) adyApitA , (4) chuM mye

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.30 complete7 lines19.4 x 8.3NS856

hatu 187

0608ASK_BL-009

brahmayAmale bhairavakalpe CrI haraku ( mA )rasaMvAde bhImASTottara Cata nAma

Skt.Dng.Paper, H. on aTSpp.10 complete5 lines12 x 6VSgaja kha svŒdu candra(1908?)

hatu 189

0609ASK_BL-009

(1) mahogratArAgranthe CrIvajrayoginIsArAt sArasamastakAmanA siddhi kavaca , (2) CrI rudra yAmale amRtasAroddhAre bhairavapATha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.5(1a-5a) complete24 x 10

hatu 190

0610ASK_BL-009

bhairava stotra ( vaTuka bhairavasya )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.12(1b-12b) complete5 lines19.1 x 9

hatu 191

0611ASK_BL-009

hindu stotras

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.22 incomplete8 or 9 lines13.5 x 6.6

hatu 192

0612ASK_BL-009

bhairava stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.19(1b-24b) missing ff.2.5, 7.11.12.25-7 lines18.6 x 7.2

hatu 193

0613ASK_BL-009

(1) CrIbhairavI tantre bAlA kavaca , (2) karavIrayAge SaDmAhAsike ( sAhasrike ? )kAlikA kavaca , (3) CrImahAtripurasundarI devyA rAja mohiNI stava rAja

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.4(f.12.16.17.37 only)9 or 10 lines28 x 12.2

hatu 194

0614ASK_BL-009

AkACa bhairava kalpe CrImahAgaNapati mAlA mantra kavaca

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.12(1a-12a) complete6 lines10 x 7NS938

hatu 195

0615ASK_BL-009

CrI mahAvidyA stotra

Skt.Dng.Paperff.8(1b-9b) missing f.55 or 9 lines23.2 x 10.5

hatu 196

0616ASK_BL-009

CrImahAbhairava tantre viparIta pratyaGgirA

Skt.Dng.Paper, H. on bff.5(1b-5b) complete6 lines16 x 8.7NS972

hatu 197

0617ASK_BL-009

(1) Civa Cakti samarasI mahAmAyA stava , (2) pITha pUjA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.35 incomplete5 lines19.2 x 7.2

hatu 198

0618ASK_BL-009

rudrayAmale kAlIkhaNDe varadattani (?) viracita mahAmArI stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.6(1b-6b) complete6 or 7 lines21.3 x 8.6NS(NepŒlŒbda gate bar·e bŒNa pannŒga raºdhrake mŒdhave)

hatu 199

0619ASK_BL-009

(1) mahAlakSmI stotra , (2) guhyakAli ( kA ) stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.12(1)1b-7b) missing ff.8-,(2)(1b-5b) complete6 lines18.9 x 7.8

figure of mahAlakSmI ( 1 ) 1b

hatu 200

0620ASK_BL-009

(1) CrIcaNDapitAmaha viracitAyAM nepAla maNDala pITha paJjikA , (2) nepAlamadhya pIThArccana vidhi , (3) kAla puruSa CAnti bali Cagata (?)CmaCAna bali vidhi , (4) mahAbali biye vidhAna

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.64 complete7 lines20.8 x 7.7

hatu 201

0621ASK_BL-009

(1) mahAbhArate CatasahasrayAM saMhitAyAM CAnti parvaNi dAna dharme viSNor nAma sahasra , (2) vyAsapraNIta vArANasyASTaka , (3) sAmaveda saxxrpa saMhitA

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.78 complete7 lines13.6 x 6.4

hatu 202

0622ASK_BL-009

mahimna stotra ( puSpadatta viracita )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.60 complete6 lines16.2 x 8.5NS992(?)

hatu 203

0623ASK_BL-009

mahimna stotra ( puSpadatta viracita )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.11(1b-11b) complete5 lines23.8 x 7.3

hatu 204

0624ASK_BL-009

(1) CrI puNyadatta nAma gaNDarva rAja viracita CrI mahimna stotra , (2) CrI rAmakRSNa viracita mahiSa marddhanI padmapuSpAJjali stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTS6-8 lines complete19.3 x 8NS853

hatu 205

0625ASK_BL-009

CrIpuSpadatta gandharvarAja viracita mahimnAkhya stotra

Skt.Dng.Paperff.13(1b-13a) complete5 lines17.2 x 7.4

hatu 206

0626ASK_BL-009

title unknown ( hindu stotra of mAtRkA ? )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.5(1b-5b*) missing ff.6-5 lines20 x 8.3

hatu 207

0627ASK_BL-009

(1) mahASTamI pUjA vidhi , (2) mAriNI daNDaka stotra

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.34(21+ 13) incomplete7-9 lines27.6 x 9.4

hatu 208

0628ASK_BL-009

(1) CrImAlinI daNDaka , (2) mahAmAyA stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.9 complete9 lines22.2 x 9.5

hatu 209

0629ASK_BL-009

mRtyuJjaya kavaca

Skt.Dng.Paperff.5(1b-5a) complete5 lines18.2 x 7.8

hatu 210

0630ASK_BL-009

CrI brahmayAmale CivapArvatI saMvAde mRtyuJjaya yantroddhAra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.3(1b-3a) complete7 lines22.4 x 7.4

hatu 211

0631ASK_BL-009

mRtyuJjaya stotra

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.39(27+ 12 complete but not written completely-§loka No.1-19 only5 or 6 lines23 x 9.5

figure of flowers and diagrams as decorations of the book

hatu 212

0632ASK_BL-009

CrI parameCvara tantre caturACIti sAhasre mRtyuJjaya stotra

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on app.10(8+2) complete7 lines19 x 8.7NS959

hatu 213

0633ASK_BL-009

CrIparameCvara tantre caturACIti sAhasre mRtyuJjaya stotra

Skt.Dng.Paper, H. on one sideTSpp.13(8+5) complete6 lines16.4 x 8.1

hatu 214

0634ASK_BL-009

vidyApIThe brahma yAmale mantrottarAryagrahayoginI vijaya

Skt.Newa:Paper, H. on a & bone eyeletff.14 (5a-25b) missing ff.1-4.7.11.13, etc8 lines18.5 x 7NS780

hatu 215

0635ASK_BL-009

CrIvidyApIThe brahma yAmale xxautarasaGgrahe yoginI vijaya stava

Newa:Dng.Paper, H. on bff.24(1b-24b) complete8 lines22 x 11

hatu 216

0636ASK_BL-009

(1) yoginIhRdaye guhyakAlI rahasye veda rakSA kavaca , (2) sUrya kavaca , (3) kRSNa kavaca , (4) gAyatrI kavaca , (5) sumukhI kavaca

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.77 complete8 lines21 x 8.7

hatu 217

0637ASK_BL-009

title unknown *

Skt.Newa:Paper, H. on bff.17(54a-70b) missing ff.1-53.71-5 lines0 x 0

hatu 218

0638ASK_BL-009

liGga purANe CrI umA maheCvara saMvAde CrI rAma sahasra nAma stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSff.10 compplete6 lines26 x 6.2

hatu 219

0639ASK_BL-009

rudra Cataka *

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSff.30 (1b-30b) complete5 lines22.1 x 6.3NS771

hatu 220

0640ASK_BL-009

rudra Cataka

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.29(2a-30b) missing f.15 lines22.5 x 6.6NS771

hatu 221

0641ASK_BL-009

title unknown ( hindu stotra ? )*

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.98 incomplete5 or 6 lines18.5 x 7.3

hatu 222

0642ASK_BL-009

CrI lakSmI dvAdaCa nAma stotra

Skt.Dng.Paper, H. on aff.1(1b only) complete5 lines17 x 7.2

hatu 223

0643ASK_BL-009

brahmANDapurANe brahma CAvitrI saMvAde CrIlakSmInarasiMha mantra kavaca

Skt.Dng.PaperTSpp.10 complete5 lines15 x 6.5

hatu 224

0644ASK_BL-009

CrIlakSmI nRsiMha kavaca

Skt.Dng.Paper, H. on one sideTSpp.8 incomplete7 or 8 lines21 x 9

hatu 225

0645ASK_BL-009

(1) CyAmA rahasya * , (2) rudrayAmale tantre CrIvidyA stava rAja rakSA stotra

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on one sidebandedpp.61 complete16 or 17 lines16.8 x 10.8(1)VS1971 (2)VS1979

hatu 226

0646ASK_BL-009

viSNupaJjara stotra ( brahmA ICvara prokta )

Skt.-Newa: (translation)Dng.Paper, H. on bff.7(1b-7b) complete6 lines0 x 0VS1960

hatu 227

0647ASK_BL-009

CrIbrahmANDapurANe indra nArada saMvAde viSNu paJjara stotra

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.5 complete7 or 8 lines14.5 x 5.7

hatu 228

0648ASK_BL-009

viSNu paJjara stotra

Skt.-Newa:(translation)Newa:Paper, H. on bff.4(1b-4b) missing ff.5-6 lines18.8 x 8

hatu 229

0649ASK_BL-009

viSNu paJjara stotra

Newa:Dng.Paper, H. on one sideTSpp.31 complete5 or 6 lines18 x 8.5

hatu 230

0650ASK_BL-010

(1) viSNu paJjara stotra , (2) pAsakeli

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.36 (21+15) complete6 lines20.9 x 9.5

hatu 231

0651ASK_BL-010

(1) viSNu dvAdaCa nAma stava stotra , (2) viSNu paJjara

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.16 complete5 or 10 lines22.5 x 10.3NS824

hatu 232

0652ASK_BL-010

(1) viSNu paJjala stotra , (2) unknown *

Skt.Newa:PaperTSpp.9 incomplete6 lines16.4 x 7.4

hatu 233

0653ASK_BL-010

(1) guru stotra , (2) CaniCcara stava (?) , (3) rudra yAmale umA maheCvara samvAde CrI tripurasundarI mahAmantra nAma sahasra , (4) padma purANe Civa pArvatI samvAde viSnor nAma sahasraka , (5) brahma purANe svayambhU RSi samvAde kAruNya stava

Skt.Newa:PaperTSpp.68+67 incomplete5 lines16.3 x 5NS674(3)

hatu 234

0654ASK_BL-010

viSNu sahaCra nAma

Skt.Dng.46516 x 9.5

figure of KRSCa and Gopinis?

hatu 235

0655ASK_BL-010

CrImahAbhArate CatasAhasryAM saMhitAyAM CAntiparvaNi dAna dharmottare viSNu sahasra nAma stotra

Skt.Dng.Paperff.16(3a-18b) missing ff.1.26 lines18.9 x 7.6

hatu 236

0656ASK_BL-010

viSNor divya sahasra nAma stotra

Skt.Dng.Paper, H. on a & bff.18(1b-18b) complete6 lines21.5 x 8.8VS1926

hatu 237

0657ASK_BL-010

viSNu stotra

Skt.-Newa:Dng.Paper, H.2824 x 8.4

hatu 238

0658ASK_BL-010

viSNu Cataka

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.31(1b-31b) complete5 lines22.7 x 6.6NS771

hatu 239

0659ASK_BL-010

viSNu Cataka

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.22(1b-31b) missing ff.2-9.155 lines22.5 x 6.3NS771

hatu 240

0660ASK_BL-010

vIrabhadra mantra kavaca

Nep.Dng.Paperbandedpp.20(14 pages blank) complete11 or 12 lines16.3 x 11

hatu 241

0661ASK_BL-010

(1) CrIcandradvIpAvatAre CrI vaiSNavI devyAs trailokya maGgala nAma kavaca stotra , (2) CrI meru Agame kailACa khaNDe umAmaheCvara saMvAde CrImacchrI CrI vaiSNavI mahAdevyA sadaMCa CaSTottara Cata nAma stotra

Skt.Dng.Paper, H. on aTSpp.28 complete5 lines21.4 x 9.3

hatu 242

0662ASK_BL-010

(1) sarasvatI stotra ( bRhaspati kRta ) , (2) stotra , (3) mantra wa wAsaa

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.22 incomplete4 or 5 lines8.7 x 5.2

hatu 243

0663ASK_BL-010

title unknown ( sadACiva , etc )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.4(3a-8b) missingf.1.2.6.7.9-6 lines22.7 x 7.5

hatu 244

0664ASK_BL-010

mArkaNDeya purANe sAvarNike manvantare devImahAtmye suratha vaiCyayor varapradAna nAma trayodaCo'dhyAya ( or sapta satI ? )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.41(1a-42b) missing ff.419 lines23 x 11.5

hatu 245

0665ASK_BL-010

saptasatI stotra

Skt.Dng.Paperff.15(1b-15a) complete5 lines20 x 7.8

hatu 246

0666ASK_BL-010

CrI rudraprokta saptasatyA devyAH kavaca

Skt.Dng.Paper, H. on bff.3(1a-3b) complete7 lines26 x 10.7NS974

hatu 247

0667ASK_BL-010

CrIsarabha kavaca paddhati

Skt.Dng.Paper, H. on bff.24(1a-24b) complete6 lines16.8 x 7.9

hatu 248

0668ASK_BL-010

brahmapurANe brahmaNA kRta sarasvatI stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.4(1a-4b) complete6 lines18.3 x 8.5

hatu 249

0669ASK_BL-010

sarasvatI stotra

Skt.Newa:Paper, H. on aTSpp.28 incomplete6 lines15 x 6.4NS865

hatu 250

0670ASK_BL-010

stotra ( title unknown )

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.18 incomplete5 or 6 lines17.2 x 8

hatu 251

0671ASK_BL-010

(1) CrICrI pratAp malla bhUpa (?) viracita sarvoparAdha stotra , (2) kAla bhairava stotra , (3) atharvaNa rahasye rAmopaNiSat

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.19 complete5 or 9 lines21.5 x 9

hatu 252

0672ASK_BL-010

(1) sahasrAkSarI ( mantra ) , (2) mantra ( siddhikAlikA )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.28(14+ 14) incomplete5 lines15.2 x 6.3

hatu 253

0673ASK_BL-010

(1) (2) sahasrAkSarI vidyA , (3) umA vACI vidyA

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.28 incomplete5 lines13.6 x 6

hatu 254

0674ASK_BL-010

(1) CAmba purANe sAmba stava , (2) bhairava tantre sadACiva kavaca , (3) viSNupurANe lakSmI stotra , (4) devI purANe brahmaprokta lakSmI stava rAja

Skt.Newa:Paper, H. on bff.4 complete8-10 lines23.8 x 8.3

hatu 255

0675ASK_BL-010

(1) CrI brahmANDa purANe hariharabrahmA viracita nArada nandikeCvara saMvAde sarasvatI stotra , (2) CrI sAradA devI stotra

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on aTSpp.10 complete4 or 7 lines16.4 x 9

hatu 256

0676ASK_BL-010

sAradAdevI stotra ( (1) - (6) )

Newa:Dng.Paper, H. on bTSpp.52 incomplete7 or 19 lines18.5 x 8

hatu 257

0677ASK_BL-010

siddhilakSmI sahasra nAma

Skt.Dng.Paper, H. on bff.4(2a-12b) missing ff.1.3-9.13-5 or 6 lines25.1 x 8

hatu 258

0678ASK_BL-010

siddhilakSmI pUjA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.19 complete4 lines13.5 x 5.8

figure of 20 paintings ( on side b-Damaru , triCUla , makala , mAlA , etc )

hatu 259

0679ASK_BL-010

(1) gaNeCa stava rAja , (2) rudra yAmale kAlikA CatanAma stotra , (3) bhairava tantre CivanAradasaMvAde pArvatyAM vaMCalAbhAkhya kavaca , (4) mahAkAli bhairava saMvAde CrImahAkAla saMhitAyAM CrIsiddhi vetAla sahasra nAma stotra , (5) kAlI kulArNave dakSiNAkAlA hRdaya , (6) mAyAmaGgalA stava , (7) gaNeCa purANe upAsanakhaNDe CrIgaNeCASTaka , (8) CrIvyAsI viracita CrIgaNeCa paJca ratna

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.75 complete7 lines18.1 x 7.9

hatu 260

0680ASK_BL-010

title unknown ( sumukhI devI )

Skt.Newa:PaperTSpp.19 incomplete4 lines9.7 x 3.8

figure of sumukhI devI ( in colour )

hatu 261

0681ASK_BL-010

title unknown ( sUrya )*

Skt.Newa:Paper, H. on bff.11(2a-19b) missing ff.1.6 11-16.20-5 lines26.5 x 7.4

hatu 262

0682ASK_BL-010

brahma yAmale trailokya maGgala nAma sUrya kavaca

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.34 incomplete5 or 6 lines17.2 x 7.3

hatu 263

0683ASK_BL-010

sUrya Cataka

Skt.Newa:Paper, H. on bff.31(1b-31a) complete5 lines16.5 x 6.8

hatu 264

0684ASK_BL-010

( kACI khaNDe ) sUrya Cata nAma stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.13 complete6 lines13 x 5.2NS950(VS1886)

hatu 265

0685ASK_BL-010

CrICivokta mahAtantre sUryAvatAre sUrya CAnti stava

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp16(8+8) complete6 lines11.5 x 5.8

hatu 266

0686ASK_BL-010

CrIsomotpatti ( hymn )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.3(1b-3b) complete5 lines20.3 x 5

hatu 267

0687ASK_BL-010

CaGkarAcArya viracita saundarya laharI stotra

Skt.Dng.Paperff.16(1b-18a) missing ff.3.157 lines28 x 11.9

figure on 1b , 18a ( two yantras )

hatu 268

0688ASK_BL-010

saundarya laharI

Skt.Dng.Paper, H. on bff.10(1b-10b) missing ff.11-*6 lines23 x 10.5

hatu 269

0689ASK_BL-010

CrICaGkarAcArya viracitA saundarya laharI

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.24(1a-24b) complete5 or 7 lines21.8 x 8.9NS781

hatu 270

0690ASK_BL-010

CrI mahAkAla saMhitAyAM CaMkaTA devyA kavaca

Skt.Newa:Paper, H. on bff.4(1b-4a) complete5 lines17.9 x 8NS981

hatu 271

0691ASK_BL-010

(1) CrImahAkAla saMhitAyAM saMkaTA prakaraNe CrIsaMkaTA hRdaya , (2) CrIrudrayAmare viCvamitrayudhiSThira saMvAde CrI saMkATA devyA aSTottaraCata nAma stotra , (3) unknown ( saMkaTA )

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.24 (16+8) complete6 lines18.2 x 8.5VS1928

hatu 272

0692ASK_BL-010

padmapurANe jaigiSavya mArkaNDeya saMvAde CrIsaGkaTA stava rAja

Skt.Dng.Paper, H. on bff.4(1b-4b) complete5 lines19.8 x 7.2

hatu 273

0693ASK_BL-010

nArada purANe saMkaSTa nACana nAma gaNeCa stotra ( or - gaNapati stotra )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.2(1a-2b) complete3-6 lines19.5 x 8.5

hatu 274

0694ASK_BL-010

(1) bhajan mye , (2) pANDava gItA , (3) stotra ( hindu )

Newa:-Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.75 complete5-8 lines or irregular18 x 8NS791

hatu 275

0695ASK_BL-010

CaGkarAcArya viracita stotra ( hindu )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.58 incomplete6 or 15 lines more or less17.5 x 8.1

hatu 276

0696ASK_BL-010

(1) CrIparikramaNa stuti , (2) CrIgaNapati stotra , (3) CrIvarAha purANe gaGgA stotra , (4) CrIkAlabhairavASTaka

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bTSpp.22(12+10) complete7 lines more or less 18.3 x 0

hatu 277

0697ASK_BL-010

stotra

Skt.Dng.TS4814.8 x 6.8

hatu 278

0698ASK_BL-010

title unknown ( caNDikA )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.20 incomplete5 lines14.2 x 6.2

hatu 279

0699ASK_BL-010

(1) indrAkSi stava * , (2) title unknown **

Skt.Newa:Paper, H. on bff.27(1b-44b) missing ff.2 -4.11-16.18-23.32.335 or 7 lines21 x 7.5

hatu 280

0700ASK_BL-010

(1) grahArcana vidhi , (2) CrImerutantre CrIvaiSNavidevyAH sadasAMsASTottara Cata nAma stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.29 complete4 or 5 lines18.5 x 6NS989

hatu 281

0701ASK_BL-010

stotra chapu

Skt.Dng.Paper, H.2615 x 7.11

hatu 282

0702ASK_BL-010

stotra pucaH

Skt.Newa:PaperTSpp.67 incomplete7 lines25 x 11

hatu 283

0703ASK_BL-010

hindu stotras

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.62 complete4 or 9 lines26.5 x 10.5VS1931(SS1796)(2)

hatu 284

0704ASK_BL-010

hindu stotras

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.22(1a-22b) complete5 lines23 x 8.4

hatu 285

0705ASK_BL-010

hindu stotras

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.50 incomplete4 or 6 lines18.5 x 8NSrasa svŒda gaja(7) 866(6)

hatu 286

0706ASK_BL-010

kArttavIryArjunasya paddhati *

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.58 complete7 lines15 x 8.5NS887

hatu 287

0707ASK_BL-010

hindu stotras

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.26 incomplete6 lines21.5 x 7.1

hatu 288

0708ASK_BL-010

(1) caturviMCati sahasrakAdi bhede CrI kubjikA devyAH dvAdaCa sUtra (?) , (2) brahmottara khaNDe Civa kavaca stotra , (3) mArkaNDeya purANe sAvarNike manvantare devImAhAtmye mahiSAsura ( saM ) vAde CakrAdi stuti , (4) bhairavI ( incomplete ) , (5) CaGkarAcArya viracita CrInIlasarasvatI devyAH bhujaGga prayAta dhyAna bheda , (6) yoginItantre CrImahAtArA kavaca , (7) tArAdevI ( incomplete )

Skt.Newa:Paper, H. on bTSpp.77 incomplete damaged5 lines16 x 6

hatu 289

0709ASK_BL-010

(1) CrImahAkAla saMhitAyAM guhyakAlyA sahasra nAma , (2) CrImahAkAla saMhitAyAM viCvam (?)anala kavaca nAma daCama paTala , (3) CrIguhyakAlyA mahA mAyA stava

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on app.34 incomplete5 or 6 lines15.9 x 6.9

hatu 290

0710ASK_BL-010

jyotiSa saphU ( newa: )and hindu stotras ( skt. )*

Newa:-Skt.Newa:PaperTSpp.32(16+16) incomplete5-8 lines14.3 x 6

hatu 291

0711ASK_BL-010

(1) mantra mahAmAyA stotra , (2) bhImAtantrokta ugracaNDa sahasrAkSarI , (3) gaGgA - dhara paddhatyAM guru stuti , (4) viSNudharmottare tritIya kANDe amughavaiSNavI trailokyAparAjitA stotra , (5) jhaMkeCvarI pUjA vidhi , (6) gaNamAtRkA stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.52 incomplete6 or 7 lines20.7 x 7.5VS1713

hatu 292

0712ASK_BL-010

hindu stotras

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on one sideTSpp.8 complete5 or 9 lines18 x 10.2

hatu 293

0713ASK_BL-010

(1) RNamocana gaNapati stotra , (2) pIThAvatAra stotra , (3) bhairava stotra , (4) bhImasena kavaca , (5) navagraha stuti , (6) kAlikA stotra , (7) svasthAnI stuti , etc

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.34 incomplete5-7 lines12.4 x 6.4

hatu 294

0714ASK_BL-010

stotra va ghaTasthApanAdinayA kharcayA dhalaH

Skt.-Newa:-Nep.Dng.Paper+217.9 x 13.2

hatu 295

0715ASK_BL-010

bauddha , hindu stotras and vidhis

Skt.Newa:PaperTSpp.96 incomplete6 or 7 lines19.5 x 6.3

hatu 296

0716ASK_BL-010

stotra and mye ( bauddha and hindu )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.25 complete6 lines20 x 7.9

figure on p.17

hatu 297

0717ASK_BL-010

(1) kUrma purANe vRddhiCrAddha , (2) SoDaCI stotra , (3) tila piNDa ( or tilasya piNDa dAna )

Skt.Dng.Paper, H. on aTSpp.58 complete6 or 7 lines19 x 8

hatu 298

0718ASK_BL-010

bauddha stotras

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.28(14+14) incomplete6 lines24.3 x 9.5

hatu 299

0719ASK_BL-010

bhAsvati karaNa

Skt.Dng.Paper, H. on bff.16(1b-17b) missing f.127 lines21.5 x 9.8VS1913

hatu 300

0720ASK_BL-010

(1) CrI mahAgaNapati stotra , (2) CrI himavat khaNDe CrI guhyeCvarI stotra , (3) 3 short stotras - gaNeCa , kRSNa , rAmacandra

Skt.Newa:Paper, H. on bTSpp.10 complete7 lines19 x 9.5

hatu 301

0721ASK_BL-010

hindu stotras and mArkaNDeya purANe devImAhAtmya

Skt.Newa:Paper, H. on bff.88(1a-88b) missing ff.89-5 lines21.6 x 8

hatu 302

0722ASK_BL-010

(1) CrIvyAsa kRta navagraha stotra , (2) CrIrudrajAmale aparAdha bhajana ramaNIya stuti

Skt.Dng.Paper, H. on bff.9(1b-9a) complete6 lines18.8 x 7.5

hatu 303

0723ASK_BL-010

(1) CrI mArI stotra , (2) CrI Civa Cakti samarasatve mahAmAyA stotra , (3) CrInRsiMha purANe brahma sAvitrI saMvAde nRsiMha kavaca

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.27(14+13 complete6 lines18.1 x 8

hatu 304

0724ASK_BL-010

hindu stotras

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.51 complete4 or 5 lines17.5 x 8

hatu 305

0725ASK_BL-010

(1) skanda purANe daCaratha kRta CanaiCcara stotra , (2) CrI bhIma bhairava dvAdaCa nAma stotra , (3) sUrya stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bTSpp.36 complete4 lines17 x 8

hatu 306

0726ASK_BL-010

(1) viSNu paJjara stotra , (2) unknown ( saMkatA )

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.20 complete(?irregular lines19.8 x 8.2

hatu 307

0727ASK_BL-010

(1) CrI Civa Cakti samarase mahAmAlInI daNDaka stava , (2) unknown ( kubjikA ) , (3) pacchimAmnAya bRhat saMvatta sUtra (?)

Skt.Newa:PaperTSpp.16 incomplete8 lines18.5 x 7.4NS738(2)

hatu 308

0728ASK_BL-010

hindu stotras

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.45 (23+22) incomplete6 lines20.5 x 7.8NS833

hatu 309

0729ASK_BL-010

hindu stotras

Skt.Dng.Paper, H. on aTSpp.48(24+24) complete6 lines16 x 8

hatu 310

0730ASK_BL-010

hindu stotras

Skt.Dng.Paper, H. on bff.132[(1)24(1b-24b (2)24(1b-24b (3)13(1b-13b (4)21(1b-21b (5)19(1a-19b)(6)7(1b-7a(7)15(1b-15a (8)9(2a-10b) missing f.1)5 or 6 lines16.5 x 6.7NS994(2) 1002(1)(3)

hatu 311

0731ASK_BL-010

stotra saMgraha

Skt.Dng.Paper368+8513 x 8.2

figure ?

hatu 312

0732ASK_BL-010

(1) CrI CaGkarAcArya viracita saMkaTA pUjita , (2) title unknown ( sarasvatI )

Skt.-Newa:-HindiNewa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.26 complete5 or 8 lines12 x 6.4NS934

hatu 313

0733ASK_BL-010

hindu stotras

Skt.Newa:Paper, H. on bff.46(12a-57b) missing f.1115 lines19.5 x 5

hatu 314

0734ASK_BL-010

hindu stotras

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.35 incomplete6 lines14.5 x 5.8NS889(?)

hatu 315

0735ASK_BL-010

(1) kAlikASTaka , (2) hanumantaH paJcamukhI mAlA mantra , (3) vaCIkaraNa mantra

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bTSpp.16(8+8) complete7-9 lines17.5 x 8.8

hatu 316

0736ASK_BL-010

(1) unknown (2) CrI bhAratha (?)purANe bhImasena stotra , (3) CrI devI stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.18 incomplete3 or 6 lines18.5 x 8

hatu 317

0737ASK_BL-010

(1) CrI hariharabrahmA viracite devyA kavaca , (2) svAyaMbhu wAMgame mArkaNDeyokta argalA stuti , (3) svAyaMbhU wAMgame mArkaNDeya purANe pRSTha bhagavatyA kIlaka

Skt.Dng.Paper, H. on bff.9(1b-9b) complete7 lines21.3 x 10.2

hatu 318

0738ASK_BL-010

skaNDa purANe CanaiCcara stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.6(1a-6b) complete6 lines24 x 11VS1933

hatu 319

0739ASK_BL-010

skanda purANe CanaiCcara stava ( stotra )

Skt.Newa:-Dng.-Bhj.Paper, H. on one sideTSpp.23 complete6 lines21.3 x 9NS861

figure on pp.18-19 , 22-23

hatu 320

0740ASK_BL-010

skanda purANe CanaiCcara stava

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.7(1b-7b) complete5 lines14.9 x 6.7

hatu 321

0741ASK_BL-010

CrImahAkACa (?) bhairava kalpe pratyakSa siddhiprade umAmaheCvara saMvAde CrI CaGkara viracite CarabhaCAlvapakSirAja kavaco nAma ekacatvAriMCo'dhyAya

Skt.Dng.Paper, H. on bff.12(1b-12b) complete7 lines24.7 x 10.5

hatu 322

0742ASK_BL-010

(1) CrIekavIrAtantre mahogratArA saMvAde SaTtriMCadakSarA vidyA ratna prastAre CrIvagalAmukhI kavaca , (2) CvAna (?) caritra , (3) umAmaheCvara saMvAde svAGgakampa (?)phala , (4) saghaGTTana (?)phala , (5) CrInandikeCvara kathita kAka carita , (6) vasantarAjaCAkuNe CivAbhate sthAna sthita prakaraNa , (7) CrImahAkapilarAtre sarvabhASita CalyoddhAra prakaraNa , (8) rudra yAmale devIrahasya tantre pAtra vandanavidhir nAma viMCatitama paTala

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.38(19+19.) incomplete9 lines18.2 x 8.6NS934(1)(3)(8)

hatu 323

0743ASK_BL-010

Civadharme nandikeCvara proktoyaM (?)CAntikAdhyAya

Skt.Dng.Paper, H. on bff.30(1b-30a) complete7 lines23.5 x 10.7VS1949

hatu 324

0744ASK_BL-010

brahmottara khaNDe skanda purANe aSamena (?)prokta Civa kavaca

Skt.Dng.Paper, H. on a & bpp.6(1b-6a) complete8 lines25 x 10.7

hatu 325

0745ASK_BL-010

CrI ( Civa )mahimna stotra

Skt.-Newa:Newa:Paperone eyeletff.4(1b-4a) complete4 or 5 lines20 x 5.5NS823

hatu 326

0746ASK_BL-010

(1) CivA (?) bali vidhi , (2) CrImahAkAla saMhitAyAM Civa (?) stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.18 complete7 lines18.5 x 10

hatu 327

0747ASK_BL-010

padmapurANe uttarabhAge bilvakeCvaramAhAtmye kRSNa mArkaNDeya saMvAde Civa sahasra nAma ekanavatitamo'dhyAya

Skt.xxPaperff.21(2a-23b) missing ff.1.217 lines22.4 x 8.5NS843

hatu 328

0748ASK_BL-010

anuCAsanike Civa sahasra nAma

Skt.Dng.Paper, H. on bff.9(1b-9a) complete9 lines26.5 x 11.6

hatu 329

0749ASK_BL-010

Civa sahasra nAmAvali

Skt.Dng.Paper, H. on abound bookpp.41 complete13 or 14 lines15.8 x 12.2

hatu 330

0750ASK_BL-010

title unknown ( Civa )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bone eyeletff.6(No.-not clear) incomplete5 lines20.2 x 5.5

hatu 331

0751ASK_BL-011

Civa Cakti sattva mahAmAyA stotra

Skt.-Newa:-Nep.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.16 incomplete6 lines18.8 x 8.5

hatu 332

0752ASK_BL-011

Civa Cakti samarasatva mahAmAyA stotrasya catuHCatamo kSamApana nAma TIkA ( or mahAmAyAyA TIkA )

Newa:Newa:Paper, H. on bff.18(4a-30a) missing ff.1-3.5-9.19.21.22.297-9 lines21.8 x 9NS836

hatu 333

0753ASK_BL-011

rudrayAmale CaivApAmArjuna

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.23 complete7 or 8 lines18 x 8.3NS925

hatu 334

0754ASK_BL-011

(1) padmapurANe jaigISavya (?)nArada saMvAde CrI CaGkaTA devyA stava rAja stotra , (2) sankaTA kavaca

Skt.Newa:Paper, H. on bff.4(3a-6b) missing ff.1.2.7-6 lines12.6 x 7.7

hatu 335

0755ASK_BL-011

CaGkarAcArya kRta maNikarNikA stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.6(1b-6b) complete4 lines17.4 x 5.7

hatu 336

0756ASK_BL-011

(1) CrImArkaNDeya purANe kauCikena pRcchati durgA Cata nAma , (2) CrICaGkarAcArya viracita bhavAni bhujaGga stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.7(1b-7a) complete6 lines21.7 x 10.6VS1933

hatu 337

0757ASK_BL-011

CrI himavat khaNDe CaGkhamUla stuti

Skt.Newa:PaperTSpp.6 (4+2) complete6 lines15.4 x 6.7NSmuni candra nŒga(917)

hatu 338

0758ASK_BL-011

hindu stotras

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.25(numbering-not correct and incomplete4 or 9 lines19.5 x 5NS757

hatu 339

0759ASK_BL-011

rudra yAmale pArvatICvara saMvAde CrIrAmacandra prokta hanumat kavaca

Skt.Dng.Paperff.7(2a-8b) missing ff.1.96 lines20.7 x 8VS1908

hatu 340

0760ASK_BL-011

brahmANDapurANe nArada agastya saMvAde CrIrAmacanda prokta CrI hanumAn kavaca

Skt.Dng.Paper, H. on bff.9(1b-9b) complete5 lines21 x 9SS1862

figure on 1b hanumAn , scribe; bAlamunda

hatu 341

0761ASK_BL-011

(1) mahAmAri (?) stotra , (2) tArA nIlasarasvatI kavaca , (3) mRtyuJjaya kavaca , (4) navagraha stotra

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.69 complete6 lines18.4 x 8.1

figure of 2 paintings and 1 yantra

hatu 342

0762ASK_BL-011

(1) hanumAn cAlisa ( or CrIhanumAn cIsA ) , (2) unknown (3) unknown

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on b(1)ff.6(1b-6b) complete,(2)ff.9(1b-34b) missing ff.8-32.35-(3)f.1 only, not written completely6 lines16.4 x 6.4

hatu 343

0763ASK_BL-011

CrI atharva veda mantraM (?) devIproktaM CrIhanumAn durgaM

Skt.Dng.Paper, H. on bff.16(1a-16b) complete5 lines11.7 x 9.8

hatu 344

0764ASK_BL-011

(1) CrI sudarCana saMhitAyAM hanumatA yadUdhvAra (?) stotra , (2) CrIrudra yAmale CrICivapArvati saMvAde CrIdevyA trayani (?) stotra

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.31 complete(1)5 lines (2)6 or 7 lines18.7 x 8

figure of bhairava , makala , brahmA , aSTamAtRkA , etc

hatu 345

0765ASK_BL-011

hindu stotras

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.28(12+3+13) missing f.86 lines10.1 x 7.1

hatu 346

0766ASK_BL-011

(1) CrIbhaviSyottarapurANe gaNeCa stotra , (2) haridrA gaNeCa kavaca

Skt.Dng.Paperff.5(1b-5b.comlete6 lines20 x 9.4VS1908

hatu 347

0767ASK_BL-011

(1) CrI harinAma bhASita mAli tridaNDa pApanACana valarAjindra kathA ( or hari nAma bhajan ) , (2) title unknown ( govinda stuti , maGgaruvona ? ) , (3) title unknown ( dharmarAja )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.24 incomplete4 or 9 lines17.5 x 9.5

hatu 348

0768ASK_BL-011

CrI saMkrAcArya ( CaGkarAcArya ) viracita harimArA stotra

Skt.Newa:Paper, H. on one sideff.4(1b-4a) complete7 lines17.5 x 11

hatu 349

0769ASK_BL-011

kSama stuti

Skt.Dng.Paperff.3(1b-3a) complete5 lines18.2 x 8

hatu 350

0770ASK_BL-011

(1) bha (?) dra yAmale umAmaheCvara samvAde mahAtripurasundarI trailokyamohana nAma kavaca , (2) siddhiyAmale umAmaheCvara samvAde tripurasundarI kavaca , (3) tripurasundaryA turiya (?)kavaca , (4) bhadra (?)yAmale uraSodaCI turiya (?)kavaca , (5) caturviMCati sAhasrakAdI bhede CrIkubjikA devyA dvAdaCa vRtta sUtra , (6) govindadAsa viracita nArAyaNa stava rAja

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.43 complete6 or 7 lines18.8 x 7.8

hatu 351

0771ASK_BL-011

(1) rudrayAmale triCattayAH sarvArtha sAdhana nAma kavaca , (2) tripuTA ( purA ? ) stotra

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.27(13+14) complete5 lines19 x 8.4

hatu 352

0772ASK_BL-011

(1) triCaktyA stava , (2) gaNa stuti , (3) rudraCakti stotra , (4) incomplete

Skt.Dng.Paper, H. on one sideTSpp.26 incomplete6 lines16.8 x 6

hatu 353

0773ASK_BL-011

gandharva tantre tArA kalpe trailokyavijaya nAma kavaca

Skt.Newa:Paperff.16(1b-16b) complete8 or 9 lines24 x 8.2

hatu 354

0774ASK_BL-011

CrIviSNuyAmale mahAtantre umAmaheCvara saMvAde CrI va ( M ) galAmukhI trailokyavijaya nAma kavaca

Newa:Dng.Paper, H. on bff.13(1b-13b) complete5 lines14.8 x 8

hatu 356

0775ASK_BL-011

CrI atharvaNa vede garuDopaniSat

Skt.Dng.Paper, H. on bTSpp.8(4+4) complete6 lines18 x 8.3VS1936

hatu 357

0776ASK_BL-011

(1) CrI vArAha purANe hariharabrahmA viracite devyA kavaca , (2) mArkaNDeya argalA purANe argalA stotra , (3) bhagavatyA kIlaka stotra

Skt.Dng.Paper(printed from wood blocks)*ff.10(1b-11b) missing f.107 lines18.5 x 10VS1930

figure devI , argalA and bhagavatI * printed at caNDeCvara chApA khAnA , CrI kACI viCvanAth purI

hatu 358

0777ASK_BL-011

viSNucakravartI devatA kavaca

Skt.Dng.Paper18687.8 x 28

figure ?

hatu 359

0778ASK_BL-011

bhagavatiyA stotra

Skt.Dng.Paper, H.6618.2 x 8.3

hatu 360

0779ASK_BL-011

stotra saMgraha

Skt.Dng.Paper18irregular25.2 x 16.3

hatu 361

0780ASK_BL-011

stotra , mantra va bidhi

Skt.Newa:-Dng.Paper1422/2331.2 x 15.3NS937

hatu 362

0781ASK_BL-011

chapu stotra

Skt.Dng.Paper, H.12642 x 21.9

hatu 363

0782ASK_BL-011

ekAdaCa mukha hanumddibya kavaca

Skt.Newa:Paper6925.5 x 11.5

hatu 364

0783ASK_BL-011

(1) Ananda laharI[or bhavarUpAkhyAna Cloka ( f. 7 * ), (2) durvAsA kRtAmvA stotra ( 21b ) , (3) CrI laghvAcArya viracita laghuvarcca (?) stava ( 32b )

Skt.Newa:TPone eyeletff.14(3a-32b) missing ff.1.2.6.10.11.15.17-20.22.23.30.31.33 and 4 folios5 lines23.7 x 5.3NS752

hatu 365

0784ASK_BL-011

mRtyuJjaya stuti

Skt.Bhj.TPone eyeletff.2(2a-3b) missing ff.1.4-5 lines27 x 4.5

hatu 366

0785ASK_BL-011

title unknown ( hindu stotra and vidhi ** )

Skt.Newa:TPone eyeletff.13(1b-13b*.missing ff.14-, damaged (f.11-13*.f.7a-blank)5 lines23.5 x 4.8

hatu 367

0786ASK_BL-011

Apad uddhAra vaTuka bhairava stotra

Skt.Dng.Paper, H.61319 x 14.5

hatu 368

0787ASK_BL-011

bhaviSya CItalA brata

Skt.Dng.Paper, H.412/1318.3 x 15.7

hatu 370

0788ASK_BL-011

saptasatIkA stotra

Skt.Dng.Paper107520 x 8SS1694

figures on ff.1a , 9a , 11b , 13b , 26b , 37a , 43b , 51a , 63a , 66b , 70b , 79b , 85b , 89b , 97b , 103b&106b

hatu 371

0789ASK_BL-011

caupA-i aura dvAhA

HindiDng.Paper291317.4 x 14VS1983

hatu 372

0790ASK_BL-011

nIla sarasvatI kavaca

Skt.Dng.Paper2620.2 x 7.2

hatu 373

0791ASK_BL-011

paMcamukhi hanumat kavaca

Skt.Dng.Paper, H.9, missing f.1617.8 x 9.8

hatu 374

0792ASK_BL-011

mahAlakSmI stotra

Skt.Newa:Paper, H.11+1bl.921 x 8

hatu 375

0793ASK_BL-011

paJca ratna va nava ratna

Skt.Dng.Paper, H.5622 x 10.5

hatu 377

0794ASK_BL-011

mRtyuJjaya stotra

Skt.Newa:Paper7720.3 x 7

hatu 376

0795ASK_BL-011

mAlinI TIkA

Skt.Dng.Paper, H.12, missing f.86/719.5 x 8.8NS957

hatu 378

0796ASK_BL-011

1. Civa pUjA phala , 2. Civa SaDakSarI stotra , 3. mRtyuMjaya stava , 4. Civa kavaca

Skt.Dng.Paper, H.15529 x 8.3NS994

hatu 379

0797ASK_BL-011

Civo praniSat stotra

Skt.Dng.Paper12, missing f.3523.8 x 8.9NS797

hatu 380

0798ASK_BL-011

CaivApA mArjana stotra

Skt.Dng.Paper, H.9623.8 x 9NS?

hatu 381

0799ASK_BL-011

1. CaivApArjana stotra , 2. maimna , 3. sadACiva stotra , 4. CivapaMcaratna mAlA stotra , 5. mahimna stotra

Skt.Dng.Paper, H.84, missing ff.25-275/429 x 8.4NS994

hatu 382

0800ASK_BL-011

Cruta bodha TIkA

Skt.Dng.Paper11, missing f.39/1024 x 10.5

hatu 383

0801ASK_BL-011

saptasati caNDI

Skt.Dng.Paper, H.43, missing ff.3,4,22-40,65-6/723.5 x 10.3NS994

figures 9 , gaCeCa stotra , devi kavaca , ?

hatu 384

0802ASK_BL-011

sarba mantra kIlana stotra

Skt.Dng.Paper, H.45/618 x 10

hatu 385

0803ASK_BL-011

stotra pucaH

Skt.Newa:Paper, H.13, missing ff.1-19, 32-756/726 x 7.7NS928

hatu 386

0804ASK_BL-011

stotra , mantra va vAsaH

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H.34irr.24.5 x 10.8

hatu 387

0805ASK_BL-011

stotra saMgraha ( gaNeCa , sUryya , candra va bRhaspati )

Skt.Newa:Paper, H.21624 x 8.6NS904

hatu 388

0806ASK_BL-011

hanumat kavaca

Skt.Dng.Paper, H.9, missing ff.7,8722 x 11.2SS1769 and VS1904

hatu 389

0807ASK_BL-011

hanumat kavaca

Skt.Dng.Paper, H.5, missing f.2825.7 x 11.1NS946

hatu 391

0808ASK_BL-011

1. mahAkAla Cani mRtyuJjaya stotra , 2. saMkaTA nAmASTaka

Skt.Dng.Paper, H.18813.5 x 8.8VS1958

hatu 392

0809ASK_BL-011

1. mRtyuMjaya stotra , 2. vAsaHtAsaHyA mantra

Skt.-Newa:Dng.Paper14927.8 x 11.4NS1056

hatu 393

0810ASK_BL-011

karpUra stotram

Skt.Dng.Paper, H.3(2-4)722.8 x 10

hatu 394

0811ASK_BL-011

kArttavIryyAjuNa stotra

Skt.Dng.Paper2(15-16)722 x 10.7

hatu 395

0812ASK_BL-011

garUDopaniSad va dantadhAvana mAha

Skt.Newa:-Dng.Paper24irr.16.8 x 8

hatu 396

0813ASK_BL-011

parameCvarI stotra

Skt.Dng.Paper12(6-17)6/727.7 x 9

hatu 397

0814ASK_BL-011

daCAvatAra stotra

Skt.Newa:Paper1(3a,b)922 x 7.7

hatu 398

0815ASK_BL-011

navAkSara stuti

Skt.Newa:Paper, H.1817.2 x 11.5

hatu 399

0816ASK_BL-011

pANDava gItA

Skt.Dng.Paper5520 x 8.5

hatu 400

0817ASK_BL-011

pANDava gItA

Skt.Dng.Paper, H.2, missing ff.1-6, 9-724.5 x 12.2

hatu 401

0818ASK_BL-011

mahAlakSmIdevI sahasra stotra

Skt.Newa:Paper, H.1521 x 6.1

figure outline painting of MahAlaxmi Devi

hatu 402

0819ASK_BL-011

mRtyuJjya stotra

Skt.Newa:Paper5, missing ff. 1-56,60-62,64-66,68-725.8 x 7.6

hatu 403

0820ASK_BL-011

tripurAsundarI stotra

0 x 0

hatu 404

0821ASK_BL-011

indrAkSI stava

Skt.Newa:Paper, H.6718.5 x 7.8NS780

figure of outline maCDalA

hatu 405

0822ASK_BL-011

ulkA debyA stotra

Skt.Dng.Paper, H.2(6,7), missing ff.1-5622.3 x 10

hatu 406

0823ASK_BL-011

paramahaMsa kavaca

Skt.Dng.Paper, H.3721.8 x 10.4

hatu 407

0824ASK_BL-011

pApa prasmana stotra

Skt.Dng.Paper4517.2 x 7.3SS1805 and VS1940

hatu 408

0825ASK_BL-011

mRtyuJjaya stotra

Skt.Dng.Paper, H.8616.8 x 8.3

hatu 409

0826ASK_BL-011

vAmana pura pITha

Skt.Dng.Paper6516.7 x 7.4VS1940

hatu 410

0827ASK_BL-011

1. vIja koCa , 2. varNa koCa

Skt.Dng.Paper, H.5, missing f.21022.6 x 10.3

hatu 411

0828ASK_BL-011

nyApu stotra

Skt.Dng.11814.8 x 11.3

hatu 412

0829ASK_BL-011

1. bramha stuti , 2. vaMCalAbhAkhya kavacaM

Skt.Dng.Paper, H.113/1019.7 x 7.8

hatu 413

0830ASK_BL-011

mahAkAlI sukta

Skt.Dng.Paper, H.3516.7 x 7

hatu 414

0831ASK_BL-011

mAtRkA nighuMTu mahIsena stotra

Skt.Dng.Paper, H.4922.2 x 10.4VS1919

hatu 415

0832ASK_BL-011

sAradA staba stotra

Skt.Newa:7516 x 7.5

hata 1

0833ASK_BL-011

uDAmareCvara (?)* mahAtantra

Skt.Dng.Paper, H. on aTSpp.55 incomplete10 or 11 lines22.3 x 10.5

hata 3

0834ASK_BL-011

kulArNava mahArahasya

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.30(3a-17b and 16 nonnumbering folios) missing ff.1.2.69 lines25.6 x 10.8

hata 4

0835ASK_BL-011

kulArNava mahArahasya

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.36(71a*111b) missing ff.1-70.79.87.89.102.1077 lines22.2 x 7.4NS728

hata 5

0836ASK_BL-011

CrI kulArNava mahArahasya ( paJcama khaNDa )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.76(1b-76b) missing ff.77-6 lines29 x 11.1

hata 6

0837ASK_BL-011

kulAlikAmnAye CrImat kubjikA mata *

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.27 complete5 lines21 x 6.1

hata 10

0838ASK_BL-011

tantra sAra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.58(78a-241b) missing ff.1-77.82.83.85.89.94-98.115-144.154.198.211.216-236.242-10 lines23.3 x 9.8

hata 12

0839ASK_BL-011

tArA rahasya

Skt.Dng.Paper, H. on a & bff.6(1b-6b) missing ff.7-6 lines26.9 x 7.9

hata 13

0840ASK_BL-011

(1) dattAtreya tantra , (2) mye , (3) tantra mantra

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paperbandedpp.76 incomplete15 lines17.5 x 18

hata 14

0841ASK_BL-011

title unknown ( hindu darCana , dekhayA saphU ? )

Skt.Dng.-Newa:Paper, H. on a & bTSpp.46 incomplete4 or 7 lines23.4 x 7.7

figure of 13 yantras

hata 18

0842ASK_BL-011

devI chinnamastA

Skt.Newa:Paper19732 x 8.8NS760

hata 19

0843ASK_BL-011

title unknown ( mantra koSa ? * )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.5(14a-38b) missing ff.1-13 15-17.20-29.31-37.39-10 lines26 x 13.5

hata 21

0844ASK_BL-011

(1) vArAhi tantre caNDikA pATha , (2) CrIrudrayAmale vRhaspati kRta CrI 3 mahA sarasvatI stava rAja

Skt.Newa:Paper, H. on aTSpp.26 incomplete4 lines13.2 x 5.5

hata 22

0845ASK_BL-011

CrIbIjopabIjakUTA CrImahAkAlasaMhitAyAM ( or CrIparameCvarya vIjopavIjamantrakoSa mahAkAlasaMhitokta )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.29(2a-30a) missing f.18 lines28.5 x 12.5NS999

hata 23

0846ASK_BL-011

CrIvIrabhadra tantre mantra koSa

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.42(20+22) complete7 lines20.3 x 8

hata 24

0847ASK_BL-011

title unknown ( satyarAmakAli CAstra ? )*

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.48 complete4 or 11 lines22.5 x 8.9

hata 25

0848ASK_BL-011

saptasati sAra tantra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.7(1b-7b) complete5 lines15.5 x 6.7

hata 26

0849ASK_BL-011

samayAcAra tantra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.12(1b-12b) complete10 lines more or less24.4 x 9.6

hata 27

0850ASK_BL-011

CrIsAradA tilaka

Skt.Newa:Paper, H. on bff.72(4a-156b) missing ff.1-3.11.12.55-93.100.102-107.111-115.127-130.132-138.140-146.154-7 lines27.8 x 8.2

hata 29

0851ASK_BL-011

CrIdexxNa CikhAyA(M) siddhisAra saMgrahe caturACIti sahasrya devyASakaxxx

Skt.Newa:PaperTSpp.95 incomplete, damaged6 or 11 lines20.7 x 7.8

hata 30

0852ASK_BL-011

CrI 5 paCcima jyeSThAnujyeSThAmnAya kramArcana paddhati

Skt.Newa:Paper, H. on bTSpp.301 (151+150) complete8 lines25 x 11.2NS886

figure of 3 yantras and 3 gods ( line drawing )

hata 31

0853ASK_BL-011

CrImahAnIlasArasvate mahAtantre akSobhyamahogratArA saMvAde mahogratArAyutAkSarI siddhi vidyA

Skt.Newa:Paperff.5(3a-7b) missing ff.1.26 lines21.5 x 9.5

hata 32

0854ASK_BL-011

mArkaNDeyapurANe sAvarNike manvantare devImahAtmye mUrti rahasya

Skt.Dng.Paper, H. on a & bff.5(1b-10b) missing ff.4 -87 lines21.4 x 9.4

hata 33

0855ASK_BL-011

mArkaNDeya purANe sAvarNike manvantare devImahAtmye mUrtirahasya nAma SoDaCo'dhyAya

Skt.Dng.Paper, H. on bff.19(1b19b) complete5 lines12.2 x 5.7SS1834

figure on two wooden covers

hata 34

0856ASK_BL-011

yoginIdaCAprakACa ( merutantre )

Skt.Dng.- Nep.Paper, H.6626 x 10.3VS 1858

?

hata 35

0857ASK_BL-011

CrInaraharikRta svarodaya TIkA

Skt.-Newa:-Nep.Dng.Paper, H. on bff.12(2a-13b) missing ff.114-11 lines32 x 12SS 1746(1),1749(10)

hata 36

0858ASK_BL-011

Sa-uGganyAsa mantra , bali mantra va jvalaM

Skt.Newa:-Nep.Paper14/1020.2 x 8

hata 38

0859ASK_BL-012

SaDvidyAgame CAGkhyAyana tantra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.27(3a-31b) missing ff.1.2.11.30.32-10 lines35.6 x 14

hata 39

0860ASK_BL-012

CAnti sAra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.231(1b-237b) extra 1f*.missing ff.150-155.2149 lines26.5 x 10.5NS 938

hata 40

0861ASK_BL-012

CrItripurA sAra samuccaya TippaNa

Skt.Newa:Paper, H. on bff.31(1)(1b-18b),(2)(1a-18b) missing ff.(2)5.7.9.12.1710-12 lines24 x 10.3

hata 41

0862ASK_BL-012

kubjikA tantra

Skt.Newa:Paper, H.301, missing ff.131,132,1431328 x 15

hata 42

0863ASK_BL-012

gAyatrI

Skt.Dng.Paper, H.1516.1 x 10.7VS1942

hata 45

0864ASK_BL-012

jJAnANDava nitya tantra

Skt.Newa:Paper109623 x 6.6

hata 46

0865ASK_BL-012

kubjikA mata ( chap. 18-21 )

Skt.Newa:TPtwo eyeletsff.16 no-numbering, incomplete6 lines31.8 x 5.2

hata 44

0866ASK_BL-012

CrIkubjikA mata

Skt.Newa:TPtwo eyeletsff.4(8a-12b) 1 extra folio, missing ff.1-7.10.13-6 lines31.5 x 5.3

hata 48

0867ASK_BL-012

dhanadA devI mantra

Skt.Dng.Paper, H.4611.9 x 8.4

hata 50

0868ASK_BL-012

mahApACupatAstra mantra

Skt.Newa:Paper, H.9, missing ff.8,11-620.5 x 7.5

hata 51

0869ASK_BL-012

CatAkSarI va memegu mantra

Skt.Newa:Paper, H.125/613.3 x 10

hata 54

0870ASK_BL-012

ajapA nAma gAyatrI mantra

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.33 complete5 lines18 x 7.3

hata 55

0871ASK_BL-012

aSTamAtRkA mantra pada

Skt.Dng.Paper, H. on aTSpp.19 incomplete(?)irregular lines18 x 7.8

figure of 14 paintings

hata 56

0872ASK_BL-012

(1) kulakrama mahA karavIra yoga , (2) siddhilakSmI mAlA mantrasya phala (3) sarvaCAnti kRt mantra , (4) CIghra bandI mocana stotra , (5) mahAbhairava tantre viparIta pratyaGgirA mantra , (6) mahApANDapa tantre (?) bali , (7) bhImA tantrokta CrI ugracaNDA sahasrAkSarI , (8) svarNAkarSaNa bhairava mantra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bpp.64 complete7 or 8 lines23.9 x 9(2)NS870 (6)NS883

hata 57

0873ASK_BL-012

(1) vakuturNa (?) stava rAja stotra , (2) vAmakeCvara saGhitokta kubjikA sahasrAkSarI , (3) CrImerutantrayukta paCcimAmnAyAde prastAre CrI kubjikA ( devI ) vacya mAlA mantra , (4) CrIbhairavASTaka

Skt.Newa:PaperTSpp.32 complete6-8 lines20 x 8.9NSvasu ritu nŒga(3)

hata 58

0874ASK_BL-012

(1) paJcakAliyA samaya vidyA , (2) puSpAJjali , (3) guhyakAlI daCa bheda

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.31 complete5-7 lines18.3 x 8.4NS915

hata 59

0875ASK_BL-012

candra sAma (?)

Skt.Dng.Paper, H. on bff.2(1b-2b) missing ff.3-3 lines17 x 6.8

hata 60

0876ASK_BL-012

(1) durgA Cata nAma sotora , (2) annapUrNa stava stotra , (3) aSTamAtRkA stotra

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.38 incomplete7 or 8 lines17.3 x 7.8

hata 61

0877ASK_BL-012

bAla graha ( lakSaNa )

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bff.12 incomplete damaged7 or 9 lines25.5 x 13.5

figure bhairavI , vArAhI , etc. 12 paintings

hata 62

0878ASK_BL-012

title unknown ( mantra )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.25(2a-31a) missing ff.1.3.23.28-305 lines14.8 x 6.8

hata 63

0879ASK_BL-012

title unknown *

Skt.Dng.Paperff.3(1b-3b) complete?7 lines21.1 x 10

hata 64

0880ASK_BL-012

hindu pUjA vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on aTSpp.4 incomplete6 lines19.7 x 4.3

hata 65

0881ASK_BL-012

siddhilakSmI devI mAlA mantra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.3 incomplete6 lines19.4 x 8NS873(?)

hata 66

0882ASK_BL-012

hayagrIvokta triCata nAma mantroddhAra

Skt.Dng.Paper, H. on one sidebandedpp.15(8+7) complete8 lines18.2 x 10.8

jyoti 1

0883ASK_BL-012

aSTa vairAga

Skt.Newa:Paper, H. on aTSpp.100 incomplete5 lines14.1 x 6.7

jyoti 2

0884ASK_BL-012

Arya varAha graha gocarI

Newa:Dng.Paper, H. on bff.3(3a-6b) missing ff.1.2.47 lines24.5 x 9.7

jyoti 3

0885ASK_BL-012

1. kAka prikSA , 2. svAna parikSA , 3. karma prasaMCA , 4. devyA stotra

Skt.-Newa:Newa:TS15+4+5+106/719.5 x 8.5NS835

jyoti 4

0886ASK_BL-012

kevali CAstra ( TIkA sahita ) ( astrology )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.29 (22 +7)complete6 lines20.3 x 8.5NS905

jyoti 5

0887ASK_BL-012

koka caritra

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.12 incomplete7 lines23.9 x 8.5

jyoti 6

0888ASK_BL-012

graha jyA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.84 complete6 and irregular lines23.5 x 7NS851

jyoti 7

0889ASK_BL-012

(1) graha phala , (2) AryAvalokiteCvarasya carpatipAda viracita stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.22 incomplete8 or 9 lines21 x 10

jyoti 8

0890ASK_BL-012

graha jyA saphU

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.28 (14+14) complete7 lines24.3 x 9.6NS851

jyoti 9

0891ASK_BL-012

grahaNa mAlA ( astrology )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.23 complete9, 11 or 12 lines0 x 0NS960(SS1896)

jyoti 10

0892ASK_BL-012

graha daCA

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.47 incomplete, damaged7 lines21 x 8.8

jyoti 11

0893ASK_BL-012

graha daCA

Newa:Newa:PaperTSpp.13(10+3) incomplete7 lines19.2 x 8.2

jyoti 12

0894ASK_BL-012

graha daCA wa phala

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.48 complete7 or 8 lines23 x 10.5NS889

jyoti 13

0895ASK_BL-012

grahaNa wa CAnti vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.24 complete5 lines17.2 x 6.5

jyoti 14

0896ASK_BL-012

graha nakSatra

Skt.-Newa:Newa:Paper, white?TS2120.7 x 7.5

jyoti 15

0897ASK_BL-012

graha phala

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.70 incomplete6 lines13 x 5.7NS782(789?)

jyoti 16

0898ASK_BL-012

title unknown ( graha lakSaNa or jyautiSa grantha )

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.14(7+7.) incomplete6 or 7 lines22.3 x 8.7NS847(?)

2 figures ( in colour )

jyoti 17

0899ASK_BL-012

graha lAghava TIkA

Skt.Dng.Paper, H. on bff.22(1b-22b) missing ff.23-13 lines34.8 x 15.6

jyoti 18

0900ASK_BL-012

graha lAghava

Skt.Dng.Paper, H. on bff.8(1b-9b) missing ff.4.10-7 or 8 lines26 x 11.5

jyoti 19

0901ASK_BL-012

graha CubhACubha phala

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.12 complete7 lines16.7 x 7.5

jyoti 20

0902ASK_BL-012

graha CAnti

Skt.Newa:Paper, H. on aTSpp.29 incomplete8 lines21.5 x 8.8

figure 6 ( on pp.17, 19, 21, 23, 25, 27 )

jyoti 21

0903ASK_BL-012

graha CAnti

Skt.Newa:Paper, H. on aTSpp.52 incomplete7 lines20.8 x 8.2

12 figures

jyoti 22

0904ASK_BL-012

candragrAsa

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.25 complete6 lines22.2 x 7.2

jyoti 23

0905ASK_BL-012

candra parva tathA sUrya parva *

Skt.Dng.Paper, H. on one sidebound bookpp.12 incomplete23 lines22.2 x 17.9

jyoti 24

0906ASK_BL-012

candramA siroka

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.40 incomplete7 lines16.5 x 8.5

jyoti 25

0907ASK_BL-012

camatkAra cintAmaNi

Skt.Dng.Paper, H. on bff.9(1b-9b) complete7-9 lines0 x 0

jyoti 26

0908ASK_BL-012

cauraka vinA Cloka paJcasikA sa-TIkA

Skt.Dng.Paper, H. on bff.18(1b-18b) complete8 lines27.5 x 8.6

jyoti 27

0909ASK_BL-012

jAtakAbharaNa ( jyautiSa )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.10(2a-11b) missing ff.1.12-6 lines20.5 x 8.2

jyoti 28

0910ASK_BL-012

jAtaka jyA

Newa:Newa:93622 x 7.7NS872

jyoti 29

0911ASK_BL-012

jaimini sUtra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.7(1b-7a) complete10 lines more or less26.2 x 10.8

jyoti 30

0912ASK_BL-012

joga swayegu saphU *

Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.14 incomplete9 lines23.5 x 11.7

jyoti 31

0913ASK_BL-012

(1) title unknown ( joga swayegu saphU ) , (2) bhagavadgItA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.28(14+14) incomplete7 lines18.1 x 8.2VS1880

jyoti 32

0914ASK_BL-012

(1) jogini ( yoginI ) daCA jJAna , (2) candra ghAtaka (?)

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.33 complete5 lines13 x 6.4

jyoti 33

0915ASK_BL-012

jyotiSa saphU

Newa:Paper, H. on one sideTSpp.52(26+26) completeirregular lines19.8 x 6.2NS924 circa

jyoti 34

0916ASK_BL-012

jyotiSa saphU , and cANakya sAra saGgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.52(26+26) incomplete7, 8, 20, 21 or 22 lines18.2 x 6.9

jyoti 35

0917ASK_BL-013

bRhajjAtaka * and others **

Newa:-Nep.Dng.Paper, H. on one sideTSpp.64 incomplete9 lines25 x 11VS1943(?)

jyoti 36

0918ASK_BL-013

jyotiSa CAstra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.127(1b-127a) extra 4 folios, complete7 lines27 x 10NS947

jyoti 37

0919ASK_BL-013

jyotiSa saphU *

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.140(70+70) incomplete6 or 7 lines21.8 x 8.2

jyoti 38

0920ASK_BL-013

jyotiSa saphU ( joginI daCAphala ? )

Newa:Newa:Paper, H. on bbandedpp.43 complete7 lines18.8 x 8

jyoti 39

0921ASK_BL-013

jyotiSa saphU *

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.74(38+36) complete45 lines7.7 x 20.2

jyoti 40

0922ASK_BL-013

jyotiSa saphU

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.85 incomplete3 or 7 lines18 x 7.8

jyoti 41

0923ASK_BL-013

title unknown ( jyotiSa )

Skt.-Nep.-HindiDng.Paper, H. on one sidebound bookpp.136(p.2a-97b) missing p.1.8.17-32.73-80.93.95.96.98-17-20 lines25.3 x 17.5

jyoti 42

0924ASK_BL-013

CrIkavikAlidAsodita jyotirvidAbharaNa

Skt.Dng.Paperff.34(4a-63a) missing ff.1-3.14.31-34.38-49.51-6110 lines30.5 x 11.5SS1703

jyoti 43

0925ASK_BL-013

title unknown ( jyoTiSa grantha )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.55(1b-70b) missing ff.2.2426.45.52.55-58.60-63.71-7 lines29.3 x 9

jyoti 44

0926ASK_BL-013

jyotiSa saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.3217 x 6.8

figure ?

jyoti 45

0927ASK_BL-013

title unknown ( lagnavicAra , mUlavRkSavicAra )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.1(f.9 only).missing ff.1-8.10-irregular lines21 x 10.7

jyoti 47

0928ASK_BL-013

jyotiSI

Skt.-Newa:Newa:TS12359 x 4.5

jyoti 48

0929ASK_BL-013

(1) jyotiSa saphU , (2) maGgala stava

Paper, H. on a & bTSpp.30 complete7 or 8 lines19.4 x 8.1

jyoti 49

0930ASK_BL-013

jyotiSa saphU

Skt.Newa:-Dng.Paper, H. on a & bff.13 incomplete9 lines31.7 x 9.9

jyoti 50

0931ASK_BL-013

jyotiSI saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.33 incomplete7-9 lines24 x 12.1

jyoti 51

0932ASK_BL-013

jyotiSa saphU

Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.42 completeirregular lines20.1 x 8.7NS898

jyoti 52

0933ASK_BL-013

title unknown ( jyotiSa )

Skt.-Newa:Newa:Paperone eyeletff.169(8a-187b) 3 extra ff, missing ff.1-7.24.36.39.40.42-45.72.73.129.188-10-12 lines24 x 9.6

jyoti 53

0934ASK_BL-013

jyotiSa saphU ( astrologial table )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.24 complete9 lines24.5 x 8.5

jyoti 54

0935ASK_BL-013

jyotiSa saphU and saMkhyA

Skt.-Newa:-HindiNewa:Paperff.12(1a-27b) missing ff.3.6.7.9.11.15-18.20.22-264 lines20.5 x 5

jyoti 55

0936ASK_BL-013

(1) jyotiSa saphU , (2) candra lagna phala

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.59 (29+30.) incomplete9 or 10 lines20.2 x 8.1

jyoti 56

0937ASK_BL-013

graha jyA vidhi

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.53 incomplete6 or 15 lines24.7 x 7.8

jyoti 57

0938ASK_BL-013

jyotiSI saphU

Newa: Newa:Paper, H.TS29, missing beginning & ending folios717 x 6.5

figure of Kundali diagrams?

jyoti 58

0939ASK_BL-013

(1) gaNeCa stotra ( skt. ) , (2) wAsaa saphU and jyotiSa CAstra ( newa: ) , (3) jyotiSmati kalpa ( newa: )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.37 incomplete5 lines15 x 6.5

jyoti 59

0940ASK_BL-013

rACiyA mahimA

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bff.1(a-b) only missing ff.2-9 lines15.7 x 7.8

jyoti 60

0941ASK_BL-013

title unknown ( tithi mahAtmya ? )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.13(31a-83b) missing ff.1-30.32.34.36.37.40.44-47.50-80.84-8 lines30 x 9.5

jyoti 61

0942ASK_BL-013

CrIbhaTTotpala viracitA ratnamAlA and its TIkA

Skt.Dng.Paper, H. on bff.24(13a-36b) missing ff.1-12.37-irregular lines29 x 14.8

jyoti 62

0943ASK_BL-013

tithi mahattva ( astrology )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.14 incomplete3 or 7 lines9.6 x 4.8

jyoti 63

0944ASK_BL-013

CIghra bodha

Skt.Dng.Paper, H. on bff.15(1b-16b) missing ff.15.17-7 lines24.6 x 9.5

jyoti 64

0945ASK_BL-013

tithi sAdhana ( astrology )

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.16 complete14, 15 or more lines30 x 13.5

jyoti 65

0946ASK_BL-013

title unknown ( mRtyu tithi jJAna )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.1(f.9 only) incomplete7 lines22.8 x 9

jyoti 66

0947ASK_BL-013

title unknown ( tyo matyo ? )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.30 incomplete7 lines13 x 5.7

jyoti 67

0948ASK_BL-013

darCan phala ( jyotiSa , forecast )

Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.76 (38+38) complete6 lines25.3 x 15.5NS993

jyoti 68

0949ASK_BL-013

svapna phala

Skt.Dng.Paperbound bookpp.88 incomplete3 or 4 lines more or less13.9 x 9.5

figures on every page

jyoti 69

0950ASK_BL-013

svapna darCana phala

Skt.Newa:Paper, H. on abound bookpp.95 incomplete3 lines9.7 x 6.7

jyoti 70

0951ASK_BL-013

siddhAnta daCAphala

Skt.Newa:Paper, H. on bTSpp.16 incomplete5 lines20 x 8.2

jyoti 71

0952ASK_BL-013

jantra mantra

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.50 incomplete8 lines20.7 x 8

jyoti 72

0953ASK_BL-013

doSa svayegu saphU

Skt.-Newa:Newa:TS14616.9 x 7.2

figure on f.8

jyoti 73

0954ASK_BL-013

(1) title unknown ( in npl. ) , (2) dya thAyata bwanegu , (3) graha dAna

Nep.-Newa:-Skt.Dng.Paper, H. on one side bandedpp.25, 17 pages blank, complete5 lines11.9 x 7.5VS1964 circa

jyoti 74

0955ASK_BL-013

1. nava graha pratIka , 2. jhinnilAyA nAM , 3others

Skt.-Hindi-Newa:Newa:TS7, incomplete, missing beginning and ending foliosirr.19.3 x 8

jyoti 75

0956ASK_BL-013

navagraha bAladaCA

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.32 incomplete7 lines20.1 x 6.5

figure on p.4, 8, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

jyoti 76

0957ASK_BL-013

nakSatra phala

Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.45 incomplete7 or 8 lines21 x 9.5

jyoti 77

0958ASK_BL-013

title unknown ( nakSatra phala ? )

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.38(18+20) complete8 lines23.5 x 11

jyoti 78

0959ASK_BL-013

(1) nakSatra phala , (2) cANakya sAra saGgraha *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.28(14+14) incomplete6 lines18.7 x 8.3

jyoti 79

0960ASK_BL-013

nakSatra mAlA

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.62 incomplete4 or 6 lines18 x 7.5

jyoti 80

0961ASK_BL-013

nakSatra phala

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.46 incomplete5 lines19.9 x 8.2

jyoti 81

0962ASK_BL-013

nakSatra phala

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.14(7+7) incomplete6-8 lines0 x 0

jyoti 82

0963ASK_BL-013

(1) nakSatra phala , (2) wAsaa tAsaa , (3) paJcamI sivAyA pwaci mhicA

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.19 incomplete6 lines18.2 x 8NS902 circa

jyoti 83

0964ASK_BL-013

nakSatra vAhana

Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.175 or 6 lines18.2 x 7.8

jyoti 84

0965ASK_BL-013

(1) nakSatra vicAra , (2) balyarcaNa vidhi , (3) vasundhArA vidhi (?)

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.110 complete7 lines19.2 x 7.4NS914

jyoti 85

0966ASK_BL-013

nakSatra bhoga

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.90 complete7 lines17.6 x 6.6NS823

jyoti 86

0967ASK_BL-013

(1) nakSatra mAlA , (2) mahAdeva vidhi

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.50(26+24) complete7 lines19.5 x 8.5(1)NS911(2)NS927

jyoti 87

0968ASK_BL-013

nakSatra mAlA

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.36 incomplete*7 lines19.5 x 8.8

jyoti 88

0969ASK_BL-013

(1) nakSatra mAlA , (2) hari hara stava stotra , (3) gomUtradhArA praCna CubhACubha

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.114 complete10 lines18.5 x 11NS914

jyoti 89

0970ASK_BL-013

nakSatra mAlA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.33(1b-35b) missing ff.2.237 lines24.5 x 9.5NS903(SS1634)

jyoti 90

0971ASK_BL-013

(1) nakSatra mAlA , (2) CvAna parIkSA

Newa:Newa:PaperTSpp.36 incomplete4 or 8 lines13.7 x 5.5

jyoti 91

0972ASK_BL-014

nakSatra mAlA

Newa:Dng.Paper, H. on aTSpp.54 complete9 lines16.2 x 10.8NS1032

jyoti 92

0973ASK_BL-014

nakSatra mAlA

Nep.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.12 incomplete6 lines14 x 7

jyoti 93

0974ASK_BL-014

nakSatra mAlA *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.45 incomplete10 lines18.5 x 7

jyoti 94

0975ASK_BL-014

nakSatra mAlA

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.81 incomplete4 or 8 lines21.2 x 8

jyoti 95

0976ASK_BL-014

nakSatra mAlA

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.81 complete(27 nak·atras6 lines19.5 x 7.3NS800

jyoti 96

0977ASK_BL-014

1. nakSatra mAlA , 2. ganaM onayA oi moi svaya , 3. graha vicAla , 4. aSTa varga , 5. ragana , 6. gocala phara ( la )

Skt.-Newa:Newa:TS9, missing beginning & ending folios718.5 x 8.3

jyoti 97

0978ASK_BL-014

nakSatra mAlA jAtaka

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.144(72+72.) incomplete6-8 lines21.8 x 8NSgagana bhuvana mŒt¨kŒ(830)

jyoti 98

0979ASK_BL-014

(1) AryatArA aSTottara Cata nAma , (2) bauddha stotras , (3) nakSatra Adi yoga phala

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on one sideTSpp.70 complete6 lines 19.2 x 8.3

jyoti 99

0980ASK_BL-014

saptaviMCati nakSatrayA CubhACubha phala

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.60 incomplete6 lines18.2 x 7.7NS821

jyoti 100

0981ASK_BL-014

(1) aMka gaNanA , (2) nakSatra vAhana , (3) jAti stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.24 incomplete5 or 6 lines14.5 x 6.3

figure lakSmI nArAyaNa

jyoti 101

0982ASK_BL-014

nirNayasindhu prathama pariccheda *

Skt.Dng.Paperff.34(2a-35b) extra 4 folios, missing f.111 or 12 lines29 x 12.5

jyoti 102

0983ASK_BL-014

jAtakAbharaNa

Skt.Dng.Paperff.8(19a-26b) missing ff.1-188 lines24 x 9.5VS1910

jyoti 103

0984ASK_BL-014

hindu stotras

Skt.Dng.Paper, H. on one sideTSpp.25 incomplete4 or 8 lines18 x 9.5

jyoti 104

0985ASK_BL-014

yuddhajayArNava svarodaya , or paramAyudaCA (?)

Skt.Dng.Paper, H. on bff.18(15a32a) missing ff.1-149-11 lines26.5 x 11.2SS1762

jyoti 105

0986ASK_BL-014

jyotiSa phala

Newa:-Nep.Newa:Paper, H. on a & bff.9(1a-9a) complete6 lines18.5 x 7.4

jyoti 106

0987ASK_BL-014

pACakeri

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.35 incomplete7 lines18.5 x 8

jyoti 107

0988ASK_BL-014

pAsakeri , vaha dayekegu and one song ( mye )

Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on aTSpp.14 incompleteirregular lines20.6 x 10.3VS2002

jyoti 108

0989ASK_BL-014

pACa kevarI

Newa:Newa:Paper, H. on bff.xx(17a-xx) missing ff.1-165 lines26.5 x 7NS820

jyoti 109

0990ASK_BL-014

pAsakeri

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.48 complete7 or 8 lines24 x 11NS1030

jyoti 110

0991ASK_BL-014

(1) pAsakerI (2) graha nakSatra phala

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.88 incomplete6-7 lines23.5 x 9.4NS864

jyoti 111

0992ASK_BL-014

pACA kevali

Newa:Newa:PaperTSpp.18 complete8 lines17 x 8NS818

jyoti 112

0993ASK_BL-014

pAsakeri CAstra

Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.9(3a-13b) missing ff.1 2.10.11.14-6 lines20.8 x 7.4

jyoti 113

0994ASK_BL-014

pAsakeri

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.82 incomplete6 lines15.2 x 5.7NS819

jyoti 114

0995ASK_BL-014

pACaG kayA CAstra ( pACakevarI ? ) , CreSThA darpaNa ( astrology )

Newa:-Nep.Newa:-Dng.Paperbandedpp.38(20+18) complete8 or 14 lines14.8 x 10.7

jyoti 115

0996ASK_BL-014

pAsA kevali ( chap. 1-4 * ) , and stotras **

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.36 incomplete5 or 9 lines20 x 8.2NS888

jyoti 116

0997ASK_BL-014

pACakevalI ( CrIgarja muni viracitA )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.41(1a-41b) complete6 lines22.5 x 8NS782

figure of Civa pArvatI gaNeCa kumAra on cover page

jyoti 117

0998ASK_BL-014

pAsA kevalI CAstra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.23 incomplete7 or 3 lines20 x 8

jyoti 118

0999ASK_BL-014

pAtra chayAH (?)

Skt.Dng.Paperpp.1 only, incomplete23 lines17.6 x 13.3

jyoti 121

1000ASK_BL-014

nepAla samvat 1004 yA pAtro

Skt.Dng.Paperbound bookpp.24 completeirregular lines16.2 x 10.8

jyoti 122

1001ASK_BL-014

paurANika jyautiSikayor bhuvanakoSe virodha samAdhAna ( or saMkSipta paurANa sAra siddhAnta mArgayoH bhUgola viSaya , paurANikaikamanya samarthana )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.12(1a-12b) complete7-11 lines25.5 x 11.2

jyoti 123

1002ASK_BL-014

gRha pratiSThA wa jyotiSa saphU

Skt.-Newa:-Nep.Newa:-Dng.Paper, H. on one sideTSpp.46(23+23) incompleteirregular lines17.2 x 7.8

jyoti 124

1003ASK_BL-014

praCna jyotiSa ( by gautama )

Skt.-Newa:-HindiNewa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.12 incomplete7 lines12.5 x 5.3

jyoti 125

1004ASK_BL-014

(1) kACInAtha viracita praCna pradIpa , (2) kACInAtha kRta CIghra bodha saGgraha

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on b(1)ff.16(1b-30a) missing f.3.10.13-17.22-28, (2)ff.47(8a-80b), missing ff.1-7.10.12-34.50.525 lines19.8 x 6.9NS979

figure on ( 2 ) 46b , 54a , 54b , 55a

jyoti 126

1005ASK_BL-014

varSamaya dina *

Skt.Dng.Paper, H. on one sideTSpp.45(23+22) completeirregular lines17.7 x 9.5

jyoti 127

1006ASK_BL-014

vetAla gRhaCAnti yAye vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.1 only(missing ff.2-6 or 8 lines23.3 x 9

jyoti 128

1007ASK_BL-014

vividha parIkSA phala and stotras ( bauddha and hindu )

Skt.-Newa:Newa:Paperpp.61 incomplete6 lines21.5 x 5.6

jyoti 130

1008ASK_BL-014

CrImadavattikAcArya CrIvarAhamihira viracita bRhajjAtaka ( jyautiSa )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.38(1b-38b) missing *f.39-6 lines27.5 x 8.8

jyoti 131

1009ASK_BL-014

bhAsvati karaNa ( CrI paJcasiddhAntasAre )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.11(1b-11a) complete7 or 8 lines27 x 21SS1724

jyoti 132

1010ASK_BL-014

CrIpaJcasiddhAntasAre satAnanda viracite bhAsvati karaNa

Skt.Dng.Paper, H. on a & bff.10(1b-11b) missing ff.10.12-9 lines25 x 12.5

jyoti 133

1011ASK_BL-014

CrI satAnanda viracita bhAsvati karaNa

Skt.Newa:Paper, H. on bff.8(2a-9b) missing ff.1.10-6 lines24.5 x 9.3

jyoti 134

1012ASK_BL-014

sadAnandAcArya viracite paJcasiddhAntasAre bhAsvati karaNa and others *

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.72(36+36) incomplete**6 lines17.8 x 7.9VS1903(SS1768)

jyoti 135

1013ASK_BL-014

bhAsvati karaNa ( jyautiSa )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.30(1b-30b) complete5 lines20.5 x 9.5NS969

jyoti 136

1014ASK_BL-014

CrIsUrya siddhAnta sAre satAnanda viracite bhAsvati karaNa

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.20(10+10) incomplete)*6 lines17.3 x 8.1

jyoti 137

1015ASK_BL-014

CrI satAnanda viracita bhAsvatI karaNa

Skt.Dng.Paper, H. on bff.22(1b-22a) complete6 lines19.1 x 9VS1897

jyoti 138

1016ASK_BL-014

bhAsvatI karaNa

Skt.Dng.Paper, H. on bff.11(5a-18b) missing ff.1-4.7.8.13.19-7 lines19 x 9.5

jyoti 139

1017ASK_BL-014

bhAsvatI TikA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.79(1b-79) complete8 lines28.1 x 9.1NS863

jyoti 140

1018ASK_BL-014

bhAsvatI TIkA

Skt.Dng.Paper, H. on bff.74 (1b-74a) complete9-11 lines29.5 x 13.5VS1897, SS1762

jyoti 141

1019ASK_BL-014

bhAsvati TIkA bAlabodhinI ( CrIvasantAtmaja balabhadra daivajJa viracita )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.66 (1b-66a) complete*10 lines32 x 13SS1636

jyoti 143

1020ASK_BL-014

bhiM mabhiM khaM ( omens )

Newa:Newa:Paper, H. on bff.35(2a-39b) missing ff.1.3, 16.17.40-5 lines14.2 x 8.1

jyoti 144

1021ASK_BL-014

mayUra citra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.11(7a-17a) missing ff.1 -69 lines0 x 11.2

jyoti 145

1022ASK_BL-014

CrImad daivajJarAvalahariCaGkarasurisunugaNapati kRta muhUrttagaNapati

Skt.Dng.Paper, H. irregularff.76(1b-88b) missing ff.45.61-67.69.70.75.76.89-9 lines24.8 x 10.2

jyoti 146

1023ASK_BL-014

muhUrtta cintAmaNi

Skt.Dng.Paper, H. on bff.47(1b-47b) complete7 lines24.5 x 10.5VS1886

jyoti 147

1024ASK_BL-014

CrIdaivajJAnantasuta daivajJarAma viracita muhUrtta cintAmaNi

Skt.Newa:Paper, H. on bff.5(8a-13b) missing ff.1-7.12.14-7 lines22 x 7.2

jyoti 148

1025ASK_BL-014

muhUrtta cintAmaNi

Skt.Dng.Paper, H. on bff.22(6a-55b) missing ff.1-5.7-26.28-33.45.46.56-8 lines24.7 x 12.7

jyoti 149

1026ASK_BL-014

muhUrta cintAmaNi TIkA ( jyotiSa )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.25(66a-92b) missing ff.1-65.75.7615 lines more or less32.1 x 15.9

jyoti 150

1027ASK_BL-014

CrImadanantAkhya cAturmAsya yAji ( rAji ? )putra nArAyaNa viracita muhUrttamArtaNDa

Skt.Dng.Paper, H. on bff.21(1b-21a) complete7 or 8 lines25.5 x 9.5

jyoti 151

1028ASK_BL-014

(1) CrI CaGkarAcArya viracita moha muDgala , (2) jyotiSa saphU , (3) a historical record *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.42 complete7 lines20.6 x 8.3

jyoti 152

1029ASK_BL-014

joga ( jyotiSa sambandhi aGka )*

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.24(12+12) complete9 lines25 x 7.2

jyoti 153

1030ASK_BL-014

svara varNa Cubha yoga prIkSA , and tantra mantra

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSincomplete5 lines19 x 7

jyoti 154

1031ASK_BL-014

(1) yoginI jaya ( jyotiSa ) , (2) title unknown ( cikitsA )

Newa:Newa:PaperTSpp.22(11+11) incompleteirregular lines23.5 x 9

jyoti 155

1032ASK_BL-014

ratnamAlA nAma TIkA

Skt.Dng.Paperff.192(2a-218b) missing 1.148151.156.159.164.197.199-21510 or 11 lines21.2 x 10.8

jyoti 156

1033ASK_BL-015

CrIdaivajJa cUDAmaNi CrICiSya janAnandAya CrI cintAmaNi paNDitAcArya viracita ramalaCAstra ( jyautiSa )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.63(1b-63a) complete7 lines18.3 x 9

jyoti 157

1034ASK_BL-015

title unknown

Skt.Dng.Paper, H. on bff.10(1b-10a) not written completely8 lines25.4 x 11.4

jyoti 158

1035ASK_BL-015

rACi doSa wa doSaM mukta juigu upAya ( astrology )

Newa:Newa:PaperTSpp.48 incomplete7 or 8 lines19.3 x 8

jyoti 159

1036ASK_BL-015

rACi doSa wa niropana vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.14 incomplete6 lines21.3 x 7.8

jyoti 160

1037ASK_BL-015

rACi phala aphala svayegu ( astrology )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.144 complete5 or 7 lines18.2 x 8

jyoti 161

1038ASK_BL-015

rACi phala

Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.52 incomplete9 or 10 lines26 x 10.7

jyoti 162

1039ASK_BL-015

(1) CrI camatkAra cintAmaNi * , (2) CrIkACInAtha kRta praCna pradIpa ** ( jyautiSa )

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on one sidebound bookpp.66 completeirregular lines24 x 20

jyoti 163

1040ASK_BL-015

lagna caNDikA (?)

Skt.Dng.Paper, H. on bTSpp.67(33+34) complete*7 or 8 lines19 x 9.6

jyoti 164

1041ASK_BL-015

lagna candrikA

Skt.Dng.Paper, H. on bff.27(1b-58b) missing ff.1137.41.48.51-53.59-7 lines24.7 x 10.1

jyoti 165

1042ASK_BL-015

lagna phala , bAla phala , mAsa phala , rogiyA phala

Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.20 complete(?6 lines17.5 x 7.5

jyoti 166

1043ASK_BL-015

lagna velA ( astrology )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.24 complete7 or 14 lines15.5 x 7.8

jyoti 167

1044ASK_BL-015

lagnayAgu saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.15 incomplete7 lines21.3 x 10NS972

jyoti 169

1045ASK_BL-015

(1) dAkamuNe ( r ) bhASita liSThAdhyAya (?) , (2) vyAsamuNe ( r ) bhASita grahavarSaphala (3) nepAla paji , (4) kAla jJAna , (5) bAdhA vyanake vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.68(36+32) complete7 lines0 x 0

jyoti 170

1046ASK_BL-015

CrI lIlAvatI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.37(4a-41b) missing ff.1-3.40.42-7 lines28.5 x 8.2

jyoti 171

1047ASK_BL-015

siddhAnta CiromaNau lIlAvatI

Skt.Dng.Paper, H. on bff.37(1b-39a) missing ff.2.3710 lines31.2 x 13.8VS1919

jyoti 172

1048ASK_BL-015

bhAskarAcArya viracita gaNitapATI lIlAvatI ( siddhAnta CiromaNi )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.27(2a-30b) missing ff.1.7, 29.31-8 lines23.2 x 11.8

jyoti 173

1049ASK_BL-015

lilAvatI ( or lIlAvati )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.3(1b-3b) missing ff.4-7 lines24 x 10.5

jyoti 174

1050ASK_BL-015

sakaMdhAti ( rAmacandra viracita ) ( astrology )

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.14 incomplete3 or 6 lines9.3 x 6.5

side a: numbering 2-4 and 5 figures =gaNeCa , kukur , CaGkha , kaumarI

jyoti 175

1051ASK_BL-015

CrIsadAnandAcArya viracita bhAsvati karaNa

Skt.Dng.Paper, H. on bff.15(1b-15b) complete7 lines24 x 11.4

jyoti 176

1052ASK_BL-015

(1) saptaviMCati nakSatra phala , (2) SoDaSAkSara cakraparIkSA vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.13(1b-16b) 1 extra folio missing ff.6.9.11?5 lines26.4 x 7

jyoti 177

1053ASK_BL-015

(1) saptaviMCati nakSatra mAlA , (2) unknown *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.52 incomplete7 lines20 x 8.5NS875

jyoti 178

1054ASK_BL-015

pAtro ( calendar , vibhinna sAlako caitra Cukla * )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.10 incomplete(?)irregular lines22.7 x 8.5

jyoti 179

1055ASK_BL-015

CrI rAmadatta viracite rAmavinode samvat sarAdi phala

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.20 (10+10) complete9-11 lines17.8 x 8

jyoti 180

1056ASK_BL-015

sUrya grAsa wa candra grAsa

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.71 complete7 lines19 x 7.5NS737

jyoti181

1057ASK_BL-015

svapna parIkSA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.4(1a-4b) complete5 lines26 x 7.6NSmuni vŒna mŒt¨

jyoti 182

1058ASK_BL-015

nakSatra mAlA

Newa:Newa:Paper, H. on bff.16(8a-45b) missing ff.1-7, 9.14.16.19.23-28.30-32.34-36.38-39.41.43-44.46-6 lines22.5 x 8.4

jyoti 183

1059ASK_BL-015

CrI caNDeCvara viracite kRtya cintAmaNau svapna phala

Newa:Newa:Paperff.43(2a-43b) f.6 double, missing f.15 lines17.5 x 6.5NS808

jyoti 184

1060ASK_BL-015

svapna phala

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.77 incomplete5 lines14.9 x 7.5

figure on all folio ( in colour )

jyoti 185

1061ASK_BL-015

svapna phala ( oneiromancy )

Skt.-Newa:Newa:Paperff.95(1b-95a) complete4 lines0 x 0

figure on all folio ( line drawing )

jyoti 186

1062ASK_BL-015

svapna phala and stotra *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.18 incomplete5 lines11 x 5.5

jyoti 187

1063ASK_BL-015

svara wa cakra

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.68 incomplete6 lines19.5 x 7.7

jyoti 188

1064ASK_BL-015

svara sAraNa TIkA *

Skt.Dng.Paper, H. on bff.6(1b-6b) missing ff.7-8 or 9 lines22.9 x 9.5

jyoti 189

1065ASK_BL-015

(1) svarodaya daCA * , (2) kAlacakrokta yoginI stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.21 incomplete9 lines20.8 x 11NS791

jyoti 190

1066ASK_BL-015

CIghra bodha

Skt.Dng.Paperff.13(2a-14b) missing ff.1.15-.1 extra folio=f.106 or 7 lines26.5 x 12.5

jyoti 191

1067ASK_BL-015

CIghra bodha ( CrIkACInAtha kRta )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.39(1b-39a) complete7 lines21.7 x 9.9

jyoti 192

1068ASK_BL-015

CIghra bodha

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.39(2a-41b) missing ff.1 31.42-7 lines24.5 x 9.4

jyoti 193

1069ASK_BL-015

Cubha aCubha darCana phala ( oneiromancy )

Skt.Dng.Paperbandedpp.29 complete2 or 3 lines11 x 13

figure

jyoti 194

1070ASK_BL-015

CubhACubha phala

Skt.Dng.Paperbound bookpp.138 incomplete2 or 3 lines10 x 7.8

figure ( colour ) on every page

jyoti 195

1071ASK_BL-015

CubhA CubhA svayegu jyo saphU

Newa: Newa:Paper, H.TS18, missing f.1 and last folio617 x 7

jyoti 196

1072ASK_BL-015

triMCat ClokI TIkA

Skt.Dng.Paperff.19(1b-20a) missing f.14irregular lines25 x 12

jyoti 197

1073ASK_BL-015

title unknown ( triMCat Cloki TIkA ? )*

Skt.Dng.Paper, H. on a & bff.16(1b-16b) completeirregular lines26.5 x 12.3VS1845, SS1710

jyoti 198

1074ASK_BL-015

haramekhalA nAnA kautuka camatkAra

Newa:Newa:PaperTSpp.34 incomplete5 lines21.8 x 9

jyoti 199

1075ASK_BL-015

title unknown * ( ratna pradIpa ? )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.106(2a-171b) f.8 double, extra 5 folios, missing ff.1.4.6.12.13.52.58-62.64.79-82.95.96.114-153 163.164.172-.11 or 12 lines26.3 x 12.8

jyoti 200

1076ASK_BL-015

janma lagna tithi phala

Skt.Newa:Paper, H. on bff.12(1b-12b) complete8 lines22.5 x 7.5

jyoti 201

1077ASK_BL-015

title unknown ( janma samaya varNa )

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.10(5+5) incomplete6 lines23.5 x 6.5

jyoti 202

1078ASK_BL-015

jyotirvidAbharaNa

Skt.Dng.Paper41224.8 x 9.2

jyoti 203

1079ASK_BL-015

jyotiSa saphU

Skt.-Newa:-Nep.Newa:-Dng.Paper, H.625/0 x 0VS1939 and KS1882

jyoti 204

1080ASK_BL-015

nepAla samvat 514 sAlayA pAtro

Paper, H.10418 x 4NS514

jyoti 205

1081ASK_BL-015

CubhACubha lakSaNa

Newa:Newa:Paper, H.2870.5 x 8.4

jyoti 206

1082ASK_BL-015

akhetacakra koTacakra

Newa: Newa:Paper, H.1 incompleted822.4 x 8.5

jyoti 207

1083ASK_BL-015

Adityagraha CubhACubha

Newa:Newa:-Dng.Paper, H.1728 x 8.5

jyoti 208

1084ASK_BL-015

aMkalyA ( 7-42 taka ) va jyotiSayA khaM

Newa:Newa:Paper117/0 x 0

jyoti 209

1085ASK_BL-015

title unknown ( jyotiSI * )

Skt.Dng.Paper, H. on a & bff.6(21a-40b) missing ff.1-20.25.26.28-39.41-11 or irregular lines26 x 11

jyoti 210

1086ASK_BL-015

khaNDakhAdyaka vivaraNa

Skt.Dng.Paperff.133(1b-135b) missing ff.27.110-112.f.120 and 122 double9 lines22.8 x 10SS1593(?)

jyoti 211

1087ASK_BL-015

title unknown ( sUrya candra grahaNa phala )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.45(28+17) incomplete6 lines or more 23 x 8.5

jyoti 212

1088ASK_BL-015

camatkAra cintAmaNi ( jyotiSa )

Skt.Dng.Paperff.14(1b-14b) missing ff.15-6 or 7 lines24.5 x 10

jyoti 213

1089ASK_BL-015

chAyA puruSa lakSaNa

Skt.Dng.Paper, H. on bff.8(1b-8b) missing ff.9-5 lines13.3 x 7

jyoti 214

1090ASK_BL-015

(1) CrIgItagovinda , (2) yogajanma phala

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.50(25+25) incomplete8 lines26 x 10.3

jyoti 215

1091ASK_BL-015

janmavAra nakSatra phala

Skt.Dng.Paper, H.1821.2 x 10.7

jyoti 216

1092ASK_BL-015

kACInAtha viracita praSNadivogamAgamapraSNa

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.74(37+37) incomplete9 or 10 lines28 x 11.7

jyoti 217

1093ASK_BL-015

title unknown ( bhAva phala ? , jyotiSa )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bone eyeletff.18(9a-64b) missing ff.1-8.22-48.50-56.60-63.65-9 lines32.2 x 9.8

many figures in line drawing

jyoti 218

1094ASK_BL-015

praCna tattva

Skt.Dng.Paper, H. on bff.27(2a-29b) missing ff.1.28.30 -8 lines18.5 x 7.3

jyoti 219

1095ASK_BL-015

jyotiSa saphU

Skt.Dng.Paper, H.151616.7 x 13.5

jyoti 220

1096ASK_BL-015

jyotiSa saphU

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H.7, missing ff.1-13, 17, 19-20, 30-41, 42-440 x 0

jyoti 221

1097ASK_BL-015

jyotiSa saphUyA chapau

Skt.-Newa:Newa:Paper1523 x 6

jyoti 225

1098ASK_BL-015

(1) syAla (?)parIkSA , (2) puSpalohana phala

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.13(7+6) incomplete6 lines21.5 x 8.2

jyoti 224

1099ASK_BL-015

jyotiSa CAstrayA chapau

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.1625.1 x 8.2

jyoti 223

1100ASK_BL-015

jyotiSa CAstra

Newa:Newa:Paper, H.3629.4 x 8.2

jyoti 222

1101ASK_BL-015

jyotiSasaphUyA viSaya sUcI

Skt.Newa:-Mtl.Paper180 x 0

jyoti 226

1102ASK_BL-015

title unknown ( nakSatra janana varSa )

Newa:Newa:Black PaperTSpp.9+8 incomplete7 lines14.5 x 7.3

jyoti 227

1103ASK_BL-015

table of nakSatra ( or nakSatra jyA siddhi , nakSatra bhukti sAriNI )

Newa:Newa:Paper, H. irregularTSpp.49(25+24) complete27.5 x 7.5

jyoti 228

1104ASK_BL-015

nakSatra vAra phala

Newa:Newa:Paper, H.1826 x 10.8

jyoti 229

1105ASK_BL-015

saptaviMCati nakSatra mAlA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.69 (33+36) complete7 lines16.5 x 7NS896

jyoti 230

1106ASK_BL-015

pa ko

Skt.Dng.Paper51125 x 1.7

jyoti 231

1107ASK_BL-015

pavana vijaya nAma navaprakaraNa svarodaya bhASA

Skt.-Nep.(translation)*Dng.Paper, H. on bff.43(1b-43b) complete7 lines more or less29.7 x 12.2VS1902

jyoti 232

1108ASK_BL-015

praCraphalavicAra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.1726 x 8.7

jyoti 233

1109ASK_BL-016

bAlabodha

Skt.Dng.Paper, H.2620.1 x 9.8

jyoti 234

1110ASK_BL-016

bhAsvatI

Skt.Dng.Paper, H.18, missing f.1726.3 x 12.4VS1895

jyoti 235

1111ASK_BL-016

bhAsvatI

Skt.Dng.Paper, H.11025.6 x 10.8

jyoti 236

1112ASK_BL-016

bhAsvatI

Skt.Dng.Paper, H.13724.4 x 10.1

jyoti 237

1113ASK_BL-016

bhAsvatI

Skt.Newa:Paper, H.2, missing 1, 4, ..724.2 x 8.9

jyoti 238

1114ASK_BL-016

bhAsvatI

Skt.Dng.Paper9, missing ff. 4, 5, 7, 12-16, 18-820.4 x 8.5

jyoti 239

1115ASK_BL-016

bhAsvatI

Skt.Newa:Paper, H.3, missing ff. 2-13, 15-1819 x 7.2NS926

jyoti 240

1116ASK_BL-016

bhAsvatI TIkA ( bAla bodhinI )

Skt.Dng.Paper, H.20, missing ff. 1, 2, 4-7, 17-531126.5 x 10.4

jyoti 241

1117ASK_BL-016

muhUrttacintAmaNi

Skt.Newa:Paper, H.3010 or ..35.5 x 13.5

jyoti 242

1118ASK_BL-016

navagraha cAradaCAphala[or yoginI daCAphala uccanIca ( ya ? ) graha jJAna]

Skt.Dng.Paper, H. on one sidebound bookpp.17 missing pp.1.28 lines16.4 x 10.2

jyoti 243

1119ASK_BL-016

ratnamAlA nAma TIkA

Skt.Dng.Paper, H. on bff.58(2a-59b) missing ff.1.60 -16 lines29.2 x 12.7

jyoti 244

1120ASK_BL-016

rACi

Mtl.?Paper, H.123 x 8.8

jyoti 245

1121ASK_BL-016

lagna candrikA

Skt.Dng.Paper, H. on bff.42(1b-41b) f.34 double, missing ff.42-9 lines26.5 x 11

jyoti 246

1122ASK_BL-016

lagnavivaraNa

Skt.Dng.Paper, H.20923 x 10.5

jyoti 247

1123ASK_BL-016

lagnabhAvavicAra

Skt.-Newa:Dng.Paper, H.1926.1 x 12.3

jyoti 248

1124ASK_BL-016

lagnasAriNI

Skt.Dng.-Amka?Paper23736.4 x 22.1

jyoti 249

1125ASK_BL-016

varSaphala wa aMgavidyA dUtapraCna

Newa: Newa:Paper, H.0 x 0

jyoti 250

1126ASK_BL-016

vaiSNava CAstra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.28(1b-28b) complete12 lines33.5 x 13.7VS1871*

jyoti 251

1127ASK_BL-016

(1) siddhAntarahasye grahalAghave pAtodAharaNa , (2) CrImahApAtakrAntisAmyakRtasyodAharaNa , (3) table of nakSatra

Skt.Newa:Paper, H. on bTSpp.61(32+29) complete6 lines19.5 x 9.3NS983(?)

jyoti 252

1128ASK_BL-016

title unknown *

Skt.Dng.Paper, H. on bff.5(1a-8b) missing ff.2-4.9 -9 lines more or less0 x 0

jyoti 253

1129ASK_BL-016

SaTpaJcACikA and its TIkA

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.22(11+11) complete9 lines more or less 22.8 x 9NS875

jyoti 254

1130ASK_BL-016

CIghrabodha

Skt.Dng.Paper34, missing ff. 1-2, 5, ..1024.2 x 13.4

jyoti 255

1131ASK_BL-016

CIghrabodha

Skt.Dng.Paper, H.11, missing ff.2, 5, 13, 15-525.5 x 10

jyoti 256

1132ASK_BL-016

CIghrabodha

Skt.Dng.Paper, H.21, missing ff. 1-4, 7, 25-721.5 x 10.2

jyoti 257

1133ASK_BL-016

CIghrabodha

Skt.Newa:Paper56517.8 x 8.4

jyoti 258

1134ASK_BL-016

CubhACubha phala

Skt.-Newa:Newa:Paper1816.8 x 7.8

jyoti 259

1135ASK_BL-016

(1) jJAnArNave Civa pArvatI samvAde samayASTaka , (2) CrI himavat khaNDe CaGkhamUla stuti , (3) himavat khaNDe rudrAkSayA mahimA , (4) sUrya dvAdaCa nAma stotra , (5) kAka parIkSA , (6) chika parIkSA , (7) syAla saguNa parIkSA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.38(20+18) complete6 lines17.3 x 7NS801

jyoti 260

1136ASK_BL-016

jambuka , svAna , kAka parIkSA ( astrology and mantra )

Skt.-Newa:-HindiNewa:Paper, H. on one sideTSpp.28 incomplete7 lines19.5 x 8.5

jyoti 261

1137ASK_BL-016

(1) tithi paricchA , (2) nakSatra paricchA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.10(6+4) complete6 lines17.7 x 8.5

jyoti 262

1138ASK_BL-016

CrAvaNa roga *

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.12 incomplete24.4 x 9

jyoti 263

1139ASK_BL-016

jyotiSI

Newa:Newa:Paper, H.20512.9 x 7.7NS878

jyoti 264

1140ASK_BL-016

nakSatra mantrA

Skt.Dng.Paper, H.59/1113.2 x 7.8

jyoti 265

1141ASK_BL-016

bhAsvatI

Skt.Dng.Paper, H.15527 x 8.2VS1901

jyoti 266

1142ASK_BL-016

bhAsvatI karaNa

Skt.Dng.Paper, H.15, one folio is damaged18 x 8SS1780 and VS1915

jyoti 267

1143ASK_BL-016

rACi phala

Skt.Newa:Paper14, missing ff.1-30, 33, 35, 40-41, 48, 50-621.7 x 7.6

jyoti 268

1144ASK_BL-016

title unknown * ( jyotiSa )

Skt.Bhj.TPff.12(f.2.3.?.8.11.?.?.14.18.21.23 and the last folio)5 or 6 lines31 x 5

jyoti 269

1145ASK_BL-016

AryavarAhamihira kRta hArA CAstra

Skt.Bhj.TPone eyelet (jyoti·a)ff.11 incomplete*6 lines32 x 4.8

jyoti 270

1146ASK_BL-016

SaTpaJcACikA ( jyotiSa )

Skt.Newa:TPff.72(1b-138b) 1 extra folio, missing f.17 and f.No.unknown5 lines29 x 5

jyoti 271

1147ASK_BL-016

(1) bhAsvati karaNa TIkA , (2) lakSaNa pUjA , (3) sUrya grAsa TIkA ( or grahAdhikAra TIkA ) , (4) kalyANa nAma sacivApta

Skt.-Newa:(1)(2)Bhj. and (3)(4)Newa:TP(1)ff.33(1b-33b) complete, (2)ff.10(a)ff.5(1a-7b)missing ff.5.6,(b)ff.5(1a-5b), (3)ff.15(a)ff.6(1a-6a),(b)ff.5(1a-5b),(c)ff.4(1a-4a), (4)ff.4(1b-4b) complete?4 lines33.3 x 4.1NS528(1)

jyoti 272

1148ASK_BL-016

bRhajjAtaka

Skt.Dng.Paper, H.4(2-5)720.5 x 9.5

jyoti 273

1149ASK_BL-016

lagnacandra

Skt.Dng.Paper, H.68/922.5 x 9.5

jyoti 274

1150ASK_BL-016

va ta ( lagna phala )

Skt.Dng.Paper15, missing ff. 1-5, 19, 22-1028 x 13.8

jyoti 276

1151ASK_BL-016

gocara phala

Skt.Dng.Paper, H.6, midssing ff. 7-5/624.6 x 11.5

jyoti 277

1152ASK_BL-016

camatkAra cintAmaNI

Skt.Dng.Paper, H.137/825.5 x 10.5

jyoti 278

1153ASK_BL-016

jyotISa ratnamAlA

Skt.Dng.Paper, H.8 (51-58)721.5 x 10.5VS1885

jyoti 279

1154ASK_BL-016

jyotiSI saphU

Skt.Dng.Paper, H.91220.5 x 12.4

jyoti 280

1155ASK_BL-016

daCA phala

Skt.Dng.Paper, H.258/1035 x 15

jyoti 281

1156ASK_BL-016

barSa praveCa lagna

Skt.-Newa:Dng.Paper, H.9 (2-10), missing ff. 1, 11-824.5 x 12

jyoti 282

1157ASK_BL-016

mantra va phala

Skt.-Newa:Newa:Paper21618 x 7.5

jyoti 283

1158ASK_BL-016

mAsa phala ( daCA phala )

Skt.Dng.Paper, H.16824.5 x 12NS997

jyoti 284

1159ASK_BL-016

rACi phala

Skt.Dng.Paper, H.16 (40-55)10/1335.5 x 15.4

jyoti 285

1160ASK_BL-016

SaTa paMcACikA

Skt.-Nep.Dng.Paper, H.198/923 x 11.8NS997

jyoti 286

1161ASK_BL-016

SaT paMcAsikA

Skt.Dng.Paper, H.10524.5 x 11.5NS995

jyoti 287

1162ASK_BL-016

sAita svayegu saphU ( daCa karma )

Skt.Newa:Paper, H.31, missing ff. 32-824 x 10.5

jyoti 288

1163ASK_BL-016

saMkSapa barSA phala

Skt.Dng.Paper, H.30730 x 4.8NS985

jyoti 289

1164ASK_BL-016

saMkSipta jAtalagna

Skt.Dng.Paper, H.8724.5 x 12

jyoti 290

1165ASK_BL-016

saMjJA viveka - rACi svarUpAdi prakaraNa

Skt.Dng.Paper171027 x 9.5

jyoti 291

1166ASK_BL-016

svapanAdhyAya bRhaspativacana

Nep.Dng.Paper11520 x 8.5SS1859

jyoti 292

1167ASK_BL-016

camatkAra cintAmaNIsa TIkA

Skt.Dng.Paper, H.13 (1-13), missing ff. 14-724.5 x 11.5

jyoti 294

1168ASK_BL-016

nabhapta va vAsaH

Newa:Newa:4921.3 x 7.8

jyoti 295

1169ASK_BL-016

title unknown ( SaTcakra varNana )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.14(8+6) completeirregular lines21.2 x 7.5

jyoti 296

1170ASK_BL-016

yogiNI kuNDala

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.1 only, incomplete38.5 x 20.9

figure of 4 yantras

jyoti 297

1171ASK_BL-016

yantra and cakra ( diagrams only )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.20 incompleteirregular lines25.5 x 11.5

jyoti 299

1172ASK_BL-016

jyotiSa sAra

Skt.-HindiDng.Paper1962724.5 x 16AD

jyoti 300

1173ASK_BL-016

bhAsvata CIgrabodha saMgraha

Skt.Newa:Paper1820.5 x 7.1

jyoti 301

1174ASK_BL-016

horAprabRttI

Skt.Newa:Paper, H.16, missing ff. 4, 6-10, 12-19, 21-24, 26-28, 30-32, 34, 36-39, 44-46, 49-33.2 x 6.6

jyoti 302

1175ASK_BL-016

laghu jAtaka

Skt.Newa:Paper, H.13 (2-8, 10-15)723.6 x 9.5

jyoti 303

1176ASK_BL-016

kevalI CAstra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.55+1615 x 7.5NS823

with two hymns of gaCapati??

nenI1

1177ASK_BL-016

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Newa:(translation)Newa:Paper, H. on a & bTSpp.22(12+10*) incomplete7 lines23 x 9.5

nenI2

1178ASK_BL-016

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.88(44+44) incomplete)*8 lines19.5 x 7.5

nenI3

1179ASK_BL-016

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.93(1b-93b) extra 2 folios-29.31, complete5 lines20 x 8.7NS961

nenI4

1180ASK_BL-016

(1) cANakya sAra saMgraha , (2) brahmAyanICvaraya viSNupaJjara tutra ( stotra ) (3) CivapurANe navattatra (?) , (4) historical records of nepAla samvat 730 circa

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.72(36+36) incomplete11, 7 or 8 lines20.8 x 9.1NS767(1)

figure of 5 gods

nenI5

1181ASK_BL-016

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.62 incomplete6 or 9 lines19.4 x 9

nenI6

1182ASK_BL-016

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.9 incomplete8 lines18.2 x 7.8

nenI7

1183ASK_BL-016

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.25(1b-26b) missing ff.15.27- f.26:-chap.1-706 or 7 lines15.5 x 10

nenI8

1184ASK_BL-016

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.5(11.19.25.27.29 only5 lines20 x 8.2

nenI9

1185ASK_BL-016

cANakyasAra saMgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.8(37a-48b) missing ff.1-36.38-39.42.477 lines22.3 x 7.7NS758

nenI10

1186ASK_BL-016

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aff.16(14a-53b) missing ff.113.20.22.23.25-29.31.33-40.44-51.54-53a: -chap.2-1416 lines19.2 x 9.2

nenI11

1187ASK_BL-016

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Newa:(translation)Newa:Paper, H. on bff.68(1b-71b) missing ff.37.38.50.72-6 lines24.8 x 8.3

nenI12

1188ASK_BL-017

cANakya sAra saGgraha , pANDava gItA *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.128 complete8 or 12 lines25.8 x 11.4NS917

nenI13

1189ASK_BL-017

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.8(8a-40b) ff.8,9, 19,21,23,31,32 and 40 only, incomplete8 lines26.9 x 11

nenI14

1190ASK_BL-017

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.55 (28+27) incomplete side a: §loka 3-94. b:1-95-2-837 lines25.5 x 8.7

nenI15

1191ASK_BL-017

cANakya sAra saMgraha

Skt.Newa:Paper, H. on bff.23(1b-23a) complete7 lines27.5 x 9.4NS903

nenI16

1192ASK_BL-017

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.56(1b-58b) missing ff.37.387 lines21.5 x 9.8NS927

nenI17

1193ASK_BL-017

cANakya sAra saGgraha

Newa:Dng.Paper, H. on bff.46(1b-46b) complete7 lines25 x 10.8

nenI18

1194ASK_BL-017

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Newa:(translation)Newa:Paper, H. on bff.46 (1b-46b) complete7 lines29.2 x 8NS901

nenI19

1195ASK_BL-017

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.27(13a-39b) missing ff.1 -12.40-6 lines29.1 x 9

nenI20

1196ASK_BL-017

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.53(1b-55b*) missing ff.35.36.56-7 lines20 x 8.3

nenI21

1197ASK_BL-017

cANakya sAra saMgraha

Newa:Newa:Paper, H. on bff.10(15a-24b) missing ff.1-1425-*5 lines18.8 x 8

nenI22

1198ASK_BL-017

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.66(1b-66b) complete6 or 7 lines23.2 x 7.1NS832

nenI23

1199ASK_BL-017

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.54(27+ 27) incomplete*9 lines28 x 11

nenI24

1200ASK_BL-017

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bff.37(1b-37a) complete9 lines25.5 x 12VS1909

nenI25

1201ASK_BL-017

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.36(1b-43a) missing ff.3.15-207 lines31 x 10.1NS911

nenI26

1202ASK_BL-017

cANakya sAra saGgraha and 4 stotras

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.97 complete9 lines24.3 x 10NS806

nenI27

1203ASK_BL-017

(1) cANakya sAra saMgraha , (2) gaNapati stotra ( on f. 1a )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.49(1a-50a) missing f.66 or 7 lines26.5 x 9NS885(1) 919(2)

nenI28

1204ASK_BL-017

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.52(1b-53b) missing f.117 lines27 x 9NS962

nenI29

1205ASK_BL-017

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Newa:Newa:-Dng.*Paper, H. on bff.61(1b-61b) complete6 lines23.1 x 8.1

nenI30

1206ASK_BL-017

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.59(1b-59b) complete7 lines22 x 11NS992

nenI31

1207ASK_BL-017

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bff.56(1b-56a) complete8 lines21 x 9.5

nenI32

1208ASK_BL-017

cANakya sAra saGgraha ( chap. 1. only )

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bff.24(2a-27a) missing ff.1.8.217 lines21.6 x 10

nenI33

1209ASK_BL-017

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.37(3a-51b) missing ff.1.2.7.9.10.14-16.27.30.43.45-478 lines21 x 9.8

nenI34

1210ASK_BL-017

(1) cANakya sAra saMgraha * , (2) rudra ( yA )maratantre vaTuka bhairava stotra (3) title unknown **

Skt.-Newa:-HindiDng.-Newa:Paper, H. on a & bTSpp.52(26+26) incomplete6 or 7 lines21.7 x 8.5

nenI35

1211ASK_BL-017

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Newa:(translation)Newa:PaperTSpp.24 incomplete, side a: §loka 42-78. side b: chap.3. §loka 71-1006 lines20 x 7NS821

nenI36

1212ASK_BL-017

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Newa:(translation)Newa:Paper, H. on a & bTSpp.60 incomplete6 lines19.3 x 8.3

nenI37

1213ASK_BL-017

cANakya sAra saGgraha

Newa:Newa:Paper, H. on bff.74(1b-74b) complete5 lines23.9 x 7.2NS810

nenI38

1214ASK_BL-017

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.46(1b-54b) missing ff.3-6.9.18.32.458 lines19.4 x 9.3NS988

nenI39

1215ASK_BL-017

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.71(1b-71b) complete4 or 6 lines22 x 8.8NS943

nenI40

1216ASK_BL-017

cANakya sAra saMgraha and others *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.135 incomplete7 lines21.5 x 7.8NS774

nenI41

1217ASK_BL-017

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.41(1b-53b) missing ff.24.26-36.54- 53b: -chap.3-105 lines24.2 x 8.2

nenI42

1218ASK_BL-017

cANakya sAra saMgraha and others *

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.84 incomplete6 or 7 lines25.3 x 7.3NS880

nenI43

1219ASK_BL-017

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.19 incomplete0 x 0

nenI44

1220ASK_BL-017

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.115(1b-115b) f.70 double.missing f.1165 lines16.5 x 8

nenI45

1221ASK_BL-017

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a.ff.59(8a-88b) missing ff.1-7.11.12.15.29.41.45.46.49.51.52.54.57.61.69.73-76.81.83.85.862-7 lines18.5 x 6.7

nenI46

1222ASK_BL-017

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.69(1b-69a) complete7 lines19 x 9.9NS1000

nenI47

1223ASK_BL-017

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.63(1b-63a) complete5 lines24.9 x 7.8NS813

nenI48

1224ASK_BL-017

(1) cANakya sAra saMgraha , (2) dIkSA vidhAna

Skt.(1)-Newa:(2)Newa:Paper, H. on a & bTSpp.208 complete6 lines(2), 7 lines(1)29.2 x 10NS960

nenI49

1225ASK_BL-017

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.50(1b-63b) missing ff.4.7.15.19.38-40.42.46.47.50.55 and 565 lines26.6 x 7.5

nenI50

1226ASK_BL-017

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.15(20a-36b) missing ff.1 -19.25.26.37-5 lines24.4 x 8.3

nenI51

1227ASK_BL-018

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.73 complete8 lines27.5 x 12.5NS879

nenI53

1228ASK_BL-018

cANakya ( tRtIya Cataka )

Skt.Dng.Paper, H.117/823 x 10.2

nenI54

1229ASK_BL-018

cANakya

Skt.-Newa:Newa:Paper1721.2 x 8.9

nenI55

1230ASK_BL-018

cANakya

Skt.-Newa:Newa:Paper16/719.3 x 7.2

nenI56

1231ASK_BL-018

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.32(10+6+16) incomplete6 lines19.3 x 7.5

nenI57

1232ASK_BL-018

cANakya nIti

Skt.-Newa:Newa:37, missing ff. 1-6,8-24,29-34,38-44, 54-63,69,84-621 x 8.5

nenI58

1233ASK_BL-018

cANakya nIti

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.20, missing ff. 1-3,5-7,9-10,22,27,29-721 x 8.1

nenI59

1234ASK_BL-018

cANakya nIti

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.8920.5 x 9.5

nenI60

1235ASK_BL-018

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Newa:(translation)Newa:Paper, H. on bff.43(1b-43b) missing ff.44-*7 lines25 x 8.5

nenI61

1236ASK_BL-018

cANakya nIti ( prathama Cataka )

Skt.Dng.Paper, H.823 x 10.2

nenI62

1237ASK_BL-018

cANakya nIti ( dvitIya Cataka )

Skt.Dng.Paper, H.23 x 10.2

nenI63

1238ASK_BL-018

cANakya nIti

Skt.-Newa:Dng.Paper, H.3 incompleted926.7 x 9.7

nenI64

1239ASK_BL-018

cANakya nIti

Skt.-Newa:Newa:Paper1527.8 x 8

nenI65

1240ASK_BL-018

cANakya nIti

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.160 x 0

nenI66

1241ASK_BL-018

cANakya nIti

Skt.-Newa:Newa:Paper1720.8 x 6.8

nenI67

1242ASK_BL-018

cANakyanItisAra

Skt.-Newa:Newa:Paper26 or 7 lines0 x 0NS982

nenI68

1243ASK_BL-018

cANakya nIti sAra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.3920.2 x 8?814

nenI69

1244ASK_BL-018

cANakya nIti sAra saMgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.35, missing ff. 1-5,9-11,13-23,38,57-721.2 x 8.2

nenI70

1245ASK_BL-018

cANakya nIti sAra saMgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.18, missing ff. 1-34,36,38,41-43,53,54,58,59,6120.9 x 8.9NS999

nenI71

1246ASK_BL-018

(1) cANakya sAra saMgraha , (2) CrIlokeCvarabhASita maGgalASTaka stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.26 (13+13) incomplete6 lines19.5 x 7.5NS831

nenI72

1247ASK_BL-018

cANakya Cloka

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.167 lines25 x 11

nenI73

1248ASK_BL-018

deCanindA paMcaka wa deCasthAna praCaMsA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.1 incomplete7 or 90 x 0

nenI74

1249ASK_BL-018

nItiyA khaM

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.1531 x 8.2

nenI75

1250ASK_BL-018

nItiyA khaM

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.1723.9 x 9.7

nenI76

1251ASK_BL-018

nItiyA khaM

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.1?624.5 x 8

nenI77

1252ASK_BL-018

nItiyA khaM ( Cloka )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.2619.7 x 8

nenI78

1253ASK_BL-018

nItiyA khaM

Skt.-Newa:Newa:Paper140 x 0

nenI79

1254ASK_BL-018

cANakya

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.48, missing ff. 1,3,26-29,31,32,34,36,37,45,46,50,59,61626.5 x 9NS988

nenI80

1255ASK_BL-018

tarka saMgraha

Skt.Dng.Paper, H.5(2-6)10/1126 x 11

nenI81

1256ASK_BL-018

nItiyA saphU

Skt.-Newa:Dng.Paper, H.19, missing ff. 1-4,7,25-720.5 x 9.6

nenI82

1257ASK_BL-018

nIti sAra

Skt.Dng.Paper, H.7(5-11), missing ff. 1-46/724 x 11.5VS1934

nenI83

1258ASK_BL-018

hitopadeCa

Newa:Newa:Paper, H.56626 x 9NS1003

nenI84

1259ASK_BL-018

hitopadeCa mitralAbha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.54621.8 x 8.5NS808

nenI85

1260ASK_BL-018

kuCIpadeCa nIti va arjuna stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.13620.7 x 7.5

habi 01

1261ASK_BL-018

(1) kanyA dAna vidhi , (2) kAlidAsakavikRta CRGgAratilaka , (3) unknown * (4) navaratnakAvya , (5) candrikA (?)**

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.22(11+11) incomplete12-16, 19 or 20 lines22.3 x 10.5

habi 02

1262ASK_BL-018

kAtyAyaNokta kuCANDikarma

Skt.Dng.Paper, H. on bTSpp.82(40+42) complete7 lines24.3 x 10.5VS1964

habi 03

1263ASK_BL-018

(1) akSAna (?)kokAya vidhi , (2) trisUtI (?) , (3) brahmayANI stotra , (4) maheCvarI stotra , (5) kaumAri stotra , (6) unknown ( kubjikA devI )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.68(39+29) incomplete5 lines19 x 7.8

habi 04

1264ASK_BL-018

pITha pUjAvidhi ( suvarNakumAravidhyAntarita )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.52(26+26) complete6 lines19 x 8.2NS935

habi 05

1265ASK_BL-018

title unknown ( vajrasUcI )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.8(1b-8b) missing ff.9-6 lines17 x 7.3

habi 06

1266ASK_BL-018

title unknown ( fragment of hyAsaphU )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.6 incomplete6 lines0 x 7.8

habi 07

1267ASK_BL-018

(1) yantra saMskAra vidhi , (2) merutantre CivavAsaphala , (3) gautamitantre kAlAnaloktamantrAnAM daCasaMskAra vidhi , (4) mahAbhairavatantre vipRta (?)pratyaGgirA stotra , (5) jJaxnArNavamAlinAM stotra , (6) rudrayAmale garuDa dvAdaCanAma stotra (7) viSNuyAmalatantre umAmaheCvarasamvAde CrIjambhuprokta tamAlapatra mahAtmya nAma paTala , (8) candradvIpAvatAre CrIkaNThaprokta kajjala vidhi , (9) ( mahAkAlasaMhitAyAM )kAlavarNanta (?)yukta jaduxxx , (10) bhoga balyarcana

Skt.Dng.Paperbound bookpp.50 missing pp.51-17 lines more or less14.5 x 20

habi 010

1268ASK_BL-018

pUrNAnanda paramahaMsaviracite sAdhAranAntaryajana (?)nAma

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.5(1a-5b) complete6 lines19.5 x 6.8

hama 01

1269ASK_BL-018

(1) dharmalakSmi saMvAda ( 1-8 adhyAya ) , (2) kRSNArjunasaMvAda karmavipAka , (3) jama (?)kiGkarasaMvAde jarma (?) gItA

Skt.Newa:Paper, H. on bTSpp.44(22+22) complete5 lines22.5 x 7.4NS976

hama 02

1270ASK_BL-018

(1) CivANDapurANe maheCvarakRta saptaCatyA mahAdevyAH kavaca , (2) mArkaNDeyapurANe sAvarNike manvantare devImahAtmya ( 1-13. adhyAya )* , (3) indrAkSI stava

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.40(3a-45a) missing ff.1.2.21.41.427 lines24 x 8NS1000

hama 03

1271ASK_BL-018

(1) lakSmIdharmasaMvAda ( 1-6 adhyAya ) , (2) kAsIkhaNDe vyada (?) vyAsaviracita saMkaTA stotra , (3) kAtva (?) bhairava aSTaka stotra

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.55(23+22) incomplete?6 lines more or less19 x 8.5VS1861(1)

hama 04

1272ASK_BL-018

title unknown ( agasta kumAra )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.1(1b only) missing ff.2-9 lines35.5 x 10.8

hama 05

1273ASK_BL-018

skandapurANe kedArakhaNDe CaivaCAstra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.28 incomplete10 lines0 x 12

hama 06

1274ASK_BL-018

(1) brahmeCvarapurANe viSNupaJjara stotra , (2) daivajJa viSNusiMha viracita CrInavadurgA stotra , (3) unknown (4) unknown

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.32 incomplete9 or 10 lines25.8 x 11

hata 01

1275ASK_BL-018

title unknown ( pUjAvidhi )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.25(13+12) incomplete5 or 6 lines16 x 6.5

hata 02

1276ASK_BL-018

atharvaNavedokta gAyatryupaNiSat

Skt.Dng.Paper, H. on bff.5(1b-6b) missing f.49 lines20 x 10.8NS1020

hata 03

1277ASK_BL-018

yantracintAmaNi

Newa:Newa:Paper, H. on bff.58(1b-58b) complete extra ff.6=vi·ayas¬c´6 lines and more27 x 7

many diagrams and its commentary

hata 04

1278ASK_BL-018

tantra mantra yantra

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.36 incomplete7 or 10 lines21.1 x 10.2

figure of diagrams

hata 05

1279ASK_BL-018

dhyAna saMgraha pustaka

Skt.Newa:Paper, H. on bff.21(1b-40b) missing ff.16-31.34.37.39.41-7 lines19.6 x 8.6

hata 06

1280ASK_BL-018

lakSmInArAyaNa hRdaya

Skt.Dng.Paperpp.3 complete20-25 lines20.5 x 32.5

hata 07

1281ASK_BL-018

Civacharmma CAstra (?)

Skt.Newa:TP10+15/631.5 x 4.7

hata 08

1282ASK_BL-018

title unknown ( CuddhaCakti mAlAmantra )

Skt.Newa:Paper, H. on aff.1(5a-b) only.missing ff.1 -410 lines19 x 9

hata 09

1283ASK_BL-018

CaivasAstra kiraNAkSa tantra

Skt.Newa:Paper, H.5628.5 x 8.5

hatu 01

1284ASK_BL-018

(1) anuvAka saMkhyA , (2) stotra saMgraha , (3) yAjJavaNcha CiThaya and (4) title unknown

Skt.Bhj.TP(1)4, complete, (2)20, incomplete, (3)12, incomplete, (4)25, incomplete621.7 x 5

hatu 02

1285ASK_BL-018

1. aSTa mAtRkA stotra , 2. tripura sundarI kavaca

Skt.Newa:Paper5+6(5+1), incomplete (ff.82-86, 1, 17-21 only)523 x 5.7

hatu 03

1286ASK_BL-018

kaivalyopaniSaT

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.4(1b-4a) complete6 lines20.5 x 7.3NS854

hatu 04

1287ASK_BL-018

title unknown ( candikA )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.7(1b-7b) missing f.8-5 lines21 x 7.6

hatu 05

1288ASK_BL-018

title unknown ( hymn , Cloka no 1-31 only )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.4(1b-4b) missing ff.5-6 lines22.5 x 8

hatu 06

1289ASK_BL-018

(1) chinnamastA stotra , (2) viCvasAratantre paradevatAyAH kavaca

Skt.Dng.Paper, H. on bff.2(3a-4b) missing ff.1-2 and 5?7 lines19.5 x 9VS1974

hatu 07

1290ASK_BL-018

(1) skandapurANe tulaCI stava stotra * , (2) title unknown ( mRtyuJjaya )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.21(12+9) incomplete6 lines22 x 9.5

hatu 08

1291ASK_BL-018

rudrayAmale CrImaddakSiNakAlikA trailokyamohana nAma kavaca

Skt.Dng.Paper, H. on aTSpp.12(12+0) complete7 lines18.5 x 8VS1862

hatu 09

1292ASK_BL-018

nRsiMhapurANe brahmasAvitrisamvAde nRsiMha kavaca

Skt.Dng.Paperbound bookpp.32 complete6-9 lines9.5 x 9

hatu 010

1293ASK_BL-018

(1) mahAbhArate CatasahasrasaMhitAyAM vaiyAsikyAM CAntiparvaNi gajendramokSaNa , (2) mahAbhArate CatasahasrasaMhitAyAM vaiyAsikyAM CAntiparvaNi uttamAnuCAsane dAnadharmottareSu bhISmapitAmahaprokta bhISma stavarAja stotra

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.72(35+37) incomplete?7 lines18.5 x 10

hatu 011

1294ASK_BL-018

parameCvaratantre caturAsItisAhasre mRtyuJjaya stotra

Skt.Dng.Paper, H. on aTSpp.10(4+6) complete6 lines24.2 x 11

hatu 012

1295ASK_BL-018

CaniCcara stotra

Skt.Newa:Paperff.5(1b-5b) missing ff.6-5 lines22.5 x 6.8

hatu 013

1296ASK_BL-018

(1) CrIskandapurANe daCarathakRta CaniCcarastotra , (2) skandapurANe rAhustotra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.6(1b-6b) complete6 lines21 x 9.5NS975

hatu 014

1297ASK_BL-018

brahmANDapurANe RSiprokta CItalA stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.4(1b-4b) complete5 lines20.5 x 7.5NS851

hatu 015

1298ASK_BL-018

(1) tatrakaumudrA ( tantrakaumudIyAM )kAlikA stavastotra , (2) bhRguTiSIviracita liGgASTaka stotra , (3) unknown ( not written completely ) , (4) udAmara (?) tantre caturAsItisAhasre xxxxta , (5) nAradapurANe sakalanAsana (?)nAma gaNesa kavaca , (6) CrIkRSNa stotra

Skt.Dng.Paper, H. on one sidebound bookpp.24 missing=begi.few pp5-10 lines20 x 11.5NS1059

hatu 016

1299ASK_BL-018

(1) dharmalakSmIsaMvAda ( chap. 4-6 ) , (2) buddhabhaTTArakasya paJcabuddhastavastotra , (3) dharmadhAtuvAgICvarabhaTTArakasya ratnapuSpajori (?) viracita stotra (4) paJcAkSara stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.8(4+4) incomplete7 lines21.5 x 8.5NS954?(1)

hatu 017

1300ASK_BL-018

parAtantra and others (?)*

Skt.Newa:Paper, H. on bone eyeletff.20 no folio No, incomplete7 lines21.5 x 8

bijyo 01

1301ASK_BL-018

nakSatra mAlA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.30(14+ 16) complete6 lines18.5 x 8.5NS948

bijyo 02

1302ASK_BL-018

jAtaka janma vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.40 complete5 lines11.2 x 5

bijyo 04

1303ASK_BL-018

title unknown ( jyotiSa saphU )

Skt.Dng.Paper, H. on one sideTSpp.185(91+ 94) completeirregular lines15 x 7.8

bijyo 05

1304ASK_BL-018

title unknown *

Newa:Newa:TSpp.104 complete(?)6-10 lines20.5 x 9.8

bijyo 06

1305ASK_BL-018

bhAsvati karaNa

Skt.Dng.Paper, H. on bff.12(3a-14b) missing ff.1.2.15-7-9 lines20 x 9.5

bijyo 07

1306ASK_BL-018

SaTpaJcACikA praCna ( SaTpaJcACikA TIkA ? )

Skt.Newa:Paper, H. on aTSpp.35(24+11) complete6 lines21.5 x 7.5

bibai 01

1307ASK_BL-018

aSTavailAga (?)

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.27(19+8.extra 6pp.) complete5 lines12.8 x 7

bibai 02

1308ASK_BL-018

title unknown

Skt.Newa:Paper, H. on bff.2(176a-177b) incomplete6 lines23.5 x 7

bibai 03

1309ASK_BL-018

title unknown

Newa: Dng.Paper, H. on a & bTSpp.26 (12+14) complete?irregular lines22 x 8.5

bibai 04

1310ASK_BL-018

caryA gIta

Skt.Newa:Paper, H. on one sidebound bookpp.23 missing pp.24-irregular lines(19 lines circa)12 x 19.5

bibai 05

1311ASK_BL-018

harimekhalA

Skt.Bhj.TPone eyeletff.125(1b-125a) incomplete? extra 3 ff4 or 5 lines22.8 x 4.2

sAnA 01

1312ASK_BL-018

rAmAyaNa nRtya

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.140 (73+67) incomplete8 lines20.1 x 7.5NS687

sAkA 02

1313ASK_BL-018

CiCupAlavadha mahAkAvya TIkA

Skt.Newa:TPone eyeletff.163(150a-313a) missing ff.1-149.1606 lines30.4 x 5.3

sAkA 03

1314ASK_BL-018

CiCupAlavadha mahAkAvya

Skt.Bhj.TPone eyeletff.60(1b-97b) missing ff.2-6.13.20-24.31 -34.37.39.42.43.48-54.58.67.68.72.74.77-92.98-5 lines34 x 5.8

sAmye 01

1315ASK_BL-018

mye

Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on one sidebound bookpp.42(21+21) complete14 or 15 lines14 x 24.5

figure of sarasvatI

sAmye 02

1316ASK_BL-018

AcAryaCrIvarAhamihira kRta bRhajjAtaka

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.6(3a-8b) missing ff.1.2.9-8 lines24 x 9

sAmye 03

1317ASK_BL-018

caryA gIta

Newa:Newa:Paper, H. on a & bone eyeletff.11(2a-17b) missing ff.1 3-77 lines25 x 10

sAmye 04

1318ASK_BL-018

lokacaritra gIta

Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.14 complete5 lines16.5 x 7

sAbA 01

1319ASK_BL-018

vikramAnanda viracitA adbhutakuladIpadharmarAja kathA

Skt.Dng.Paper, printedff.98(1b-98b) complete9 lines25 x 13NS1035

sAbA 02

1320ASK_BL-019

tantrAkhyAna kathA

Skt.Newa:Paper, H. on a & bf.47(1b-47b) complete7 lines26.3 x 9NS975

sAbA 03

1321ASK_BL-019

tantrAkhyAna kathA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.57(1b-58b) missing ff.54.59-, extra ff.5=f.2.50-535 lines25.5 x 7.8

sAbA 04

1322ASK_BL-019

title unknown ( hindu )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.81(2a-82b) missing ff.1.83-5 lines23.8 x 7.6

sAbA 05

1323ASK_BL-019

title unknown ( battIs putrikA kathA ? )

Skt.-Newa:Newa:Paperff.12(f.2-6.9-13 and 8?.15?) incomplete6 lines25.5 x 5.5

sAbA 06

1324ASK_BL-019

mahAlakSmI mahAtmya

Skt.Bhj.TPone eyeletff.55(1b-54b) f.40 double, complete4-6 lines33.5 x 4.8NS530

sAbA 07

1325ASK_BL-019

hitopadeCa

Skt.Bhj.TPone eyeletff.75 (2a-77a) missing ff.1.3, extra ff.36 or 7 lines32.4 x 5.7NSbahara(?) candra s¬rya pavana

sAbA 08

1326ASK_BL-019

hitopadeCa

Newa:Newa:Paper, H. on a & bone eyeletff.97(1b-97a) complete.extra ff.15 lines22.5 x 8NS811

bibhu 01

1327ASK_BL-019

ratna maNDalayA khaM

Newa:Newa:Paper, H. on bone eyeletff.6(1b-6a) complete7 lines25.2 x 11

biga 01

1328ASK_BL-019

gaNita prakACa

Nep.Dng.Paper, H. on one sidebandedpp.55 incomplete2526 x 16

bipra 01

1329ASK_BL-019

title unknown ( pratimA varNana )

Newa:Newa:TSpp.74 incomplete5 or 6 lines21.5 x 7.5NS737

figure of buddha mUrti with aGgula-mAna

bilyA 01

1330ASK_BL-019

(1) title unknown ( lokeCvara aSTottaraCataka namaskArastotra ? ) , (2) records of the buddhist events nepAla samvat 984-995 circa

(1)Skt. (2)Newa:Dng. (2)Newa:Paper, H. on a & bTSpp.21 (11+10) incomplete5 or 6 lines18.3 x 8

bilyA 02

1331ASK_BL-019

document of mahAbali guThi , vikrama samvat 1971 , etc

Newa:-Nep.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.16(8+8) completeirregular lines14 x 8.5VS1971, NS1024

bici 01

1332ASK_BL-019

title unknown ( SoDaCalAsyA vajravINe hUM ?yA hastamudrA )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.10 incomplete(?)6 lines20.3 x 6.5

figure of 16 hastamudrAs

bici 02

1333ASK_BL-019

title unknown ( vajravArAhI citra )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bpp.10(6+4) complete?25.7 x 8.5

figure of vajravArAhI on side a

bi-i 01

1334ASK_BL-019

nepal itihAs ( vaMCAvalI ? )

Nep.Newa:Nepali Paperbound bookpp.756 complete20 lines more or less16.5 x 24VS2002(?)

bi-i 03

1335ASK_BL-019

svayambhUcaityayA evasithanA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff. 84(1b-93b) missing ff.22-31,f.19 double,extra ff.27 lines25.4 x 8.2NS938

bhAbyA 01

1336ASK_BL-019

sArasvata ( vyAkaraNa )

Skt.Newa:Paper, H. on one sidebound bookpp.38 missing pp.39-9 lines13 x 17

bhAbyA 02

1337ASK_BL-019

title unknown

Skt.Dng.Paperff.19(23a-41b) missing ff.1-22.42-9-11 lines24.5 x 11

bhAbyA 03

1338ASK_BL-019

pAsakuhali (?)

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.36(20+16) incomplete7 lines16.5 x 8

bhAbyA 04

1339ASK_BL-019

sambandhasiddhi vyAkaraNa

Skt.Newa:Paper, H. on bff.92(5a-124b) often missing and double6 lines21.5 x 7.7

nIti 01

1340ASK_BL-019

cANakya sAra saMgraha

Skt.Newa:Paper, H. on bf.1(f.27a-b only)5 lines20 x 7.5

bhAko 01

1341ASK_BL-019

amara koSa

Skt.Newa:Paper, H. on bff.133(1b-133b) complete5 lines30.7 x 8.7NS940

bhAko 02

1342ASK_BL-019

amara koSa

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.8(1b-8b) missing ff.9-5 lines31.5 x 7.7

bhAko 03

1343ASK_BL-019

amara koSa

Skt.Newa:Paper, H. on bff.149(1b-149a) complete, extra folio 15-7 lines25.3 x 9NS960

bhAko 04

1344ASK_BL-019

amara koSa

Skt.Dng.Paper, H. on bff.47(1b-47a) complete but not written completely6 lines23.5 x 11

bhAko 05

1345ASK_BL-019

amara koSa

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.32(2a-33b) missing ff.1.34-, extra ff.14 or 5 lines25 x 9

nepyA 0.1

1346ASK_BL-020

uSAharaNopAkhyAna nATaka

Newa:-Mtl.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.227 incomplete6 or 7 lines26.9 x 11NSrasa vasu nandana

nepyA 0.2

1347ASK_BL-020

kaMCavadha nATaka and others *

Newa:-Nep.Newa:Paper, H. on abandedpp.22 incomplete7 lines19.7 x 8.4

nepyA 0.3

1348ASK_BL-020

kRSNa caritra ( yA pyAkhaM )

Skt.-HindiDng.Paper, H. on one sidepp.34 incomplete7 lines20 x 8.5NS959

nepyA 0.4

1349ASK_BL-020

kRSNa caritra nATakayA chuM

Newa:-HindiNewa:Paper, H. on one sideTSpp.30 incomplete6 lines17.6 x 7

nepyA 0.5

1350ASK_BL-020

gopIcanda gorakhe vijaya nATaka

Newa:-Nep.Newa:Paper, H. on a & bff.130(1b-130b) 1 extra folio, complete7 lines23.2 x 8.4NSnetra muni dviya(?)

nepyA 0.6

1351ASK_BL-020

gopIcandra nATaka

Newa:-Nep.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.9(8+1) complete8-10 lines20.4 x 9.5NS849

nepyA 0.7

1352ASK_BL-020

gopIcandra nATaka

Newa:-Nep.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.58 incomplete5 lines15 x 6.7

nepyA 0.8

1353ASK_BL-020

prabodha candrodaya nATaka TIkA

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.100(1b-104a) missing ff.26-28.647 lines26.7 x 10NS986

nepyA 0.9

1354ASK_BL-020

cora cakravarti nATikA

Newa:-Nep.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.49 complete8 lines20 x 8.5NS965

nepyA 0.10

1355ASK_BL-020

jAlaMdhara nATaka

Newa:-Nep.Newa:PaperTSpp.33 incomplete7 lines20 x 7

nepyA 0.11

1356ASK_BL-020

dhAnyavati pyAkhan

Newa:-Nep.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.69 incomplete5 lines22 x 7.4NS839

nepyA 0.12

1357ASK_BL-020

navadurgA pyAkhaM

Newa:Newa:PaperTSpp.47 incomplete5 lines25.5 x 6.7

nepyA 0.13

1358ASK_BL-020

nava (?)mAtRkAdi carita nATaka

Newa:-Mtl.Newa:Paper, H. on bff.36(1b-36b) complete7 lines25.4 x 8.4

nepyA 0.14

1359ASK_BL-020

paraCurAmopAkhyAna nATaka

Newa:-Nep.Newa:Paper, H. on a & bff.63(1b-63b) complete6 lines26.2 x 8.4NS833

nepyA 0.15

1360ASK_BL-020

baGgAlI nATakayA chuM

Mtl.Newa:Paper, H. on aTSpp.25 incomplete5 lines14.3 x 6.4

nepyA 0.16

1361ASK_BL-020

bhAnumati haraNopAkhyANa nRtya

Newa:Newa:Paper(Black Paper)TSpp.95 complete7 lines22.5 x 9.4

nepyA 0.17

1362ASK_BL-020

bhairava prAdurbhAva nAma nATaka *

Newa:-Mtl.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.88 incomplete7 lines26.8 x 11.2

nepyA 0.18

1363ASK_BL-020

madArasA haraNa nATaka

Newa:-Mtl.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.36 complete5-7 lines23.6 x 8.9NS958

nepyA 0.19

1364ASK_BL-020

madAlasopAkhyAna nATaka

Newa:-Mtl.Newa:Paper, H. on aTSpp.251 complete6 lines23.7 x 10NS1002

nepyA 0.20

1365ASK_BL-020

malayAgiri nATaka

Newa:-Nep.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.22 incomplete7 lines19.9 x 7.5

nepyA 0.21

1366ASK_BL-020

mudrA rAkSasa ( nATaka )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.25(1b-25a) complete?7 lines30.3 x 8.4

nepyA 0.22

1367ASK_BL-020

(1) cANakya sAra saGgraha ( chap. 1-44-2-11 ) , (2) ratnAvatI harana nRtya , (3) bahukusumAvatI nRtya bhASA

Skt.-Newa:-Mtl.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.74(37+37) incomplete(110 lines20.8 x 8.4NS829(2), 826(3)

nepyA 0.23

1368ASK_BL-020

ratneCvara prAdurbhAva nATaka

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.111 complete6 lines19.8 x 9.5NS880

nepyA 0.24

1369ASK_BL-020

vikramAditya nATaka

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.23 incomplete6 lines18.1 x 7

nepyA 0.25

1370ASK_BL-020

vIradhvajopAkhyAna nATaka

Newa:Newa:PaperTSpp.218(109+109 incomplete7 lines21.2 x 9.8

nepyA 0.26

1371ASK_BL-020

satyanArAyaNa kautuka nATaka

Newa:Dng.Paper, H. on one sideTSpp.201 incomplete7 lines23.3 x 11

nepyA 0.27

1372ASK_BL-020

sundara kumAra nATaka

Newa:-Nep.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.26 incomplete6 lines20.5 x 8

nepyA 0.29

1373ASK_BL-020

svasthAnI kautuka nATaka

Newa:-Mtl.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.319 incomplete7 lines24.4 x 13.4VS1929

nepyA 0.30

1374ASK_BL-020

(1) aSTacaNi (?) stotra , (2) bRhaspati purANe svap ( n ? )AdhyAya , (3) svasthAnI nATaka , (4) CrI vagalAmukhI stotra , (5) CrIsiddhijAmale CrI mahAtripurasundarI kavaca (6) saptavAlamahorAphala

Newa:-Nep.Newa:Paper, H. on aTSpp.57 complete6 or 7 lines25.5 x 8.5

nepyA 0.31

1375ASK_BL-020

svasthAnI vrata caritra nAtaka

Mtl.-Newa:Newa:TS107, complete726 x 9.5NS851

nepyA 0.32

1376ASK_BL-020

hanumAn nATaka

Newa:Dng.Paperff.36(3a-43b) missing ff.1.2.4.5.25.29.317 lines23 x 11NSSvŒk·i ratna(?)

nepyA 0.33

1377ASK_BL-020

hanumAn nATaka

Newa:Dng.Paper, H. on bff.20 (1a-20b) complete8-10 lines23.3 x 8.7NSguli mikhΠratna

nepyA 0.34

1378ASK_BL-020

ghantha saphU

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.69 complete(?7 lines27.5 x 12NS956

nepyA 0.42

1379ASK_BL-020

(1) gaM pyAkhAMyA mye , (2) preta bali , (3) caNDamahAroSaNa tantrAnta paTala dhAraNI , (4) lakSmI pUjA vidhi , (5) paJca bali

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.72 complete5 or 6 lines18.8 x 8.2

nepyA 0.43

1380ASK_BL-020

nATaka saphUyA chapau

Mtl.-Newa:Newa:150 x 0

nepyA 0.44

1381ASK_BL-020

nATaka saphUyA chapau

Mtl.-Newa:Newa:17/221.2 x 6.9

nepyA 0.45

1382ASK_BL-020

nATaka saphUyA chapau

Mtl.-Newa:Newa:Paper, H.1922.5 x 12.2

nepyA 0.46

1383ASK_BL-020

mudrArAkSasanATaka

Skt.Newa:Paper, H.834.5 x 10.7

nepyA 0.47

1384ASK_BL-021

hAsyArNava nAma prahasana

Skt.Dng.Paper, H. on bff.22(1b-23a) missing f.119 lines28.8 x 10NS930

nepyA 0.48

1385ASK_BL-021

daCAvatAra nATaka va chapu mye

Newa:Newa:Paper, H.41622.7 x 8.2NS834 and NS925

nepyA 0.60

1386ASK_BL-021

nATakayA chuM pau va mye

Mtl.-Newa:Newa:Paper, H.8+2615.3 x 6.5

nepyA 0.61

1387ASK_BL-021

sumatijitAmitraM cvayAtaHgu nATakayA cha pau

Mtl.-Newa:Newa:Paper, H.1(f.22 only)726 x 9.8

nepyA 0.62

1388ASK_BL-021

niSkrAntA sarbba bhAnumatinATaka

Mtl.Mtl.TP44+2532 x 5

nepyA 1.1

1389ASK_BL-021

AkhAra gwaye vidhi * and others **

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.50 (24+26) incomplete6 lines20.4 x 9NS978

nepyA 1.2

1390ASK_BL-021

karuNA siddhi

Newa:-Nep.Newa:PaperTSpp.53 complete5 or 6 lines16 x 7NS804

nepyA 1.3

1391ASK_BL-021

gopIcandra nATaka

Skt.-Newa:-Nep.Dng.Paperbandedpp.34 incomplete20-25 lines24.2 x 16.6

nepyA 1.4

1392ASK_BL-021

(1) ghAghala siddhi vidhi , (2) karuNA siddhi vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.22 complete8 lines23 x 8.6NS800

nepyA 1.5

1393ASK_BL-021

nATeCvara pUjA vidhi (?)

Newa:Newa:Paper, H. on bff.47(1a-47b) complete6 lines25 x 7.5

nepyA 1.6

1394ASK_BL-021

title unknown ( nATeCvara pUjA vidhi )*

Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.60(30+ 30) incomplete9 or 10 lines18 x 10.3

nepyA 1.7

1395ASK_BL-021

(1) karuNA kAye vidhi , (2) AkhArasa pUjA vidhi ( or nATeCvara pUjA vidhi )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.40 incomplete6 or 16 lines18.5 x 7.3

nepyA 1.8

1396ASK_BL-021

title unknown ( nAsa pUjA vidhi , etc )

Skt.-Newa:-Nep.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.20 missing the last page7 lines18.7 x 8.3

nepyA 1.9

1397ASK_BL-021

nityArambha pratiSThA

Skt.-Nep.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.95 complete7 lines24.8 x 9.5NS874

nepyA 1.10

1398ASK_BL-021

title unknown ( nRtya sAdhana saphU )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.70 incomplete7 lines19.2 x 8.8

nepyA 1.11

1399ASK_BL-021

nRtya siddhi prathA

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.66 complete5 lines17 x 6.7NS862

nepyA 1.12

1400ASK_BL-021

nRtyeCvara mUla mantra

Newa:Newa:Paper, H. on bbandedff.10(1a-17b) missing ff.5-11.18-6 lines25 x 8

figure of nRtyeCvara ( f.1a )

nepyA 1.13

1401ASK_BL-021

nRtya siddhi vidhi and others *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.44 incomplete5 lines2.5 x 5

nepyA 1.14

1402ASK_BL-021

hindu pUjA paddhati ( (1) nRtyeCvara , (2) bhuvaneCvara , (3) siddhilakSmI )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.16 complete but not written completely7 or 21 lines22.9 x 9

nepyA 1.15

1403ASK_BL-021

pyAkhanyA pyaMgu siddhi

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.80 complete20 lines more or less20 x 6.4

nepyA 1.16

1404ASK_BL-021

CrInRtyeCvara saket (?)jantatya (?)mUla siddhi viSThAna ( or pyAkhaM syaneta yAyegu vidhi )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.57 complete7 lines24 x 8.5

nepyA 1.17

1405ASK_BL-021

(1) CRGgAra rasa pUjA , (2) karuNA biye vidhi , (3) mAtRkA nyAsa , (4) dvArapUjA (5) aSTadala pUjA vidhi , (6) pyAkhaM vidhAna

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.147 complete19, 22 or 6 lines20 x 8.4

figure of 2 yantras

nepyA 1.18

1406ASK_BL-021

(1) CrI CaGkarAcArya viracita CrI bhavAnI CaGkarASTaka stotra , (2) nATakayA stuti

Skt.-HindiDng.PaperTSpp.13 complete4 or 7 lines16.5 x 5.5NSkara §¬nya danti(802)(1)

nepyA 1.19

1407ASK_BL-021

title unknown ( rAdhA pyAkhanyA paripAti )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.31 incomplete7 lines19.5 x 8.5

nepyA 1.22

1408ASK_BL-021

ghughuri bandhana vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.170(1b-172b) missing ff.124.1497 lines30.8 x 12.5NS814

nepyA 1.23

1409ASK_BL-021

(1) nRtyanAtha pUjA mUlasiddhi vidhi , (2) nRtyasaMpUrNanATeCvara pUjA vidhi (3) Civa Cakti samarasatva mAlinI daNDaka

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.81(54+27) complete7 and 11 lines more or less 20 x 8.7

nepyA 1.24

1410ASK_BL-021

(1) karuNapAtra Codhana vidhi , (2) saMpradAya bIjana pUjAvidhi , (3) sarvasaubhAgyeCvarI sa-yantra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.36(18+18) complete9 or 10 lines20.5 x 11.3NS980

nepyA 1.25

1411ASK_BL-021

(1) karuNA vidhi , (2) mUlasiddhi vidhi

Skt.-Newa:Newa:TSpp.146(86+ 60) complete7 lines16.5 x 7.5NS796(1), 807(2)

nepyA 1.26

1412ASK_BL-021

title unknown ( nRtyeCvara Cloka , devarAja prArthana )

HindiDng.Paper, H. on a & bTSpp.12 complete17.7 x 7.6

nepyA 1.27

1413ASK_BL-021

hindu pUjAvidhi *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.72 complete6 or 7 lines19.8 x 8.9

figure of 6 yantras , * bhairava mantra , nirvANayA pUjA vidhi , etc

nepyA 1.28

1414ASK_BL-021

aSTamAtRkA nATaka bidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.1232124.8 x 8.5

nepyA 1.38

1415ASK_BL-021

title unknown ( pyAkhaM sarAjAm luhmarI kAlIyA pyAkhaM nahuyeke jolaM )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.14(14+0) completeirregular lines9 x 19.2

nemye 1.1

1416ASK_BL-021

khiMyA bola ( music )

Skt.Newa:Paper, H. on one sideff.1 only complete7 lines23.5 x 8.5

nemye 1.2

1417ASK_BL-021

khiMyA bola ( dvAdaCa khaNDakA , instrumental music )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.3(f.2.46.47 only7 lines26.5 x 9.7

nemye 1.3

1418ASK_BL-021

khiMyA boli ( tAla vAdya ) , ( music )

Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.60 complete6 or 7 lines15.7 x 9.5

nemye 1.4

1419ASK_BL-021

nATya bhailava Aju vAdya

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.11517.9 x 7

figures of vArAhi and bhairave?

nemye 1.5

1420ASK_BL-021

paMytAHyA boli

Newa:Newa:Paper, H.21517.6 x 7.8

nemye 1.6

1421ASK_BL-021

payatAHyA boli

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.14520.6 x 7

nemye 1.7

1422ASK_BL-021

1. payatAyA boli , 2. stotrayA yoMgA boli , 3. vibhinna stotra

Skt.-Newa:Newa:300 x 0

figure of maCDalA

nemye 1.8

1423ASK_BL-021

pogA saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.15519.7 x 7.8

nemye 1.9

1424ASK_BL-021

(1) poMgAyA boli , (2) nakSatra mAlAyA vAhana , (3) gIta stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.39 incomplete6, 7 or irregular lines26.5 x 10

nemye 1.10

1425ASK_BL-021

rAga mAlA ( music )

Skt.Dng.Paper, H. on aTSpp.15 complete7 lines17.1 x 8.9

nemye 1.11

1426ASK_BL-021

saMgIta kalpataru ( pakSadhara viracita )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.47(1b-47b) complete6 lines22.2 x 8.1

nemye 1.13

1427ASK_BL-021

1. saMkaTA stavarAja , 2. paMyatAyA boli

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.1556.1 x 13.2

nebA 1

1428ASK_BL-021

title unknown ( candragupta cANakyayA bAkhan or mudrArAkSasa ? )

Newa:Newa:Paper, H. on bff.33(f.6.15.16.20-29.31-34.36-51.only)7 lines24.5 x 9.3

nebA 2

1429ASK_BL-021

tantrAkhyAna kathA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aff.40(5a-56b) missing ff.1-4.12-22.24.57-, f.557 lines23.3 x 6.8NS807

nebA 3

1430ASK_BL-021

tantrAkhyAna kathA

Newa:Newa:PaperTSpp.2 only, incomplete6 lines24 x 7

nebA 4

1431ASK_BL-021

tantrAkhyAna kathA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.52 incomplete7 lines19 x 7.4

nebA 5

1432ASK_BL-021

tantrAkyAna

Skt.-Newa:Newa:Paper275/620 x 8.5

nebA 6

1433ASK_BL-021

tantrAkyAna

Skt.-Newa:Newa:Paper107719.5 x 8.5NSbŒna graha vasu

nebA 7

1434ASK_BL-021

tantrAkhyAna kathA

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bff.49(1b-59a) missing ff.31 -38.49 and 539 lines23.8 x 12.8

nebA 8

1435ASK_BL-021

tantrAkhyAna kathA

Newa:Newa:Paperff.14(1b-16b) missing ff.2-4. 17-6 lines23.5 x 10.2

nebA 9

1436ASK_BL-021

tantrAkhyAna kathA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a.ff.53(1b-54b) missing ff.8, 55-7 lines22.2 x 8.5

nebA 10

1437ASK_BL-021

(1) cANakya sAra saGgraha , (2) siddhisArasaGgrahe bAracAnaka , (3) tantrAkhyAna kathA

Skt.-Newa:Rnj.Paper, H. on a & bTSpp.76(38+ 38) incomplete8 lines23.8 x 8

nebA 11

1438ASK_BL-021

tantrAkhyAna kathA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.77(1b77b) missing f.78?, complete?5 lines19 x 8.8NS844

nebA 12

1439ASK_BL-021

tantrAkhyAna kathA

Newa:Newa:Paperff.73(1b-72a) f.41 double, complete6 lines22 x 7NS812

nebA 13

1440ASK_BL-021

tantrAkhyAna kathA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.136 (65+71.) incomplete5 or 6 lines21.4 x 7.5

nebA 14

1441ASK_BL-022

tantrAkyAna kathA

Skt.-Newa:Newa:TS3712/827 x 9.5NS816

nebA 16

1442ASK_BL-022

tantrAkhyAna kathA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.57(1b-58b) missing f.565 lines28.7 x 9

nebA 17

1443ASK_BL-022

tantrAkhyAna kathA

Newa:Newa:PaperTSpp.26 incomplete9 lines22.5 x 9

nebA 18

1444ASK_BL-022

(1) gIta CAstra , (2) tantrAkhyAna kathA

Newa:-Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.62 side b-blank, incomplete7 lines21.5 x 7.5

nebA 19

1445ASK_BL-022

dvAtriMCat putrikA kathA ubattIs putalikA ( putrikA )

Newa:Newa:Paper, H. on one sidebandedpp.226 complete18-23 lines26 x 21.2NS1018

nebA 20

1446ASK_BL-022

nala damayantI ( kathA )

Newa:Newa:Paper, H. on bff.82(1b-82b) missing ff.83-6 lines28.5 x 9

nebA 21

1447ASK_BL-022

nara vyAkhyAna ( or nara upAkhyAna )

Newa:Newa:Paper, H. on bff.82(1b-82a) complete6 lines29.5 x 9NS953

nebA 22

1448ASK_BL-022

nara rAjA upAkhyAna

Newa:Newa:Paper, H. on bff.49(2a-51b) missing ff.1.36 lines28.3 x 10NS969

nebA 23

1449ASK_BL-022

paJca tantra

Skt.-Newa:Rnj.Paper, H. on one sidef.1(20 only)5 lines22.2 x 7.4

nebA 24

1450ASK_BL-022

sanskrita kathA ( a part of paJcatantra , hitopadeCa )

Skt.Newa:PaperTSpp.12 incomplete8 lines21.5 x 7.5

nebA 25

1451ASK_BL-022

battIs putrikA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideff.40(1b-40b) missing ff.41-6 lines21.5 x 6.3

nebA 26

1452ASK_BL-022

battIs putrikA

Newa:Newa:Paper, H. on aff.70(1b-73b*) missing ff.42.43.726 lines17.5 x 7.3NS927

nebA 27

1453ASK_BL-022

battIs putrikA kathA

Newa:Newa:Paper, H. on bff.50(2a-54b) missing ff.1.6.51, 52.55-6 lines28.5 x 8

nebA 28

1454ASK_BL-022

dvAtriMCat putrikA kathA ubattIs putrikA

Newa:Newa:Paper, H. on aTSincomplete8 lines26 x 9.2

nebA 29

1455ASK_BL-022

battIs putrikA ( folk tales )

Newa:Newa:Paper, H. on aff.87(1b-153b) missing ff.2.24.25.32.34-95 and 154-5 or 6 lines25.5 x 6.5

nebA 30

1456ASK_BL-022

battIs putrikA kathA

Newa:Newa:Paper, H. on bff.181(1b-181b) complete6 lines21.5 x 10.5NS933

nebA 31

1457ASK_BL-022

vetAla paJcaviMCati

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.56(28+28) incomplete, side a: chap.7-9. side b: chap.206 lines19.9 x 7.7

nebA 32

1458ASK_BL-022

(1) vetAla paJcaviMCati , (2) bhImASTottara Cata nAma stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper(1)ff.99(1b-99b) complete (2)ff.5(1a-5b) extra 1 folio, complete(1)5-8, (2)619 x 6.5

nebA 33

1459ASK_BL-022

vetAla paJcaviMCati

Newa:Newa:Paperff.38(1b-38b) missing ff.39-6 lines21.5 x 8.5

nebA 34

1460ASK_BL-022

vetAla paJcaviMCati

Newa:Newa:Paper, H. on bff.108(1b-110b) missing ff.18.436 lines20.5 x 8NS815

nebA 35

1461ASK_BL-022

vetAla paJcaviMCati

Skt.-Newa:Newa:Paperff.115(1b-115b) missing ff.116-6 lines20 x 7.7

nebA 36

1462ASK_BL-022

vetAla paJcaviMCati

Newa:Newa:Paperff.59(21a-84b) missing ff.1-20,48,53,55 and 786 lines26.6 x 8.9

nebA 37

1463ASK_BL-022

vetAla paJcaviMCati

Skt.-Newa:Newa:-Rnj.Paper, H. on bff.54(7a-141b) missing ff.1-6 and 14-949 lines22.8 x 10.7

nebA 38

1464ASK_BL-022

vetAla paJcaviMCati

Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.36 incomplete7 lines22.7 x 8.2

nebA 39

1465ASK_BL-022

vetAla paJcaviMCati

Newa:Newa:Paper, H. on bff.54(3a-60b) missing ff.1.2.46-4910 or 11 lines25 x 10NS832

nebA 40

1466ASK_BL-022

vetAla paJcaviMCati

Newa:Newa:Paper, H. on bff.101(1b-103b) missing ff.7.786 lines23 x 6.6

nebA 41

1467ASK_BL-022

(1) vetAla paJcaviMCati , (2) CivarUpa bhImasena stotra , (3) AryAvalokiteCvara stotra

Skt.-Newa:Rnj.Paper, H. on a & bTSpp.80 incomplete5 lines23 x 7.5NS815

nebA 42

1468ASK_BL-022

mantrI saptatau mantrI cAturya kathA

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bff.91(13a-105b) missing ff.1-12.52.53.106-7 lines27.7 x 8.5

nebA 43

1469ASK_BL-022

hitopadeCa mitralAbha and mye

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.88 incomplete8 lines more or less22.9 x 8.7

nebA 45

1470ASK_BL-023

mantrI saptatau mantrI cAturtha kathA or vIraCikhA kathA

Newa:Newa:Paper, H. on bff.161(1b-162b) missing ff.13, 163-7 lines24 x 10.2

nebA 46

1471ASK_BL-023

vetAla paJcaviMCati

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.8 incomplete5 lines22.8 x 8.8

nebA 47

1472ASK_BL-023

Cuka saptatau bahattarI kathA saGgraha *

Newa:Newa:Paper, H. on bff.124(1b-141b) missing ff.6.14.23.43.44.51.60-63.87.88.100.126.130.131.13912 lines33 x 12.6

nebA 48

1473ASK_BL-023

Cuka vahattarI

Newa:Dng.Paper, H. on bff.36(18a-128b) missing ff.1-17.34.35.44-48.52-112.114-127.129-12 lines33.2 x 11.9

nebA 49

1474ASK_BL-023

Cuka saptatau bahattarI kathA saGgraha

Newa:Newa:Paper, H. on bff.106(95a-200b) missing ff.194.201-7 lines28.6 x 9.8

nebA 50

1475ASK_BL-023

Cuka saptatau bahattarI kathA saGgraha

Skt.-Newa:(translation)Newa:Paper, H. on bff.369 (5a-373b) missing ff.1-47 lines21.5 x 9.5NS871

nebA 51

1476ASK_BL-023

Cuka saptati ( folk tale )

Newa:Newa:Paper, H. on bff.101(1b-141b) missing ff.3-10.17-18.24.26.32.67.88-110.118-119.126.142-11 lines34 x 12.8

nebA 52

1477ASK_BL-023

Cuka saptati

Skt.Newa:Paper, H. on bff.37(6b-42b) missing ff.1-5.43-5 lines28 x 7.3

nebA 53

1478ASK_BL-023

Cuka saptatau

Skt.Dng.Paper71726.5 x 8

nebA 54

1479ASK_BL-023

Cuka saptatau vahattarI kathA

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bff.212(1b-212a) complete9 lines24.3 x 12.5NS936

nebA 56

1480ASK_BL-023

hitopadeCa

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.74(2a-81b) ff.1.42.43,45.48-50.82-7 lines26.5 x 9

nebA 57

1481ASK_BL-023

hitopadeCa

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.40 incomplete7 lines22 x 10NS837

nebA 58

1482ASK_BL-023

hitopadeCa

Newa:Dng.Paper, H. on bff.38(3a-47b) missing ff.1.2, 5.15.27.32.41.45.46.48-6 lines25.8 x 11.3

nebA 59

1483ASK_BL-023

(1) tantrAkhyAna kathA , (2) padmapANi lokeCvara stotra ( newa:artha sahita ) (3) hitopadeCa mitrabheda

Skt.-Newa:Newa:-Dng.PaperTSpp.66(33+33) incomplete7 lines21.9 x 8

nebA 61

1484ASK_BL-023

mantrI saptau mantrI cAturya kathA ( chap. 1-12 )

Newa:Newa:Paper, H. on bff.196(2a-205a) missing ff.1, 96-1036 lines22.5 x 9

nebA 62

1485ASK_BL-023

upAkhyAna kathA

Newa:Dng.Paper, H.3823.8 x 10.6

nebA 63

1486ASK_BL-023

carAyA bAkhaM

Newa:Newa:Paper, H.219 x 8

nebA 64

1487ASK_BL-023

daCAditya kathA ( nalopAkhyAna )

Skt.Dng.Paper, H.8922.9 x 9.7NS964

nebA 65

1488ASK_BL-023

naladamayantI kathA

Newa:Newa:Paper, H.1627.9 x 9.6

nebA 66

1489ASK_BL-023

bAkhaM

Newa:Paper1527.8 x 7

nebA 67

1490ASK_BL-023

bAkhaM

Skt.-Newa:Dng.Paper, H.1 incomplete826.8 x 9.1

nebA 68

1491ASK_BL-023

vetAla kathA

Newa:Newa:Paper1519.5 x 6.3

nebA 69

1492ASK_BL-023

vetAla kathA

Newa:Newa:Paper, H.1630.1 x 8.5

nebA 70

1493ASK_BL-023

mahAlakSmIyA bAkhaM

Newa:Newa:Paper1619.5 x 7

nebA 71

1494ASK_BL-023

CukabahattarI kathA

Newa:Newa:Paper2727.1 x 8.6

nebA 72

1495ASK_BL-023

hitopadeCa kathA

Newa:Newa:Paper1821 x 7.5

nebA 73

1496ASK_BL-023

hitopadeCa

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.6725 x 8.1

nebA 74

1497ASK_BL-023

hitopadeCa

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.2 incomplete823.6 x 9

nebA 75

1498ASK_BL-023

hitopadeCa

Skt.Newa:Paper, H.6, missing ff. 1-4,10-20,22-720.8 x 8.4

nebA 76

1499ASK_BL-023

hitopadeCa

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.4, missing ff. 1-19, 21-26,28-35,38?8/923.2 x 10

nebA 78

1500ASK_BL-023

hitopadeCa

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.21, missing ff. 1-6,8,13,14,20,21,23-35,38,40,47-5/628.7 x 9.5

nebA 79

1501ASK_BL-023

hetopadeCa mitralAbha

Skt.-Newa:Newa:Paper98518.6 x 6.3NS809

nebA 80

1502ASK_BL-023

paJcatantrayA chuM

Newa:Newa:Paper, H.4, missing ff. 1,4,5,6,8-12,15-522.4 x 8

nebA 81

1503ASK_BL-024

CukabahattarI kathA

Newa:Newa:Paper, H.377623.4 x 8NS866

nebA 85

1504ASK_BL-024

betAla paJcaviMCati

Newa:Newa:Paper, H.59, missing ff. 4,34,49,63-720 x 9.5

nebA 86

1505ASK_BL-024

gIrvANavAgmaJjarI

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.36722 x 8.5

nebA 88

1506ASK_BL-024

saMskRta maJjarI

Skt.-Newa:(translation)Newa:Paper, H. on bff.19(14a-32b) missing ff.1-135-9 lines25.5 x 11.8NS993(VS1929)

nebA 89

1507ASK_BL-024

saMskRta maJjarI

Skt.-Nep.Dng.Paper, H.3, missing ff. 1-35,38-41,42-625.5 x 10.5

nebA 90

1508ASK_BL-024

saMskRta maJjarI ( vyavahAra saMgraha )

Skt.Dng.Paper, H.76, missing ff. 1-3729 x 9.5NS?

nebA 91

1509ASK_BL-024

saMskRta maJjarI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.25(1b-25a) complete5 lines21.6 x 7.7

nebA 92

1510ASK_BL-024

hindu stotra and kathA

Skt.-Newa:Dng.Paperbandedpp.38 complete20 lines25.5 x 17VS1973

nebA 93

1511ASK_BL-024

pacIsa betAlayA khaM

Newa:Newa:Paper, H.72629.5 x 9

nebA 94

1512ASK_BL-024

1. paJcatantrayA bAkhaM , 2. hitopadeCa

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.14720.7 x 8

nebA 95

1513ASK_BL-024

bhImasenaM caNDAlayAta kaMgu bAkhaM

Newa:Newa:Paper28(1-32), missing ff. 2,16,28,29416 x 7.2

nebA 96

1514ASK_BL-024

battIs putrikA ( chap. 6-11 )

Newa:Newa:Paper, H. on bff.13(31a-44b) missing ff.130.37.45-8 lines30.3 x 8.8

baidya 1

1515ASK_BL-024

CrI kAntirAja viracita ajIrNa maJjarI

Skt.Dng.Paper, H. on bff.2(1b-3b) missing f.210 lines43.4 x 12.5

baidya 2

1516ASK_BL-024

alpa vaidya samuccaya CAstra ( or CrIvaidya CAstra )

Skt.Dng.Paperff.59(1b-60b) missing f.29 lines31 x 13.2

baidya 3

1517ASK_BL-024

aCvacikitsA saphU

Newa:Newa:224.5 x 8.1

baidya 4

1518ASK_BL-024

aGga lakSaNa vidhi

Newa: Newa:TS14720 x 9NS958

baidya 5

1519ASK_BL-024

wAsaa saphU

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.20 incomplete8 lines20 x 7.9

baidya 6

1520ASK_BL-024

jyotiSI vaidya saphU ( graha gocara , auSadhi vidhi )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.46 complete6 or 7 lines20.2 x 8.6

baidya 7

1521ASK_BL-024

title unknown ( chap. 1 auSadhi karma )

Newa:-Nep.Newa:Paper, H. on bff.14(1b-19b) missing ff.12-14.16.17.20-7 or 8 lines21.5 x 9

baidya 8

1522ASK_BL-024

sAmAnya prayoga cikitsA

Skt.Dng.Paper, H. on bff.133(1b-133b) complete9-11 lines24.5 x 10.5NS977

baidya 9

1523ASK_BL-024

CrIsiddha nAgArjuna viracita kakSapuTa

Skt.Dng.Paperff.9(38a-46b) missing ff.1-37.47-10 lines27 x 14.6

baidya 10

1524ASK_BL-024

gaja hotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.33(1b-46b) missing ff.3, 10-21.47-7 or 8 lines20.5 x 9.2

baidya 11

1525ASK_BL-024

garbha dAna ( or garbha lakSaNa krama )

Skt.Dng.Paper, H. on a & bff.32(4a-35b) missing ff.13.36-7 lines27.5 x 12.5

baidya 12

1526ASK_BL-024

guNa ratna mAlA ( on 1a: vaidya CAstra guNaratna mAlA )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.71(1b-71a) complete?8 lines34.7 x 14.2

baidya 13

1527ASK_BL-024

vaidya CAstra ( cikitsA )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aff.194(1a-193b) 1 extra folio.complete7 lines34.9 x 9.6NS925

figure on 24b , and good decoration

baidya 14

1528ASK_BL-024

cikitsA karma

Skt.Newa:Paper, H. on bbound bookpp.39(216a-254b) 1 extra folio, complete7 lines0 x 0NS900

figure on 223a , 226b , 228b , 230b , 235b , 238a , 244b , 247b

baidya 15

1529ASK_BL-024

cikitsAdhikAra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.142(26a-193b) missing ff.125.28.29.45-47.50-59....194-9 lines35 x 15.8

baidya 16

1530ASK_BL-024

yoga cikitsA vidhi saGgraha

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.69(1b-65b) 4 extra folios=infdex, missing ff.66-6 lines31.4 x 7.9

baidya 17

1531ASK_BL-025

cikitsA

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.88 complete7 lines25.2 x 11.8

baidya 18

1532ASK_BL-025

cikitsA vidhi

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.12 incomplete8 lines19.7 x 8.5

figure of 18 yantras ( line drawing )

baidya 19

1533ASK_BL-025

cikitsite rasAyana pAda *

Skt.Dng.Paper, H. on one sideTSpp.54(30+24) incomplete7 lines26 x 10.5

baidya 20

1534ASK_BL-025

cikitsA saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper12, missing ff. 1-103,106-118,120,125,130-248,250-718.7 x 8.4

baidya 21

1535ASK_BL-025

dAmodara kRta bhIma cikitsA

Skt.Dng.Paper, H. on one sideff.75(32a-214b) incomplete11 lines25.6 x 11.4

baidya 22

1536ASK_BL-025

cikitsA CAstra ( dhanvantrI )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.56 complete9 lines30.2 x 12.9

baidya 23

1537ASK_BL-025

cikitsA CAstra ( dhanvantrI )

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bff.108(1b-116b) f.4double, missing ff.35.62.64.66.67.80.99.104.1077 lines29.7 x 10

baidya 24

1538ASK_BL-025

kAla jJAna

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.107 (49+58) incomplete7 lines26.5 x 10.7

baidya 25

1539ASK_BL-025

dhanvantarI vaidya viracita nirNaya nAma nighaNTu

Skt.Dng.Paperff.17(22a-44b) missing ff.1-21.36-42.45-, f.22 double9 or 11 lines25 x 10.8

baidya 26

1540ASK_BL-025

nADI jJAna vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTS22818.5 x 8NS1000

baidya 27

1541ASK_BL-027

mAdhava nidAna cikitsAdhikAra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.9(f.31-34.37.44.45.47, 48.only)7 lines25 x 9.5

baidya 28

1542ASK_BL-025

nidhAna ( medicine )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.78 (40+38.) incomplete6-8 lines20.8 x 8.4

baidya 29

1543ASK_BL-025

nidAna

Newa:Newa:PaperTSpp.32(16+16), incomplete10 lines20.5 x 8.5

baidya 30

1544ASK_BL-025

nidAna ( or nidAna cikitsA )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.93 missing f.277 lines19 x 8.5

baidya 31

1545ASK_BL-025

nidAna

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.254(1b-255b) missing f.77.and ff.256, extra 1 folio7 or 8 lines19.5 x 7.5

baidya 32

1546ASK_BL-025

nidAna

Skt.Dng.Paperff.13(81a-104b) missing ff.1-80.89-99,105-10 lines25.9 x 13.5

baidya 33

1547ASK_BL-025

nepAla bhASA vaidya CAstra

Skt.-Newa:Newa:Paperone eyeletff.93(9a-102b) extra 2 folios.missing ff.1-8.101, ff.97-98 s¬c´9 lines29.4 x 11.9

baidya 34

1548ASK_BL-025

nidAna or cikitsA

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.178(1b-178b and 5 extra folios, complete but not written completely10 or 11 lines35 x 10.7

baidya 35

1549ASK_BL-025

nidAna parikrama

Skt.Newa:Paperff.20(106a-150b) missing ff.1-105.117128.130-138.143.144.148.1497 lines18.5 x 8.5

baidya 36

1550ASK_BL-025

madanavinoda nighaNTu

Skt.Dng.Paperff.25(1b-25b) missing ff.26 -11 lines more or less28.8 x 14.2

baidya 37

1551ASK_BL-025

nighantu ( dhanvantri viracita nirghaNTa CAstra )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.48(1b-48b) extra 1 folio-number 143=s¬c´. of ff.29-1237 lines22.5 x 7

baidya 38

1552ASK_BL-025

dhanvantarI viracita nirgranTha grAstu manidhAnAkhya

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bff.73(1b-73a) complete6 lines25.4 x 10

baidya 39

1553ASK_BL-025

nepAla bhASA vaidya CAstra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.88(1b-89b) missing f.87 or 888 lines24.5 x 8.5NS725

baidya 40

1554ASK_BL-025

pAkAvali ( medicine )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.21(7a-29b) missing ff.1-7.28.30-8 lines27.2 x 12.8

baidya 41

1555ASK_BL-025

pAkAvali ( medicine )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.25(3a-35b) missing ff.1.2.4-7.20.23.24.339 lines24 x 11VS1908

baidya 42

1556ASK_BL-025

jyotiSa mantra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.51 incomplete5 lines21.5 x 8.5NS866

figure of gaNeCa on p.1 , 2

baidya 43

1557ASK_BL-025

baniyA wAsaayA bhAtra

Skt.-Newa:-Nep.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.12 incomplete6 or 25 lines26.5 x 10.6

baidya 44

1558ASK_BL-025

vaniyA wAsayA saphU

Newa:-Nep.-HindiNewa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.30 incomplete5 lines26.5 x 10

baidya 45

1559ASK_BL-025

baniyA wAsaayA saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.11(2a-12b) missing ff.1.13-5 lines22 x 7.6NS934(?)

baidya 46

1560ASK_BL-025

tAntrika vaidya

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.22 (11+11.) incomplete7 lines22.5 x 9.6

baidya 47

1561ASK_BL-025

(1) Ayurveda mahodadhau sukhena kRte vastradhAraNa varga , (2) vibhinna vastuyA guNa wa ukiyA bhojana vidhi

Skt.Dng.Paper, H. on one sideff.63(5a-87b) missing ff.1-4.11.12.14.34.35.54.56.59.65-72.81.867 lines25 x 11.5

baidya 48

1562ASK_BL-025

vibhinna rogAdiyA tAntrika upacAra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.164 complete8 or 9 lines28.5 x 12.5

figure 10 pictuers and many yantras

baidya 49

1563ASK_BL-025

(1) heruka sAdhana vidhi , (2) mAricI devyA yantra cakra kriyA vidhi , (3) guhyamata cakra , (4) caNDamahAroSaNasya vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.32 complete6 lines17.8 x 7.3

baidya 50

1564ASK_BL-025

wAsaa saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.26 incomplete7 lines20.6 x 8.4

baidya 51

1565ASK_BL-025

vibhinna loyeyA wAsaa wa mantra

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.68(35+33) incomplete7 lines21.3 x 8.8

figure of a man and RACi ( line drawing )

baidya 52

1566ASK_BL-026

wAsaa saphU ( vibhinna loyeyA wAsaa wa viSa vidhi )

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.30 incomplete6-8 lines19.5 x 9.5NS1092 (VS2028)

baidya 53

1567ASK_BL-026

wAsaa saphU

Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.16 incomplete6 lines18.9 x 8.3

baidya 54

1568ASK_BL-026

loye wa wAsaa

Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.33 incomplete7-9 lines25.1 x 10.3

baidya 55

1569ASK_BL-026

vaidya koSa

Skt.-Newa:-Nep.Dng.Paper, H. on bff.32(1b-33b) missing ff.3.34-9 lines33.1 x 12.4

baidya 56

1570ASK_BL-026

(1) vaidyAGga auSadhi , (2) nakSatraphala mAlA , (3) bhajan

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.164 complete7 lines21 x 10NS957

baidya 57

1571ASK_BL-026

vaidyAGga saphU

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.15 incomplete6 or 7 lines25 x 12

baidya 58

1572ASK_BL-026

vaidya kalpataru

Skt.Dng.Paperff.79(1a-80b) missing ff.78.81-9 lines30.3 x 12.2

baidya 59

1573ASK_BL-026

vaidya vidyAyA saphU *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.25 complete6 or 7 lines18 x 8

baidya 60

1574ASK_BL-026

vaidya saphU ( bauddha and hindu )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.37(20+ 17) complete5 lines19 x 8.6

baidya 61

1575ASK_BL-026

vaidya saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.21 incomplete5-7 lines14.6 x 6.8

baidya 62

1576ASK_BL-026

vaidyanAtha devAnanda viracitAyAM vaidyavihAnasAre pUrvakhaNDa

Skt.Dng.Paper, H. on bff.48(57a-104b) missing ff.1-5612 lines29 x 16.3

baidya 63

1577ASK_BL-026

CrIdevAnandakRte * vaidya vidhAna sAra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.55(1b-56b) missing f.212 lines29.2 x 16.5

baidya 64

1578ASK_BL-026

loye wa wAsaa ( wAsaa saphU )

Newa:-Nep.Dng.Paperbound bookpp.29 completeirregular lines36 x 13.4

baidya 65

1579ASK_BL-026

vaidya vidhAna sAra , madhyama khaNDa ( CrI daNDapANiputra devAnanda kRta )

Skt.Dng.Paper, H. on bprinted bookff.122(1b-122a) complete12 lines29.5 x 16.5

baidya 66

1580ASK_BL-026

vaidya ratna ( gosvami CivAnanda bhaTTa viracite )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.41(3a-43b) missing 1, 2 and 44-8 lines 25.1 x 10.9

baidya 67

1581ASK_BL-026

wAsaa saphU

Newa:Newa:PaperTS0 x 0

baidya 68

1582ASK_BL-026

vaidya wAsaa

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.48+13 complete6 lines23.4 x 11.5NS925

baidya 69

1583ASK_BL-026

vaidya wAsaa saphU

Newa:Newa:PaperTSincomplete21 lines23.8 x 11.1

baidya 70

1584ASK_BL-026

vaidya wAsaa saphU

Newa:Dng.Paper, H. on bff.15(3a-18b) missing ff. 1.2.5.19-8 or 9 lines26.6 x 11.8

baidya 71

1585ASK_BL-026

wAsaa saphU

Newa:Newa:-Dng.Paperff.38(3a-43a) missing ff.1.2, 5-79-13 lines32.7 x 12.2

baidya 72

1586ASK_BL-026

baidyavAsaHyA saphU

Newa:Newa:Paper, H.26619.8 x 7.9

baidya 73

1587ASK_BL-026

vaidya saphU

Newa:Newa:PaperTSpp.68 complete6-10 lines29.7 x 12.4

baidya 74

1588ASK_BL-026

vaidya saphU

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.106 complete8 lines27 x 11

figure about 80 kinds of yantra , devatA

baidya 75

1589ASK_BL-026

nidAna

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.76(5a-80b) missing ff.1-4.81-7 lines24.4 x 9.4

baidya 76

1590ASK_BL-026

baidya saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.28721.5 x 9.2

baidya 77

1591ASK_BL-026

vaidya saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.48 incompleteirregular lines19.5 x 8.5

baidya 78

1592ASK_BL-026

vaidya CAstra

Skt.-Newa:Newa:incomplete0 x 0

baidya 79

1593ASK_BL-026

vaidya CAstra

Newa:Newa:Paper, H. on bff.85(1b-85b) complete12-16 lines33.1 x 15.1

figure of goddess and yantra

baidya 81

1594ASK_BL-026

vRnda nAma ( medicine )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.144(1b-144b) complete8 lines36 x 8.5NS778

baidya 82

1595ASK_BL-027

bhAva prakACa

Skt.Dng.Paperff.91(44a-154b) missing ff.1-43.121,123-141.155-13 lines31.5 x 13.9

baidya 83

1596ASK_BL-027

bhurukhAyA mahimA

Newa: Newa:TS9514.5 x 6

baidya 84

1597ASK_BL-027

(1) daCAtma joyaidra (?) viracitAyAM bhaiSajyasArAmRta saGhitAyAM rasa cikitsAyA dhAnvAdi Codhana mAraNAdi kathaNAdhyAya , (2) dhArmik itihAsko kurA ( in npl. ) , (3) vasundharA vrata kathA ( vratAvadAna mAlAyAM ) , (4) buddhokta samsAramaya stotra

(1)Skt.-(2)Nep.-(3)(4)Newa:Dng.Paperbound bookpp.98 complete(but not written completely24 or 25 lines26 x 17VS1965(2)

baidya 85

1598ASK_BL-027

1. bhurukhAyA mahimA , 2. mantra va vasa:

Skt.-Newa:Newa:TS12irr.17.8 x 8.8

baidya 86

1599ASK_BL-027

mAdhava kRta cikitsA karma

Skt.-Newa:Newa:Paperff.345 complete8 lines30 x 12NS944

baidya 87

1600ASK_BL-027

nidAna parikarma *

Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.200(1b-212a) extra f.1, missing ff.9.77.93-1028 lines28 x 8.5NS954

baidya 88

1601ASK_BL-027

mAdhava nidAna

Skt.Dng.Paper, H. on bff.44(2a-59b) missing ff.1.3.4.14.16.17.1927.60-8 lines0 x 0

baidya 89

1602ASK_BL-027

mAdhava nidAna ( or nidAnokta parikrama )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bone eyeletff.38(2a-47b) missing ff.1.23-27.32.34.37.48-.and 2 extra folios*5 or 10 lines20.6 x 7.8

baidya 90

1603ASK_BL-027

nidAna parikrama

Skt.-Newa:Newa:Paperff.108(1b-110b) missing f.35 & 1010 x 0

baidya 91

1604ASK_BL-027

cikitsA CAstra ( mAdhava viracita roga viniCcaya ? )

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bff.210(1b-210b) missing ff.211-7 lines32.5 x 10.5

baidya non

1605ASK_BL-027

SaTpaJcasikA ( chap. 2~7 )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.TS7819.3 x 7.5NS1000

baidya 92

1606ASK_BL-027

rogayA lakSaNa tathA parIkSA ( medicine )

Newa:Dng.Paper, H. on bff.10(14a-42b) missing ff.1 -13.20-38.43-8 lines30.5 x 12

baidya 93

1607ASK_BL-028

yogataraGginI

Skt.Dng.Paper, H. on bff.163(1a-198b) missing ff.20-26.51.64-67.70.140.167.168.172-188.194.197.199-8 or 9 lines28 x 11.2

baidya 95

1608ASK_BL-028

CAlinAtha viracita rasamaJjarI

Skt.Dng.Paper, H. on bff.60(1b-60b) complete7 lines30 x 11.3VS1878

baidya 96

1609ASK_BL-028

rasa ratnAkara

Skt.Dng.Paper, H. on a & bff.18(16a-443b) missing ff.1-15.17.19-23.25.32.35-44.50-442.444-11 lines27.7 x 11

baidya 97

1610ASK_BL-028

CrIdAmodarasUno CaGgadhara (?) viracita saGhitA

Skt.Dng.Paperff.39 (no numbering)9 lines26 x 11.2

baidya 98

1611ASK_BL-028

rAja yakSyakSatakSINa (?)nidAna

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.18 complete24 lines20.3 x 7.8NS854

baidya 99

1612ASK_BL-028

(1) roga doSa wa nidAna , (2) pIThAstara ( va ? ) stotra , (3) citta dvAdaCa stotra , (4) navagraha stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.32 incomplete5-8 lines20 x 8.5

figure of 4 nAgas

baidya 100

1613ASK_BL-028

rogayA nAM

Skt.-Newa:Newa:Paper, whiteTS169/721 x 7.2

baidya 101

1614ASK_BL-028

rogayA lachin ( wAsaa saphU )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.48 complete4-6 lines19.8 x 9

baidya 102

1615ASK_BL-028

vibhinna rogayA nidAna

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.36 incomplete7 lines21.3 x 7

23 figures

baidya 103

1616ASK_BL-028

roga wa wakiyA lakSaNa

Newa:Newa:Paperff.20(4a-25b) missing ff.1-3.6.176 lines30.5 x 8.5

baidya 104

1617ASK_BL-028

roga wa cikitsA

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.36(22+14) incomplete7 lines18.5 x 7.5

baidya 105

1618ASK_BL-028

(1) roga wa nidAna , (2) rAganATayA mye

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.27 incomplete6 lines20.3 x 7.7

baidya 106

1619ASK_BL-028

roga wa pratikAra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.24(2a-26b) missing ff.1.5.27-7 lines24 x 10

baidya 108

1620ASK_BL-028

roga wa wAsaa

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideff.28(1b-36) missing ff.4.14-16.20.24.27.29.30.37-8 lines18.8 x 8.4

baidya 109

1621ASK_BL-028

wAsaa saphU

Newa:Newa:Paper, H. on aff.6(22a-28b) missing ff.1-21.24.29, cf.10977 lines21.5 x 8.5

baidya 110

1622ASK_BL-028

aSTa varga ( medicine )

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.8 incomplete6 lines23.6 x 8.7

figure rAhu and ketu ( ? ) in colour

baidya 111

1623ASK_BL-028

roga wa wAsaa ( wAsaa saphU )

Newa:-Nep.Newa:Paper, H. on a & bbandedpp.50(25 +25) complete6 lines19 x 8.8

baidya 112

1624ASK_BL-028

wAsaa saphU ( rog wa wAsaa )

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.75 incomplete5 or 10 lines26.2 x 10NS948

figure of 9 gods in colour ( gaNeCa , sarasvatI , vArAhI , etc )

baidya 113

1625ASK_BL-028

vibhinna vidhi dvArA rogayA CAnti svasti ( medicine )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.53 complete9 lines25.5 x 12

figure of line drawing on every page

baidya 114

1626ASK_BL-028

lakSaNa samuccaya ( vaidya )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.10(2a-11b) missing ff.1.12-7 lines27.8 x 9.8

baidya 115

1627ASK_BL-028

loye jUgu din wa ukiyA wAsaa ( or upacAra )

Skt.-Newa:-Nep.Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.41 incomplete7 lines27.5 x 10.4

baidya 116

1628ASK_BL-028

loye wa nidAna

Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.40 (20+20) complete9-11 lines27.5 x 12.6

baidya 117

1629ASK_BL-028

mAdhava nidAna bali krama cikitsA

Newa:Newa:PaperTSpp.76 incomplete8-11 lines24 x 9.5

baidya 118

1630ASK_BL-028

loye wa wAsaa

Skt.-Newa:Newa:Paperone eyeletff.5(2a-6b) missing ff.1.7-7 lines25.7 x 8.2

baidya 119

1631ASK_BL-028

wAsaa saphU

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.32(16+16) incomplete7 lines18.3 x 7.9

baidya 120

1632ASK_BL-028

wAsaa saphU

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on one sideTSpp.50 incomplete6, 7 or irregular lines13.7 x 8.7

baidya 122

1633ASK_BL-028

loya va vAsa

Newa: Dng.TS1236 x 13.4

baidya 123

1634ASK_BL-028

(1) aSTa vargA , (2) puSpa lakSaNa , (3) mAdhava nidAna parikarma cikitsA , (4) nepAla bhASA vaidya CAstra

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.56(28 +28) incomplete8 or 9 lines26.8 x 11.7

baidya 124

1635ASK_BL-028

(1) wAsAa saphU , (2) padma purANe jaigiSalpa (?)nAradasaMvAde saGkaTA stotra , (3) vasudhArA stotra

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper(red coloured)bandedpp.31 incomplete9 or 10 lines20.2 x 12VS1906(2)

baidya 125

1636ASK_BL-028

wAsaa tAsaa

Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.9(1b-14a) missing ff.9-13, ff.14b-not written9 or 10 lines28.4 x 12

baidya 126

1637ASK_BL-028

wAsaa tAsaa ( bauddha and hindu tAntrika vaidya )

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on one sideTSpp.50 complete8-13 lines23.5 x 12

baidya 127

1638ASK_BL-028

wAsaa saphU ( nAgArjunIya )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.26 incomplete5 lines20.2 x 8

baidya 128

1639ASK_BL-028

wAsaa tAsaa

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.19 incomplete5 lines22.7 x 7.2

baidya 129

1640ASK_BL-028

wAsaa saphU

Skt.-Newa:Newa:Paperff.17(1b-28b) missing ff.35.9.14-16.19.20.24.276 lines19.5 x 7.8NS841

baidya 130

1641ASK_BL-028

(1) wAsaa tAsaa ( medicine ) , (2) mantra and jantra , (3) mye ( song ) , (4) lokanAthayA stotra ( nipu )

Skt.-Newa:Dng.-Newa:Paper, H. on one sideTSpp.40, incomplete6 lines19.8 x 8.4

baidya 131

1642ASK_BL-028

wAsaa bwati

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.80 incomplete15 or 20 lines20.5 x 8NS835(?)

baidya 132

1643ASK_BL-028

wAsaa saphU

Newa:Dng.Paper, H. on one sideTSpp.16 incomplete5 or 6 lines19 x 7.3

baidya 133

1644ASK_BL-028

wAsaa bwati

Newa:Newa:Paper, H. on bff.7(ff.23.27.38.42.59.60, 65.only)8-10 lines23.6 x 6

baidya 134

1645ASK_BL-028

wAsaa saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sidepp.2 only, incomplete7 lines19.8 x 4.9

baidya 135

1646ASK_BL-028

wAsaa saphU

Skt.-Newa:-Nep.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.75(37+38) incomplete6,7 and irregular lines17.7 x 8

baidya 136

1647ASK_BL-028

bauddha vaidya mantra *

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.23 incomplete6 lines18 x 7

baidya 137

1648ASK_BL-028

wAsaa saphU

Newa:Newa:Paper, H. on bff.6(1b-6b) incomplete5 lines20.5 x 7.3

baidya 138

1649ASK_BL-028

wAsaa saphU

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.56 complete4 lines20.2 x 6.2NS912

baidya 139

1650ASK_BL-028

wAsaa wa mantra ( vaidyAGga sAra )

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on bTS288 lines24.5 x 10

baidya non

1651ASK_BL-028

rAjabhakta sArasa yA bAkhaM

Newa: Dng.Paper, H.ff.8 (122-128)724 x 9

baidya 140

1652ASK_BL-028

wAsaa saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.46 incomplete7 lines20.5 x 8

baidya 141

1653ASK_BL-028

wAsaa saphU ( medicine )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.50 incomplete7 lines18.3 x 7.4

baidya 142

1654ASK_BL-028

wAsaa saphU

Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on bff.5(12a-17b) missing ff.1-11.15, cf.10987 or 8 lines21.5 x 8.9

baidya 143

1655ASK_BL-028

vAsaH saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper3, missing ff. 1-21,24,26-70 x 0

baidya 144

1656ASK_BL-028

vaidya wAsaa saphU

Newa:Dng.Paper, H. on aTSpp.10 incompleteirregular lines21.3 x 11.5

baidya 145

1657ASK_BL-028

wAsaa saphU *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.23(2a-39b) missing ff.1.4-10.20.23.24.27.35-38.40-8 lines25 x 12.5

baidya 147

1658ASK_BL-028

sA meSayA wAsaa yAyegu saphU ( veterinary treatment )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.56 complete7 lines20.7 x 8.8

baidya 148

1659ASK_BL-028

unknown ( sAli hotra ? )

Skt.-Mtl.Newa:PaperTSpp.67 incomplete6 lines19.8 x 6.5

baidya 149

1660ASK_BL-028

title unknown ( vaidya grantha )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.35(1b-35b) missing ff.36-8 or 9 lines23 x 9.7

baidya 152

1661ASK_BL-028

hara mekhalA

Skt.Newa:Paper, H. irregularff.88(2a-89a) missing f.1 and not written-ff.89b-8-11 lines26.7 x 10.5

baidya 153

1662ASK_BL-028

vidagdhapariccheda ( haramekhalA )

Skt.Dng.Paper, H.368/1426.5 x 10.2

baidya 154

1663ASK_BL-028

nAgArjunI TIkA

Skt.Dng.Paper4925 x 11.2

baidya 155

1664ASK_BL-028

roga cikitsAdhikAra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.26(13+13) incomplete)*9 lines16 x 7

baidya 156

1665ASK_BL-028

vaidyamanotsava

Skt.-HindiDng.Paper, H. on a & bff.25 (1a-25b) complete9 or 10 lines27.5 x 12VS1911

baidya 158

1666ASK_BL-028

auSadhakalpa ( rasacakracUDAmaNi )

Skt.Dng.Paper7, missing f. 1927.2 x 11.7SS1651

baidya 159

1667ASK_BL-028

caNDikAnidhAna ( macAtakhoMsucAyA adhinacAyAyA tAntrikopcAra bidhi )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.18.6 x 6.1

baidya 160

1668ASK_BL-028

cikitsA saphU

Newa:Paper, H.1 incomplete929.5 x 9.9

baidya 161

1669ASK_BL-028

halamekhalA vidhi

Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.83 complete8 lines18.5 x 8

baidya 162

1670ASK_BL-028

nADIparIkSA

Skt.Newa:Paper10, missing ff. 1-4, 7-9,11-34,35,39-126,129-147,149522.5 x 7.6

baidya 163

1671ASK_BL-028

nADIlakSaNa

Skt.Dng.Paper, H.226.3 x 12

baidya 164

1672ASK_BL-028

nADIlakSaNarogavicAra

Newa:Newa:Paper, H.12826.4 x 7.9

baidya 165

1673ASK_BL-028

niDAnacikitsA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.10 x 0

baidya 166

1674ASK_BL-028

vidagdha mukha maNDana

Skt.Dng.Paper, H. on bff.14(1b-15a) missing f.149 lines29.3 x 10

baidya 167

1675ASK_BL-028

vaidyavinoda

Skt.Dng.Paper, H.280 x 0

baidya 168

1676ASK_BL-028

vaidya saphU

Skt.-Newa:Dng.Paper129.4 x 13

baidya 169

1677ASK_BL-028

vaidya saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper170 x 0

baidya 170

1678ASK_BL-028

vaidya saphU

Newa:Newa:Paper, H.1100 x 0

baidya 171

1679ASK_BL-028

vaidya saphU

Newa:Newa:Paper, H.1722 x 5.1

baidya 172

1680ASK_BL-028

vaidya saphU

Newa:Newa:Paper, H.2718.1 x 5

baidya 173

1681ASK_BL-028

yogacintAmaNi

Newa:Dng.Paper, H.1825.6 x 10.6

baidya 174

1682ASK_BL-028

bhagavadgItA

Newa:Dng.Paper, H. on bff.9(15-22,and 50 only) incomplete10-12 lines29.3 x 12.3

baidya 175

1683ASK_BL-028

title unknown ( rudantI ? kalpa )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.2(1a-2b) missing ff.3-6 lines23.7 x 9

baidya 176

1684ASK_BL-028

vAsaH saphU

Newa:Newa:Paper, H.170 x 0

baidya 177

1685ASK_BL-028

vAsaH saphU

Newa:Paper, H.1726.6 x 8.6

baidya 179

1686ASK_BL-028

chuM pita chvayegu va memegu vAsaH saphU

Newa:-TibDng.-Tib.Paper155/618.6 x 7.1

baidya 180

1687ASK_BL-028

baidya vAsaH

Newa:Newa:Paper, H.16067 x 4.7

baidya 181

1688ASK_BL-028

mantra va vAsaH

Newa:Newa:Paper, H.9irregular21.5 x 8.3

figure of Jantra

baidya 182

1689ASK_BL-028

rasAdiyA saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.14+1/226/2729 x 19

baidya 183

1690ASK_BL-028

bAla daCA

Newa:Dng.Paperbound bookpp.22 incomplete13 lines more or less22.9 x 14.6

figure on every page ( treatmant )

baidya 184

1691ASK_BL-029

CrIviCvanAtha prakACe nidAna rasakarma vipAkAkhya

Skt.Newa:TPone eyeletff.274(1b-276a) 2 extra ff., missing f.31.555 or 6 lines30.4 x 5.3

baidya 186

1692ASK_BL-029

pAkAvalI

Skt.Dng.Paper, H.34, missing ff. 24,27-31623.5 x 8.7NS940

baidya 187

1693ASK_BL-029

yoga taraGga cikitsA

Skt.Newa:Paper, H.36, missing ff. 1-6,8,13,15,16,22,24,28-31,33-38,45-75,89-928.5 x 9.5

various treatment by Yoga

baidya 188

1694ASK_BL-029

haramekhalA ( kautUhalAdhikAra )

Newa:Newa:Paper, H.11726.5 x 9.5

baidya 189

1695ASK_BL-029

title unknown ( tAntrika upacAra )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.55 (23+22) incomplete5 lines14.8 x 6.4

figure of maNDalas in line drawing

baidya 190

1696ASK_BL-029

1. baidya CAstra , 2. bhinamabhina svaye , 3. cakra va mantra , 4. kapa svapna phala , 5. kapa parIkSA , 6. jhare yAyegu mantra

Newa:Newa:Paper, H.80+1 blank621.5 x 9

baidya 191

1697ASK_BL-029

vAsaHtAsaH va jhAraphuke mantra

Newa:Newa:Paper, H.15726 x 9.8

baidya 192

1698ASK_BL-029

maJjana nidAna

Skt.Dng.Paper, H.7+11336 x 15

baidya 193

1699ASK_BL-029

CataCloka TIkA

Skt.Dng.Paper, H.201335.7 x 14.3VS1954

bhAbyA 1

1700ASK_BL-029

title unknown *

Skt.Dng.Paperff.45(1b-45b) complete9 or 10 lines24.8 x 10.2

bhAbyA 2

1701ASK_BL-029

title unknown

Skt.Dng.Paper, H. on a & bff.31(1b-32b) missing ff.5.33-10 lines more or less27 x 11.3

bhAbyA 3

1702ASK_BL-029

AkhyAta

Skt.Newa:Paper13, missing ff. 1-18,32724.7 x 8.4

bhAbyA 4

1704ASK_BL-029

CiromaNibhaTTAcArya kRta AkhyAta vicAra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.3(1b-3a) complete17 lines35.8 x 14.4

bhAbyA 5

1703ASK_BL-029

title unknown ( upasargayogAt dhAtvartha ? )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.9(10a-25b) missing ff.1-9.15.18.19.21-24.26-9 lines23.5 x 8.5

bhAbyA 6

1705ASK_BL-029

daurgasiMha vRtti

Skt.Newa:Paper, H. on bff.183 (1)(1a-100b), (2)7(1a-153b)7 lines30.5 x 8.5

bhAbyA 7

1706ASK_BL-029

kArakabyAkhyA

Skt.Newa:Paper, H.ff.26+3 incomplete7 lines22.3 x 7.7

bhAbyA 8

1707ASK_BL-029

aSTAdhyAyI

Skt.Dng.Paperprintedff.40(1b-40a) complete13 lines30 x 12.8VS1934, SS1799, AD1878

bhAbyA 9

1708ASK_BL-029

kaumudI ( ma kau su )

Skt.Dng.Paperff.123 incomplete7 or 8 lines25 x 12VS1920

bhAbyA 10

1709ASK_BL-029

jaiminIya sUtra TIkA ( jyautiSa )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.81(1a-97b) missing ff.2-16.45.98-7 lines25.5 x 10.3

bhAbyA 11

1710ASK_BL-029

dhAtupATha nepAlabhASArtha

Skt.-Newa:Dng.Paperbanded2015.2 x 7.4

bhAbyA 12

1711ASK_BL-029

dhAtupATha

Skt.Dng.Paper34619.8 x 9.3

bhAbyA 13

1712ASK_BL-029

dhAtupATha rUpaprayoga sahita

Skt.Newa:Paper, H.17, missing ff. 1-310(5+5)34.3 x 9.5

bhAbyA 14

1713ASK_BL-029

paribhASendu Cekhara

Skt.Dng.Paper, H. on bff.19(1b-19b) missing ff.20-10 lines28 x 13.5

bhAbyA 16

1714ASK_BL-029

vaiyAkaraNa bhUSaNa

Skt.Dng.Paper, H. on bff.45(1b-63b) missing ff.3-6.33.36.40.44.48.50.54.56-60.64-7 lines24.6 x 9.3

bhAbyA 17

1715ASK_BL-029

sAMskRta vyAkaraNa ( title unknown )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.43(2a-52b) missing 1.610.15.16.50.53-9 lines35.5 x 10.2

bhAbyA 18

1716ASK_BL-029

dhAtu pratyaya paJjikA

Skt.Newa:Paperff.45(1b-48b) missing ff.2.3.28.49-7 lines24.5 x 8.3

bhAbyA 19

1717ASK_BL-029

vyAkaraNa ( title unknown )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.261(19a-299b) missing ff.1-28.211-220.300-6 lines19.2 x 8.5

bhAbyA 20

1718ASK_BL-029

title unknown ( vyAkaraNa )

Skt.Dng.Paper, H. on one sideff.12(3a-28b) missing ff.1.2.5.6.11-2211 lines24 x 16

bhAbyA 21

1719ASK_BL-029

vyAkaraNaCAstra

Skt.Dng.Paper, H.261023.3 x 12.4

bhAbyA 22

1720ASK_BL-029

madhya siddhAnta kaumudI

Skt.Dng.Paper, H. partiallyff.161 complete9 or 10 lines26.6 x 11.6VS1913(SS1778)

bhAbyA 23

1721ASK_BL-030

madhya siddhAnta kaumudI

Skt.Dng.Paper, H. on bff.120(1b-120b) complete7 lines25.4 x 11

bhAbyA 24

1722ASK_BL-030

madhya ( siddhAnta )kaumudI TIkA *

Skt.Dng.Paper, H. on bff.120(1b-126b) missing ff.8.10.13.51.54.75.121-6 or 8 lines24.3 x 12

bhAbyA 25

1723ASK_BL-030

fragments of sanskRt vyAkaraNa

Skt.Dng.Paperff.41* incomplete7-9 lines24.8 x 11.7

bhAbyA 26

1724ASK_BL-030

madhya ( siddhAnta )kaumudI

Skt.Dng.Paperff.44(1b-46b) missing ff.22.388 lines25 x 12

bhAbyA 27

1725ASK_BL-030

madhya siddhAnta

Skt.Dng.Paper, H. on bff.12(2a-30b) missing ff.1.11-15.17-19.21-297 lines26.3 x 9.8

bhAbyA 28

1726ASK_BL-030

laghu kaumudI

Skt.Dng.Paper, H. on bff.18(1b-19b) missing ff.4.20 -7 lines24 x 11

bhAbyA 29

1727ASK_BL-030

laghusArasvatI

Skt.Dng.Paper, H.32, missing ff. 1-6,36-62,65,67-624 x 11.3

bhAbyA 30

1728ASK_BL-030

sAra siddhAntakaumudI

Skt.Dng.Paper, H. on bff.75(1b-75a) complete6 lines22.2 x 9.7NS970

bhAbyA 31

1729ASK_BL-030

sArasvata TIkA

Skt.Dng.Paper, H.43, missing ff. 2,41-200727.2 x 10.9

bhAbyA 32

1730ASK_BL-030

sArasvatI prakriyA

Skt.Newa:Paper, H. on bpp.171(1b-171a) complete7 lines22.8 x 9.7NS804

bhAbyA 33

1731ASK_BL-030

title unknown *

Skt.Dng.Paper, H. on bff.62(2a-110b) missing ff.1.10-25.29-34.39-50.57-62.77-80.83-85.111-9 lines29.5 x 12.3

bhAbyA 34

1732ASK_BL-030

sArasvatam ( or sArasvatI prakriyA ) ( vyAkaraNa )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.67(1b-67a) complete but not written completely7 lines22.5 x 8.5

bhAbyA 35

1733ASK_BL-030

sArasvatI

Skt.Newa:Paper3724 x 10.8

bhAbyA 36

1734ASK_BL-030

sArasvatI

Skt.Newa:Paper68, incomplete722.1 x 7.9

bhAbyA 37

1735ASK_BL-030

sArasvatI

Skt.Newa:Paper?, missing ff. 1,4,7721.1 x 7.9

bhAbyA 38

1736ASK_BL-030

paramahaMsa parivrAjakAnubhUtisvarUpAcArya viracitA sArasvatI prakriyA

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.177(1a-177b) complete 10 extra folios6 lines23.7 x 7.5NS799

figure 2 gaNeCa and sarasvatI ( wooden cover )

bhAbyA 39

1737ASK_BL-030

CrIparamahaMsa parivrAjakAnubhUti svarUpAcArya viracitA sArasvatI prakriyA ( vyAkaraNa )

Skt.Newa:Paper, H. on bone eyeletff.130(1b-130a) complete and 1 extra folio5 lines30.5 x 7.7NS826

bhAbyA 40

1738ASK_BL-030

sArasvatI prakriyA

Skt.Newa:Paper, H. on one sideff.139(1b-139a) complete6 lines26.2 x 8NS1016

bhAbyA 41

1739ASK_BL-030

sArasvatI prakriyA

Skt.Newa:Paper, H.173, missing ff. 2-6,12,16,62625.5 x 8

bhAbyA 42

1740ASK_BL-030

sArasvatI prakriyA

Skt.Newa:Paper, H.8856.4 x 8.9

bhAbyA 43

1741ASK_BL-031

sArasvatI prakriyA ( CrI paramahaMsa parivrAjakAnubhUti svarUpAcAryA viracitA )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.167(1b166a) f.60 double, complete7 lines29.9 x 10NS995, VS1932

bhAbyA 44

1742ASK_BL-031

sArasvatI sUtra ( prakRtibhAva )

Skt.Dng.Paper5916.5 x 7.5

bhAbyA 45

1743ASK_BL-031

siddhAnta kaumudI

Skt.Newa:Paper, H. on bpp.45(3a-57a) missing ff.1.2.9.31.32.38-4411 lines29.8 x 13VS1926

bhAbyA 46

1744ASK_BL-031

siddhAnta kaumudI

Skt.Dng.Paper, H. on one sideff.21(1a-21b), missing ff.22-8/926 x 11.8

bhAbyA 47

1745ASK_BL-031

(1) siddhAnta kaumudI TIkA ( manorama nAmnI ) , (2) laghu Cabdaratne vaidika prakaraNa

Skt.Dng.Paper(1)ff.127(1b-127b) missing ff.128-, (2)ff.3(1b-3b) complete(1)7, (2)925.8 x 10.5VS1874

bhAbyA 48

1746ASK_BL-031

siddhAntacandrikA

Skt.Newa:Paper, H.159, missing f. 1726.2 x 9.2NS910

bhAbyA 49

1747ASK_BL-031

sUtra munA

Skt.Dng.Paper, H.161416.2 x 10.5

bhAbyA 50

1748ASK_BL-031

sauM TI

Skt.Dng.Paperff.18(8a-26b) missing ff.1 -7.14.27-15 lines or irregular32.5 x 13.9

bhAbyA 51

1749ASK_BL-031

title unknown ( sAMskRta vyAkaraNa )

Skt.Dng.Paper, H. on one sidebound bookpp.71 complete18 lines more or less or irregular11 x 15.8

bhAbyA 52

1750ASK_BL-031

svara wa vyaJjana Cloka ( title unknown )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.11(5a-17b) missing ff.1-4 14.15.18-5 lines21.4 x 6.5

bhAbyA 53

1751ASK_BL-031

Ca ra ( Cabda ratna ? )

Skt.Dng.Paperff.8(1b-8b) not written completely10 lines25.5 x 10.3

bhAbyA 54

1752ASK_BL-031

laghu Cabda ratna

Skt.Dng.Paperff.102(1b-102b) missing ff.103-12 lines25.2 x 10.3

bhAbyA 55

1753ASK_BL-031

title unknown ( CabdarUpa , dhAturUpa )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.(1)ff.17(1b-17b), (2)ff.23 (1b-23a) completeirregular lines22.3 x 9.8

bhAbyA 56

1754ASK_BL-031

CabdarUpAvalI

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.115(57+58) incomplete6 lines17.5 x 7.5

bhAbyA 57

1755ASK_BL-031

1. CabdarUpAvalI , 2. Cuddhiviveka , 3. tIrthAvidhi

Skt.-Newa:Newa:17.8 x 5.7NS971

bhAbyA 60

1756ASK_BL-031

title unknown ( vyAkaraNa )

Skt.-Newa:Newa:TPone eyeletff.8(7.27.46.53.74.75.87.88 only)5 lines30 x 5.3

bhAbyA 61

1757ASK_BL-031

Cabda rUpAvali ( vyAkaraNa )

Skt.Bhj.TPone eyeletff.59 incomplete7 or 8 lines33 x 5.8

bhAbyA 63

1758ASK_BL-031

laghukulayAnanda TIkA

Skt.Dng.Paper12irr.34 x 15.5

bhAbyA 64

1759ASK_BL-031

kAyastha ( CrI ) vaGgadAsa kRta sambandhopadeCa

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.79(4a-86b) missing ff.1 -3.36.37.50.58.87-7 lines23.5 x 9

bhAbyA 65

1760ASK_BL-031

byAkaraNa saphU

Skt.Dng.Paper, H.13, missing ff. 32-34,39,46-50,57-58,79,84928.5 x 12.3

khama 1

1761ASK_BL-031

CrIbhaviSya purANe prativratA upAkhyAna Aditya vrata kathA

Nep.Dng.Paper, H. on one sidebound bookpp.55 complete17 or 18 lines23.5 x 15.5VS1978

khama 4

1762ASK_BL-031

CrImArkaNDeya purANe sAvarNike manvantare devI mAhAtmya

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.31(1b31a) incomplete.1 extra folio7 lines23.9 x 11

khama 5

1763ASK_BL-031

CrImArkaNDeya purANe sAvarNike manvantare devImAhAtmya ( or caNDI sAra )

Skt.-Nep.Dng.Paperbandedpp.83 complete19 lines23 x 15.5NS103x, VS1974, SS1839

khama 6

1764ASK_BL-031

jAlaMdharopAkhyAna

Nep.Dng.Paper, H. on bff.24(2a-29b) missing ff.1.10.16.17.26.30-7 lines20.8 x 9.3

khama 7

1765ASK_BL-031

CrIjaimini bhArata

Nep.Dng.Paper, H. on bff.219(2a-220b) 1 extra folio.missing ff.1.221-15 lines more or less28.4 x 19.3

khama 8

1766ASK_BL-031

mArkaNDeyapurANe devImahAtmye mahiSAsura samvAda

Nep.Dng.Paper, H. on bff.28(3a-30a) missing ff.1 2, not written completely after 30a5 or 8 lines28.5 x 15.6

khama 9

1767ASK_BL-031

dharma lakSmI saMvAda

Nep.Dng.Paper, H. on one sidebound bookpp.10 complete19 lines22 x 13

khama 10

1768ASK_BL-031

bhagavatyA kIlaka

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.22 (1b-22a) complete4 or 8 lines23.3 x 10.7

khama 11

1769ASK_BL-031

(1) lakSmIdharma saMvAda ( npl. ) , (2) siGhAjyAyA mye ( newa: ) , (3) bhagavAn nArada saMvAda ( skt. )

Skt.-Newa:-Nep.Dng.Paper, H. on aTSpp.34 incomplete7 lines18.5 x 8.4SS1714

khama 12

1770ASK_BL-032

CrImahAbhArate sabhAparvaN

Nep.Dng.Paper, H. on bff.35(1a-36b) missing f.25.numbering is not original9 lines31.5 x 15.6

khama 13

1771ASK_BL-032

mahAbhArata

Nep.Dng.Paper, H. on bff.91(1b-101b) missing ff.16-24.89.102-9 or 13 lines34.7 x 15.7

khama 14

1772ASK_BL-032

(1) CrI yogavasiSTa sAra , (2) CaGkarAcArya viracita Atmabodha nAma TIkA , (3) CrIturiyAtmatattva brahma jJAna , (4) amnasa bhASA

Skt.-Nep.(translation(2)(3)Dng.Paper, H. on one sidebandedpp.160 complete10-12 lines24.5 x 16.5VS1882(4)

khama 15

1773ASK_BL-032

(1) CrIkaNThAnandopAdhyAya saMgRhIta nepAla varSa kriyA , (2) lakSmI dharma saMvAda ( chap. 6 )

Skt.-Newa:-Nep.Dng.Paper, H. on one sidebandedpp.22 complete27 or 29 lines24 x 16.8VS1974(1)

khama 16

1774ASK_BL-032

(1) CrIdharma lakSmI samvAda * , (2) CrICaGkarAcArya viracita DhurADIrA stotra

Newa:-Nep.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.30 complete7 or 9 lines18.4 x 9.4VS1895(1), NS940(2)

khama 17

1775ASK_BL-032

title unknown ( myth from viSNu purANa )

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.19(1a-19b) missing ff.20-7 or 8 lines18.7 x 8.7

khama 20

1776ASK_BL-032

CrIskandhapurANe kedArakhaNDe mAgha mAhAtmye kumAra agastya samvAde CrIsvasthAnI parameCvaryA kathA

Nep.Dng.Paper, H. on bff.138 (1b-138a) complete9 lines more or less31.8 x 12.2VS1946

khama 21

1777ASK_BL-032

svasthAnIkathA

Nep.Dng.Paper, H.11027.8 x 13

khama 22

1778ASK_BL-032

CrIsvasthAnI parameCvara dharma vrata kathA saMkSepa

Nep.Dng.Paper, H. on bff.21(1b-21b) complete7 lines27.3 x 9.8VS1904

khajha 1

1779ASK_BL-032

jhAraphuke vidhAna

Newa:-Nep.Dng.Paper, H. on bbound bookpp.10 complete12 or 19 lines21.5 x 13.5

khajha 2

1780ASK_BL-032

jhAraphuke mantra

Skt.-Newa:Dng.Paperbound bookpp.5 incomplete10 lines20 x 15.8

khajha 3

1781ASK_BL-032

jhAraphuke mantra

Newa:-Nep.Dng.Paper, H. on one sideTSpp.42 complete3 or 6 lines16.5 x 7.5

khajha 4

1782ASK_BL-032

tantra mantra

Nep.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.2 complete7 or 8 lines19 x 9VS1936

khakhe 1

1783ASK_BL-032

title unknown ( tamasA or caTak )*

Nep.Dng.Paper, H. on bff.4(1b-4a) complete14 or 15 lines32.2 x 13.6

khakhe 2

1784ASK_BL-032

title unknown ( batAi khelne )

Nep.Dng.Paper, H. on one sidebound bookpp.31 complete6 lines15.5 x 11.1

khapra 3

1785ASK_BL-032

(1) siddhAnta paddhati , (2) auSadhi banAune tarikA

Skt.-Newa:-Nep.Dng.Paperbound bookpp.34 incomplete12 or 13 lines (irregular (2))24.5 x 15.8

khatu 1

1786ASK_BL-032

(1) AkACabhairava kalpe CrImahAgaNapati mAlA mantra , (2) CrIsiddhi yAmale CrImat tripurasundarI kavaca

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.25(18+7) complete5 lines18.5 x 7.5VS1930

khatu 2

1787ASK_BL-032

gIta govinda

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.20 (1b-20b) missing ff.21-9 or 10 lines28.5 x 13

khatu 3

1788ASK_BL-032

gopikAstuti

Nep.Dng.Paper, H.1923.7 x 11

khatu 4

1789ASK_BL-032

annAjako hisAb

Nep.Dng.Paperbound bookpp.76(38+38) completeirregular lines22.5 x 20.3

khatu 5

1790ASK_BL-032

skandapurANe tulaCI stava stotra

Skt.-Nep.Dng.Paperff.9(1b -9a) complete6 lines21.7 x 8.8SS1742(in letter)

khatu 6

1791ASK_BL-032

nArAyaNa praCaMsA

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.18(3a-21b) missing ff.1.2.137 lines19.5 x 10.5

khatu 7

1792ASK_BL-032

stotra

Nep.Dng.Paper, H.1827.2 x 10.5

khatu 8

1793ASK_BL-032

hindu stotras

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on aTSpp.57 incomplete4 or 8 lines26 x 11.8

khatu 9

1794ASK_BL-032

jarma gItA

Nep.Dng.Paper3, missing ff. 1,4-521.2 x 9.4

khanI 1

1795ASK_BL-032

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.22(1b-22a*) incomplete *.22b: blank, not written completely(?)10 lines32 x 13

khanI 2

1796ASK_BL-032

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paperff.27(7a-37b*) missing ff.1-6.25.26.31.33.38-12 lines25 x 18.5

khanI 3

1797ASK_BL-032

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.31(1b-32a) missing f.410 lines29 x 15.3VS1952

khanI 4

1798ASK_BL-032

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.62(2a-63b) missing f.1.647 lines25.1 x 11

khanI 5

1799ASK_BL-032

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.50(6a-67b) 1 extra folio*. missing ff.1-5.8.13-237 lines24.2 x 12.1

khanI 6

1800ASK_BL-032

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.33 (1b-33b) missing ff.34-*13 or 11 lines23 x 21.5

khanI 7

1801ASK_BL-032

cANakya sAra saMgraha and other *

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.62(4a67b) missing ff.1-3.50.51.68-8 or 9 lines24 x 12.5VS1932

khanI 8

1802ASK_BL-032

cANakya sAra saGgraha ( bhASATIka )

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.67(1b67b) complete7 lines24.6 x 11.1

khanI 9

1803ASK_BL-032

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.12(1b-19b) missing ff.3.5.7.11.12.15.17.20-8 or 9 lines25 x 12.2

khanI 10

1804ASK_BL-032

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.2 only (1b-2b) missing ff.3-7 lines23 x 11

khanI 11

1805ASK_BL-032

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Nep.Dng.Paperff.42(1b-42b) complete, f.3=renewed8 lines25.5 x 10VS1885

khanI 12

1806ASK_BL-032

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.13(21a-52b) missing ff.1-20.24-28.30-32.39-46.48-50.53-7 lines24.5 x 9.6

khanI 13

1807ASK_BL-032

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.54 (1b-55b) missing ff.57 lines23.7 x 11VS1948

khanI 14

1808ASK_BL-032

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.27(1b-27b) missing ff.28-6 or 7 lines19.8 x 10

khanI 15

1809ASK_BL-032

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.33(1b-33b) missing ff.34-8 lines23.2 x 11.2

khanI 16

1810ASK_BL-032

cANakya

Skt.-Nep.Dng.Paper, H.3722.2 x 10.6

khanI 17

1811ASK_BL-032

cANakya

Skt.-Nep.Dng.Paper, H.1623 x 10.7

khanI 18

1812ASK_BL-032

cANakya

Skt.-Nep.Dng.Paper, H.1721.3 x 10.4

khanI 19

1813ASK_BL-032

cANakya

Skt.-Nep.Dng.Paper, H.18/724.8 x 10.4

khanI 20

1814ASK_BL-032

cANakya

Skt.-Nep.Dng.Paper110/722.5 x 10.5

khanI 21

1815ASK_BL-032

cANakya nIti

Skt.-Nep.Dng.Paper, H.14, missing ff. 14,15,17621 x 10

khanI 22

1816ASK_BL-032

cANakya nIti

Skt.-Nep.Dng.Paper323 x 11

khanI 23

1817ASK_BL-032

cANakyanIti pustaka

Skt.-Nep.Dng.Paper, H.4630.8 x 11

khanI 24

1818ASK_BL-032

cANakya sAra saMgraha

Nep.Dng.Paper, H. on bff.44(1b-54b) missing ff.15-18.23-27.527 lines26.5 x 9.5VS1922

khanI 25

1819ASK_BL-032

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.17(1b-17b) missing ff.18 -8 lines27.8 x 12.5

khanI 26

1820ASK_BL-032

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.49 (1b-49a) complete9 lines26 x 13.3NS952

khanI 27

1821ASK_BL-033

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on a & bff.60(1b-60a) complete, but not written completely7 lines23.8 x 10.9

khanI 28

1822ASK_BL-033

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.72(1b-72a) complete7 lines22.8 x 11.5

khanI 29

1823ASK_BL-033

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.58(1b-58b) complete7 lines24.4 x 10

khanI 30

1824ASK_BL-033

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.54 (1b-56b) missing ff.16.21.57-6 or 10 lines24.5 x 11.5

khanI 31

1825ASK_BL-033

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.33(3a35b) missing ff.1.2.36-8 lines25.6 x 10.6

khanI 32

1826ASK_BL-033

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.52(1b-52b) missing ff.53-7 lines23.8 x 10.9

khanI 33

1827ASK_BL-033

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.51(1b-57b) missing ff.2.5.17.27.28.56.58-7 lines23.5 x 11

khanI 34

1828ASK_BL-033

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.50(1b-50a) complete8 lines23.6 x 11

khanI 35

1829ASK_BL-033

cANakya sAra saMgraha ( chap. 2-65- )

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on b7 linesff.19(35a-58b) missing ff.1-34.38.41-43.5222 x 10VS1961

khanI 36

1830ASK_BL-033

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.57(1b-57a) 1 extra folio, complete7 lines24.3 x 9NS972

khanI 37

1831ASK_BL-033

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.41 (1b-41b) complete8 lines24.8 x 7.5NS964

khanI 38

1832ASK_BL-033

title unknown ( nIti )*

Skt.-Nep.Dng.Paperff.5(6a-14b) missing ff.1-5.7.8.11.13.15 -7 lines21 x 10

khanI 39

1833ASK_BL-033

nItiko kurA

Skt.-Nep.Dng.Paper, H.1619.1 x 9.9

khanI 40

1834ASK_BL-033

nItiko kurA

Skt.-Nep.Dng.Paper, H.1518.5 x 9.9

khanI 41

1835ASK_BL-033

buddhicANaka

Skt.-Nep.Dng.Paper, H.10722.4 x 10

khanI 42

1836ASK_BL-033

buddhicAnaka

Skt.-Nep.Dng.Paper, H.1723.7 x 9.6

khanI 43

1837ASK_BL-033

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.30(1b-30b) missing ff.31-8 lines25.2 x 12

khanI 44

1838ASK_BL-033

cANakya sAra saMgraha

Nep.Dng.Paper, H. on a & bff.37(1b-37a) complete10 lines25.6 x 14.4VS1979*

khanI 45

1839ASK_BL-033

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.18(1b18b) missing ff.19-7 lines28.3 x 11.7

figure of buddha ( line drawing ) on 18a: iti CrI cAnake sAra saGgrahe cAnaka RSi kRtaM buddhi cAnake bhASAyAM prathamaH Catakam||1||

khanI 46

1840ASK_BL-033

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.50(1b50b) complete8 lines26.5 x 12.5

khanI 47

1841ASK_BL-033

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.15 (20a-50b) missing ff.1-19.29-35.37-45.51-8 or 9 lines24 x 11.5

khanI 48

1842ASK_BL-033

cANakya sAra saMgraha

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.29(2a-32b) missing ff.1.17.27.33-7 lines22 x 10

khanI 49

1843ASK_BL-033

cANakya sAra saGgraha

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.55 (1b-62a) missing ff.28-31.33.34.587 lines24.5 x 12SS1835

khanI 50

1844ASK_BL-033

cANakya

Skt.-Nep.Dng.Paper, H.34, missing ff. 1-22,36-38,60-23.5 x 10

khanI 51

1845ASK_BL-033

cAnake sAra ( nIti sAra )

Skt.-Nep.Dng.Paper, H.167/923 x 11.8NS957

khanI 52

1846ASK_BL-033

buddhi cANakya

Skt.-Nep.Dng.Paper, H.30(12-42), missing ff. 1-11,33,43-?924.4 x 12.8

khada 2

1847ASK_BL-033

(1) CrIyajJasavedAntasmRtA amvaragItA bhASAtiSpa (?) , (2) CrICaGkarcArya viracita brahmaniropana stuti , (3) atharvaveda tejo vindUpaniSat , (4) atharvavede yogasiSo (?)paniSat

Skt.Dng.Paperbound bookp.34complete6 or 23 lines22.2 x 17VS1971(1)

khada 3

1848ASK_BL-033

CrI garbhagItA

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on aTSpp.109(55+54) incomplete*6 lines17.3 x 8.5

khada 4

1849ASK_BL-033

garbha gItA

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.32 (1b-32b) complete8 or 9 lines24.5 x 12.2

khada 5

1850ASK_BL-033

(1) gItA sAra * , (2) lakSmI stotra , (3) CrI saptaClokI gItA

Skt.-Nep.(1)translationDng.Paperbound bookpp.21 complete7 or 15 lines23 x 18

khada 6

1851ASK_BL-033

(1) janmarAjA janmadUta samvAda ( or CrI janma gItA ) , (2) pANDava gItA

Nep.(1)-Skt.(2)Dng.Paper, H. on a & bTSpp.42 incomoplete7 lines22 x 7.7VS1930(1)

khada 7

1852ASK_BL-033

tattva bodha bhASA

Nep.Dng.Paper, H. on bff.10(1b-10a) complete9 lines24.8 x 12.8

khada 8

1853ASK_BL-033

pANDava gItA ( pANDava kRtA )

Nep.Dng.Paper, H. on bff.13(5a-17b) missing ff.1-47 or 12 lines22 x 13.2VS1911

khada 9

1854ASK_BL-033

pANDava gItA stotra

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.10(2a-11b) missing f.110-12 lines29.3 x 12.2VS1915

khada 10

1855ASK_BL-033

CrI pANDava gItA

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.22(1b-22a) complete9 lines24.6 x 12.6VS1943

khada 11

1856ASK_BL-033

(1) gaNapati stotra , (2) CrI pANDavakRta pANDava gItA

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bff.18(1b-20a) missing ff.2.1310 lines26 x 12VS1911

khada 12

1857ASK_BL-033

pANDava gItA

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.18(1b-18a) complete8 lines25 x 10.5VS1902

khada 13

1858ASK_BL-033

(1) pANDava gItA stotra , (2) lakSmI pUjA vidhi

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bTSpp.52(27+25) complete7 lines21.2 x 9.5

khada 14

1859ASK_BL-033

pANDava gItA

Skt.-Nep.Dng.Paper, H.1720.6 x 10.6

khada 15

1860ASK_BL-033

pANDava gItA and chapu mye

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on aTSpp.37 incomplete6 lines (irregular)21 x 7.7NS957, VS1906

khada 16

1861ASK_BL-033

title unknown *

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.25(2a-27b) missing ff.1.22.28-8 lines19 x 11.4

khada 17

1862ASK_BL-033

bhagavadgItA

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.119(1b-119b) complete11 lines33.2 x 12.8NS999

khada 18

1863ASK_BL-033

CrIbhagavadgItA bhASATIkA

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.62(1b-62b) missing ff.63-9 or 13 lines32 x 16.2

khada 19

1864ASK_BL-033

(1) CrIbhagavAn uddhava (?) saMvAda * , (2) CrIxyAtmAtatve brahmajJAna

Nep.Dng.Paper, H. on bff.37(1b-38b) missing ff.29.39-7 or 9 lines26.2 x 13.2

khada 20

1865ASK_BL-033

bhAja govinda *

Nep.Dng.Paper, H. on bff.5(1b-5b) missing ff.6-9 lines25.2 x 12.8

khada 21

1866ASK_BL-033

CaGkarAcArya viracita bhajagovinda stotra

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.5(1b-5a) complete10 lines24.8 x 12.3

khada 22

1867ASK_BL-033

yama gIta

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.7(4a-11a) missing ff.1-3.96 lines19.3 x 9.5

khada 25

1868ASK_BL-034

CrImad bhagavadgItA

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on one sidebound bookpp.132 incomplete(missing of begi22 or 26 lines25.8 x 20.5SS1913

khada 26

1869ASK_BL-034

CrInIti Cataka ( CRGgAra Cataka ? )

Skt.-Nep.Dng.Paperff.32*(11-42) missing ff.1-10, 43-11 lines33 x 13

khada 27

1870ASK_BL-034

aSTAvAkra saMhitA

Skt.-Newa:-Nep.Dng.Paper, H.901725.5 x 18NS1027

khada 28

1871ASK_BL-034

bhagavadgItA

Skt.-Nep.Dng.Paper44, missing ff. 1,44,45,47,49-11/1333 x 15.2

khada 29

1872ASK_BL-034

bhagavadgItA

Skt.-Nep.Dng.Paper, H.1179/1031.2 x 13.8

figure of Krishna?

khabai 1

1873ASK_BL-034

oSati banAune upacAra

Nep.Dng.Paper2710.4 x 11

khabai 2

1874ASK_BL-034

CrI vaidya CAstra

Nep.Dng.Paper, H. on bff.19(1b-19a) complete5 or 8 lines26 x 13.5

khabai 3

1875ASK_BL-034

title unknown ( auSadhi upacAra )

Nep.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.40(22+18) incomplete8 lines19.1 x 7.9

khabai 5

1876ASK_BL-034

unknown ( rog lakSana ra auSadhi banAune vidhi )

Nep.Dng.Paperbound bookpp.76(38+38) complete21 lines24.3 x 19.7

khabai 6

1877ASK_BL-034

title unknown ( medicine )

Nep.Dng.Paper, H. on one sideTSpp.32 incomplete6 or 13 lines24.5 x 13.5

khabai 7

1878ASK_BL-034

title unknown ( auSadhi )

HindiDng.Paperff.11(2a-12b) missing ff.1.13-9 lines23.4 x 12.9

khabai 8

1879ASK_BL-034

(1) auSadhI banAune tarikA , (2) jantra mantra , (3) mahAdevako stotra

Nep.Dng.Paperbound bookpp.27 incompleteirrgular lines(mainly 15-27). 27 x 22

figure of 18 yantras

khabai 9

1880ASK_BL-034

title unknown ( cikitsA )

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.15(4a-26b) missing ff.1-3.5-7.9.10.13.15.18.27-22.3 x 8.3

khabai 10

1881ASK_BL-034

title unknown ( medicine )

Nep.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.10 complete5 or 7 lines18.3 x 8

khabai 11

1882ASK_BL-034

ghAu lAgeko upAya ( remedy )

Nep.Dng.Paper, H. on one sidebound bookpp.12 complete16 lines24.6 x 15.3

khabai 12

1883ASK_BL-034

jIrNamaJjarIbhASA

Skt.-Nep.Dng.Paper11324.2 x 11

khabai 13

1884ASK_BL-034

title unknown ( doSa ra upacAr , black treatment )

Nep.Dng.Paperbound bookpp.20(10+10) incomplete10 lines18.1 x 17.8

khabai 14

1885ASK_BL-034

bhAvaprakACa (?)

HindiDng.Paperff.10(7a-79b) missing ff.1-6.8 -70.80-15 or 16 lines28.3 x 14.2

khabai 15

1886ASK_BL-034

nADI jJAna ( vaidya )

Nep.Dng.Paperbound bookpp.18(9+9) complete7 or 8 lines11.5 x 15

khabai 16

1887ASK_BL-034

CrI rugviniCcaya

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.17 no-numbering, incomplete5 lines24 x 11.5

khabai 17

1888ASK_BL-034

pinAsako auSadhi

Nep.Dng.Paper, H. on b1 sheet, complete35 lines21.5 x 43VS1997

khabai 18

1889ASK_BL-034

brahma vidyA (?)

Nep.Dng.Paper, H. on bff.35(1b-35b) complete9 lines26.3 x 13

khabai 19

1890ASK_BL-034

title unknown. ( auSadhi banAune tarikA * )

Nep.Dng.Paperbound bookpp.52 incomplete3 or 20 lines15.8 x 10.3

khabai 20

1891ASK_BL-034

title unknown ( vibhinna auSadhi )*

Nep.Dng.Paperbound bookpp.60(30+30) complete10 or 19 lines21 x 18

khabai 21

1892ASK_BL-034

title unknown ( vibhinna rog ra auSadhi )

Nep.Dng.Paper, H. on bff.48(4a-84b) missing ff.1 -3.5.6.10.11.16.19.22.23.25-27.31.32.34.55.57.67.69.72.73.75.76.83.85?-4 or 7 lines18.3 x 8.1

khabai 22

1893ASK_BL-034

vaidyAGga

Nep.Dng.Paper?, missing ff. 1,9-10,15622.1 x 10

khabai 23

1894ASK_BL-034

title unknown ( vaidyAGga )

Nep.Dng.Paperff.6(1a-6b missing ff.7-6 lines25 x 7.9VS1878 SS1743

khabai 25

1895ASK_BL-034

title unknown ( vaidyAGgako pustak * )

Nep.Dng.Paper, H. on bff.105(1b-108b) missing ff.36.75.76.109-7 lines23 x 11.8

khabai 26

1896ASK_BL-034

CrIvaidyaCAstre ratnAgiri bhASA TIkA

Nep.Dng.Paper, H. on bff.35(1b-35a) complete11 lines29.5 x 12.1NS969

khabai 27

1897ASK_BL-034

title unknown ( vaidya vidyA )

Nep.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.53(36+17) complete6 or 7 lines(irregular)18.8 x 8

khabai 28

1898ASK_BL-034

CrImahArAjAdhirAja rAjakumAra pradhumnaSAna varacita vaidya CAstra

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.26 incomplete7 lines19 x 8.3

khabai 29

1899ASK_BL-034

vaidya vinoda

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on one sidebound bookpp.36 complete16 or 21 lines23 x 15VS1992(?)

khabai 30

1900ASK_BL-034

bhAvaprakACa (?) ( medicine )

Nep.Dng.Paper, H. on a & bff.21(1b-30b) missing ff.9-1711 lines26.2 x 12.9

khabai 31

1901ASK_BL-034

title unknown ( mantropacAra )*

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on one sidebound bookpp.28(14+14) complete7-10 lines16 x 12.5

khabai 32

1902ASK_BL-034

mahA auSadha prakaraNa

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.93(1b-89b) 4 extra folios=index of vaidya paddhati8 lines25.4 x 11.1

khabai 33

1903ASK_BL-034

mAdhava nidAna TIkA

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.40(1b -40b) 1 exrea folio, incomplete=not written completely7 or 14 lines30 x 15.8

khabai 34

1904ASK_BL-034

ra mA

Nep.Dng.Paper7, missing ff.1-3,7-8,13-18,20-110 x 0

khabai 35

1905ASK_BL-034

title unknown ( rasAyana CAstra ? medicine )

Newa:-Nep.Dng.Paper, H. on a & bTSincomplete15 or 17 lines17.9 x 7.9

khabai 36

1906ASK_BL-034

title unknown ( rog ra auSadhi banAune vidhi )

Skt.-Nep.Dng.Paperbound bookpp.16(8+8) page No.13 -28, incomplete16 lines29.6 x 20.5

khabai 37

1907ASK_BL-034

title inknown ( rog ra auSadhi )

Nep.Dng.Paperbound bookpp.70 incomplete18 lines26 x 16.3

khabai 38

1908ASK_BL-034

rog ra auSadhi upacAr

Nep.Dng.Paperbound bookpp.32(16+16) incomplete18 lines24.5 x 17.5

khabai 39

1909ASK_BL-034

title unknown ( rog ra upacAr )

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on one sideff.41(31a71b) missing ff.1-30.72-11 or 12 lines27 x 12.8

khabai 40

1910ASK_BL-035

rogopacAr

Newa:Dng.Paperbandedpp.8 complete6 or 13 lines18 x 13

khabai 41

1911ASK_BL-035

wAsaa saphU

Nep.Dng.Paperff.25(16a-48b) missing ff.1-15.28-33, 36.38.49-7 lines25.5 x 10.5

khabai 42

1912ASK_BL-035

title unknown * ( rog ra pratikAra )

Skt.-Nep.Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.54(27+27) incomplete8 or 9 lines20.5 x 10.3

khabai 43

1913ASK_BL-035

rogopacAr

Nep.Dng.Paperbandedpp.5 complete13 lines25.5 x 17.3

khabai 44

1914ASK_BL-035

laCunapratikAra

Nep.Dng.Paper, H.11024.9 x 12.8

khayau 1

1915ASK_BL-035

anaGga raGga

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.14(2a-15b) missing ff.1.16-12 lines more or less 25.3 x 13.7

khayau 2

1916ASK_BL-035

anaGga raGga

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.2(1b-2b) missing ff.3-12 lines0 x 16

khayau 7

1917ASK_BL-035

anaGga raGga

Skt.Dng.Paper, H. on bff.22(1a-22a) complete9 lines28.6 x 11.2

khayau 9

1918ASK_BL-035

kAmaCAstra

Nep.Dng.Paper, H.110/325 x 14.5

khayau 10

1919ASK_BL-035

bAMjhIle garbha dhAraNa garne , kahilyai garbha dhAraNa nagarne , Adi Adi vibhinna kurAko auSadhI

Nep.Dng.Paper, H.13irregular17.7 x 8.5

khayau 11

1920ASK_BL-035

anaMga raMga nAmA

Nep.Dng.Paper, H.18, missing ff. 1-16,18,36-1030.9 x 16.4

khayau 12

1921ASK_BL-035

kAma maMgala lachina bicAra

Nep.Dng.Paper, H.1(3a,b)917.7 x 8.8

khabA 1

1922ASK_BL-035

CrItantrAkhyAna kathA

Nep.Dng.Paper, H. on bff.27(1b-27a) complete13 lines34.8 x 16VS1964

khabA 2

1923ASK_BL-035

nala damayantI ( nATaka )

Nep.Dng.Paperff.42(21a-70b) missing ff.1-20.27.28, 43.47.52.53.64.71-6 lines25.5 x 11

khabA 3

1924ASK_BL-035

naladamayantI kathA

Nep.Dng.Paper, H. on a & bff.18(1b-21b) missing ff.6-8.22-9 lines21 x 11.5

khabA 4

1925ASK_BL-035

naladamayantI kathA

Nep.Dng.Paperbound bookpp.70(35+35) incomplete20 lines24.2 x 20VS1922

khabA 5

1926ASK_BL-035

battIs putrikA

Nep.Dng.Paper, H. on bff.16(1b-17a) missing ff.5, not written after f.1810 lines33 x 15.8

khabA 6

1927ASK_BL-035

CrICuka vAkya kathA saGgraha *

Nep.Dng.Paper, H. on bff.97(65a-167b) missing ff.1-64.67.92-96.10411 lines29.2 x 14.4NS949, VS1886, SS1752

khabA 7

1928ASK_BL-035

CivadAsa viracitA vetAla paJcaviMCatikA

Nep.Dng.Paper, H. on bff.64(1b-64b) complete10-12 lines24.5 x 10.5VS1870

khabA 8

1929ASK_BL-035

CivadAsa viracita vetAla paJcaviMCatikA

Nep.Dng.Paperff.102(2a-104b) missing ff.1.57 lines23.1 x 10VS1866, SS1731

khabA 9

1930ASK_BL-035

vetAla paJcaviMCatikA

Nep.Dng.Paper, H. on one sidebound bookpp.56(28 +28) incomplete19 lines27.2 x 19.5

khabA 10

1931ASK_BL-035

CivadAsa viracita vetAla paJcaviMCatikA

Nep.Dng.Paper, H. on bff.83(1b-83a) complete7 lines34.8 x 12.3SS1720, VS1855

khabA 11

1932ASK_BL-035

(1) rAjA satal senako kathA , (2) hindI bhajan gItA

Nep.-HindiDng.Paperbound bookpp.40 complete16, 19 or 24 lines26.5 x 6.6VS1982

khabA 12

1933ASK_BL-035

CrI viSNupada viracita lAlahirA pratipurANe indra bRhaspati samvAda

Nep.Dng.Paper, H. on bff.14(4a-18b) missing f1-3.16.19-34-37 lines30.2 x 17.6

khabA 17

1934ASK_BL-035

CrI hitopadeCa

Nep.Dng.Paperbound bookpp.60 incomplete17-19 lines23.7 x 18

khabA 18

1935ASK_BL-035

hitopadeCa

Nep.Dng.Paper, H. on bff.26(1b-26a) complete but not written completely7 lines27 x 11.7

khabA 19

1936ASK_BL-035

hitopadeCa

Nep.Dng.Paper, H.22, missing ff. 1-2810/1128.1 x 13VS1892

khabA 20

1937ASK_BL-035

1. proppotAko rAjA ra udayanako rAjAko nATaka , 2. candraguptako kathA , 3. hariCcandra ra tArAmatiko kathA

Nep.Dng.Paper121819.7 x 16

khabA 21

1938ASK_BL-035

batIsa putalikA

Nep.Dng.Paper, H.3613/1427.7 x 11.1

khabA 22

1939ASK_BL-035

vi kra ( dvatriMsa putalI )

HindiDng.PaperIndian ms. white ? woodblock prints?65-1731821.8 x 16

khabA 23

1940ASK_BL-035

khasa bhASAko eka pAnA

Skt.-Nep.Dng.Paper, H.1(20a,b)10/1230.4 x 13.3

khabhA 1

1941ASK_BL-035

CrIgItagovinda mahAkAvya ( npl. bhASAyA TIkA )

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.46(1b-46a) complete10 lines32.4 x 15.5

khabhA 2

1942ASK_BL-035

vyAkaraNa va vividha dhalaH

Skt.-Newa:-Nep.Newa:-Dng.Paper112160 x 0

khanA 1

1943ASK_BL-035

CrIkRSNamitra viracita prabodha candrodaya

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.58 (2a-61b) missing ff.1.48.49.62-10-12 lines30 x 13.5

khamye 1

1944ASK_BL-035

gIta bhASA

Skt.-Nep.Dng.Paper1925.5 x 11.4

khamye 3

1945ASK_BL-035

CrImInA bahAdur ( vi )racita ajAta vAda dohA

Hindi(?)Dng.Paperbound bookpp.6 incomplete18 lines21.3 x 13.2

khamye 4

1946ASK_BL-035

title unknown ( kehi dohA ra caupAi )

Mtl.-HindiDng.Paper, H. on one sidebound bookpp.4 incomplete23 lines26.5 x 18.6

khamye 5

1947ASK_BL-035

nirguNa dohA

HindiDng.Paperbound bookpp.16 incomplete12 lines more or less20.3 x 16.5

khamye 6

1948ASK_BL-035

mye saphU

HindiDng.Paper, H. on a & bTSpp.31 incomplete6 lines27 x 11

khamye 7

1949ASK_BL-035

mye saphU

HindiNewa:PaperTSpp.20 complete7 lines15.8 x 6.7

khajyo 1

1950ASK_BL-035

(1) avadaya (?)pAsAkeli praCna vicAra , (2) gaGgArAma viracita aGkacI (?)nAmANi praCna ( or brahmavicAra )

Nep.-HindiDng.Paperbound bookpp.17 incomplete7 or 26 lines(irregular) 24 x 15VS1961

khajyo 2

1951ASK_BL-035

gaNita

Nep.Dng.Paper5irr.25 x 17

khajyo 3

1952ASK_BL-036

janma kuNDalI *

Nep.Dng.Paper, H. on one sidebound bookpp.54(27+27) complete20 or 21 lines(irregular) 15 x 12.5

khajyo 7

1953ASK_BL-036

title unknown ( jyotiSa )

Nep.Dng.Paper, H. on bff.8(6a-13b) missing ff.1-5.14-9 lines14.8 x 10.5

khajyo 9

1954ASK_BL-036

jyotiSI saphU

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on aTSpp.78 incomplete5 lines11.3 x 6VS1998

khajyo 10

1955ASK_BL-036

darCana phala

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on abound bookpp.56 incompleteirregular lines12 x 8

27 figures ( No.5-31 )

khajyo 11

1956ASK_BL-036

title unknown ( darCan phala , forecast )

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on a & bbandedpp.79 half of the begi.page is missing8 or 9 lines11.2 x 10.8VS1958

khajyo 12

1957ASK_BL-036

title unknown ( darCan phala , fortune telling )

Skt.-Nep.Dng.Paperbound bookpp.66 complete8, 9 lines or irregular20.9 x 7.5

khajyo 13

1958ASK_BL-036

daCAphala

Nep.Dng.Paper, H.1624.5 x 10.5

khajyo 14

1959ASK_BL-036

nakSatra phala ( or nakSatra sukha duHkha )

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.48 (25+23) incomplete8 lines20 x 9NS916

khajyo 15

1960ASK_BL-036

nakSatra phala

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.30(1b-35b) missing ff.10.11.16.32.34.36-7-9 lines19 x 9.3

khajyo 16

1961ASK_BL-036

nakSatra phala

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on a & bbound bookpp.38 complete12-15 lines22 x 12.8

khajyo 17

1962ASK_BL-036

pAsAkali

Skt.Dng.Paperff.6(1b-6b) complete9 lines or irregular25.8 x 10.6

khajyo 18

1963ASK_BL-036

satAnanda viracita bhAsvati karaNa *

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.70(38+26+extra 6**) complete5 lines19.7 x 8SS1752

khajyo 19

1964ASK_BL-036

CrIpaJcasiddhAntasAre bhAsvati karaNa

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.21(1b-21b) complete7 lines22.8 x 10.6NS1035, SS1837, VS1972

khajyo 20

1965ASK_BL-036

satAnanda viracite CrIpaJcasiddhAntasAre bhAsvatikaraNa ( chap. 1-8 )

Skt.-Nep.Dng.Paper, H. on bff.21(1b-23b) missing ff.2.175 lines26 x 11.2VS1920

khajyo 21

1966ASK_BL-036

CrI muhUrta cintAmaNi

Skt.Newa:Paperff.112(1b-116a) missing f.7.9-117 or 8 lines25.8 x 13

khajyo 22

1967ASK_BL-036

yoga phala , rACi phala ( astrology )

Nep.Dng.Paper, H. on one sidebound bookpp.47 complete13-15 lines20.9 x 16.1

khajyo 23

1968ASK_BL-036

lIlAvatI

Skt.-Nep.(translation)Dng.Paper, H. on bff.16(1b-16b missing ff.17-12 lines29 x 12.8

khajyo 24

1969ASK_BL-036

sapanAdhyAya ( oneiromancy )

Nep.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.16 incomplete5 or 6 lines18 x 7.5

khajyo 25

1970ASK_BL-036

svarodayaCAstra

Nep.Dng.Paper, H.1729 x 12.3

khajyo 26

1971ASK_BL-036

svapna vicAr , or svapna lakSaNa

Nep.Dng.Paper, H. on aTSpp.4 extra 6 incomplete5 lines17.5 x 7.5

khajyo 28

1972ASK_BL-036

strI lakSaNa

Nep.Dng.Paper, H. on bpp.51(1b-51b) complete5 lines19.3 x 8.3VS1899, SS1774

khajyo 29

1973ASK_BL-036

SaTpaJcACikA

Skt.Dng.Paper, H. on bff.17(1b-22b) missing ff.3.6.7.11.13.23-10 lines21.5 x 10.5

khajyo 30

1974ASK_BL-036

CrI Cata praCnottarI bhASA manoharadAsa niraJjanI kRtA ( or niraJjanI manoharadAsa kRtA )

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.63 (32+31) incomplete=chap.2-9.only6 or 7 lines16 x 5.8

khajyo 31

1975ASK_BL-036

jyotiSa sAra

Nep.Dng.Paper, H.109+511/1224.5 x 15.5NS1041

khajyo 32

1976ASK_BL-036

CrIprakACa ratnAkAra ( astrology )

HindiDng.Paperff.34(1b-34b) missing ff.35-8 lines19.2 x 10.5

khalyA: 1

1977ASK_BL-036

potAko kAgaj ( vs. 1898-1902 )

Nep.Dng.Paperbound bookpp.2 complete14 lines20 x 9.2

khalyA: 2

1978ASK_BL-036

potAko kagAj ( a documant of the rent of land paid by tenants , samvat 19051949 with seal )

Nep.Dng.Paperbound bookpp.16 complete6 or 15 lines19 x 9.5

khapa 2

1979ASK_BL-036

ghoDAko rog parIkSA

Nep.Dng.Paper, H. on bff.3(1b-3b) complete?8 or 9 lines24 x 12

khapa 4

1980ASK_BL-036

(1) bAj ra ghoDAko bayAn , (2) paryAya bAcI Cabdaharu , (3) julAphu ra ambalako kurA

Nep.Dng.Paperbound bookpp.154(77+77) completeirregular lines21.5 x 13.5VS1931, 1983

figure of a horse and two men

khabi 1

1981ASK_BL-036

title unknown

Nep.Newa:Paper, H. on bff.2(5a-6b) missing ff.1-4.7-10 or 11 lines25 x 10.5

khabi 2

1982ASK_BL-036

bhogabandakIpatra

Nep.Dng.Paper, H.17/210.8 x 8.9

khabi 3

1983ASK_BL-036

CrIpravetra

Nep.Dng.Paper, H.11024.7 x 14.2

nebhA 1

1984ASK_BL-036

(1) newA AkhyAyA varNamAlA , (2) tulaCI stava vivaraNa

Newa:-Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.48 complete6 lines19.8 x 8.8

nebhA 2

1985ASK_BL-036

(1) nepAl lipi varNa paricaya , (2) Arya maJjuCrI pratijJA nAma dhAraNI , (3) aparimitA nAma dhAraNI

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sidebandedpp.14(1)(pp.1-12), (2)(pp.13-14), (3)(p.14) complete15 lines15.2 x 8

nebhA 3

1986ASK_BL-036

newA varNAkSara

Skt.Newa:PaperTS47/ irr.20.2 x 9

nebhA 4

1987ASK_BL-036

sanskrit - nepAla bhASA Cabda saMgraha *

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on one sidebandedpp.82 (42+42) complete13 lines15.5 x 12

nemye 1

1988ASK_BL-036

(1) ka-kA-ki-kI-yA mye (2) durgA CatanAma stotra

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.20 incomplete6 or 7 lines (irregular)13.4 x 8.4NS953

nemye 2

1989ASK_BL-036

mye saphU , bAvana (?)carita ( story )

Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.37 complete6 lines more or less18.5 x 8.2NS948

nemye 3

1990ASK_BL-036

gItagovinda ( jayadeva kRta )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.33(2a-79b) missing ff.1.3-5.7-11.15.16.24.25.30-34.36.39.43.45.46.49.53.55-58.60-74.77.78.80-6 lines21.1 x 9NS934

nemye 4

1991ASK_BL-036

gIta paJcaka candraCekharaviyoga CrI CrI jaya jagat prakACa kRta

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.24(2a-39a) missing ff.1.3.11.16.23-25.27.31.32.34-386 lines20.5 x 7.5

nemye 5

1992ASK_BL-036

bhajan and stotra

Skt.Dng.Paperbound bookpp.19 complete12 lines more or less14 x 11.7VS1985

nemye 6

1993ASK_BL-036

mye and tantra mantra

Skt.-Newa:-Mtl.-Nep.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.34 completeirregular lines22.3 x 11.5

nemye 7

1994ASK_BL-036

dAphA mye

Skt.Newa:PaperTSpp.14 incomplete5 or 6 lines22.5 x 8.3

nemye 8

1995ASK_BL-036

mye saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.45 incomplete5 lines18.2 x 8.2

nemye 9

1996ASK_BL-036

dAphA mye saphU

Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.12) incomplete9 or 10 lines24.8 x 11.9NS883(?)

nemye 11

1997ASK_BL-036

dAphA saphU

Newa:-Mtl.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.62 incomplete8 lines24.5 x 11.8NS946

nemye 14

1998ASK_BL-036

dAphA saphU

Skt.-Newa:-Mtl.Newa:-Dng.Paperbound bookpp.44(22+22) complete?19 lines 19 lines26.5 x 19NS1025, 1026

nemye 16

1999ASK_BL-036

dAphA saphU

Newa:Dng.Paperbound bookpp.66 incomplete21 lines more or less25.1 x 21.2

nemye 17

2000ASK_BL-036

dAphA saphU

Newa:-Mtl.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.66 incomplete8 lines25.8 x 11

nemye 18

2001ASK_BL-036

dAphA saphU

Skt.-Newa:-Mtl.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.49 incomplete6 lines23 x 9.2

nemye 19

2002ASK_BL-036

dAphA saphU

Newa:-Mtl.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.27 incomplete5 lines23.8 x 9.7

nemye 20

2003ASK_BL-036

dAphA saphU - 5

Newa: Dng.Paper, H.TS6, complete626.7 x 11NS851, 997

nemye 21

2004ASK_BL-036

gItagovinda

Newa:-Mtl.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.78 incomplete9 lines28.5 x 11.5

nemye 22

2005ASK_BL-036

dAphA saphU

Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.67 incomplete6 or 7 lines27.3 x 10.4NS997

nemye 23

2006ASK_BL-036

dAphA saphU

Newa:-Mtl.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.106 complete5 or 6 lines33.5 x 11.5NS967

nemye 24

2007ASK_BL-036

gItagovinda ( chap. 1-10 )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.72 incomplete7 lines29.2 x 12NS897

nemye 25

2008ASK_BL-036

dAphA saphU

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.115 complete7 or 8 lines22 x 12NS1001

nemye 26

2009ASK_BL-036

dAphA saphU

Newa:-Mtl.Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.14 complete6 lines30 x 11.8

nemye 27

2010ASK_BL-037

dAphA saphU

Newa:-Mtl.Dng.Paper, H. on a & bTS5 or 6 lines, complete.29.3 x 12

nemye 28

2011ASK_BL-037

dAphA saphU

Newa:-Mtl.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.88 complete5 lines29.5 x 12NS993(VS1939)

nemye 29

2012ASK_BL-037

dAphA saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.60 complete5 lines21.2 x 8.1NS907

nemye 30

2013ASK_BL-037

bauddha stotras and mye

Newa:Dng.Paperbandedpp.21 incomplete25 lines23 x 14

nemye 31

2014ASK_BL-037

mye saphU

Newa:-Skt.Newa:PaperTSpp.52 incomplete7 lines24 x 9.7NS892

nemye 32

2015ASK_BL-037

mye saphU ( nipu )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.8 incomplete5 lines18.4 x 8.3

nemye 33

2016ASK_BL-037

mye saphU ( newA mye )

Skt.-Newa:-Nep.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.72 incomplete5 lines more or less18.7 x 8

nemye 34

2017ASK_BL-037

mye saphU ( newA mye )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.8 incomplete7 lines24.1 x 9.7NS886

nemye 35

2018ASK_BL-037

(1) AryAvalokiteCvara stotra , (2) daCabalA stava

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.50 complete6 lines more or less19.3 x 8.5VS1916

nemye 36

2019ASK_BL-037

ye devA sUtra wa mye chapu

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.4 incomplete5 lines19 x 7

nemye 38

2020ASK_BL-037

(1) varNamAlA , (2) hindu stotras

Skt.-Newa:Newa:Paperbound bookpp.36(18+18) incompleteirregular lines20.5 x 10NS960, VS1897, SS1761

nemye 39

2021ASK_BL-037

mye saphU

Newa:-HindiDng.Paperbound bookincompleteirregular lines26.4 x 15.8

nemye 40

2022ASK_BL-037

mye saphU

Newa:-HindiDng.Paperff.2 completeirregular lines46.5 x 30.5

nemye 41

2023ASK_BL-037

mye saphU

Newa:-HindiDng.Paperbound bookpp.24 complete9 lines20 x 15.5

nemye 42

2024ASK_BL-037

bhajan gIta

Newa:-Nep.Dng.Paperbound bookpp.86(43+43) complete20 lines23 x 16VS1969

nemye 44

2025ASK_BL-037

bhajan ( sacred songs ) ( hindu )

Mtl.Newa:Paper, H. on bTSpp.76(38+38) incomplete5 lines19.5 x 9.2

nemye 47

2026ASK_BL-037

mye saphU ( by jagat prakash malla )

Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.40 incomplete5 or 11 lines20.7 x 8.4

nemye 48

2027ASK_BL-037

mye ( by CrInivAsa malla , songs of rato matsyendranAtha )

Newa:Newa:PaperTSpp.6 incomplete6 or 7 lines13.7 x 5.7

nemye 49

2028ASK_BL-037

CrIskandhapurANe brahmottarakhaNDe CivamahAtmye bhadrAyuSa sivannarma (?) kathana nAma dvAdaCo'dhyAya

Skt.Dng.Paper, H. on bff.8 (2a-11b and last folio) missing ff.1.5.9.10.12-5 lines17 x 7.5

nemye 50

2029ASK_BL-037

mye saphU

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on one sideTSpp.38 incomplete7 lines19.6 x 8.5

nemye 51

2030ASK_BL-037

mye saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.96 incomplete7 lines18.3 x 8.1

nemye 52

2031ASK_BL-037

mye saphU ( newA mye )

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.32 incomplete10 lines more or less22.1 x 9.5

nemye 54

2032ASK_BL-037

mye saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.24 incompletexx lines21 x 8.9

nemye 55

2033ASK_BL-037

mye ( me ) saph

Skt.-Newa:Newa:TS96/irr.13.2 x 6.4NS827, 850

nemye 56

2034ASK_BL-037

gIta saGgraha saphU ( rAga , tAla sahita )

Skt.-Newa:-Mtl.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.104 incomplete7 lines 21 x 8.7

nemye 57

2035ASK_BL-037

mye saphU ( hindu )

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.38 complete6 or 8 lines18.3 x 7NS732

nemye 58

2036ASK_BL-037

mye saphU ( gIta pustakam )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.58 incomplete6 lines more or less 19.4 x 8NS902(?)

nemye 59

2037ASK_BL-037

mye saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.20 incomplete5 or 6 lines17.5 x 8.3

nemye 60

2038ASK_BL-037

gurumaNDalArcana daCaphalAdi wa mye saphU

Skt.-Newa:-Mtl.Dng.Paperbandedpp.51 incomplete9 and irregular lines13 x 10.5

nemye 61

2039ASK_BL-037

mye saphU ( hindu and bauddha )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.82 incomplete7 lines19.1 x 8.3

nemye 62

2040ASK_BL-037

mye saphU ( bauddha and hindu )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.44 incomplete7 lines20.4 x 8.8

nemye 63

2041ASK_BL-037

bauddha gIta stotra

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.36 incomplete6 lines20 x 8.9

nemye 64

2042ASK_BL-037

mye saphU

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.20 incomplete5 lines17.3 x 8.2VS1914(?)

nemye 65

2043ASK_BL-037

mye saphU

Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.59 incomplete4 lines18.3 x 7.8

nemye 66

2044ASK_BL-037

mye saphU

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.50 incomplete6 lines19 x 8.1

nemye 67

2045ASK_BL-037

mye saphU

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.21 incomplete6 or 7 lines19.1 x 8.2

nemye 69

2046ASK_BL-037

mye saphU

Skt.-Newa:-Nep.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.59 incomplete5 and irregular lines0 x 0

nemye 70

2047ASK_BL-037

mye saphU

Newa:-Mtl.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.11 (5+6.) incomplete5 or 9 lines20 x 8.9

nemye 71

2048ASK_BL-037

brahmabhoj - guThiyA guThiyArpinigu naM wa chuM mye

Newa:Newa:PaperTSpp.16 complete6 lines (irregular)13.4 x 6.5NS818, 819, 850

nemye 72

2049ASK_BL-037

mye saphU ( hindu )

Newa:-Mtl.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.17 incomplete5 lines16.9 x 4.9NS874

nemye 73

2050ASK_BL-037

lokeCvara aSTottaraCata nAma stotra and mye

Skt.-Newa:Newa:Paperbandedpp.42 incomplete6 lines14.3 x 8.2

nemye 74

2051ASK_BL-037

mye saphU ( bauddha and hindu )

Skt.-Newa:-Nep.Dng.Paperbandedincompleteirregular lines13.2 x 8.5VS1990-1993(?)

nemye 75

2052ASK_BL-037

mye saphU

Skt.-Newa:-Mtl.Newa:Paper, H. on one sidepp.15 incomplete10 lines18.4 x 13.6

nemye 76

2053ASK_BL-037

mye saphU ( bauddha )

Newa:-Nep.Newa:-Dng.Paper, H. on abound bookpp.16 completeirregular lines18.5 x 16.1NS987, VS1888

nemye 79

2054ASK_BL-037

mye saphU

Newa:-HindiDng.Paperbound bookpp.24(12+12) incomplete15.5 x 19

nemye 80

2055ASK_BL-037

mye saphU

Newa:-HindiDng.Paperbound bookpp.13 incomplete13 lines16.8 x 21

nemye 81

2056ASK_BL-037

mye saphU

HindiDng.Paperbound bookincomplete16.5 x 21

nemye 82

2057ASK_BL-037

mye saphU

HindiDng.Paperbound bookpp.30 incomplete20 lines more or less16 x 24

nemye 84

2058ASK_BL-037

mye saphU

Newa:Dng.Paperbound bookpp.35 complete15 lines more or less23.3 x 15.4

nemye 85

2059ASK_BL-037

mye saphU

Newa:Dng.Paperbound bookpp.33 complete18 lines25.5 x 15.5

nemye 86

2060ASK_BL-037

bhajan gIta or mye saphU

Newa:-Mtl.Dng.Paperbound bookpp.32(16+ 16) incomplete16 lines23 x 20.4VS1897(?)

nemye 87

2061ASK_BL-037

mye saphU

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on aTSpp.1 only incomplete12 lines25.5 x 10.3

nemye 88

2062ASK_BL-037

bhajan gItA or mye saphU

Newa:-Mtl.-Nep.Dng.Paper, H. irregularbound bookpp.126(63+63) incomplete18 lines25.6 x 16.5

nemye 89

2063ASK_BL-037

mye saphU

Newa:-Skt.-HindiDng.Nepali Paperbound bookpp.38 incomplete20 lines25.5 x 16.5NS1032, NS1034

nemye 90

2064ASK_BL-037

mye saphU

Skt.-Newa:-HindiDng.Paperbandedpp.60 incompleteirregular lines14.9 x 11

nemye 91

2065ASK_BL-037

mye saphU and daCadAna

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.47 incomplete7 or 8 lines23 x 9.1

nemye 92

2066ASK_BL-037

gItapaJcACikA ( or saptatAlaH )

Skt.-Newa:-Mtl.Newa:PaperTSpp.27 incomplete7 lines18.5 x 7

nemye 93

2067ASK_BL-037

siddhi narasiGhayA mye puca

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.21 complete5 lines18 x 7.5

nemye 94

2068ASK_BL-037

sinAjyA gIta

Newa: Newa:Paper, H.TS84105 x 4.7NS914 circa

nemye 95

2069ASK_BL-037

sulocanA mAdhavayA mye

Newa:Dng.Paperbound bookpp.44 completeirregular lines16.4 x 10.5VS1997, 1998

nemye 96

2070ASK_BL-037

cobhA dyo yA mye

Newa:-Nep.Dng.Paperbound bookpp.12 complete10 lines more or less14.3 x 9.7

nemye 97

2071ASK_BL-037

kRSNa arjuna saMvAda karmavipAka

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.30 incomplete5 lines15.8 x 6.7NS953

nemye 98

2072ASK_BL-037

bauddha stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.48 incomplete5 lines15.6 x 7

nemye 103

2073ASK_BL-037

mye

Mtl.-Newa:Newa:Paper1420 x 4.8

nemye 104

2074ASK_BL-037

mye chapu

Newa: Newa:Paper, H.1 incomplete724 x 10.3

nemye 105

2075ASK_BL-037

saMgIti

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.34(17+17) incomplete6 or 7 lines18.8 x 6.5

nemye 106

2076ASK_BL-037

mye va stotra

Skt.-Newa:Newa:-Dng.1218.6 x 7.9

nemye 107

2077ASK_BL-037

mye saphU

Mtl.-Newa:Newa:Paper, H.74/5/60 x 0

nemye 108

2078ASK_BL-037

mye saphU

Newa:Newa:Paper, H.7617.1 x 8

nemye 109

2079ASK_BL-037

mye saphU

Skt.-Newa:-Mtl.Newa:1118.4 x 8.7

nemye 110

2080ASK_BL-037

mye saphU

Skt.-Newa:-Mtl.Newa:Paper, H.7518.2 x 7.6NS879

nemye 111

2081ASK_BL-037

mye saphU

Mtl.-Newa:Newa:76/50 x 0

nemye 112

2082ASK_BL-037

cANakya sAra saMgraha

Newa:-HindiNewa:PaperTSpp.30(15+15) incomplete6, 7 or 9 lines20 x 9.5

nemye 113

2083ASK_BL-037

mye saphU

Mtl.-Newa:Newa:Paper, H.22.1 x 11.2

nemye 114

2084ASK_BL-037

mye saphU

Mtl.-Newa:-HindiNewa:Paper, H.6925 x 11.5

nemye 116

2085ASK_BL-037

pyAkhaM wa mye saphU ( pratApa mallayAgu )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.17 incomplete6 lines15.5 x 5.6

nemye 117

2086ASK_BL-037

mye saphU

Newa:-Mtl.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.24 incomplete7 lines20.2 x 8.5

nemye 118

2087ASK_BL-037

mye saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.18 incomplete5 lines16.9 x 7.4

nemye 120

2088ASK_BL-037

dAphA saphU

Mtl.-Newa:-BhojpuriDng.Paper, H.56irregular24.7 x 18.7

nemye 121

2089ASK_BL-037

dAphA saphU

Skt.-Newa:-Nep.-Hindi-Mtl.Dng.Paper15721 x 16.5

nemye 122

2090ASK_BL-038

bhajanAvalI

Skt.-HindiDng.Paper7920.2 x 15.7

nemye 123

2091ASK_BL-038

bhajanAvalI

Skt.-Newa:-Nep.-Mtl.-HindiDng.Paper4719/2020.2 x 16.2

nemye 136

2092ASK_BL-038

mye saphU

Mtl.-Newa:Dng.Paper100irr.22.5 x 17

nemye 137

2093ASK_BL-038

vaMyyA sulu

Newa:Dng.Paper261220.1 x 17NS 1109

nemye 138

2094ASK_BL-038

mye saphU

Newa:Newa:3517 x 6.8

nemye 139

2095ASK_BL-038

mye saphUyA chuM pauta

Newa:Newa:18(2+4+1+5+3+2+1bl.)irr.20.5 x 8.5

nemye 140

2096ASK_BL-038

dAphA saphUyA cha pau

Mtl.-Newa:Newa:Paper1723.8 x 9.6

nemye 141

2097ASK_BL-038

bhAjana mye va pinAsayA bAkhaM

Skt.-Newa:Dng.Paper16irr.20.7 x 13NS1051

busU 1

2098ASK_BL-038

Arya arthaviniCcaya nAma dharmaparyAya

Skt.Newa:Paper, H. on bff.28(1b-28b) complete10 lines23.4 x 12.8

busU 2

2099ASK_BL-038

adbhuta kuladIpa dharmarAja kathA

Skt.Dng.Paper, H. on bff.99(1b-98b) f.82 double,complete9 lines25 x 13NS1035

busU 3

2100ASK_BL-038

adho mukha sattvodhAra prakaraNa

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.17(2b-18b) missing f.16 lines25.3 x 10.6

busU 9

2101ASK_BL-038

Arya kAraNDavyUha mahAyana sUtra ratnarAja

Skt.Newa:Paper, H.127+..?525.7 x 7.4

busU 10

2102ASK_BL-038

AryakAraNDavyUha nAma mahAyAnasUtra ratnarAja

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.99 (1b-99a), complete6 lines29.6 x 8.8NS926

busU 11

2103ASK_BL-038

AryakAraNDavyUha mahAyAna sUtra ratna rAja

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.115(1b-115a) complete5 lines25.6 x 7.6

figure

busU 12

2104ASK_BL-038

AryaCrI kAraNDavyUha mahAyAna sUtra ratnarAja

Skt.Newa:Paper, H. on bff.87(1b-87a) complete6 lines30 x 9.2

figure on 1b , ( AryAvalokiteCvara=karuNAmaya )

busU 13

2105ASK_BL-038

kAraNDa vyUha mahAyAna ratnarAja sUtra

Skt.Newa:Paperff.93 (1b-94b) 5 extra folios**, missing f.935 lines33.4 x 9.3NSchipti chŒyŒ gaja(80...?)*

figure on 1b ( buddha ) scribe; kASTamaNDap mahAnagare-tAlumula mahAvihAra banma bAhAra paCcimadiCe khaNDacuk gRhAstha CrIxx-vajrAcArya CrI jagadAnanda , dAnapati; bhadrI ( ? ) purI mahAnagarevajrAcArya CrI ratikara

busU 14

2106ASK_BL-038

Arya kAraNDavyUha nAma mahAyAna sUtra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.103(3a-110b) missing f.1.2.8.12.55.56 and 111-last5 lines29.7 x 7.6

busU 15

2107ASK_BL-038

kAraNDa vyUha mahAyAna sUtra ratnarAja

Skt.Newa:Paperff.110(1b-110b) complete5 lines32.3 x 8.7NS761

busU 16

2108ASK_BL-038

kAraNDavyUha

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.84(1b-86b) missing ff.39 and 856 lines27.5 x 8.2NS803

busU 17

2109ASK_BL-038

kAraNDavyUha

Skt.Newa:Paper, H. on bff.30(23a-70b) missing ff.1-22, 25.30.39-46.50.54-56.58.71-5 lines27 x 5.9

busU 18

2110ASK_BL-038

AryakAraNDavyUha mahAyAna sUtra ratna rAja

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.35(44a-78b) missing ff.1-437 lines23.7 x 8.2

busU 19

2111ASK_BL-038

kAraNDavyUha nAma mahAyAnasUtra ratnarAja

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.98 (1b-98b) missing f.995 lines28.5 x 7.7

busU 20

2112ASK_BL-038

Arya kAraNDavyUha mahAyAna sUtra ratnarAja

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.97(1b-97b) complete5 lines34 x 8.3NS905

busU 21

2113ASK_BL-038

kAraNDavyUha mahAyAnasUtra ratnarAja

Skt.Newa:Paper, H. on bff.101(1b-101b)complete6 lines29.1 x 8.9NS982

busU 22

2114ASK_BL-038

bodhicaryAvatAra

Newa:Newa:Paper, H. on bff.65(1b-65b) complete7 lines30.4 x 11

busU 23

2115ASK_BL-038

kAraNDavyUha mahAyana sUtra

Skt.Newa:Paper, H.55, missing ff. 1, 42-119528.8 x 8.3NS757

busU 25

2116ASK_BL-039

Arya gunakAraNDavyUha sUtra

Skt.Newa:Paper, H.92, missing ff. 27, 44, 93..528.3 x 8.3

figure on 1b

busU 27

2117ASK_BL-039

guNakAraNDavyUha

Skt.-Newa:Newa:Paper4261132 x 16

busU 28

2118ASK_BL-039

guNakAraNDavyUha mahAyAna sUtrarAja

Newa:Newa:Paper, H. on bff.233(1b-233b) complete9 lines34.5 x 12.4

busU 30

2119ASK_BL-039

guNakAraNDavyUha mahAyAnasUtra

Newa:Newa:Modern Paperff. (1)82(1b-82b) +(2)14(50a-63b) complete8 or 9 lines33.4 x 10.3NS1044

busU 35

2120ASK_BL-039

paJcarakSA

Skt.Newa:Paper, H. on bff.36(1b-36a) complete5 lines33.7 x 8NS820

figure of paJcarakSA ( 1b , 8b , 20b , 31b , 34a )

busU 36

2121ASK_BL-039

paJcarakSA

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.128(1b-128a) complete5 lines34.1 x 7.7NS778

figure of mahApratisarA ( 1b )

busU 37

2122ASK_BL-039

paJcarakSA sUtra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.190(1b-189a) f.127 doble, complete5 lines31.5 x 8.5

figure on 1b ( damaged ) 47b , 100b , 176b , 184b

busU 38

2123ASK_BL-040

paJcarakSA

Skt.Newa:Paper, H.132+1533 x 9NS891

5 figures of goddesses

busU 39

2124ASK_BL-040

paJcarakSA

Skt.Rnj.NPff.138(1b-138a) complete5 lines31.4 x 9.6NS633

busU 40

2125ASK_BL-040

paJcarakSA

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.175(1b-188a) missing ff.128-139.1805 lines29 x 7.5NS917

busU 41

2126ASK_BL-040

paJcarakSA

Skt.Newa:Paper, H. on bff.199(5a-203b) missing ff.1-45 lines29.5 x 8NS957

busU 42

2127ASK_BL-040

paJcarakSA

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.141(1b-141b) and extra 2 folios.complete6 lines29 x 7.6NS805

busU 43

2128ASK_BL-040

paJcarakSA sUtra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.94(1b-94b) complete9 lines28.5 x 12.2

busU 44

2129ASK_BL-040

paJcarakSA

Skt.Newa:Paper, H. on bff.112(1b*-114b) missing ff.21.22 *.f.1, renewed5 lines24.7 x 8.5NS1032

busU 45

2130ASK_BL-040

paJcarakSA

Skt.Newa:Paper, H. on bff.204(1b-204b) and 2 extra folios5 lines24 x 7.5

figure of paJcarakSA ( 1b , 50b , 113b , 189b , 198b )

busU 46

2131ASK_BL-040

paJcarakSA

Skt.Newa:Paper, H. on bff.182(1b-182a) complete5 lines18.8 x 8.7

busU 47

2132ASK_BL-040

svayambhUcaitya bhaTTArakodeCa

Skt.Newa:Paper, H. on bff.16 (1b-16b) complete7 lines38.5 x 9.9

busU 50

2133ASK_BL-040

paJcarakSA sUtra

Skt.Newa:Paper, H.166, missing ff. 167-628 x 7.5

busU 51

2134ASK_BL-040

paJcarakSA sUtra

Skt.Newa:Paper, H.26, missing ff. 1-2, 29-535.4 x 8.4

busU 52

2135ASK_BL-040

paJcarakSA sUtra

Skt.Bhj.TP1716/70 x 0?

busU 54

2136ASK_BL-041

daCabhUmICvaro nAma mahAyAna sUtra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.115(1b-115b) complete7 lines35 x 10NS934

busU 55

2137ASK_BL-041

mahApratyaGgirA mahAvidyArAjJI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.87(1b-117b) missing ff.39-688 lines31 x 12NS1064

busU 56

2138ASK_BL-041

mahApratyaGgirA mahAvidyArAjJI

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.155(1b-155a) complete7 lines26 x 11

busU 59

2139ASK_BL-041

lalitavistara

Skt.Newa:Paper, H. on bff.69 (1b-69b) missing ff.70-7 lines33 x 9.2

busU 60

2140ASK_BL-041

lalitavistara sUtra

Newa:Dng.Paper, H.30, missing f.30?1136.2 x 17.3NS1084

?

busU 61

2141ASK_BL-041

lalitavistara sUtra ( padyamaya )

Skt.Dng.Paper, H.45, missing ff. 46-832.5 x 12.3

busU 64

2142ASK_BL-041

AryasamAdhirAja nAma mahAyAnasUtra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.249(1b-249b) complete6 lines33.9 x 9.1NS998

busU 65

2143ASK_BL-041

Arya suvarNa prabhAsottama sUtra ratnarAja

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.159(1b-159b) complete5 lines21.6 x 7NS781

busU 66

2144ASK_BL-041

suvarNaprabhAsottama sUtrendra rAja

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.131(1b-131b) 1 extra folio, complete5 lines26.7 x 7.5NS933

busU 67

2145ASK_BL-041

suvarNaprabhAsottama sUtrendra rAja

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.116(1b-116b) complete5 lines33.6 x 8.8

figure on 1b ( Arya prajJApAramitA bhagavatI )

busU 68

2146ASK_BL-041

suvarNaprabhAsottama sUtrendrarAja

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.109(1b109b) 2 extra folios.complete6 lines29.5 x 8.5NS918

figure on 1b: SaDakSarI lokeCvara

busU 69

2147ASK_BL-041

ratnaguNasaJcaya gAthA

Skt.Newa:Paper, H. on bff.1(f.26 only)6 lines0 x 7.3

busU 71

2148ASK_BL-041

paJcarakSA sUtra

Skt.Newa:Paper, H.111, missing ff. 104, 107631.8 x 9NS938

figure on 1b , 31a and 64b?

busU 72

2149ASK_BL-041

Arya paJcarakSA sUtra yA chapau

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.1520.7 x 7.9NS975

busU 85

2150ASK_BL-041

paJcarakSA

Skt.Newa:Paper, H.135633.5 x 8.7NS954

figures ( 10 colour paintings of Buddha and TArA )

busU 87

2151ASK_BL-041

AryaCrIkAraNDavyUha mahAyAnasUtra rAja

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.80(2a-86b) missing ff.1.3.4.20.21.846 lines33.5 x 9.5NS1010

busU 88

2152ASK_BL-041

paJcarakSA dhAraNI

Skt.Dng.Paper, H. on bff.15(1b-16b) missing f.155 lines24.5 x 7.5NS1045

busU 91

2153ASK_BL-041

paJcarakSA

Skt.Newa:Paper, H.22517.6 x 6.5NS926

babi 1

2154ASK_BL-041

acalAbhiSeka vidhi

Skt.-Newa:Newa:TS21, complete816.2 x 11.2NS1040

babi 2

2155ASK_BL-042

acalAbhiSeka vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.10(1a-10a) complete6 lines28.5 x 7.5

babi 3

2156ASK_BL-042

(1) acalAbhiSeka vidhi , (2) vasudhArA vrata vidhi , (3) mahAkAla vrata vidhi (4) upoSadha aSTamI vrata vidhi , (5) bhImaratha kriyA vidhi , (6) devaratha kriyA vidhi , (7) mahAratha kriyA vidhi , (8) lakSmI kavaca

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.60(1)ff.13(1b-13b),(2)-(4)ff.31(1b-31a),(5)-(7)ff.15(1a-15b),(8)f.1(1a-b), complete7 or 9 lines37.5 x 11.1

babi 4

2157ASK_BL-042

(1) amoghapACa deguri ( incomplete ) , (2) vasudhArA deguri , (3) caturdaCa lokapAla stotra , (4) daCakrodha stuti , (5) navagraha stotra , (6) paJcarakSA stuti , (7) title unknown ( tArA ) , (8) title unknown ( bauddha pUjA vidhi )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.40(20+ 20) incomplete7 lines20 x 8.2

babi 5

2158ASK_BL-042

amoghapACa lokeCvara maNDalayA dharma kathA

Skt.-Newa:Dng.Paper, H.on bbandedpp.8 incomplete8 lines16 x 12.8

babi 6

2159ASK_BL-042

amoghapACa lokeCvara pUjA vidhi

Skt.Dng.Paper, H. on bff.14(1a-14b) complete5 lines19.5 x 7.5

babi 7

2160ASK_BL-042

astitArana pUjA vidhi and chuM cajA mye ( bauddha )

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.16 incomplete5 or 9 lines20.3 x 8.3

babi 8

2161ASK_BL-042

bauddha vidhis *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.26 incomplete7 lines24 x 8.5

babi 9

2162ASK_BL-042

(1) aSTamAtRkA pUjA vidhi , (2) guru gaNeCa chAgatarpana pUjA vidhi , (3) bhImasenasthAne chAgatarpana pUjA karma , (4) saMkSipta iSTadevatA jogamvara pUjA haMsatarpana pUjA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.62(28+34) complete6 lines20.1 x 8NS1002

babi 10

2163ASK_BL-042

(1) aSTamI vrata ( vidhAna ) , (2) vasudhArA vrata pUjA vidhi , (3) amoghapACa nAma dhAraNI , (4) CrIvasundhArA devI ( stotra ) , (5) AryavasudhArA nAma dhAraNI

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bbound bookpp.80 complete19 lines14.5 x 22.4

babi 11

2164ASK_BL-042

aSTamI vrata vidhi

Skt.-Newa:(translation)Newa:Paper, H. on aTSpp.46, complete6 lines 17 x 8.5

babi 12

2165ASK_BL-042

(1) aSTamI vrata vidhi , (2) daCaku ( Ca )la kathA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.54 complete6 lines17.5 x 8

babi 13

2166ASK_BL-042

aSTamI vrata vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.18(1b-18a) complete7 lines23.2 x 10.6

babi 14

2167ASK_BL-042

(1) aSTamI vrata vidhi , (2) visarjana vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bone eyeletff.30((1)1a-21b)(2)1a-8b and 1 extra folio.complete6 lines24 x 9.5NS950

babi 15

2168ASK_BL-042

aSTamIvrata vidhAna

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.65(34+31) complete6 lines17.8 x 9

babi 16

2169ASK_BL-042

(1) aSTamI vrata ( vidhi ) , (2) kirana vidhi * , (3) maNDalAdhivAsana vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.47(25+22) incomplete5 lines23 x 8.7

babi 17

2170ASK_BL-042

ahorAtra vidhAna kathA karmA vidhi vyAkhyAna

Skt.Newa:-Rnj. *Paper, H. on a & bff.14(1b-14b) complete5 lines33 x 7.5NSgaja muNi §ukha

babi 18

2171ASK_BL-042

bauddha stotra

Newa:Newa:Modern Paperff.4 non-numbering, complete8 lines33.4 x 10.3

babi 19

2172ASK_BL-042

(1) ihi yAye vidhi , (2) saGkSipta yajJa vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.44 incomplete6 lines22.5 x 9

babi 20

2173ASK_BL-042

ekAdaCI pUjA vidhi ( bauddha )

Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.36 (18+18) incomplete6 lines13.9 x 6.3

babi 21

2174ASK_BL-042

bauddha karma vidhis * ( daCakarma vidhi , etc )

Newa:Newa:Paper, H. on bone eyeletff.110(1b-109b)f.104 double, complete, extra folios=(1)ff.3(1a-3a),(2)f.1(index),(3)f.1(f.27),(4)tyŒs aph¬ pp.87 lines32.1 x 11

babi 22

2175ASK_BL-042

dIkSA karma vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bone eyeletff.138(1b-133b) and index 4 folios, extra 1 folio, complete8 or 9 lines24 x 10.5NS968

babi 23

2176ASK_BL-042

bauddha pUjA vidhi

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.119 complete8 lines29.6 x 13.7NS991

babi 24

2177ASK_BL-042

jJAnodaya paJjikA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.18(1b-18b) complete5 lines22.7 x 6.8

babi 25

2178ASK_BL-042

(1) CrIsinhAmathayA cacA paJcatAra yoga , (2) keCabandhana vidhi ( bauddha )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.24 complete4 or 8 lines17.2 x 8

babi 26

2179ASK_BL-042

(1) CrIkolAsyA mahArahasya sindUrArcana pUjA vidhi , (2) CrI vajravArAhyA diguli

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bone eyeletff.57(1b-57b) complete7 lines24 x 11.1NS1060, VS1997

babi 27

2180ASK_BL-042

(1) kwarAsya pUjA vidhi , (2) vajrayoginI stava stotra , (3) nAgArjunapAdaviracita vajravArAhI stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.60 (32+28) complete5 lines13 x 6.2

babi 28

2181ASK_BL-042

gaNamaNDala

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.8 complete7 lines19.8 x 9.8

babi 29

2182ASK_BL-042

gaNacakra kriyA ( or pUjA ) vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bone eyeletff.29(1b29a) complete7 lines26.5 x 10

babi 30

2183ASK_BL-042

gaNacakra pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.73(1b-73b) complete9 lines22.9 x 12.6NS1059

babi 31

2184ASK_BL-042

gaNa cakra pUjA vidhi

Skt.Newa:Paperone eyeletff.44(1b-44b) complete, 1 extra f.*5 lines23.6 x 8.7NS815

babi 32

2185ASK_BL-042

gaNacakra kriyA ( or pUjA ) vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bone eyeletff.32(1b-32a) complete7 lines26.7 x 10.1

babi 33

2186ASK_BL-042

gaNacakra vidhi ( bauddha )

Newa: Dng.Paper, H. on bff.31(1b-31b) complete6 lines22.9 x 8.4

babi 34

2187ASK_BL-042

(1) vasundhArA vrata vidhi ( or gAtilAka vidhi ) , (2) kumArI pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.27 3 extra pages, complete10 lines26.5 x 14.8

babi 35

2188ASK_BL-042

guru maNDala samAdhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.14 incomplete5 lines24.3 x 9.5

babi 36

2189ASK_BL-042

guru maNDala pUjA

Newa:-Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.18 incomplete5 lines19.8 x 7.5

babi 37

2190ASK_BL-042

(1) gurumaNDala , (2) AryAvalokiteCvara bhaTTArakasya carpatipAda viracita stotra

Skt.Dng.Paper, H. on a.TSpp.16 incomplete7 lines21.5 x 9.5

babi 38

2191ASK_BL-042

gurumaNDala pUjA vidhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on one sidebandedpp.21 incomplete9 lines16.7 x 12.5

babi 39

2192ASK_BL-042

(1) guru maNDala , (2) buddhagItA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.25 complete4 lines17.7 x 6.5

babi 40

2193ASK_BL-042

gurumaNDala , paJcasAli pUjA , SoDaCa piNDa kriyA

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bTSpp.74 complete5 lines15.2 x 9

babi 41

2194ASK_BL-042

guru maNDala danegu

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on aTSpp.14 complete8 lines23.4 x 14.3

babi 42

2195ASK_BL-042

gurumaNDala dhalaM dane chuM rACiyA khaM wa pyaMgu koNayA naM

Newa:Newa:Paper, H. on one sidebandedpp.10 complete11 or 12 lines16.5 x 15

babi 43

2196ASK_BL-042

gurumaNDala vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.19 complete(?)8 or 9 lines19.4 x 10.4

babi 44

2197ASK_BL-042

(1) guru maNDala pUjA vidhi , (2) cakrasamvara digu bali , (3) kalaCapUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sidebound bookpp.43 complete9 lines21 x 12NS1031

babi 45

2198ASK_BL-042

bauddha pUjA vidhi * and astrological work

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.14 incomplete6 or 22 lines21.2 x 7.4

babi 46

2199ASK_BL-042

guru maNDala vidhi

Skt.-Newa:(translation)Newa:Paper, H. on a & bTSpp.44 complete5 lines18.8 x 8NS970

babi 47

2200ASK_BL-042

(1) graha nakSatra pUjA vidhAna , (2) CrImAtRkA stuti

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.54 incomplete5 or 6 lines19 x 7.5

babi 48

2201ASK_BL-042

grahamAtRkA vidhAna

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.52 incomplete7 or 8 lines0 x 0

babi 49

2202ASK_BL-042

(1) grahamAtRkA nAma dhAraNI , (2) paJcarakSAyA bhukti mukti , (3) navagrahayA bhukti mukti , (4) navagraha stotra ( mahARSi vyAsa kRta )

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on abound bookpp.25 incomplete7,12 or 14 lines16.3 x 10.3

babi 50

2203ASK_BL-042

(1) gRha Cuddhi kriyA , (2) gRha Cuddhi asti pratiSThA , (3) title unknown

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.38 complete(?)7 lines more or less15.8 x 9

babi 51

2204ASK_BL-042

gharasUyA vidhi and navagrahayA pratIka

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.8 complete5 or 6 lines13.9 x 8.3

babi 52

2205ASK_BL-042

gaNacakra pUjA vidhi ( gaNacakra kriyAvidhi )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.62(1b-62b) complete6 lines22.9 x 8.5

babi 53

2206ASK_BL-042

bauddha vidhi ( abhiSeka )

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.18 incomplete6 lines15.5 x 7.2

babi 54

2207ASK_BL-042

cakrasamvara darCana

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.7(4+3+extra 3) complete6 lines22.5 x 10

babi 55

2208ASK_BL-042

cakrasamvara pUjA

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.14 incomplete5 lines18.6 x 8.2

babi 56

2209ASK_BL-042

cakrasamvara pUjA vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.58, incomplete6 lines17.5 x 8.2

babi 57

2210ASK_BL-042

cakrasamvara pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.25 complete6 lines19.1 x 8.3

babi 58

2211ASK_BL-042

caturdaCI pUjA kriyA ( bauddha )

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.93(46+47) complete7 lines16.3 x 8.5

babi 59

2212ASK_BL-042

bauddha pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.74 (37+37) incomplete15-17 lines19 x 9.3

babi 60

2213ASK_BL-042

caNDamahAroSanAbhiSeka vidhi and others *

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.54(28+26) incomplete5 lines23.3 x 8

babi 61

2214ASK_BL-042

bauddha karma vidhi *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bone eyeletff.54(6a-59b) 4 extra folios**, missing ff.1-5.60-5 lines21.8 x 7

babi 62

2215ASK_BL-042

cUDA karma vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on bff.3(2a-4b) missing f.18 lines36 x 8.7

babi 63

2216ASK_BL-043

gaNacakra pUjA vidhi and others *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.118 (60+58) complete8 lines23.2 x 11.2NS1055

babi 64

2217ASK_BL-043

(1) bhairavokta chinnamastA sAdhana , (2) SaTcakra pUjA vidhi ( or SaTyoginI pUjA bhAvanA ) , (3) nandAvali mAlA

Skt.Dng.Paper, H. on aTSpp.17 complete6 lines17.6 x 7.9

babi 65

2218ASK_BL-043

(1) deCa (?)CAnti yAye ( vidhi ? ) , (2) CAntiyA vidhi , (3) durgA stava , (4) hArati hRdaya mantra dhAraNI , (5) hAratidevI dhAraNI , (6) unknown ( table )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.69 incomplete7 or 34((6)) lines28 x 11NS917(2)

babi 66

2219ASK_BL-043

jala ja ( ya )jJa kriyA vidhi

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.42 complete5 lines20.5 x 8NS872

babi 67

2220ASK_BL-043

(1) jIrNoddhArana vidhi , (2) gajuri chAye vidhi , (3) sthira vAkya ( bauddha pratiSThA vidhi )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.17 complete6 or 7 lines0 x 0NS826(1)

babi 68

2221ASK_BL-043

tago yomadhi tadhaM guThisa yAyegu kaNTha *

Newa:Dng.Paper, H. on one sidebound bookpp.12 complete11 or 17 lines11 x 10NS1037(VS1973)

babi 69

2222ASK_BL-043

trisamAdhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.35 incomplete6 lines18.7 x 11NS1024

babi 70

2223ASK_BL-043

trisamAdhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on abound bookpp.15 complete7 lines24.3 x 10.3VS1974

babi 71

2224ASK_BL-043

trikAla samAdhi

Skt.-Newa:(translation)Dng.Paper, H. on a & bbandedpp.35 complete19 lines14.4 x 21.9VS1985

babi 72

2225ASK_BL-043

bauddha pUjA vidhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on one sideTSpp.21 incomplete7 lines23 x 10.5

babi 73

2226ASK_BL-043

daNDavat kriyA

Newa:Newa:Paperpp.1(a and b only) complete20 lines20.6 x 16.4

babi 74

2227ASK_BL-043

(1) puM ( yuM ? ) savana (?) vidhi , (2) daCakriyA vidhAna ( sUtra pAtana vidhi ) , (3) guru dAna

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.336 or 8 lines18 x 8.3

babi 75

2228ASK_BL-043

(1) daCakriyA vidhi , (2) gRha pratiSThA vidhi , (3) daCa kriyA pratiSThA vidhAna , (4) maNDalAdhivAsana vidhi

(1)(2)Skt.-Newa:, (3)Newa:, (4)Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bone eyelet(1)(2)ff.24(1b-24b) complete, (3)ff.29(1a-28b) f.22 double, complete, (4)ff.9(1b-9b) complete5 lines22.1 x 6.3(1)(2)NS816

babi 76

2229ASK_BL-043

(1) daCa kriyA vidhi ( or daCa karma vidhi ) , (2) durgA pUjA vidhi , (3) unknown ( not written completely )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.54 complete6 lines24 x 8

babi 77

2230ASK_BL-043

(1) kIlana pUjA vidhi , (2) daCakriyA vidhi , (3) CeSa bali

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bone eyeletff.49(25a-73b) missing ff.1-246 lines23.8 x 8.5

babi 78

2231ASK_BL-043

(1) daCa piNDa thayeke ( vidhi ) , (2) dipalaliko (?)kriyA vidhi , (3) astipUyake (?) vidhi , (4) astiCireyA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.32 incomplete7 lines18 x 8.4

babi 79

2232ASK_BL-043

daCapiNDa thaye vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.24 complete4 lines14.2 x 6

babi 80

2233ASK_BL-043

daCAbhiSeka vidhi ( bauddha )

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.72(36+36) incomplete5 lines19.8 x 6.8

babi 81

2234ASK_BL-043

dIpaMkhA waneguyA dhalaa

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.22 complete7 lines14.5 x 6.5NS984

babi 82

2235ASK_BL-043

dIkSAkarmayA dayeke vidhi

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.10 complete13 lines more or less 13.5 x 7.2

babi 83

2236ASK_BL-043

(1) dIkSA vidhi ( or dIkSA karmayA pUjA vidhi ) , (2) guru pUjA ( vidhi ) , (3) aSTamIvrata vidhi , (4) sindhurAbhiSeka sarvAdikAra vidhi , (5) kiraNa vidhi , (6) sirAhiti vidhi ( bauddha )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bone eyeletff.888 lines26.8 x 12

babi 84

2237ASK_BL-043

daCakarma pUjA vidhi and others

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.156 complete6 lines20.8 x 7

babi 85

2238ASK_BL-043

dIkSA vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.165(1b-165b) 2 extra folios=one eyelet, missing ff.166-6 lines23.8 x 10.5

babi 86

2239ASK_BL-043

dIkSA vidhAna

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.87(1b-87b) complete7 lines23.8 x 8.8NSnŒga k¨ta nanda

babi 87

2240ASK_BL-043

bauddha pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.80(40+40) incomplete6 or 7 lines 21.3 x 7.2

babi 88

2241ASK_BL-043

durgatipariCodhana pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.40 incomplete6 lines18.7 x 7NS622 or 623(on p.1)

babi 89

2242ASK_BL-043

durgati pariCodhana mukhAkhyAna

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.117 complete7 lines21 x 8.3NS970

figure of many hasta mudrAs in colour

babi 90

2243ASK_BL-043

durgati pariCodhana mukhAkhyAna *

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on one sideTSpp.92 complete8 lines22.8 x 9.4NS1054, VS1991

figure of many hastamudrAs

babi 91

2244ASK_BL-043

(1) degurI ( bauddha ) (2) gurumaNDala

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.60 incomplete5 lines19.5 x 8NS869

babi 92

2245ASK_BL-043

(1) dharmadhAtu stotra , (2) dvAdaCa tIrthayA nAM wa tIrtha patiM swAM wa dAna thAyegu vastu

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a.ff.12(1b-12a, ) incomplete7 lines more or less15.8 x 10.3

babi 93

2246ASK_BL-043

title unknown ( dvAdaCa tIrtha )

Skt.Newa:Paper, H. on bTSpp.26(13+13) complete5 lines13 x 5.5

babi 94

2247ASK_BL-043

dvAdaCa tIrtha pUjA paddhati ( or dvAdaCatIrthayA vidhAna )

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.35 complete7 lines16.2 x 9.4

babi 95

2248ASK_BL-043

(1) dharmadhAtu maNDala kriyA , (2) vajradhAtumaNDaleyA devatApinigu tripaJcACakalaCe cinha coyegu ( kriyAsamucaye )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sidebound bookpp.59 (1)+pp.7(2) complete11 lines*23.7 x 15.2

figure 26 kinds of hastamudrA ( in colour )

babi 96

2249ASK_BL-043

(1) dharma pAsaa , (2) utpAta CAnti kriyA ( bauddha )

Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.58 incomplete9 lines15.9 x 10NS1000

babi 97

2250ASK_BL-043

(1) dhUmAMgArI pUjA vidhi , (2) unknown (3) ekaviMCati stotra * , (4) CrIvajrasatvayA AsirvAda , (5) CrIsindhumuNa pUjA , (6) unknown

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.33(17+16) incomplete *7 lines20 x 8.4

babi 98

2251ASK_BL-043

navagraha dAna vidhi and bauddha dhAraNIs

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.75 complete5 lines16 x 6.6

babi 99

2252ASK_BL-043

(1) navagraha dAna * , (2) title unknown

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.38 incomplete6 lines18.8 x 8.3NS933(?)*

babi 100

2253ASK_BL-043

(1) dAna pUjA kAye vidhi , (2) puSpAvati vidhi ( or vAghA ? vyenake vidhi , bauddha ) , (3) vivAha vidhAna ( or mahISapurANa ? , bauddha ? )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.88 complete4 lines15 x 6

babi 101

2254ASK_BL-043

(1) nAga bali ( vidhi ) , (2) title unknown ( gaNa cakra ? ) , (3) mahAbala sAdhana (4) unknown

Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.54(27+27),9(5+4), incomplete6 lines13.5 x 7.2

babi 102

2255ASK_BL-043

(1) jala homa dAna vidhi , (2) nAgapUjA vidhi , (3) title unknown

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.55 complete9 lines26.5 x 12.5

babi 103

2256ASK_BL-043

nAmakarNa vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTS, (irregular)pp.15 complete5 lines17 x 7.5NS1003

babi 104

2257ASK_BL-043

nitya sanAMna vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.42 complete5 lines17.8 x 8.3

babi 105

2258ASK_BL-043

(1) nityArcana vidhi ( bauddha ) , (2) manijAna (?) dharma dehA stava stotra , (3) cajA mye , (4) maJjuCrI pratijJA nAma dhAraNI

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.44 complete11 lines26.6 x 12

figure of 2 paintings

babi 106

2259ASK_BL-043

bauddha stotra and pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:-Rnj.PaperTSpp.38 incomplete4 or 5 lines16.9 x 6NS894

babi 107

2260ASK_BL-043

nityArcana vidhi and others ( vidyAdharI stotra , yogambara stotra )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.24 complete6 lines 11.5 x 6.3NS831

babi 108

2261ASK_BL-043

daCa karma vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.21(1b-21b) complete but not written completely11 lines33.1 x 14.3

babi 109

2262ASK_BL-043

title unknown ( bauddha vidhi )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.9(1a-9b) complete5 lines18.6 x 7.1

babi 110

2263ASK_BL-043

(1) paJcarakSA pUjA vidhi , (2) navagraha pUjA dAna vidhi , (3) durgati pariCodhana maNDala (?) vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.49(1a-48b and f.57) missing ff.49-56.58-7 lines26.9 x 10.9

babi 111

2264ASK_BL-043

(1) DAkArNava tantrasya aSTamAtRkA pUjA vidhi , (2) paJcarakSA pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sidebound bookpp.77 complete11 lines15.4 x 15.6

babi 112

2265ASK_BL-043

(1) paJcarakSA vidhAna , (2) devadevI stotra

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.66 complete5 lines19 x 7.6

babi 113

2266ASK_BL-043

paJcarakSA vidhAna , paJcarakSA deguri vidhi

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.120(60+60) complete8 lines19.7 x 8.4NScandra yugya rasa(941)

babi 114

2267ASK_BL-043

(1) title unknown ( bauddha pUjA vidhi ) , (2) paJcAbhiSeka vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.31 incomplete(1)5 or 8 lines18.8 x 8.2

babi 115

2268ASK_BL-043

(1) gurumaNDala pUjA vidhi (?) , (2) paJcAbhiSeka vidhi

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.216 or 8 lines17.6 x 8.5NS972

babi 116

2269ASK_BL-043

(1) paJcAbhiSeka vidhi , (2) CrIhAratIdevyA mAlA mantra , (3) iSTa vighna CAnti (?)

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.49 complete6 lines17.7 x 8.3

babi 117

2270ASK_BL-043

title unknown ( bauddha pUjA vidhi , paJcopacAra )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.15 complete(?)5 lines16.4 x 7.9

babi 118

2271ASK_BL-043

paJcadAna vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.38 complete8 lines19.5 x 8.8NS960

babi 119

2272ASK_BL-043

pApa mocana pUjA vidhi ( vasundharA vrata vidhi )

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.37 incomplete6 lines20.3 x 7.2

babi 120

2273ASK_BL-043

daCakarma vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bone eyelet.ff.3(11a-13b) missing ff.110.14-7 lines23.8 x 9.8

babi 121

2274ASK_BL-043

piNDa kriyA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.26 complete7 lines19 x 8.8NS1035

babi 122

2275ASK_BL-043

bauddha pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.29 (15+14) incomplete6 lines17.2 x 8.2NS861

babi 123

2276ASK_BL-043

piNDa kriyA ( bauddha )

Newa: Dng.Paper, H. on aTSpp.40 complete6 lines10 x 7.4

babi 124

2277ASK_BL-043

piNDa kriyA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.30 not written completely6 lines21 x 8.2

babi 125

2278ASK_BL-043

piNDa kriyA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sidebandedpp.11 complete11 lines25.5 x 16

babi 126

2279ASK_BL-044

piNDa vidhAna

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.27(18+9) incomplete5 lines16.5 x 7.2

babi 127

2280ASK_BL-044

(1) title unknown ( bauddha , caturviMCati joginI devI karma , or pIga sIkayAtaH ? ) , (2) AryAvalokiteCvara stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.36 complete5 lines0 x 0NS8xx

figure of yantra

babi 128

2281ASK_BL-044

(1) aSTamAtRkA devadevI stotra , (2) pIThayA devapUjA vidhi deguli

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.47(28+19) complete19 lines22.3 x 7.8NS849

babi 129

2282ASK_BL-044

puSpalohana pUjArcana karma kriyA

Newa:-Skt.Newa:Paper, H. on aTSpp.29 incomplete6 lines19 x 8.8

babi 130

2283ASK_BL-044

(1) AryamaJjuCrI bhaTTArakasya pratijJA nAma dhAraNI , (2) caNDamahAroSaNa samAdhi hRdaya , (3) dhvajAgrakeyUrI nAma dhAraNI , (4) CrIamita nAma dhAraNI , (5) herukasya sarvarogapraCamani nAma dhAraNI , (6) CrImahAsamvara hRdaya , (7) vasundharA stotra , (8) CrIdhAraNI pAlaM vasundharAdevyAH , (9) CrI aSTamAtRkA CrI parameCvarI devadevI stava stotra

Skt.-Newa:Newa:Paperbandedpp.78 complete12 lines more or less 12.2 x 8.5NS1024

babi 131

2284ASK_BL-044

gurumaNDala pUjA vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on abandedpp.6 complete15 lines more or less 23.8 x 17

babi 132

2285ASK_BL-044

pUjA vidhi

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.42 incomplete5 or 6 lines24 x 9.5

babi 133

2286ASK_BL-044

paJcopahAra pUjA vidhi , and two newari songs

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.19 incomplete6 lines19.1 x 8.6

babi 134

2287ASK_BL-044

bauddha pUjA vidhi ( title unknown )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.32 incomplete6 lines18.6 x 8.3

babi 135

2288ASK_BL-044

bauddha pUjA vidhi ( title unknown )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTS6 lines, incomplete18.2 x 8

figure of 12 hastamudrAs in colour ( 5 mudrA-paJcopahAra mudrA )

babi 136

2289ASK_BL-044

bauddha pUjA vidhi ( with guru maNDala pUjA )

Skt.-Newa:(translation)Dng.Paper, H. on bff.9(1b-9b) complete6 lines22.3 x 8NS1061(VS1997)

babi 137

2290ASK_BL-044

( cakrasamvara ? )pUjA vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.22+extra 3 complete8 lines21 x 8.7

babi 138

2291ASK_BL-044

pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.TS4, incomplete618.6 x 8.5

babi 139

2292ASK_BL-044

bauddha pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paperbound book(modern note book)pp.89 complete19 lines20.5 x 16.6VS2024

babi 140

2293ASK_BL-044

pUrva sevA vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.37 complete9 lines16.5 x 8.2

babi 141

2294ASK_BL-044

pravajyA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bf.1 only missing f.2-6 lines24.9 x 7.5

babi 142

2295ASK_BL-044

pyanakilA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.20 complete5 lines18.9 x 8.1NS969

babi 143

2296ASK_BL-044

abhiSeka vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.22 incomplete7 lines23.5 x 8.5

babi 144

2297ASK_BL-044

baDe chuye vidhAna

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.28 complete5 lines19.5 x 7.1

babi 145

2298ASK_BL-044

bauddha pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.52+2 extra pages. incomplete5 lines15 x 6

babi 146

2299ASK_BL-044

(1) vasundharA devI vrata vidhi , (2) kaumarI pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.46 complete6 lines25 x 10.6

figure of 3 diagrams

babi 147

2300ASK_BL-044

vasundharA pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.10, complete7 lines more or less25.1 x 10.7

babi 148

2301ASK_BL-044

vasudhArA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.12(3a-15b) missing ff.1.2.45 lines26.2 x 7.2

babi 149

2302ASK_BL-044

vasudhArA vrata

Newa:Newa:Paper, H. on bff.17(1b-17b) complete6 lines24 x 9.5

babi 150

2303ASK_BL-044

(1) vasundhArA vrata vidhi , (2) vajravArAhI

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.23 incomplete5 lines18.4 x 6.8

babi 151

2304ASK_BL-044

vasundharA vrata

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.19 complete6 lines19 x 8.3

babi 152

2305ASK_BL-044

(1) candrikA STavaka , (2) samAvaktana vidhi , (3) ganacakra gAthA , (4) ucchita bali vidhi , (5) CrIdevadevI stotra , (6) balyarcana vidhAna

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.89 incomplete6 lines21 x 9.5NS875*

babi 153

2306ASK_BL-044

vAdhAla pikAye (?)*. ( bauddha vidhi )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.19 complete6 lines21 x 8

babi 154

2307ASK_BL-044

bAlyArcana bali (?) ( bauddha ) devanAgarI

Newa:Paper, H. on one sidebandedpp.21 complete10 or 11 lines16.5 x 11NS1054

babi 155

2308ASK_BL-044

title unknown ( bIjAkSara mantrapadAsanAJjali )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.37 complete6 lines19 x 8.2

babi 156

2309ASK_BL-044

bauddha pUjA vidhi ( title unknown - samAdhi sahita mohini pUjA )

Skt.-Newa:Dng.Paperbound bookpp.20(3-22) missing pp.1.2.23-17 lines16 x 20

babi 157

2310ASK_BL-044

bauddha karmakANDa ( pUjA vidhis )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.42 incomplete5 lines17.8 x 7.8

babi 158

2311ASK_BL-044

(1) pAsakeri ( astrolgy in hnd. ) , (2) bauddha pUjA vidhi

Skt.-Newa:-HindiDng.Paper, H. on one sideTSpp.60 incomplete6 lines24.1 x 10.8

babi 159

2312ASK_BL-044

(1) homa vidhi ( bauddha ) , (2) saMkSipta nakSatramAlA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.75(37+38) complete7 or 8 lines21.8 x 9.8NS799

babi 160

2313ASK_BL-044

daCakarma pUjA vidhi

Newa:Newa:Paper, H. on bff.7(1b-7b) missing ff.8-9 lines23.5 x 12.5

babi 161

2314ASK_BL-044

maNDalAbhiSeka

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.17(13+4) incomplete5 lines19.3 x 7

babi 162

2315ASK_BL-044

mahAdAna vAkya

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.9 complete7 lines23.8 x 9.8NS1029

babi 163

2316ASK_BL-044

mahAdAna vAkya

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sidebandedpp.20(10+10) complete11 lines15 x 8NS1040

babi 164

2317ASK_BL-044

mahAbalyarcana

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.33 incomplete5 lines18.6 x 8

babi 165

2318ASK_BL-044

(1) sindhUra pUjA vidhi , (2) sindhUra maNDala darCana vidhi , (3) pratimA darCana vidhi , (4) sindhUrAbhiSeka vidhi , (5) mahAmaNDala darCana vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.66(33+33) incomplete7 lines21.5 x 9.5NS852

babi 166

2319ASK_BL-044

kRCA (?)rcana mAMsAhuti ja ( ya )jJa vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.84 incomplete6 lines19 x 8.5NS912

babi 167

2320ASK_BL-044

(1) mAMsAhuti yajJa vidhi , (2) abodhya vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.35(18+17) (1)complete,(2)incomplete7 lines19.3 x 8.7NS912

figure sthApanA citra

babi 168

2321ASK_BL-044

mAMsAhuti vidhAna

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.87 incomplete5 lines20 x 7.5NS968

babi 169

2322ASK_BL-044

bauddha pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.84(42+ 42.) incomplete7 lines22 x 8.8

babi 170

2323ASK_BL-044

bauddha homa vidhi * and others **

Skt.-Newa:-Nep.Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.87(44+43) incomplete8, 9 or 10 lines25.5 x 10

figure of 40 yantras

babi 171

2324ASK_BL-044

mAMsAhuti , CilAhuti vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bone eyeletff.3(1b-3a) not written completely7 lines24.4 x 10.4

babi 172

2325ASK_BL-044

(1) mAMsAhuti vidhi , (2) CirAhuti vidhi , (3) homa vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a.& bTSpp.73 incomplete15 lines19.3 x 13.5NS918

babi 173

2326ASK_BL-044

(1) jagya vidhAna , (2) daCakarma wa daCakriyA vidhAna

Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.39 complete9 lines or more20.5 x 9NS879(?)

babi 174

2327ASK_BL-044

homa karma vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.30(18+12) complete6 lines18.2 x 8.2

babi 175

2328ASK_BL-044

pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.26 incomplete6 lines22.3 x 7.7NS830(?)

babi 176

2329ASK_BL-044

bauddha pUjA vidhi *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.52(26+26) incomplete5 lines19.8 x 8

babi 177

2330ASK_BL-044

title unknown ( rogI snAna vidhi , bauddha )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.44 complete5 or 6 lines12.8 x 7.2

babi 178

2331ASK_BL-044

lakSa caitya vidhi

Newa:Dng.Paper, H. on one sidebound bookpp.14 complete12 or 18 lines14.5 x 25.1

babi 179

2332ASK_BL-044

layesivA jolaM pUjA vidhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on one sidebandedpp.30 complete10 lines16 x 12

babi 180

2333ASK_BL-044

layAsivAjolaM vidhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on one sidebandedpp.22 complete11 lines17 x 15

babi 182

2334ASK_BL-044

(1) vajradhAtu mukhAkhyAna , (2) vajrayoginI viCuddhi stuti , (3) homa vidhAna

Skt.Newa:PaperTSpp.102 complete7 lines20.7 x 8.3NS689

figure of vajrapANi ( p.1 ) and many hasta mudrAs in colour

babi 183

2335ASK_BL-044

vajradhAtu mukhAkhayAna

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.85 (48+37) complete8 lines21.6 x 9.2NS947

figure of hasta mudrAs and 1 painting

babi 184

2336ASK_BL-044

(1) vajra vai ( bhai )rava sAdhana vidhi , (2) mantra ( vidyAdharI , vajrayoginI , ekajaTI tArA )

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.46 complete6 lines19.2 x 7.4

babi 185

2337ASK_BL-044

vajravArAhI samAdhi vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.20 complete4 lines13.3 x 6.3NS1027

babi 186

2338ASK_BL-044

vajrapANi deguli ( with gaNeCvarasya mAlA mantra )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.15 incomplete6 or 7 lines19.1 x 8.7

babi 187

2339ASK_BL-044

(1) gurumaNDala vidhi , (2) vajravIrAsi stotra , (3) sampUrNa cakrasaMvara pUjA vidhi (4) hema kriyA vidhi , (5) vajravArAhI mukhAkhyAna , (6) CrIheruka caturviMCati stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.106 complete7 lines27.9 x 11NS979

babi 188

2340ASK_BL-044

(1) caturviMCati bali mAlA , (2) bali vidhAna

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.48 complete5 lines17.6 x 7NS912

babi 189

2341ASK_BL-044

(1) CAntika balyarcana , (2) hAratIdevI pUjA bhAvanA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.78) missing last page5 lines17.8 x 8

babi 190

2342ASK_BL-044

vAstu pUjA vidhi ( bauddha )

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.23(12+11) incomplete8 lines30.5 x 13

babi 191

2343ASK_BL-044

(1) kalaCa pUjA vidhi ( vijayakalaCa pUjA , mUlakalaCa pUjA vidhi ) , (2) yajJa kriyA ( prathamAhuti , jJAnAhuti yajJa , devatAhuti yajJa CubhaCAnta rantu ? vidhi )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.48 incomplete6 lines23.5 x 8.5

babi 192

2344ASK_BL-044

bauddha pUjA vidhi and stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.83 incomplete6 lines21 x 8.8

babi 193

2345ASK_BL-044

vibhinna dyopiM ArAdhanA , laysivA pUjA jvalaM

Skt.-Newa:Newa:Paperbandedpp.296 or 9 lines16.2 x 10.3NS1052

babi 194

2346ASK_BL-044

bauddha stotra and vAkya

Newa:Newa:Paper, H. on one sidebandedpp.24 complete9 lines18 x 11.5

babi 195

2347ASK_BL-044

bauddha pUjA vidhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.42 incomplete15 or 20 lines20 x 7.7

babi 196

2348ASK_BL-044

(1) title unknown (2) title unknown (3) vi ( vA )hakarma

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.15 incomplete5-8 lines20.5 x 9.7NS888

babi 197

2349ASK_BL-044

buddhAbhAmi (?) dvaya vidhi *

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.13 incomplete, damaged6 lines19.5 x 8.7

babi 198

2350ASK_BL-044

title unknown ( CAnti svasti saphU , bauddha )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.112 (56+56) incomplete6 lines26 x 10.6

babi 199

2351ASK_BL-044

(1) Cirahoma vidhi , (2) nAgArjuna pAda viracita stava stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.29 complete19 lines18.5 x 6.7

babi 200

2352ASK_BL-044

(1) CrI mahAkAla saMhitAyAM CivAvalI vidhi , (2) pratyaGgirA pUjA , (3) nandyAvartta mahAtantre CrI hanuman paJjara stotra , (4) viparIta prtyaGgirA stotra , (5) vasundharA pUjA

Skt.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.24 complete6 or 10 lines19.5 x 8.5

babi 201

2353ASK_BL-044

title unknown ( bauddha CrAddha vidhi * )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.14(8+6) complete20 lines22.3 x 6.8

babi 202

2354ASK_BL-044

(1) CAntika bali vidhi , (2) SoDaCa piNDa thaye vidhi , (3) unknown ( bali chAyepiyegu )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.63 incomplete5 lines21 x 8.2

babi 203

2355ASK_BL-044

SoDaSa piNDa vidhAna

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.46 incomplete6 lines19.2 x 7.9

babi 204

2356ASK_BL-044

a caryA gIti ( (1) aSTaCRGgAcana , (2) anIla , (3) keCArcana , (7) cakravarGa , (8) haritavarNa ) , b. abodhyam kriyA vidhi , c. bAhra venake vidhi ( kalaCa pUjA ) , d. SoDaCI CrAddha kriyA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.23(11+12) incomplete6 lines20.5 x 9.5

babi 205

2357ASK_BL-044

(1) lokottara vidhi , (2) dhUmAMgAri deguri pUjA vidhi , (3) sati (?) dAna biye vidhi bAkhaM. ( bauddha ) devanAgarI

Newa:Paper, H. on one sideTSpp.46 complete(2)(3)19 x 8NS950(3)

babi 206

2358ASK_BL-044

satpUjA vidhi , aSTamaGgala gAthA

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.22 complete5 lines19.3 x 8NS983

figure hastamudrA

babi 207

2359ASK_BL-044

bauddha pUjA vidhi and gAthA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.29 complete9 lines22.5 x 11.3

figure -19 hasta mudrA drawings

babi 208

2360ASK_BL-044

saptasaptAdika pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.12 complete6 lines20.4 x 9.4

9 kinds of hasta mudrA

babi 209

2361ASK_BL-044

bauddha karma vidhi ( (1) saptAhA yajJa asthip ( r )atiSThA dakSi ( Na ? ) dvAra kriyA (2) paJcaxna choye vidhi , (3) satI vatta ( varta ? ) , (4) mAtrikA vari , (5) pujahAra vanyayA karma )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.59 incomplete5-8 lines20.5 x 8.5NS844(2), 847(4), 857(5)

babi 210

2362ASK_BL-044

saMkSipta cakrasamvara miti

Skt.-Newa:Newa:PaperTS10, incomplete725 x 12

babi 211

2363ASK_BL-044

(1) saMkSipta daCa mahAvidhi pUjA vidhi , (2) sAtika ( CAntika ) valyAcana ( balya-rcana ? )

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on aTSpp.44 (1)complete, (2)incomplete6-11 lines20.7 x 10.5

figure of 123 mudrAs

babi 212

2364ASK_BL-044

saGkSipta paJcarakSA vidhAna

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp. 31 complete5 lines15 x 6.3

babi 213

2365ASK_BL-044

(1) saMkSipta valyAcana ( bali arcana ) vidhi , (2) preta bali vidhAna

Skt.Newa:Paper, H. on aTSpp.91 complete7 lines23.6 x 10.7NS1000

babi 214

2366ASK_BL-044

(1) trisamAdhi vidhi ( bauddha ) , (2) navagraha devatA ArAdhana pUjA

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on one sidebandedpp.269 or 10 lines15.7 x 16.3NS1047

figure on p.1

babi 215

2367ASK_BL-044

bauddha samAdhi vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.46 incomplete5 lines17.3 x 7.5

babi 216

2368ASK_BL-044

(1) lokottara piNDa vidhi , (2) samAdhi , (3) homa

Newa:-Skt.Newa:Paper, H. on bff.17(1)(4a-6b),(2)(2a-8b) missing ff.1.7.9-,extra 1 folio,(3)(12a-17b) missing ff.1-11.16.18-6 lines26 x 11.7VS1881

babi 217

2369ASK_BL-044

(1) samvara samAdhi pUjA , (2) unknown

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.28 complete6 lines22.7 x 10.4NS901(?)

babi 218

2370ASK_BL-044

(1) nityArcana vidhi , (2) nairAtmA stuti , (3) tattvajJAna saMsiddhi , (4) saMpUrNa cakrasaMvara samAdhi

Skt.-Newa:Newa:-Bhj.Paper, H. on a & bTSpp.72 complete6 lines19.7 x 6.9NS714

figure of cakrasamvara ( line drawing )

babi 219

2371ASK_BL-045

(1) saMpUrNa cakrasamvara pUjA vidhi , (2) aSTottaraCata nAma AryatArA stotra (3) saptavAra dhAraNI , (4) aparimitAyur nAma mahAyAna sUtra , (5) vajrasatva kAyasya tathAgata vyApta Cataka , (6) ( acalasya ? )hRdaya nAma dhAraNI saGgraha

Skt.Newa:Paper, H. on bff.84(1b-84b) complete5 lines24.1 x 7.5NS975(1)

figure cakrasamvara ( 1b ), ekajATi AryatArA ( 24b ), AryavasudhArA ( 32a ), aparimitAyuH ( 56b ), vajrasattva ( 73b )

babi 220

2372ASK_BL-045

(1) saMpUrNa cakrasamvara samAdhi , (2) vajravArAhI devI sAdhana pUjA vidhi (3) mantrajApa vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on bff.36(1b-36b) complete6 lines24 x 8.5

babi 221

2373ASK_BL-045

saMpUrNa cakrasamvara samAdhi

Skt.Dng.Paper, H. on a.TSpp.62 complete6 lines16.8 x 9.8NS1036

babi 222

2374ASK_BL-045

CrIvajrAvArAhI vajrayoginI deguli ( or saMpUrNa vajravArAhI samAdhi )*

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on aTSpp.40 complete6 lines16.7 x 9.8NS1036

babi 223

2375ASK_BL-045

bauddha pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.56 incomplete6 lines14.4 x 6.6

babi 224

2376ASK_BL-045

sinA ( sinhA )matAyA vidhi

Newa:Newa:Paper, H. on bff.17(1b-17b) complete9 or 10 lines24 x 10.5

babi 225

2377ASK_BL-045

sinhAmathayA vidhi

Newa:-Skt.Newa:Paper, H. on bff.38(1b-38b) complete6 lines28.2 x 8.6NS1040

babi 226

2378ASK_BL-045

sindhUrAbhiSeka vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.24(12+12) incomplete7 lines24 x 8.5

babi 227

2379ASK_BL-045

(1) sindUrA vidhi , (2) AryAvalokiteCvarasya karuNA stava stotra , (3) brahma ICvara prokta viSNu paJjala stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.32 complete6 or 7 lines19.5 x 7.3NS767

babi 228

2380ASK_BL-045

bauddha pUjA vidhi *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.84 complete3 or 7 lines18.7 x 7

babi 229

2381ASK_BL-045

(1) hAratI pUjA vidhi , (2) hAratI mAlA mantra , (3) dAna pUjA vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on app.39 incomplete6 lines15.6 x 6.9

babi 230

2382ASK_BL-045

(1) heruka vajra nAma tathAgata bhuvasva (?) , (2) samvara pUjA vidhi , (3) bali tattva , (4) ekajAti stotra , (5) AryatArA stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.35 complete6 or 8 lines21.5 x 8.5

babi 231

2383ASK_BL-045

(1) hevajra saMjapta mukhAkhyAna pUjA vidhi , (2) saMjapta mahAsaMvara mukAkhyAna pUjA vidhi

Skt.Dng.Paper, H. on bff.10(1b-10a) complete5-6 lines20.4 x 6.5

babi 232

2384ASK_BL-045

bauddha homa kriyA saphU

Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.9 incomplete5 or 6 lines24 x 9.4

babi 233

2385ASK_BL-045

(1) vidhna kirana vidhi , (2) saptAha jajJa vidhi , (3) homa vidhi , (4) ganesa pUjA (5) maJjuCrI caryA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.30 (16+14) incomplete5 lines20 x 8.1

babi 234

2386ASK_BL-045

(1) homa dayeke vidhi , (2) samvarasya viCuddhi

(1)Newa:-(2)Skt.(1)Newa:-(2)Newa:Paper, H. on a & bff.7 complete6 lines34 x 8

babi 235

2387ASK_BL-045

title unknown ( bauddha homa vidhi )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.44 (23+21) complete14 lines20.5 x 8.5

babi 236

2388ASK_BL-045

homa vidhi ( bauddha )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.32 incomplete6 lines21 x 8

babi 237

2389ASK_BL-045

homavidhi ( bauddha )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.52 incomplete7 lines26.4 x 8.5NS809

babi 238

2390ASK_BL-045

CrIgurumaNDala mAhAtmya and others *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.47(32+15) complete7 lines26 x 11.8NS978

babi 239

2391ASK_BL-045

amoghapACalokeCvara pUjA ( CuklASTamI vrata vidhi )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.21823.8 x 10.5

babi 240

2392ASK_BL-045

aSTmIvratavidhi ( lokeCvarasamAdhi )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.24633.4 x 10

babi 241

2393ASK_BL-045

ahorAtra pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H.30821.6 x 9.2

yantradi citrasAhita?

babi 242

2394ASK_BL-045

1. Atmavimvavali vidhi , 2. sukhajvAlACuklalakarma vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.18527 x 7.8

??

babi 243

2395ASK_BL-045

upoSetha vrata vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.8725.3 x 8.2

babi 244

2396ASK_BL-045

title unknown ( kalaCAbhiSeka )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.18(9+9) incomplete5 lines18.5 x 7

babi 245

2397ASK_BL-045

kAlacakra pujAvidhi

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.44(28+16) complete8 lines20.2 x 8.5

babi 246

2398ASK_BL-045

kriyA saMgraha nAma kuladatta paJcikA

Skt.Newa:Paper, H.153829.4 x 7.6NS746

babi 247

2399ASK_BL-045

gurU maNDala bidhi

Skt.Dng.Paper, H.12+4617.4 x 8.5

babi 248

2400ASK_BL-045

(1) gurumaNDala vidhi , (2) AryatArA ( incomplete )

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bTSpp.15(8+7) incomplete5 lines15.5 x 7.7

babi 249

2401ASK_BL-045

graha pUjA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.6516 x 7

babi 250

2402ASK_BL-045

1. graha CAnti pUjA , 2. caitya karma pUjA

Skt.Newa:7619.2 x 8

babi 251

2403ASK_BL-045

(1) cakrasamvara deguli , (2) kalaCapUjAvidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.38(19+19) incomplete7 lines25 x 11.2

babi 252

2404ASK_BL-045

caturthamAraNayajJa vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.17620.1 x 8

babi 253

2405ASK_BL-045

pUjA vidhis ( bauddha daCakarma vidhi ? )*

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.82(40+42) complete?5 or 6 lines18.8 x 8.5

babi 254

2406ASK_BL-045

chagU pUjA vidhi ( lay sivAjolaM pUjA )

Skt.-Newa:Dng.Paper, H.151025.1 x 13.3

babi 255

2407ASK_BL-045

1. tathatAsiddhivAcAnitya pUjAvidhi , 2. guhyasamAja tantrokta yamAri pUjAvidhi

Skt.Newa:-Dng.Paper, H.24610.5 x 26.5

babi 256

2408ASK_BL-045

daCakriyA vidhi va navagraha pUjAvidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.237/628.3 x 8.6

babi 257

2409ASK_BL-045

daCapiNDa thayeke vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.29 incomplete5 lines18 x 8.5

babi 258

2410ASK_BL-045

dIkSAkarma ( abhiSeka vidhi )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.16725.3 x 8.4

babi 259

2411ASK_BL-045

title unknown *

Newa: Dng.Paper, H. on a & bTSpp.46(23+23) incomplete6 or 7 lines23 x 8.5

babi 260

2412ASK_BL-045

1. nAgapUjA , 2. nAgasamAdhi , 3. jalayajJahomavidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.40518.2 x 6.4

?

babi 261

2413ASK_BL-045

nAgasamAdhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.7828 x 8NS858

mudracitrasAhita ( 3 ) ?

babi 262

2414ASK_BL-045

jalayaJa vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.6728.2 x 8NS858

babi 263

2415ASK_BL-045

nityAcAra vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.161214.7 x 11.5NS1054

babi 264

2416ASK_BL-045

yajJa saphU

Skt.-Newa:Dng.Paper, H.14724.9 x 11NS1062, VS1999

babi 265

2417ASK_BL-045

(1) paJcarakSA pATha vidhi , (2) gRhapratiSThA vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.28 incomplete(2)6, 7 or 20 lines19 x 8.5NS828

babi 266

2418ASK_BL-045

paJcAbhiSeka pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paperff.13(1b-14b) missing f.35 lines21.8 x 8.5NSnajo najo eka(?)

babi 267

2419ASK_BL-045

piNDathaye vidhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H.23623.9 x 11.3

babi 268

2420ASK_BL-045

sakatAMyA kAraNa kAyegu vAkyA saphU

Newa:Newa:bound bookpp.51 complete10 lines or irregular10.7 x 16

babi 269

2421ASK_BL-045

1. pratiSTA vidhi , 2. chuM ghaTnAyA khaM ( ne saM 1002 , 1024 )

Paper, H.16923 x 10.6NS1025

babi 270

2422ASK_BL-045

pUjAvidhi saphU

Skt.-Newa:Newa:-Rnj.Paper5, missing ff. 4,6,8-725 x 8.1

babi 271

2423ASK_BL-045

pratiSTA vidhi va vibhinna kriyA vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.29718.5 x 8.5

babi 272

2424ASK_BL-045

pretavali vidhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H.6716.4 x 10.3

yantra citrasAhita?

babi 273

2425ASK_BL-045

vasundharA vrata vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.14, missing f.1522 x 7.3

babi 274

2426ASK_BL-045

bAdhAbyanake vidhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H.10723.9 x 11.3

babi 275

2427ASK_BL-045

bhAvanA saphU

Skt.-Newa:Dng.Paper, H.15620.6 x 10.5

babi 276

2428ASK_BL-045

maNDalAdhivAsana vidhi saphU ( abhiSekavidhi )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.38, missing ff. 3,7,9,11-17,44-724.9 x 8.1

babi 277

2429ASK_BL-045

mohanIyA pUjA kaNTha ( mAmakIdevatA pUjAvidhi )

Skt.Dng.Paper, H.291216 x 11.9

babi 278

2430ASK_BL-045

vajrabhairavasAdhana vidhi

Skt.Paper, H.310 x 0NS925

babi 279

2431ASK_BL-045

valipUjAvidhi

Skt.-Newa:Dng.Paper, H.22826.3 x 10.5

babi 280

2432ASK_BL-045

1. saptavidhAnuttarapUjA , SoDaCaCrAddhabhojayAkaMtha , 3. gaNapatimAlAmantra , 4. navagrahastotra , 5. vajramahAkAlamAlAmantra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.13622.3 x 10NS1040

mudrAcitrasahita

babi 281

2433ASK_BL-045

samAdhi saphU

Skt.-Newa:Dng.Paper, H.9, complete622.8 x 10.5NS1062,VS1999

babi 282

2434ASK_BL-045

sinhA bidhi mAha

Skt.-Newa:Newa:Paper13+15/624.2 x 7.9

babi 283

2435ASK_BL-045

(1) keCabandhana vidhi , (2) mekhalA bandhana vidhi , (3) annaprAsana , (4) maGgalASTaka (5) piNDavidhAna

Skt.-Newa:Dng.bound bookpp.28 incomplete7 lines17 x 11.5

babi 284

2436ASK_BL-045

gurumaNDala kalaCArcaNa vidhi , etc

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.24(12+12) incomplete6 lines21.7 x 8.5

babi 285

2437ASK_BL-045

hAratI pUjAvidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.20, missing ff. 1,3,4,7,21,520 x 8.2

babi 286

2438ASK_BL-045

aSTamIvratavidhi

Skt.-Newa:Newa:15826 x 10

babi 292

2439ASK_BL-045

pUjAvidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.118.2 x 11.7

babi 293

2440ASK_BL-045

bodha ( bAdha ? )wenake vidhi , CeSAhuti

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.24 incomplete6 lines14.6 x 7

babi 294

2441ASK_BL-045

brata vidhi

Newa:Newa:Paper, H.2724.9 x 12

babi 295

2442ASK_BL-045

keCAvandhana vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.26/718.8 x 8.5

?

babi 296

2443ASK_BL-045

dharmadhAtu pUjA vidhi va hindU tantramantra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.8618.2 x 7.3

babi 297

2444ASK_BL-045

CAnti vidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper16/322 x 8.8

babi 298

2445ASK_BL-045

1. degulI , 2. kalaCArcanAdi saMkSipta pUjA bhidhi , 3. kalaMkha choyayA bidhAna , 4. macAbU byanakeyA bidhAna , 5. macAjaMkuyA bidhAna , 6. puSpAvatIyA pUjA bidhi ( bAnhA tayayA ) , 7. dyo thAye belay bvanegu khaM ( chApA )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.49723 x 10

babi 302

2446ASK_BL-045

kvecheyA bidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.31719.5 x 8.5

babi 303

2447ASK_BL-045

cakrasambara pUjA

Skt.-Newa:Newa:11+1bl.623.5 x 9

babi 304

2448ASK_BL-045

yajJa kriyA

Skt.-Newa:Newa:265/722 x 9

babi 305

2449ASK_BL-045

sati onayA khaM va memegu vidhi

Skt.-Newa:Newa:28618.5 x 8.5

babi 306

2450ASK_BL-045

bauddha pUjAvidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.138(1b-136a) index 2 ff.complete6 lines26 x 10

babi 307

2451ASK_BL-045

mahAkAla pUjA vidhi

Skt.Newa:1066.5 x 14.5NS870

babi 310

2452ASK_BL-045

bajrabArAhi mukhyAkhyAna

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.11822.5 x 10.8

babi 311

2453ASK_BL-045

pANigrahana bidhi ( vivAhakarma bidhi )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.4623.5 x 9

babi 312

2454ASK_BL-045

cakra sambara pUjA

Skt.Newa:Paper, H.14519.5 x 7.8

babi 313

2455ASK_BL-045

devapUjA bidhi ( samAdhi saphU )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.18517.5 x 6NS963

babi 314

2456ASK_BL-045

vajravArAhI vajrayoginI diguli

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.137/818.2 x 10.5

babi 315

2457ASK_BL-045

saMkSipta pratiSThA bidhi

Newa:Dng.Paper, H.14622 x 10.5

babi 316

2458ASK_BL-045

herUkasya sampUrNa cakramukhAkhyAna

Skt.Newa:Paper29521 x 8.2

babi 317

2459ASK_BL-045

cakrasambarAya paJcapahAra pUjA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.23519 x 7.8

babi 318

2460ASK_BL-045

daCAbhiSeka bidhi

Skt.-Newa:Newa:17720.5 x 7.5NS712

babi 319

2461ASK_BL-045

gurUmaNDala

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.58/919.7 x 11.2

babi 320

2462ASK_BL-045

gurUmaNDala

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.17519 x 10

babi 321

2463ASK_BL-045

gurUmaNDala

Skt.Newa:Paper, H.5, missing f. 16/718.2 x 9.1

babi 322

2464ASK_BL-046

gurUmaNDala

Skt.Newa:Paper, H.21514.7 x 6.6

figure of GurumaCDala

babi 323

2465ASK_BL-046

gurUmaNDala pUjA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.14+2623 x 10NS1013

babi 324

2466ASK_BL-046

1. bAgICvara pUjA bidhi , 2. jogACvara kAlacakra dhAraNI , 3. vibhinna mantra

Skt.Newa:Paper, H.25518 x 7.2

budhA 1

2467ASK_BL-046

siddhaikavIra pratibhedAntara sahajAbhilAsa nAmAbhisamaya , or acalAbhisamaya praNiddhi

Skt.Newa:Paper, H. on bff.11(1a-13b) missing f.6 and 97 lines26.5 x 9.5NS986

budhA 2

2468ASK_BL-046

aparimitAyur nAma dhAraNI ( mUla bhASA )

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on one sidebandedpp.48(24+24) complete12 or 13 lines15 x 11

budhA 3

2469ASK_BL-046

AryAparimitA nAma dhAraNI mahAyAna sUtra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.15(9a-23b) missing ff.1-8*5 lines20 x 8NS941

budhA 4

2470ASK_BL-046

aparimitAyur nAma dhAraNI mahAsUtra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.11(7a-18a) missing ff.1-6,175 lines16.8 x 5.6

budhA 5

2471ASK_BL-046

aparimitAyur nAma dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.3(2b-6b) folios 2.3.6 only5 lines16.6 x 5.5

budhA 6

2472ASK_BL-046

AryAparimitAyur nAma mahAyAna sUtra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.18(1b-18b) complete5 lines20.7 x 7.3

budhA 7

2473ASK_BL-046

amoghapACa hRdaya

Skt.Newa:Paperone eyelet ff.18(1b-18a) complete5 lines20 x 5.8

budhA 8

2474ASK_BL-046

Aryya aparimitAyu nAma dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H.20(1-20), complete518.4 x 6.5

budhA 9

2475ASK_BL-046

(1) Arya vasundhArA nAmASTottara Cataka buddhabhASita , (2) Arya uSNISavijayA nAma dhAraNI , (3) AryaprajJApAramiA hRdaya sUtra ( incomplete ) , (4) AryagrahamAtRkA nAma dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.13(1b-21b) missing ff.8-11.16-195 lines19.9 x 6.5

budhA 10

2476ASK_BL-046

Arya grahamAtRkA nAma dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.20(1b-20a) complete5 lines18 x 9

budhA 11

2477ASK_BL-046

Arya pratyaGgirA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.17(1b-17b)complete6 lines27.6 x 8NS1024

budhA 12

2478ASK_BL-046

AryapratyaGgirA mahAvidyArAjJI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.26(1b-26a) complete5 lines17.9 x 7.9

figure of mahApratyaGgirA ( 1b )

budhA 13

2479ASK_BL-046

mahApratyaGgirA ( AryasarvatathAgatoSNISaCitAtapatro nAmAparAjitA mahA pratyaGgirA nAma dhAraNI vidyArAjJI )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.20(27b-46a) missing ff.1-26?5 lines22.5 x 7.6NS825

budhA 14

2480ASK_BL-046

mahApratyaGgirA vidyArAjJI dhAraNI

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.33 (1b-33b complete4 lines62 x 6.5NS?

budhA 15

2481ASK_BL-046

pratyaGgirA

Skt.Dng.Paper, H. on bff.5(1b-5b) missing ff.6-6 lines24.5 x 8

budhA 16

2482ASK_BL-046

pratyaGgirA mahAvidyArAjJI

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.19(1b-19b) complete5 lines28.2 x 6.5NS941

budhA 17

2483ASK_BL-046

pratyaGgirA ( Arya tathAgatoSNISa sitAtapatrA nAmAparAjitA mahApratyaGgirA mahAvidyArAjJI )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.17(1b-17a) complete7 lines22 x 10NS872

budhA 18

2484ASK_BL-046

Arya sarvatathAgata uSNISaCitApatro nAma aparAjitA mahApratyaGgirA nAma mahAyAna sUtra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.19(3a-21b) missing ff.1.2.225 lines21.3 x 6.2

budhA 19

2485ASK_BL-046

mahApratyaGgirA mahAvidyArAjJI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.33(1b-33a) complete5 lines14.7 x 6NS925

budhA 20

2486ASK_BL-046

pratyaGgirA vidyArAjJI ( AryasarvatathAgatoSNISasitAtapatrA nAmA'parAjitA pratyaGgirA vidyArAjJI )

Skt.Dng.Paper, H. on bff.18(14a-31b) missing ff.1-135 lines19.7 x 6.5

budhA 21

2487ASK_BL-046

Arya dhvajAgrakeyUrI nAma dhAraNI aparAjitA ( or dhvajAgra hRdaya )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.7(1b-7b) complete4 lines20 x 8.7NS957

budhA 22

2488ASK_BL-046

(1) Aryavairocana nAma dhAraNI , (2) AryAkSobhya nAma dhAraNI , (3) AryACrI amRtAbha nAma dhAraNI , (4) AryaCrI amoghasiddhi nAma dhAraNI , (5) AryaCrI bheSarya ( bhaiSajya )nAma dhAraNI , (6) CakyamuNi hRdaya , (7) durgatipariCodhana hRdaya , (8) AryAvalokiteCvara nAma dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.4(2a-5b) missing f.15 lines0 x 0NS977

budhA 23

2489ASK_BL-046

ekajaTA nAma dhAraNI

0 x 0

budhA 24

2490ASK_BL-046

kAlacakra guhya hRdaya nAma dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.9(1b-9a) complete5 lines15.2 x 6.6

budhA 25

2491ASK_BL-046

gaNapati hRdayA nAma dhAraNI

Skt.Rnj.Paper, H. on bff.3(1b-3b) complete5 lines26.7 x 7.5

budhA 26

2492ASK_BL-046

Arya gaNapati hRdayA nAma dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.4(1b-4a) complete5 lines26.5 x 7.2NS1056

budhA 27

2493ASK_BL-046

AryagrahamAtRkA dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.7(1b-7b) complete6 lines23.7 x 11

budhA 28

2494ASK_BL-046

grahamAtRkA nAma dhAraNI , etc

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.20(2a-27b) missing ff.1, 3.7.8.11.14.175 lines23.3 x 7.7

budhA 29

2495ASK_BL-046

saptavAra dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.27(ff.1?.3-6.10-12.14-21.24-30.35-38 only)5 lines20.8 x 8.8NS1001

budhA 30

2496ASK_BL-046

AryagrahamAtRkA dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.24(6a-35b) missing ff.1-5, 8-12 and 325 lines15.3 x 6.4NS964

budhA 31

2497ASK_BL-046

dhAraNI ( bauddha )

Skt.-Tib.(translation)Dng.Paper, H.on bTSpp.16 incomplete7 lines16.5 x 7.5

budhA 32

2498ASK_BL-046

chuM dhAraNI

Skt.-Newa:Newa:PaperTS41520.5 x 17

budhA 33

2499ASK_BL-046

(1) vajrayoginI parameCvara dhAraNI (?) , (2) title unknown

Skt.Newa:Paper1 sheet complete34 lines.45 x 32

budhA 34

2500ASK_BL-046

dhAraNI (1) CAkyasiGha , (2) dIpaGkara mahAbuddha

Skt.Newa:-Dng.Paper, H. on one sideff.2 complete4 lines0 x 0

budhA 35

2501ASK_BL-046

(1) vajrayoginI mantrAnusArinI nAma dhAraNI , (2) uSNISavijayA nAma dhAraNI

Newa:Newa:Paper, H. on bff.12(1)ff.6(1b-6b), (2)ff.6(1b-6a) complete5 lines0 x 0

budhA 36

2502ASK_BL-046

nairAtmA guhyeCwarI mantra nAma dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.5(1a-6b) missing ff.3 and 7-5 lines17.4 x 6

budhA 37

2503ASK_BL-046

AryadhvajAgrakeyUrI nAma dhAraNI aparAjitA

Skt.Newa:Paper, H. on bff.4(1b-4a) complete5 lines20.7 x 6.9

budhA 38

2504ASK_BL-046

aparimitA nAma dhAraNI mahAyAna sUtra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.22(2b-26b) missing ff.1, 10, 11 and 205 lines16.6 x 8NS983

budhA 39

2505ASK_BL-046

bauddha dhAraNI and stotras

Skt.Newa:Paper, H. on bff.43(4a-63b) missing ff.1-3.23-30.56-60.64-6 lines20.3 x 6.8

budhA 40

2506ASK_BL-046

bauddha dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.5(f.11.14.16.27.28 only)5 lines18.7 x 7

budhA 43

2507ASK_BL-046

dhAraNI saGgraha mahApurANa sarvasAmtrapahitA nAma dhAraNIH paJcaviMCati Cataka

Skt.Newa:Paper, H. on bff.178(1b-178a) complete9 lines33.2 x 12.5NS1001

budhA 44

2508ASK_BL-046

dhAraNI saGgraha (?)

Skt.Newa:Paper, H. on bff.65(1b-65a) complete5 lines30.6 x 9.1NS1000

budhA 45

2509ASK_BL-046

(1) paJcarakSA hRdaya dhAraNI , (2) saptavAra dhAraNI , (3) mahApratyaGgirA , (4) vajrayoginI dhAraNI , (5) Arya ekajatI nAma dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.64(1b-64a) comlete5 lines25.5 x 7.7NS837

budhA 46

2510ASK_BL-046

paJcaSaSThitA varSApana nAma dhAraNI

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.15(1b-15b)complete5 lines19.6 x 6.5

budhA 47

2511ASK_BL-046

(1) AryaprajJApAramitA hRdaya dhAraNI paJcaviMCatikA nAma dhAraNI , (2) abhayaGkari nAma dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.5(1a-5b) complete5 lines18.9 x 6.9

figure of prajJApAramitA ( 1a ) , maJjuCrI , mahAkAla , lokeCvara ( wooden cover )

budhA 48

2512ASK_BL-046

(1) paJcaviMCatikA prajJApAramitA hRdaya sUtra , (2) sugatAvadAnoddhRta sapta - buddha stotra , (3) AryamaJjuCrI pratijJA nAma dhAraNI , (4) AryAvalokiteCvarasya abhayaGkari nAma dhAraNI

Skt.Newa:NPff.10(1b-10a) com-plete5 lines16.4 x 6.2

figure on f.1, 5, 8, 9

budhA 49

2513ASK_BL-046

vajravIra mahAkAlasya dhAraNI

Skt.Dng.Paper, H. on bff.1(1a & b only) complete10 or 12 lines0 x 0

budhA 50

2514ASK_BL-046

(1) Arya vajravidAraNa hRdaya mantra dhAraNI , (2) vasudhArA nAmASTottara Cataka buddha bhASita *

Skt.Newa:Paper, H. on bpp.10(1)(1b-5a),(2)(1b-5a) complete6 or 5 lines22.5 x 9.5

budhA 51

2515ASK_BL-046

vajra mahAkAla sAdhana ( or vajravIra mahAkAla dhAraNI )

Skt.Newa:NPff.8(1b-9b) missing ff.4.10-6 lines21 x 8.2

budhA 52

2516ASK_BL-046

CrI vajravIra mahAMkAla mantrarAja hRdaya dhAraNI

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.1(last folio only)5 lines16.8 x 5.5NS938

budhA 53

2517ASK_BL-046

vasudhArA grahamAtrikA nAma dhAraNI

Skt.Rnj.NPff.41 (1b-41a) complete6 lines20.4 x 8.7

budhA 54

2518ASK_BL-046

AryaCrI vasundhArA nAma dhAraNI

Skt.Dng.Paper, H. on bff.25(1b25b) complete6 lines26.5 x 7.3NS1062, VS2005

budhA 55

2519ASK_BL-046

vasundhArA dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.17(1b-17b) complete5 lines15.8 x 6.7

budhA 56

2520ASK_BL-046

(1) vasudhArA dhAraNI , (2) aSTottaraCata vasudhArA nAma stotra

Skt.Rnj.NPff.28(1b-28b) complete6 lines20.7 x 8.9

budhA 57

2521ASK_BL-046

vasudhArA nAma dhAraNI

Skt.Rnj.Paper, H. on bff.10(1b-19b) missing ff.2.4-117 or 8 lines26.3 x 13.4

budhA 58

2522ASK_BL-046

bauddha dhAraNIs *

Skt.Newa:Paper, H. on bff.74 complete(?)5 lines17.8 x 7NS1028(5)

budhA 59

2523ASK_BL-046

bauddha dhAraNI and mantra

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bff.18 (1b-18b) missing 19-5 lines21.6 x 8.5

budhA 60

2524ASK_BL-046

mahAkAla ( sAdhana )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.5(1b-5b) missing ff.6-6 lines25.8 x 7.7

budhA 61

2525ASK_BL-046

mahAbhImasena nAma dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.9(1b-9a) complete6 lines17.5 x 7.3

budhA 62

2526ASK_BL-046

mahAmegha ninnAda vikrambhita suraketu nAma dhAraNI sarvabuddhabhASitA

Skt.Rnj.Paperff.11(1b-13a) missing ff.10.115 lines18.8 x 8.2NS997

budhA 63

2527ASK_BL-046

(1) prajJApAramitA hRdaya sUtra , (2) saptavAra dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.14(59a-73b) missing ff.1 -58.66.74-7 lines24 x 8.5

budhA 64

2528ASK_BL-046

saptavAra dhAraNI

Skt.Newa:-Rnj.Paper, H. on a & bff.29(1b-29b) missing ff.30-5 lines22.6 x 7

figure of saptavAra ( vasudhArA , vajravidAraNI , gaNapati , uSNISavijayA , parNaCavarI , mArIcI , grahamAtRkA , 1b , 5a , 9a , 11b , 15a , 18b , 20b )

budhA 65

2529ASK_BL-046

saptavAra dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.24(1b-24b) complete5 lines19.3 x 6.9

figure ( 1b ) vasudhArA

budhA 66

2530ASK_BL-046

saptavAra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.29(15+14) incomplete6 lines19.4 x 8.2NS965(?)

budhA 67

2531ASK_BL-046

saptavAra *

Skt.Newa:NPff.24(1b-28b) missing ff.6.11.15.21.29-6 lines21.1 x 8.3

budhA 68

2532ASK_BL-046

(1) sapta vAra dhAraNI , (2) AryatArA bhaTTArikAyA nAmASTottara Cataka

Skt.Newa:Paper, H. on bff.(1)28(1b-28a) complete (2)11(1b-11a) complete5 lines16.9 x 6.3NS980(1)

figure vasudhArA ( 1 ) 1b , AryatArA ( 2 ) 1b

budhA 69

2533ASK_BL-046

sapta vAra dhAraNI

Skt.Dng.Paper, H. on bff.39(1b-39b) complete4 lines18.2 x 6.2

budhA 70

2534ASK_BL-046

saptavAra dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.16(2a-27b) missing ff.1.3.5.7.11.15.16.18.22.23.265 lines20 x 6.2NS869

budhA 71

2535ASK_BL-046

saptavAra dhAraNI

Skt.Newa:Paper34518.8 x 6.5NS936

7 figures ...?

budhA 72

2536ASK_BL-046

(1) saptavAra , (2) AryAvalokiteCvara namaskAra aSTottaraCata nAma stotra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.22(1b-22b) complete7 lines18.4 x 7.9

figure on 1b , 3b , 6b , 9a , 12a , 13b , 15a ( saptavAra )

budhA 73

2537ASK_BL-046

( saptavAra dhAraNI )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.22(1)(1b-?) missing ff.2, 5 and 15-, (2)(1b-4b)6 or 7 lines22.7 x 9.5

budhA 74

2538ASK_BL-046

saptavAra dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.44(1a-44b) complete5 lines15 x 6.9NS899

figure of 6 devatAs ( missing gaNapati , 1b , 6b , 16b , 22b , 26b , 30a )

budhA 75

2539ASK_BL-046

saptavArapATha ( sacitra )

Skt.Newa:Paper, H.38?517.5 x 7.4

figures on 1b , 5b , 10b , 14b , 20b , 23b , 26b??

budhA 76

2540ASK_BL-046

saptavAra

Skt.Newa:Paperff.11(1b-27b) missing ff.4.5.7.9.11-14.16-18.20.23-26.28-5 lines18.5 x 6.5

budhA 77

2541ASK_BL-046

saptavArapATha , 108 lokeCvaranAma , tArACatanAma

Skt.Newa:Paper, H.35518.5 x 6.8

budhA 78

2542ASK_BL-046

saptavArapATha nAma dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H.32420.6 x 6NS814

budhA 79

2543ASK_BL-046

saptavArapATha va memegu dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H.41?519.9 x 7.1

budhA 80

2544ASK_BL-046

siMhamukhIjJAnaDAkinI nAma dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H.4518.5 x 6.5

budhA 81

2545ASK_BL-046

saMkSipta dvibhuja herukasya nAma dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.2(1b-2b) complete5 lines24.7 x 7.5

budhA 82

2546ASK_BL-046

bauddha dhAraNI

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bff.143(1b-143b) complete5 lines21.6 x 8.5

budhA 83

2547ASK_BL-046

aparimitAyur mahAyAna sUtra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.8(1b-8b) complete6 lines21.6 x 8.4

budhA 84

2548ASK_BL-046

(1) maJjuCrI kumAra sarvadurgati vidhvaMsana aparimitA nAma dhAraNI mahAyAna sUtra , (2) CrIhAritI devyAmAral (?)mantra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.14(1b-14b) complete5 lines29 x 7.8NS929

budhA 85

2549ASK_BL-046

amoghapACa hRdaya nAma mahAyAnasUtra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.11(1b-11b) complete5 lines28.1 x 7.8

budhA 86

2550ASK_BL-046

akSobhya and ratnasambhava dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.1(1b.only) complete5 lines15 x 6.5

budhA 87

2551ASK_BL-046

Arya amoghapACalokeCvarahRdaya nAma mahAyAna sUtra ( dhAraNI )

Skt.Newa:Paper, H.15619.2 x 7.6

budhA 88

2552ASK_BL-046

Arya grahamAtRkA nAma dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H.7519 x 7

budhA 89

2553ASK_BL-046

pratyaGgirA nAma dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.19(1b-19a) complete6 lines23.5 x 8

budhA 90

2554ASK_BL-046

Arya mahApratyaGgirA nAma mahAvidyArAjJI

Skt.Newa:Paper, H.18618.6 x 6.8

budhA 91

2555ASK_BL-046

Arya mahApratyaGgirA mahAvidyArAjJI

Skt.Newa:Paper, H.1850 x 0NS946

budhA 92

2556ASK_BL-046

Arya mahApratyaGgirA nAma mahAvidyArAjJI

Skt.Dng.Paper, H.19, missing f.150 x 0

budhA 93

2557ASK_BL-046

(1) AryaprajJApAramitAhRdaya nAma dhAraNI , (2) AryamArIci nAma dhAraNI , (3) AryagrahamAtRkA

Skt.Newa:Paper, H. on bff.3(14a-16b) missing ff.1-13.17- 14a(1), 16b(2)-(3)begi5 lines22 x 7

budhA 94

2558ASK_BL-046

uSNISasitAtapatra nAma aparAjitA mahApratyaGgirA dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H.24, missing ff. 1,26-50 x 0

budhA 95

2559ASK_BL-046

CrIkaMkIrNa hRdaya nAma dhAraNI

Skt.-Newa:Newa:NPff.23(1b-24a) missing f.45 lines18.5 x 7

budhA 96

2560ASK_BL-046

kaGkIrNa ( bauddha )

Newa:Newa:Paper, H. on bff.28(3a-30b) missing ff.1.2 after f.30?, damaged5 lines23 x 8

budhA 97

2561ASK_BL-046

CrIkaGkIrNa hRdaya

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.25(1b-25b) 1 extra folio, complete5 lines18.5 x 7.4NS1019

budhA 98

2562ASK_BL-046

kaMkIrNa hRdaya

Skt.Newa:Paperff.24(1b-24b) complete5 lines18.3 x 6.1

budhA 99

2563ASK_BL-046

(1) skandapurANe CrIdaCaratha kRta CrI CaniCcara stotra , (2) AryaCrI gaNapati hRdaya nAma dhAraNI

Skt.Newa:PaperTSpp.21 complete6 lines18.8 x 8.5NS1007

budhA 100

2564ASK_BL-046

cakrasamvara dharaNI

Skt.Newa:NP6518.3 x 6.3

budhA 101

2565ASK_BL-047

dharaNI saMgrahaH

Skt.Newa:Paper, H.141933.7 x 10.2NS983

budhA 102

2566ASK_BL-047

dharaNI saMgrahaH

Skt.Newa:Paper, H.264, missing ff. 1-8,208-210,254-263,279-727.4 x 8.6

budhA 103

2567ASK_BL-047

(1) dhvajAgrakeyUrI nAma dhAranI , (2) AryagaNapati hRdaya nAma dhAraNI , (3) AryauSNISavijayA nAma dhAraNI , (4) AryaparNaCavarI mahAmAri praCamanI nAma dhAraNI (5) AryamArIciyA nAma dhAraNI , (6) AryagrahamAtRkA dhAraNI ( incomplete )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.29(1b-34?b) missing ff.6-8.31.32.35-5 lines16.5 x 6.8NS975(4)

budhA 104

2568ASK_BL-047

(1) AryAparimitAyur nAma dhAraNI mahAyAnasUtra , (2) AryabhadracarI mahApraNidhAna ratna rAja , (3) abhayaGkarI nAma dhAraNI , (4) AryatArA bhaTTArikAyA nAmASTottara Cataka , (5) AryatArA bhaTTArikAyA CragdharA stuti , (6) vajrasattva kavaca nAma dhAraNI , (7) ekajaTA bhaTTArikAyA nAmASTaka

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.88(1)-(5)(1b-81b),(6)(1a-4b),(7)(1a-3b) complete4 or 5((6))lines17.6 x 6.4

figure aparimitA , maitrI bodhisattva , padmapANi lokeCvara , AryatArA , vajrayoginI and buddha , dharma , saGgha ( on the wooden cover )

budhA 105

2569ASK_BL-047

dharaNI stotra ( pyapu )

Skt.Newa:Paper, H.33521.7 x 6.2

budhA 106

2570ASK_BL-047

nAgarAja aSTAGgapraNAma dharaNI ( 157 mha )

Skt.Newa:Paper, H.11578.5 x 6.5NS1008

budhA 107

2571ASK_BL-047

paJcarakSA dhAraNI

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.24(1b-24b) complete5 lines20 x 6.3

budhA 108

2572ASK_BL-047

paJcarakSA

Skt.Newa:black Paper(NP)ff.42(1b-42b) missing f.436 lines23.5 x 8

budhA 109

2573ASK_BL-047

paJcarakSA dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.15(3a-17b) missing ff.1.2.18-5 lines20 x 7

budhA 110

2574ASK_BL-047

paJcarakSA dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.4(f.2.13.15.20 only)5 lines18 x 6.7

figure of mahApratisarA* , mahAmAyUrI** , mahaCItavatI*** ( not written completely but in colour ) , * f.2a , ** f.13a , *** f.20b

budhA 111

2575ASK_BL-047

paJcarakSA mantra dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.3(1b-18b) missing ff.3-175 lines20 x 7

budhA 112

2576ASK_BL-047

paJcarakSA dhAraNI and paJcarakSA hRdaya

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.57(1b-57b) complete6 or 7 lines24 x 8.5

budhA 113

2577

aparimitAyur mahAyAna sUtra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.13(1b-13b) complete5 lines14.8 x 6.2NS§Œxxkaµkamite var·e(?)

budhA 114

2578ASK_BL-047

mahApratisarA ( paJcarakSA )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.4(1b-4b) missing ff.5-5 lines29.5 x 7.8

budhA 115

2579ASK_BL-047

mahAmegha mahAyAnasUtra ( varSApaNaM nAma ) dharaNI

Skt.Newa:Paper, H.1650 x 0

budhA 116

2580ASK_BL-047

mahAmegha mahAyAna sUtra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.59(1b-59b) 1 extra folio, complete5 lines17.5 x 5.9NS869

budhA 117

2581ASK_BL-047

1. mahAmeghamahAyAnasUtra nAma dharaNI , 2. AryatAraAnamaskAraikaviMCati stotra

Skt.Newa:Paper, H.519.1 x 7.1

budhA 118

2582ASK_BL-047

Catru saMhAriNI dhAraNI

Skt.Dng.Paper, H. on aff.1(1b only) complete5 lines21.7 x 7.5

budhA 119

2583ASK_BL-047

hArati devI mUla mantra

Skt.Newa:Paper3, complete516.2 x 6.8

budhA 120

2584ASK_BL-047

hAratI nAma mantra dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.5(1b-5a) complete5 lines19.5 x 7.3

budhA 121

2585ASK_BL-047

hevajranAma dharaNI

Newa:Paper, H.3518.5 x 6.7

budhA 122

2586ASK_BL-047

1. dharaNI , 2. CragadhArA AryatArAdevI mukhAkhyAna , 3. satasAhasrAdi paJcopacAra pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper231518.6 x 14.6

budhA 123

2587ASK_BL-047

AkACayoginI vidyAdharI nAma dhAraNI

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on abound bookpp.7 incomplete6 or 7 lines16.8 x 8.8

budhA 124

2588ASK_BL-047

kaGkIrNa hRdaya

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.4, missing ff. 1-7,11,13-521.3 x 7.5

budhA 125

2589ASK_BL-047

gaNapati hRdaya nAma dharaNI

Skt.Newa:Paper160 x 0NS958

budhA 126

2590ASK_BL-047

japaCodhana mantra

Skt.Newa:Paper1416.7 x 6.2

budhA 127

2591ASK_BL-047

mahAmeghamahAyAnasUtra ( nAma dharaNI )

Skt.Newa:Paper, H.2327.9 x 8.5

budhA 128

2592ASK_BL-047

(1) bhalluka trayodaCa sannipAta , (2) nArAyaNa tailAdi varNana

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.83(42+41) incomplete9 lines15.5 x 7

budhA 129

2593ASK_BL-047

varSArtha megha sUtra ( or varSArtha sUtra )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.24 (12+12) complete6 lines17.3 x 8.3NS1013

budhA 130

2594ASK_BL-047

dharaNI saMgraha

Skt.Newa:Paper, H.15522.2 x 8

budhA 131

2595ASK_BL-047

mahApratyaMgirA

Skt.Newa:Paper, H.186/718.5 x 7.5

budhA 132

2596ASK_BL-047

pratyaGgirA dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.18(1b-18b) complete5 lines21.8 x 7.7NS1053

budhA 133

2597ASK_BL-047

(1) kaMkIrNa hRdaya , (2) lokeCvara sataka

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.42(1b-42a) complete5 lines24.5 x 8.5NS1014

budhA 134

2598ASK_BL-047

CrIcaNDamahAroSaNe gutikA mAlAmantra dhAraNI

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.42(1b-42a) complete5 lines24.5 x 8.5NS1014

budhA 135

2599ASK_BL-047

(1) navagraha dhAraNI , (2) yamarAja dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on one sidebound bookpp.72 complete.13 lines12 x 15.5NS1024

budhA 136

2600ASK_BL-047

grahamAtRkA va memegu cyApu dharaNI

Skt.Dng.Paper8, missing f. 3516.5 x 6

budhA 137

2601ASK_BL-047

basundharA nAma dharaNI

Skt.Newa:Paper, H.33519 x 7.5

budhA 138

2602ASK_BL-047

1. abhaekarI dharaNI , 2. padmotara dharaNI , 3. yamarAjakRta AryyAvalokiteCvara stotra

Skt.Newa:Paper, H.6518 x 7

budhA 139

2603ASK_BL-047

Aryya dhvajAMgrakeyuri nAma dharaNI

Skt.Newa:Paper, H.2(2,5)514 x 5.2NS959

budhA 140

2604ASK_BL-047

uSNISa vijaya mUla mantra

Skt.Newa:Paper76/714 x 6.3

budhA 141

2605ASK_BL-047

kAlacakranAma dharaNI

Skt.Newa:Paper, H.4(3,2,6,7)516.2 x 6

budhA 142

2606ASK_BL-047

jamvala dharaNI

Skt.Newa:Paper, H.5518.2 x 7.2

budhA 143

2607ASK_BL-047

dharaNI pucaH ( bajravArAhI , kAracakra , sahasrAvarttA , abhayakarI , kalavila , jambhala , dhvajAgrakeyurI )

Skt.Newa:NP45518.3 x 7.3NS989

budhA 144

2608ASK_BL-047

dharaNI pucaH va bAgICvara pUjA bidhi

Skt.Newa:Paper, H.22519 x 7.3

budhA 145

2609ASK_BL-047

dharaNI saMgraha

Skt.Dng.Paper4irr.20 x 16.5VS1997

budhA 146

2610ASK_BL-047

prajJApAramitA hRdaya nAma dharaNI

Skt.Newa:NP4518 x 6.8

one figure

budhA 147

2611ASK_BL-047

vajravidAriNI mUla mantra

Skt.Newa:Paper7613.5 x 6.3

budhA 148

2612ASK_BL-047

vajrasatva kavaca nAma dharaNI

Skt.Newa:Paper5517 x 6.2

budhA 149

2613ASK_BL-047

basundharA nAma dharaNI sUtra

Skt.Newa:Paper, H.37518 x 7

figure of vasundhArA?

budhA 150

2614ASK_BL-047

mAricinAma dharaNI

Skt.Newa:Paper, H.1(22)517.7 x 6.6

buma 1

2615ASK_BL-047

( aSTa ) vaitarAgasya mAhAtmya

Skt.Newa:Paper, H. on bff.44(1b-44b) complete7 lines23.9 x 9.9

buma 2

2616ASK_BL-047

aSTa vaitarAga kathA ( svayambhU purANe )

Newa:Newa:Paper, H. on bff.45(1b-45b) complete9 lines25 x 13.4

buma 3

2617ASK_BL-047

kumbheCvara kathA vyAkhyAne puNya mahAtmya

Newa:Newa:Paper, H. on bff.10(1b-10a) complete12 lines32.7 x 16.5NS1038

buma 4

2618ASK_BL-047

tIrtha mAhAtmya

Newa:Newa:Paper, H. on bff.30 incomplete, confused6 lines24 x 8.9

buma 5

2619ASK_BL-047

tIrtha mAhAtmya ( or dvAdaCa tIrtha mAhAtmya )*

Skt.Newa:-Dng.Paper, H. on bff.17* incomplete7 lines30.2 x 10.4

buma 6

2620ASK_BL-047

tIrtha mahAtmya ( svayambhU purANe )

Skt.-Newa:(translation)Newa:Paper, H. on bff.11 (1)8(1a-8b(2)2(1a-2b(3)1(6a.b only), (1)complete,(2)(3)incomplete8-11 lines29 x 12.5

buma 7

2621ASK_BL-047

tIrtha mahimA (?)

Skt.Newa:Paper, H. on bff.6(1b-6b) missing ff.7-6 lines24 x 9

buma 8

2622ASK_BL-047

tIrtha mahAtmya

Skt.Dng.Paper, H. on bff.1(f.3 only.missing ff.1-2.4-9 lines32 x 12.3

buma 10

2623ASK_BL-047

sulakSaNa tIrtha mahAtmya

Skt.Newa:Paper, H. on bff.3(1a-3b) complete6 lines30.9 x 10

buma 12

2624ASK_BL-047

svayambhU utpatti kathA

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bff.196(1b-196a) complete8 lines28.7 x 11.7NS1003, VS1939

buma 13

2625ASK_BL-047

svayambhU purANa

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.141(1b-141b) complete5 lines30.3 x 8.8NS1004

buma 14

2626ASK_BL-048

svayambhU utpatti mahAtmya

Skt.Newa:Paper, H. on bff.89[1b-87b) and 2 extra(32.0X9.0cm No.38 and 40) folios, complete7 lines34.5 x 10.3NS1007

buma 15

2627ASK_BL-048

CrI svayaMbhU caitya bhaTTArakoddeCa ( chap. 1-8 )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.20 (1b-20a) complete6 lines30 x 8.3NS909(?)

buma 16

2628ASK_BL-048

svayambhU purANe paJcabuddha utpatti kathA

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on bff.11(1b-11b) complete8 lines34.5 x 13.4

buma 20

2629ASK_BL-048

svayambhU purANa

Newa:Newa:Paper, H.154+1, missing ff. 1,23-28,33,3460 x 0NS1001

buma 21

2630ASK_BL-048

svayambhU purANe svayambhU utpatti kathA ( chap. 8-10 )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.37(179a-215b) missing ff.1-1789 lines34 x 13

buma 22

2631ASK_BL-048

svayambhU caitya bhaTTArakoddeCa

Skt.-Newa:Newa:Paperff.18(30a-47b) missing ff.1-29.48 -7 lines35.3 x 9.5

buma 23

2632ASK_BL-048

svayambhU purANa

Newa:Dng.Paper, H. on aTSpp.40 complete5 lines17.1 x 8.1

buma 24

2633ASK_BL-048

CrI svayambhU paJcabuddha utpati kathA

Newa:Dng.?Paper72421 x 16.5

buma 25

2634ASK_BL-048

tIrthasnAnadAnaphala

Newa:Newa:Paper, H.1518.8 x 7.1

buma 26

2635ASK_BL-048

svayambhU purANa

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.254 (1b-254b) complete6 lines35.4 x 8.4NSkara vŒNa nidhi

buma 27

2636ASK_BL-048

CrI svayambhUcaitya baTTArakocheCaH

Skt.Mtl.-Newa:Paper2826 x 8

buma 28

2637ASK_BL-048

svayambhU purANa

Skt.Dng.Paper, H. on bff.75(1b-90a) missing ff.7-217 lines32 x 10NS1013

butu 1

2638ASK_BL-048

(1) AryAvalokiteCvara buddha bhaTTArakasya CrImatbandhUdatta vajrAcArya kRta karuNA stava stotra , (2) AryAvalokiteCvara buddha bhaTTArakasya anantanAgarAja stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.25 incomplete5 lines17.5 x 8.6

butu 2

2639ASK_BL-048

(1) CrImadAryAvalokiteCvara bhaTTArakasya carapatipAda viracita stava stotra , (2) dharma lakSmI saMvAda , (3) AryAvalokiteCvara bhaTTArakasya CrI vandhudattAcArya kRta karuNA stava stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.56 incomplete6 lines19.5 x 9NS903(2)

butu 3

2640ASK_BL-048

aSTamaGgala gAthA stava stotra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.4(1a-4a) complete5 lines16.9 x 8NS1021

butu 4

2641ASK_BL-048

AryatArA bhaTTArikAyA CragdharA stotra ( sarvajJapAda viracita )

Skt.-Newa:*Newa:Paper, H. on bTSpp.40(20+20) incomplete12 lines21.2 x 10.8

butu 5

2642ASK_BL-048

(1) AryatArA bhaTTArikAyA nAmASTottara Cataka , (2) 16 dhAraNIs

Skt.Dng.Paper, H. on b(1)ff.7(1b-7b),(2)ff.8(1b-8a) complete6 lines, (2)5 lines16.5 x 7.2NS1056

butu 6

2643ASK_BL-048

AryatArA Cata nAma stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bff.5(2a-6b) missing f.15 lines27.9 x 8.3NS1022

butu 7

2644ASK_BL-048

AryatArA bhaTTArikAyA nAmASTottara Cataka

Skt.Dng.Paper, H. on bff.7(1b-7b) complete6 lines20.5 x 8.2

butu 8

2645ASK_BL-048

AryatArA bhaTTArikAyA nAmASTottara Cataka

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.26(1b-26a) complete5 lines22 x 8

butu 9

2646ASK_BL-048

AryatArA bhaTTArikAyA CragdharA stuti ( sarvajJamitra viracita )

Skt.-Newa:Newa:paper, haritŒla on bff.9(2a-33b) missing ff.1.3.6-8.10-11.13-26.28-30.34-5 lines21 x 7.9NS973

butu 10

2647ASK_BL-048

AryatArA nAmASTottara Cataka

Skt.-Newa:(translation)Newa:Paper, H. on bff.25(1b-25b) missing ff.26-5 lines19.9 x 7.4

butu 11

2648ASK_BL-048

Aryya tArA stotra

Newa:Paper5520 x 7NS907

figure of TArA

butu 12

2649ASK_BL-048

AryatArA bhaTTArikAyAH nAmASTottara Cataka

Skt.Newa:Paper, H. on bff.10(1b-10a) complete5 lines17 x 7

figure of ekajaTI AryatArA ( 1b )

butu 13

2650ASK_BL-048

Arya tArA stotra

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. partially(ff.7-8only)20, complete618 x 7.6

butu 14

2651ASK_BL-048

AryatArA bhaTTArikAyA nAmASTottara Cataka buddha bhASita

Skt.Newa:Paper, H. on aTSpp.20 incomplete6 lines16.4 x 9

butu 15

2652ASK_BL-048

AryatArA nAmASTottara Cata stotra

Skt.-Newa:(translation)Newa:Paper, H. on bff.25(1b-25b) complete5 lines18 x 6.5

butu 16

2653ASK_BL-048

AryatArA bhaTTArikAyA nAma aSTottara Cataka

Skt.-Newa:(translation)Newa:Paper, H. on bff.26(1b-27b) missing f.25 lines16 x 6

butu 17

2654ASK_BL-048

AryatArA nAmASTottara Cataka

Skt.Newa:Paper, H. on bff.6(1b-6b) complete5 lines23.5 x 6.5

butu 18

2655ASK_BL-048

bauddha stotra and dhAraNI

Skt.-Newa:(translation)Newa:Paper, H. on bff.81(1b-81b) complete5 lines19 x 7NS950, 951

butu 19

2656ASK_BL-048

AryatArA sragdharA stuti ( sarvajJamitra viracita )

Skt.-Newa:(translation)Dng.Paper, H. on bff.14(1b-14a) complete9 or 15 lines24.8 x 13.3NS1006

butu 20

2657ASK_BL-048

Arya tArA bhaTTArikAyAH CragdharA stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.25(13+12) incomplete=beginning5 lines19.5 x 8.3NSSara varNa nanda(955?).

butu 21

2658ASK_BL-048

CragdharAchanda vRtta bAlArka stotra

Skt.-Newa:(translation)Newa:Paper, H. on bff.36(1b36b) complete5 lines17.7 x 6.1

butu 22

2659ASK_BL-048

AryatArA CragdharA stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on bff.45(1b-43b) 2 extra folios, complete5 lines23 x 7.3

butu 23

2660ASK_BL-048

AryatArA bhaTTArikAyAH CragdharA stuti sarvajJamitra viracita

Skt.-Newa:*Newa:Paper, H. on bff.28(1b-28b) complete5 lines22 x 8.1

butu 24

2661ASK_BL-048

(1) bAlArka stuti , (2) CragdharA stotra

Skt.-Newa:(translation)Newa:Paper, H. on bff.40(1b-40a) complete6 lines16.2 x 9

butu 25

2662ASK_BL-048

AryatArA bhaTTArikAyA nAmASTottara Cataka

Skt.Dng.Paper, H. on one sidebandedpp.24 complete10 lines11.4 x 7.5

butu 26

2663ASK_BL-048

AryatArAdevyA namaskAraikaviMCati stotra ( samyaksambuddha vairocana bhASita )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.3(1b-3b)complete22 x 7.4

butu 27

2664ASK_BL-048

samyaksaMbuddha vairocana bhASita bhagavataika Arya tArA devyA namaskAra ekaviMCati nAma stotra

Skt.Newa:Paper, H. on aff.4(1a-5b) missing f.25 lines16.5 x 5.5

butu 28

2665ASK_BL-048

AryatArA namaskAraikaviMCati stotra ( samyaksambuddha vairocana bhASita )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.6(1b-6b) complete5 lines13.9 x 6NSp¬rNa rasa vedŒºka

butu 29

2666ASK_BL-048

(1) AryamaJjuCrI bhaTTArakasya pratijJA nAma dhAraNI , (2) mantra of aparimitA ( nepAla samvat 934 ? ) , (3) CrI ekajaTA bhaTTArikA mantra stava stotra , (4) AryAbhayaGkarI nAma dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bpp.6 complete5 lines15 x 5.9NS938(?)

butu 30

2667ASK_BL-048

AryyAvalokiteCvarayA stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.TS13, complete819 x 9.5

butu 31

2668ASK_BL-048

(1) AryAvalokiteCvara stotra , (2) paJcatathAgata jJAna stuti , (3) candrarAsi nakSatra ( stuti )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.60 incomplete8 lines20.8 x 10.3

butu 32

2669ASK_BL-048

bauddha stotras

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.29(14+15) incomplete7 lines20 x 8.5

butu 33

2670ASK_BL-048

bauddha stotras

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.54 incomplete5 lines16.6 x 7.3

butu 34

2671ASK_BL-048

AryAvalokiteCvara bhaTTArakasya carapatipAda viracita stotra

Skt.Newa:Paper, H. on one sidebandedpp.14 complete5 lines14.3 x 7.9

butu 35

2672ASK_BL-048

AryAvalokiteCvara bhaTTArakasya calapati ( viracita karuNA ) stava stotra , and nakSatra mAlA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.44 incomplete7 lines19 x 8

butu 36

2673ASK_BL-048

1. karuNA stava , 2. arundhati svAna hvayake yAta bhAga , 3. tathAgatayA mha dAya pahara , 4. lisaM tayegu bhAga

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.5522.2 x 7

butu 37

2674ASK_BL-048

kalyANapaJcaviMCatikA ( amRtAnanda viracita naipAlI devatA stuti )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.9(4a-12b) missing ff.1-34 lines15.2 x 5.8NS965

butu 38

2675ASK_BL-048

gaNapati hRdayA

Skt.Newa:Paper, H. on a.ff.5(1b-5b) missing ff.6-5 lines17.2 x 7

butu 39

2676ASK_BL-048

chwaskAmini ekaviMCati stotra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.6(1b-6b) complete5 lines18 x 7

butu 40

2677ASK_BL-048

chwAskAminI jagaduddhAraNa kRta stotra * , etc

Skt.Newa:Paper, H. on bff.2(1b-2b) missing f.3*, complete5 lines20.2 x 6.9

butu 41

2678ASK_BL-048

AryatArA bhaTTArikAyA nAmASTottara Cataka buddha bhASita

Skt.Dng.Paper, H. on aTSpp.20 complete5 lines21.5 x 12

butu 42

2679ASK_BL-048

AryatArA nAmASTottara Cataka

Skt.-Newa:-Tib.Dng.-Tib.Paper, H. on one sidebandedpp.43 complete15 or 19 lines20.5 x 14.5

butu 43

2680ASK_BL-048

tArA stotra

Skt.-Newa:(translation)Newa:Paper, H. on bff.24(2a-25b) missing ff.1.26-6 lines20.9 x 7.8

butu 44

2681ASK_BL-048

(1) AryatArA bhaTTArikAyA nAmASTottara Cataka buddha bhASita , (2) Aryabhadracari praNidhAna samantabhadra kRta

Skt.-Newa:(translation)Newa:NP(1)27(1b-27b) complete, (2)26(1b-27a) missing f.265 lines18 x 6.5

butu 45

2682ASK_BL-048

dasapAramitA va suprabhAta totra

Skt.-Newa:Dng.Paper9(1-9), completeirr.19 x 8

butu 46

2683ASK_BL-048

bauddha stotra

Skt.-HindiNewa:Paper, H. on a & bTSpp.55(28+ 27) incomplete7 lines20 x 8.5

butu 47

2684ASK_BL-048

dAna gAthA and other *

Skt.Newa:Paper, H. on bTSpp.35(17+18) incomplete6 lines18.4 x 8.3

butu 48

2685ASK_BL-048

(1) vasundharA stotra , (2) pratisarA stotra *

Skt.-Newa:(translation**)Dng.Paper, H. on a & bbandedpp.17 complete13 lines15 x 12

butu 49

2686ASK_BL-048

nyApu stotra

Skt.-Newa:Newa:TS23, complete520 x 8.4

butu 50

2687ASK_BL-048

hindu stotras

Skt.-Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.38 complete5-7 lines16.9 x 8.2

butu 51

2688ASK_BL-048

(1) CAradA stava stotra , (2) AryAvalokiteCvara bhaTTArakasya carapatiyA viracita stava stotra , (3) buddha gIta , (4) daCabala stava stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.34 complete6 lines16.5 x 7.4

butu 52

2689ASK_BL-048

(1) caNDamahAroSaNa stotra , (2) vajravArAhI ekaviMCatikA stuti , (3) vajravArAhI nyAsASTaka stotra , etc ( 5 stotras and 3 pUjA vidhis )

Skt.-Newa:Dng.Paperbound bookpp.22 complete8 lines16.5 x 13

butu 53

2690ASK_BL-048

CrIcaNDograCUlapANI tantre hara gaurI saMvAde pratyaGgirAja (?)apAmArjana stava

Skt.Dng.Paper, H. on a & bff.7 complete7 lines19.8 x 8.2NS891

butu 54

2691ASK_BL-048

bauddha 4 stotras

Skt.Dng.Paper, H. on abound bookpp.53 complete6-10 lines14.7 x 11.7

butu 55

2692ASK_BL-048

bauddha stotra ( (1) gaNapati hRdayA dhAraNI , (2) AryAvalokiteCvarasya vAsuki nAgarAja viracita stotra , (3) mahAkAla stotra=not written complete , (4) sAradA stotra )

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.22 complete4 lines10 x 4.2

butu 56

2693ASK_BL-048

(1) AryAvalokiteCvara bhaTTAraksaya bandhusta (?) vajrAcArya kRta karuNA stava stotra , (2) AryAvalokiteCvara bhaTTArakasya CrI anantanAgarAja stava stotra , (3) paJcabuddha bhaTTArakasya vAgICvara stotra , (4) title unknown

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.64 incomplete5 lines17.5 x 7.5

butu 57

2694ASK_BL-048

vasudhArA stotra

Skt.Newa:PaperTSpp.16 incomplete6 lines20.9 x 7.4

butu 58

2695ASK_BL-048

vasudhArA stotra

Skt.-Newa:Newa:NPff.1 only missing f.2-5 lines18 x 6.5

figure of vasudhArA ( line drawing in gold )

butu 59

2696ASK_BL-048

vasudhArA aSTottaraCataka buddha bhASita

Skt.Newa:Paper, H. on a & bff.6(1b-6b) complete4 lines14.8 x 5.6

butu 60

2697ASK_BL-048

(1) AryatArA nAmASTottara , (2) bAlArka stotra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.6 no-numbering, incomplete6 lines19.7 x 6.5

butu 61

2698ASK_BL-048

bauddha stotras

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.56 complete7 lines24 x 9.8NS987

butu 62

2699ASK_BL-048

hindu stotras

Skt.-Newa:Newa:-Dng.PaperTSpp.57 incomplete10 lines more or less19.5 x 9

butu 63

2700ASK_BL-048

bauddha gItA and stotra

Newa:Dng.PaperTSpp.12 complete6 lines22.3 x 8.1

butu 64

2701ASK_BL-048

bauddha gIta

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.50, complete5 lines 18 x 6.8NS858

butu 65

2702ASK_BL-048

bauddha gItA and stotra

Skt.Rnj.Paper, H. on a & bTSpp.7 incomplete5 lines22.7 x 7.9

butu 66

2703ASK_BL-048

(1) AryAvalokiteCvara bhaTTArakasya carapatiyA viracita stotra , (2) buddha gIta , Cloka 11 , (3) buddha gIta , (4) buddha gIta , Cloka 22

Skt.Newa:Paper, H. on aTSpp.33 complete5 lines15.3 x 6.8

butu 67

2704ASK_BL-048

bauddha stotras

Skt.-Newa:Newa:Paperff.34(1b-34b) complete7 lines0 x 0NS946

butu 68

2705ASK_BL-048

bauddha bhajan saGgraha and stotras *

Newa:-HindiDng.Paper, H. on one sidebandedpp.16 complete20 lines21.3 x 15VS1986

butu 69

2706ASK_BL-049

bauddha stotras

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.58 incomplete7 lines26.5 x 11.5

butu 70

2707ASK_BL-049

bauddha stotras and nAmasaMgIti

Skt.Newa:Paper, H. on bTSpp.48(24+24) incomplete7 lines24.4 x 10.3

butu 71

2708ASK_BL-049

bhagavAn buddha stotra , guhyeCvarI stotra

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a.TSpp.10 complete6 or 7 lines17.8 x 9.5

butu 72

2709ASK_BL-049

bhadracarI praNidhAna ratnarAja

Skt.Newa:Paper, H. on bff.10(1a-10a) complete5 lines19.6 x 7.6

butu 73

2710ASK_BL-049

bhadracarI praNidhAna ratnarAja

Skt.Newa:Paper, H. on bff.11(1b-11a) complete5 lines17.2 x 7.5

butu 74

2711ASK_BL-049

(1) mahAkAlASTaka , (2) mahAkAla stava

Skt.Newa:PaperTSpp.9(6+3) and 1 extra.complete5 lines19.9 x 6.7

butu 75

2712ASK_BL-049

maGgala stava stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.3 complete7 or 8 lines18.2 x 7.7NS1017

butu 76

2713ASK_BL-049

lokeCvara aSTottara Cataka

Skt.Newa:Paper, H. on bff.11(1b-11b) complete4 lines16.5 x 5.4NS1030

butu 77

2714ASK_BL-049

AryamahAmAyA vajravArAhI dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.3(1b-3b) complete5 lines15 x 6.5

butu 78

2715ASK_BL-049

CrIlokeCvarASTottara Cataka namaskAra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.8(1b-8b) complete6 lines17.5 x 6.8

figure of AryAvalokiteCvara ( 1b )

butu 79

2716ASK_BL-049

lokeCvara aSTottara Cataka

Skt.Newa:Paper, H. on bff.8(1b-8b) complete5 lines17.8 x 6.4NS1023

figure ( 1b ) AryAvalokiteCvara

butu 80

2717ASK_BL-049

(1) bhImasena stotra (2) svayambhU stotra

Skt.Newa:PaperTSpp.36 complete5 lines14.3 x 5.9

butu 81

2718ASK_BL-049

sat guru vajrAcArya bhASita

Skt.Newa:Paper, H. on bff.7(1b-7b) complete5 lines18.5 x 7.7

butu 82

2719ASK_BL-049

nAmasaGgIti

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.51 incomplete7 lines26 x 10

butu 83

2720ASK_BL-049

CAkyamuni buddha bhaTTArakasya suprabhA stava

Skt.-Newa:(translation)Dng.Paper, H. on one sidebandedpp.25 complete12 or 18 lines22.3 x 14.3

butu 84

2721ASK_BL-049

bauddha and hindu stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.16 incomplete7 lines23 x 9.5

butu 85

2722ASK_BL-049

bauddha stotras

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.26 complete6 lines21 x 8.4

butu 86

2723ASK_BL-049

bauddha stotras

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.40 incomplete6 lines18.5 x 8.5

butu 87

2724ASK_BL-049

storas. ( bauddha and hindu )

Skt.Newa:-Dng.Paper, H. on a & bTSpp.22(12+10 incomplete5 lines17.8 x 8

butu 88

2725ASK_BL-049

bauddha caryAgIta and pUjA vidhi

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.46(23+23) incomplete6 lines17 x 7.5

butu 89

2726ASK_BL-049

bauddha stotras

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.28 incomplete5 lines13 x 6.5

butu 90

2727ASK_BL-049

bauddha stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.16 complete5 lines0 x 0

butu 91

2728ASK_BL-049

bauddha stotras

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.29 incomplete5 lines19.3 x 8

butu 92

2729ASK_BL-049

(1) nitya karma pUjA vidhi , (2) SaTpAramitA stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.12 incomplete5 lines18.2 x 7.5

butu 93

2730ASK_BL-049

bauddha stotras

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.44 incomplete6 lines17.3 x 7.9

butu 94

2731ASK_BL-049

stotra va phara

Skt.-Newa:Newa:136/718.7 x 8.5

butu 95

2732ASK_BL-049

hindu stotra and bali saMgraha

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.28 incomplete7 lines20.5 x 7.5NS731

butu 96

2733ASK_BL-049

mye and stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.17 incomplete4 lines more or less10.5 x 6

butu 97

2734ASK_BL-049

bauddha stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.14, incomplete6 lines21 x 9.9

butu 98

2735ASK_BL-049

bauddha stotras ( svapu )

Skt.-Newa:Dng.Paper, H. on a & bTSpp.11 complete5 or 6 lines19.5 x 8.5

butu 99

2736ASK_BL-049

(1) buddha bhASita aSTamaGgalArcana gAthA , (2) sAradA stava stotra , (3) daCadig lokapAla stava stotra , (4) dharmadhAtu kIlI (?) stava stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.22 incomplete5 lines19.7 x 7

butu 100

2737ASK_BL-049

bauddha and hindu stotras , nakSatra mAlA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.62 incomplete5 or 6 lines0 x 0

butu 101

2738ASK_BL-049

stotra saphU

Skt.Dng.191712.5 x 22

butu 102

2739ASK_BL-049

bauddha stotras

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.40 incomplete9 lines26.5 x 10.5

butu 103

2740ASK_BL-049

bauddha stotras

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.87 incomplete7 or 8 lines26 x 10.5

butu 104

2741ASK_BL-049

CrI stava stotra

Skt.Dng.Paperff.10(1b-10a) complete5 lines22 x 10.5

butu 105

2742ASK_BL-049

bauddha stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.58 (29+29) incomplete6 lines23.5 x 11.1

butu 106

2743ASK_BL-049

nAmasaGgIti and bauddha stotras

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.84 complete7 lines21.9 x 9.6NS866, NS867

figure on 75 , 76 , 77 , 83 , ( 1 ) sragdharA stuti, ( 2 ) rUpastava stotra , ( 3 ) maGgala stava stotra , ( 4 ) karuNA stava stotra , ( 5 ) saMsArodadhi =anuvAda sahita , ( 6 ) dIpaGkara stava )

butu 107

2744ASK_BL-049

bauddha stotras

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.57 (29+28) incomplete6 lines21 x 8.5

butu 108

2745ASK_BL-049

bauddha stotras

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.21 incomplete6 lines21 x 7.3

butu 109

2746ASK_BL-049

(1) nAmasaGgIti ( vajradhAtu mahAmaNDala gathA - kRtyanuSThAna jJAna gathA ) , (2) daCabala stava stotra , (3) AryAvalokiteCvara bhaTTArakasya carapatipAda viracita stotra , (4) svayaMbhU caitya utpatti gItA , (5) paJcAkSara stotra , (6) buddha gItA , (7) dharmadhAtu gItA , (8) paJcajina gItA , (9) lokapAla gItA

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.48 incomplete6 lines19.5 x 7.8

butu 110

2747ASK_BL-049

bauddha stotras

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.12 incomplete5 lines16.5 x 7

butu 111

2748ASK_BL-049

bauddha stotra saMgraha

Skt.Newa:Paper, H. on bff.34(1b-152b) missing ff.20, 25, 32, 36, 38, 42 and 1475 lines17.8 x 8.3

butu 112

2749ASK_BL-049

bauddha stotras

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.16(8+8) incomplete6 lines18 x 8.7

butu 113

2750ASK_BL-049

(1) AryAvalokiteCvara bhaTTArakasya carapatipAda viracita sotra , (2) CrI dharmadhAtu vAgICvara bhaTTArakasya vAgICvara stotra

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.6 complete6 lines15.6 x 8.6

butu 114

2751ASK_BL-049

bauddha stotras

Skt.Dng.Paper, H.on bTSpp.26 incomplete7 lines16.5 x 8.5

butu 115

2752ASK_BL-049

stotras ( bauddha and hindu )

Skt.Newa:Paper, H. on one sidebandedpp.34 incomplete13 lines15.5 x 11.2

figure of CAkya siGha bhagavAn

butu 116

2753ASK_BL-049

(1) kaMkIrNa hRdaya dhAraNI , (2) AryAvalokiteCvara nAma aSTottaraCataka , (3) samyaksaMbuddha tathAgata aSTottaraCataka , (4) mahApratyaGgirA aSTottaraCata nAm , (5) pratyaGgirAyAM puNyasambhAra , (6) nAmasaGgItyA aSTottaraCataka , (7) ekaCatacaturviMCati AryatArA nAma stotra , (8) nAmasaGgIti ( incomplete )

Skt.Newa:Paper, H. on one sidebandedpp.141 incomplete9-11 lines11.5 x 10.2NS1024

butu 117

2754ASK_BL-049

triratna gAthA

Skt.Newa:Paper, H. on bff.2(1b-2a) complete5 lines16.9 x 6.9

butu 118

2755ASK_BL-049

AryatArA bhaTTArikAyAH CragdhrA stuti

Skt.-Newa:(translation)Newa:Paper, H. on bff.15(1a-15a) complete10 lines31 x 12

butu 119

2756ASK_BL-049

(1) athasikusuma stotra , (2) mahAbuddha stotra , (3) daCabala stotra , (4) ratnamAlA stava stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.12 complete(4)incomplete5 lines20.3 x 6.6NSvasava(?) ¨tu lasana

butu 120

2757ASK_BL-049

AryatArA bhaTTArakasya nAmASTottara Cataka

Skt.Newa:Paper, H. on bff.9(1b-9a) complete5 lines18.8 x 6.9

figure of hariyo tArA ( 1b , damaged )

butu 121

2758ASK_BL-049

(1) pAtro ( calender of nepAla samvat 1014 ) , (2) AryAvalokiteCvara bhaTTArakasya SaDgati stava stotra

Skt.Newa:Paperbound bookpp.27 complete7 lines16 x 11.4

butu 122

2759ASK_BL-049

(1) gaNapati stotra , (2) vairocana nAma dhAraNI , (3) ( lakSa caitya thAye )Codhana mantra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.7 complete(3)incomplete5 lines16.2 x 7.7

butu 123

2760ASK_BL-049

(1) maGgala stava , (2) nAmasaGgIti ( dharmadhAtujJAna gAthA - AdarCajJAna gAthA ) , (3) lokeCvara stotra

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.25 incomplete5 lines16.5 x 7.2NS986(?)

butu 124

2761ASK_BL-049

(1) nepAlI devatA kalyANa paJcaviMCati ( amritAnanda=lalitpur , viracita ) (2) deva manuSya daitya aniyAke , (3) sugatAvadAna stotra

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.78 incomplete5 lines19.2 x 7.8NS994(2)

butu 125

2762ASK_BL-049

paJcabuddha sthAna dhyAna

Skt.Newa:Paper, H. on bff.2(2a -3b) missing ff.1.4-5 lines17 x 5.6

butu 126

2763ASK_BL-049

bauddha stotras *

Skt.Dng.Paper, H. on bTSpp.11(8+3 not written) completely6 lines19.2 x 9.2

butu 127

2764ASK_BL-049

AryabhadracarI mahApraNidhAna ratnarAja

Skt.Newa:Paper, H. on bff.6(2a-7b) missing ff.1.8-7 lines21.3 x 9.9

butu 128

2765ASK_BL-049

cANakya sAra saGgraha and bauddha stotras

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.44 incomplete6 lines21.5 x 8.5

butu 129

2766ASK_BL-049

lokeCvara namaskAra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.3(1b-3b) complete, 35 §loka5 lines15 x 6.2

butu 130

2767ASK_BL-049

(1) lokeCvara aSTottaraCata nAma namaskAra stotra , (2) AryatArA stotra , (3) cakrasamvara mahAtantra rAje dhyAna yoga , (4) vajrasatva kavaca nAma mantra dhAraNI

Skt.Newa:Paper, H. on bff.(1)8(1b-8a(2)1(1b only) (3)7(1b-7a(4)5(1b-5a)complete5 lines18.8 x 6.8

figure of lokeCvara ( ( 1 ) 1b ) , AryatArA ( ( 2 ) 1b ) , CrI-cakrasamvara ( ( 3 ) 1b )

butu 131

2768ASK_BL-049

Arya tArAnAmASTottaraCataka va aparimitAyudhAriNI

Skt.Dng.Paper, H.91116 x 12

butu 132

2769ASK_BL-049

AryatArAnAmASTottaraCataka

Skt.Newa:Paper, H.5, missing ff. 2,3,8...518.6 x 7.9

butu 133

2770ASK_BL-049

AryatArACatanAma stotra

Skt.Newa:Paper, H.6520 x 7.2

butu 134

2771ASK_BL-049

Arya nAmasaMgIti stotrasaMgraha

Skt.Newa:Paper, H.52618.5 x 7.5

butu 135

2772ASK_BL-049

bauddha stotras and nAmasaGgIti

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.24(12+12) incomplete5 lines16.8 x 6.5

butu 136

2773ASK_BL-049

Aryya bhadracari mahApraNidhAna ratnarAjastotra

Skt.-Newa:Dng.Paper, H.23724.1 x 10.6

butu 137

2774ASK_BL-049

AryAvalokiteCvara nAma aSTottaraCata namaskAra stotra

Skt.Newa:Paper, H.9518.7 x 6.8

butu 138

2775ASK_BL-049

AryAvalokiteCvara stotra ( devamanuSya )

Skt.Newa:Paper, H.658.5 x 6.7

butu 139

2776ASK_BL-049

karUNA stava ( sAnuvAda )

Skt.-Newa:-Mtl.Newa:Paper, H.29518.2 x 7.4

butu 140

2777ASK_BL-049

1. karUNAstava stotra va cheM daneyA khaM

Skt.-Newa:Newa:9622.5 x 10

butu 141

2778ASK_BL-049

gaNeCa stotra ( svapu )

Skt.Newa:Paper, H.524.7 x 7.6

butu 142

2779ASK_BL-049

caitya puGgara sUtra and others *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.55 incomplete8 lines20 x 8

butu 144

2780ASK_BL-049

title unknown ( tArA stotra and pratyaGgirA stotra ? )

Skt.Newa:Paper, H. on one sideff.1 incomplete6 or 7 lines20.8 x 7.5

butu 145

2781ASK_BL-049

chvAskAminI stotra

Skt.Newa:NP6518.1 x 6.2

butu 146

2782ASK_BL-049

tutaH bvaneyA CilaH ( mahAyAna sUtra )

Skt.Newa:Paper, H.3524.7 x 7.6

figure of CAkyamuni f.16

butu 147

2783ASK_BL-049

dAna gAthA

Newa:Newa:Modern Paperff.9(1a-9a) complete8 lines33.4 x 10.3NS1047

butu 148

2784ASK_BL-049

navagraha stuti

Skt.Dng.Paper, H. on bff.1(last folio only) incomplete5 lines19.2 x 5.3

butu 149

2785ASK_BL-049

bauddha stotras

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.17 incompleteirregular lines18 x 8

butu 150

2786ASK_BL-049

pApa mocana ( kuliCeCvara ) bhAvanA

Skt.Newa:NP20518.2 x 6.3

butu 151

2787ASK_BL-049

(1) pratApa malla viracita svayambhU stotra , (2) chapu mye , (3) kAka parIkSA

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.26 incomplete6 lines(irregular)0 x 0NS769

butu 152

2788ASK_BL-049

(1) prajJApAramitA ekaviMCati stotra , (2) vajrasattva kAyasya tathAgata vyApta Cata , (3) Arya maJjuCrI bhaTTArakasya pratijJA nAma dhAraNI

Skt.Newa:-Dng.Paper, H. on bff.11(1)(1b-5b),(2)(1b-5b) extra 1 folio=(3), complete5 lines17.5 x 8

butu 153

2789ASK_BL-049

(1) CUnya niraJjana sarvasattva xxx tribhuvana utpati , (2) vajrasattva kAyasya tathAgata jJAna vyApta , (3) guru manDala vidhAna , (4) chwAskAminI stotra

Skt.-Newa:Dng.Paperbound bookpp.18, complete25 lines26.5 x 15.2

butu 154

2790ASK_BL-049

bAlArkastuti ( sragdharA stuti )

Skt.Newa:-Dng.Paper, H.11625.4 x 10.5NS934

butu 155

2791ASK_BL-049

bAlArkastotra ( nepAlabhASArthasahita ) ( sragdharAstuti )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.3158.1 x 7

butu 156

2792ASK_BL-049

bAlArcana stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. partially4-29, missing ff. 1-3,30-?521 x 7

butu 157

2793ASK_BL-049

bAlArkastotra ( sragdharAstuti )

Skt.Newa:Paper, H.12518.5 x 6.8

butu 158

2794ASK_BL-049

sarvajJamitra viracita CrI AryatArA bhaTTArikAyAH nAma stotra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.7(1b-39?b) missing ff.2.4.6-11.13-25.27-30.32-38?5 lines17.8 x 7.5NS975

butu 159

2795ASK_BL-049

title unknown ( sugata stuti ? )

Skt.Newa:Paper, H. on bff.1(last folio only) incomplete5 lines17 x 7

butu 160

2796ASK_BL-049

1. bauddhastotra ( nepAlabhASA artha sahita ) , 2. kRSNArjunasamvAda , 3. dharmalakSmIsamvAda

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.261126.1 x 16.5

butu 161

2797ASK_BL-049

guhyakAlI stotra , ityAdi

Skt.Dng.Papermodern note book paper in many sizespp.3irregular lines0 x 0

butu 162

2798ASK_BL-049

(1) CrI AryAvalokiteCvara bhaTTArakasya caNDi (?)kAntabhikSuNI viracita stava stotra , (2) unknown

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.13(8+5) incomplete6 lines22.5 x 9.3

butu 163

2799ASK_BL-049

(1) AryAvaro ( lo )ki ( te ) svarasya anantanAgarAja stava stotra , (2) paJca tathAgata stotra , (3) buddhaCrI stotra , (4) dharma salavakSi (?) sava (?) saMbAla ( ra )*

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.18(9+9) incomplete6 lines17 x 6.3

butu 164

2800ASK_BL-049

bauddhastotrasaMgraha ( lokeCvarastotramAlA )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.15922.7 x 11.3

butu 165

2801ASK_BL-049

bhadracarI praNidhAna

Skt.Newa:Paper, H. on bff.8(1b-8a) complete5 lines24.4 x 7

butu 166

2802ASK_BL-049

title unknown ( bauddha sUtra )

Newa:Newa:Paper, H. on bff.5(2a-6a) missing f.16 lines35 x 10.2

butu 167

2803ASK_BL-049

maJjughoSastotra va sAradAstotra )

Skt.Newa:Paper, H.3524.7 x 7.6

butu 168

2804ASK_BL-049

maGgalAto (?) saphU ( bauddha )

Newa:Dng.Paperbound bookpp.12 complete11 lines11.8 x 7.9

butu 169

2805ASK_BL-049

yogiNI hRdaya yantra

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.3(1+2) incomplete7 lines20.7 x 7.5

figure of yoginI aSTadalapadma yantra ( line drawing )

butu 170

2806ASK_BL-049

(1) AryAvalokiteCvara bhaTTArakasya bandhU ( datta ) vajrAcArya kRta karuNA stotra , (2) title unknown (3) CAkyamuni bhaTTArakasya joCodhArA stotra , (4) lokeCvarayA mahimA varNana

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.37 incomplete7 lines19.3 x 8

butu 171

2807ASK_BL-049

1. lokeCvarastotra ( sAnuvAda ) , 2. candrasUryagrahaNayA khaM , 3. mayUracitra - utpAtayA khaM , 4. saMpyAkevidhi

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.21520.6 x 6.8

?

butu 172

2808ASK_BL-049

title unknown

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.12(6+6) incomplete5 lines20.5 x 8.7

butu 173

2809ASK_BL-049

vajrasattva kAya tathAgata vyApta Cataka

Skt.Newa:Paper, H. on bff.4 (2a-5b) missing f.15 lines14.6 x 5.9

butu 174

2810ASK_BL-049

bauddha stotras

Newa:-Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.89 complete5 lines18.7 x 8.3VS1983

butu 175

2811ASK_BL-049

bauddha stotras * and bhImaratha kriyA vidhi

Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.29(16+13) complete5 or 6 lines19.2 x 7.7NS1007

butu 176

2812ASK_BL-049

stotra va dhAraNI ( svapu )

Skt.Newa:Paper, H.26,missing f. 1521 x 6.6

butu 177

2813ASK_BL-049

viSNukRta hari 3 vAhana lokeCvara stotra

Skt.Newa:Paper, H. on bff.1(1a-1b) complete4 or 5 lines14.8 x 5.2

butu 178

2814ASK_BL-049

triratnayA pATha

Skt.Dng.Paperpaper written on the modern note bookff.2(1b-2b) complete7 lines17.5 x 7.8

butu 179

2815ASK_BL-049

Aryya tArA stotra Cataka

Skt.Dng.91113.1 x 10.6

butu 180

2816ASK_BL-049

vajravIra mahAkAla stotra *

Skt.Newa:Paper, H. on bff.2(1b-2b) missing ff.3-4 or 5 lines19 x 7.2

butu 181

2817ASK_BL-049

buddhastotra va kRSNArjunasamvAda

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.270 x 0

butu 182

2818ASK_BL-049

lokeCvara stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.267.2 x 6.3

butu 183

2819ASK_BL-049

lokeCvara stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.2621 x 9.2

butu 184

2820ASK_BL-049

1. lokeCvarastotra , 2. dharmalakSmIsaMvAda va CivadvAdaCa nAma stotra

Skt.-Newa:Newa:7617.3 x 6.3

butu 185

2821ASK_BL-049

sragdharAstutibhASA

Skt.-Nep.Dng.Paper, H.19/822.2 x 11.9

butu 186

2822ASK_BL-049

sragdharAstotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.1520 x 6.5NS943

butu 187

2823ASK_BL-049

sragdharAstotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.1517.6 x 6.6

butu 188

2824ASK_BL-049

bauddha gItA and stotra *

Skt.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.6 incomplete6 or 9 lines26 x 10.5

butu 189

2825ASK_BL-049

(1) bauddha stotras , (2) dharma lakSmI saMvAda

Skt.(1),Newa:(2)Newa:Paper, H. on bTSpp.44 complete6 lines23.5 x 9.1NS829

butu 190

2826ASK_BL-049

AryyatArA stotra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.11, missing f. 1513.7 x 7NS986

butu 191

2827ASK_BL-049

AryyatArA stotra

Skt.Newa:Paper, H.4, missing f. 1520.2 x 7.6

butu 192

2828ASK_BL-049

dAna gAthA va nipu gajala

Skt.-HindiDng.9615.7 x 7.7

butu 193

2829ASK_BL-049

rUpa stava stotra

Skt.Dng.Paper, H.11516 x 7.2

butu 194

2830ASK_BL-049

siddhi muni va memegu stotra

Skt.Newa:Paper, H.14524.4 x 10.3

butu 195

2831ASK_BL-049

stotra saMgraha

Skt.Newa:-Dng.Paper, H.537/622 x 10.4

?

butu 196

2832ASK_BL-049

stotra saMgraha

Skt.Newa:Paper, H.44722.5 x 10

outline figure of Buddha

butu 197

2833ASK_BL-049

CrI3 vAlAkkA poSTaka ( CragdharA stutu )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.35517.7 x 7NS996

butu 198

2834ASK_BL-049

bhaviSya purANe SaSThAse caturthI kalpe aSTAdaCAdhyAya stava rAja stuti

Skt.Bhj.TPone eyeletff.6(1b-10b) missing ff.3-6627 x 4.4NS513

butu 201

2835ASK_BL-049

Aryya bhadracarI praNIdhAna

Skt.-Tib.Tib.-Bhj.Paper(woodblock print)28628 x 9

butu 204

2836ASK_BL-049

Aryya bhadracarIpraNIbhAna

Skt.Newa:Paper, H.9522.2 x 7NS1046

butu 205

2837ASK_BL-049

nAmasaMgIti va memegu stotra

Skt.Newa:Paper, H.27517.5 x 6.7NS1016

10 new figures

butu 206

2838ASK_BL-049

CrIrudrayAmale rahasyakhaNDe mahAmRtyuJjaya stotra

Skt.Dng.Paper, H. on bf.1(f.4 only) incomplete.§loka No.28-32724 x 10.5VS1969

butu 207

2839ASK_BL-049

tutaH saphU

Skt.Newa:Paper, H.7721.1 x 9

butu 208

2840ASK_BL-049

shower of blessings

Tib.Tib.Paper14irr.8.3 x 29

butu 209

2841ASK_BL-049

Aryya bhadracarIpraNIdhAna

Skt.-Tib.Tib.-Bhj.Paper28630 x 8.7

butu 210

2842ASK_BL-049

vajrasatvasya tathAgata vyApta stotra ( prajJApAramitA )

Skt.Newa:Paper, H.4(13-16)425.7 x 6.5NS989

butu 211

2843ASK_BL-049

stotra pucaH

Skt.Dng.Paper, H.12712.7 x 9.5

butu 212

2844ASK_BL-049

tutaH saphU

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.45+4bl.1524.5 x 19NS?

butu 213

2845ASK_BL-049

dAna gAthA va maMgalAstava stotra

Skt.Newa:Paper, H.185/619.5 x 8.1

13 figures incomplete paintings

butu 214

2846ASK_BL-049

maJjuCrI va memegu stotra

Skt.Newa:Paper, H.12620.8 x 8.7

butu 215

2847ASK_BL-050

AryyatArA ekaviMCati stotra

Skt.Newa:Paper, H.5, missing f. 3516.1 x 6.4NS?

butu 216

2848ASK_BL-050

AryyatArA stotra va paMcabuddha stotra

Skt.Newa:Paper1113/1715.4 x 9.7VS1990 and VS1991

butu 217

2849ASK_BL-050

AryyatArA sragdharA stotra ( nepAlabhASAM arta nApaM )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.62+7520.3 x 9

butu 218

2850ASK_BL-050

jambhara stotra

Skt.Newa:Paper4(11-14)515 x 6.3

butu 219

2851ASK_BL-050

tArAsanA artha sahita

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.32(1-32)517.7 x 7.5

butu 220

2852ASK_BL-050

tutaH saphU

Skt.Newa:Paper, H.11619.2 x 7.3

butu 222

2853ASK_BL-050

vajradevI namaskAra stotra va bidhi

Skt.Newa:Paper, H.3(10-12)628.3 x 8.4

butu 223

2854ASK_BL-050

vajrasatva kAya , paMcaviMCatikA va ekaviMCati stotra

Skt.Newa:Paper, H.9(1-7,9,10)515.6 x 6.2

butu 224

2855ASK_BL-050

hArati debyA mUla mantra

Skt.Newa:NP3519.5 x 7.5

prabA 1

2856ASK_BL-050

gRha pratiSThA vidhi

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.28 complete3 or 7 lines23 x 7.8

figure of 71 building plans

prabA 2

2857ASK_BL-050

gRha pratiSThA

Newa:Dng.Paper, H. on bTSpp.68(34+34) complete with 143 kinds of house planning7 lines22.5 x 10

prabA 3

2858ASK_BL-050

cheM danegu bidhi ( aSTavarga )

Newa:Newa:Paper, H.40523 x 8.5

prabA 4

2859ASK_BL-050

cheMyAgu bastuyA nAM

Paper0 x 0

prabA 5

2860ASK_BL-050

cheM yA diCA lakSaNa

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.19 complete7 lines18.3 x 8

prabA 6

2861ASK_BL-050

hindu pUjA vidhi

Skt.-Newa:Newa:PaperTSpp.100 incomplete4 or 8 lines20 x 8NS918

prabA 7

2862ASK_BL-050

parilekhACrikAra

Skt.Newa:PaperTSpp.8 incomplete22.5 x 7.8

prabA 8

2863ASK_BL-050

cheMyA lachin tantra mantra

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.32(16+16) complete6 or 7 lines19 x 8.5

prabA 9

2864ASK_BL-050

cheM lachina svayegu saphU

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.26 completeirregular lines (the physiognomy of a house)16.5 x 8.6

figure 47 house plans

prabA 10

2865ASK_BL-050

gRhAdi nirmANa vidhi

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.51 complete9 lines28.7 x 13.2NS952

prabA 11

2866ASK_BL-050

degaa dayeke bale siyA pUjA vidhi ( bauddha )

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.19(1a-24a) missing ff.9-136 lines23.9 x 8.9

prabA 12

2867ASK_BL-050

(1) caityayA naksA ( or degaayA naksA ) , (2) caitya dayekegu khaM , (3) nakSatrayA phala

Newa:Newa:Paper, H. on bTSpp.20 incomplete7 lines21.7 x 9.1NS830(or 832?)

figure of 4 kinds of caitya

prabA 13

2868ASK_BL-050

sthira vAkya ( sthiro bhava vAkya )

Newa:Newa:Paper, H. on one sidebandedpp.18 complete13 lines21 x 14.2NS1036

prabA 14

2869ASK_BL-050

title unknown ( devayA mAnalakSaNa )

Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.10(5+5) incomplete7 lines19.5 x 9.5

figure of Buddha with the measurement in line drawing

prabA 15

2870ASK_BL-050

title unknown ( devayA mAnalakSaNa )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.34(17+17) incomplete7 or 18, 19 lines21 x 9.5

figure of 2 caityas in line drawing, [contents]devayA lakSaNa , samvarayA lakSaNa , maJjunAthayA lakSaNa , etc

pradhA 1

2871ASK_BL-050

vAsukinAgayA mhasadhAra kayegu khaM

Newa:Newa:PaperTSpp.4 incomplete6 lines19.4 x 8.4

pradhA 2

2872ASK_BL-050

mUrtiyAta dhAtu va lakSaNa

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.33197.2 x 19.7

pradhA 3

2873ASK_BL-050

ratna parIkSA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bff.27(1b-27b) complete7 lines33.7 x 8

pradhA 4

2874ASK_BL-050

ratna parIkSA

Skt.-Newa:(translation)Newa:Paper, H. on a & bff.8(12a -20b) missing ff.1-11.14.21-6 lines21.6 x 7.7

pradhA 5

2875ASK_BL-050

(1) CrIratnamAlA stotra , (2) CrIdauSibhaTTAcArya kRta ratna parIkSA

Skt.Newa:Paperff.11(1a-23b) missing ff.4.6-10.12.14.16-18.226 or 9 lines22.5 x 6.5NSgraha vasu paxx

pradhA 6

2876ASK_BL-050

luM dayekegu mantra ( locanA daCa phala )

Skt.-Newa:-Nep.Dng.Paper, H. on a & bTSpp.35 incomplete8 lines more or less17.5 x 8.7VS1958(?)

pradhA 7

2877ASK_BL-050

lyesan chAe bhAga ( lisaM tayegu bhAga )

Newa:Newa:Paperpp.1(one leaf only.) incomplete7 lines25.5 x 7.5

pradhA 8

2878ASK_BL-050

vAstu lakSaNa

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.36927 x 10.7

pradhA 9

2879ASK_BL-050

(1) gaNDakI gamana vidhi , (2) sun tayAr garne vidhi

Skt.-Nep.Newa:Paper, H. on a & bTSpp.37 complete5-7 lines6.7 x 6.7

iti 1

2880ASK_BL-050

khopa jujupini vaMCAvali

Newa:2569 x 5.6NS697

iti 2

2881ASK_BL-050

1. jujupinigu nAmAvali , 2. jagadambA stotra , 3. CivarAtrI vrata bAkhaM

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.4+4+87/8/923.3 x 8.3

iti 3

2882ASK_BL-050

juju bhUpatIndra mallayA nhi kharca *

Newa:Newa:Paper, H. on bff.10(missing ff.1.2.5, 7-16.18.20-27.29-39.41-5 lines20 x 8.5NS830

iti 4

2883ASK_BL-050

pratApa mallayA paraloka jUgu dina

Newa:Newa:Paper, H.1620.3 x 7.7NS794

iti 5

2884ASK_BL-050

bhAskara mallayA kotArayA lyAkha

Newa:Newa:Paper, H. on both sides182217.6 x 7.2NS827

iti 6

2885ASK_BL-050

sAhebajuyA kachipiDAyA snAnayA lyAkha

Newa:Newa:Paper, H.6, missing ff. 17,23,28,35,37,46-521.4 x 8NS827

iti 8

2886ASK_BL-050

nepAla samvat 921-925 yA lakSmIpUjA , mhapUjA , kijApUjA AdiyA tithi nirNaya

Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.34(17+17) complete?irregular lines22.5 x 6.5

iti 9

2887ASK_BL-050

ne saM 914 yA chagU chaTanA va tithivyatIpAta

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.14/522 x 6.2

iti 10

2888ASK_BL-050

tribhUbana sAhibhetajuyA dinayA jvalaM

Newa:Newa:Paper160 x 0NS834

iti 11

2889ASK_BL-050

sakhvAla pAHguyA dhalaH

Newa:Newa:Paper, H.13514 x 6.3NS900

bibi 1

2890ASK_BL-050

kwAApAA dyoyAgu tisAyA lyAA ( bauddha )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.56 incomplete10 or 20 lines24 x 11

bibi 2

2891ASK_BL-050

gaNedyo va nArAdyo pinigu nAM

Skt.-Newa:Dng.Paper, H.2, complete618.5 x 8

bibi 3

2892ASK_BL-050

guThiyA bandhej ( nepAla samvat 913-974 )

Newa:Newa:Paper, H. on aTSpp.39 complete4-6 lines12.8 x 5.5

bibi 4

2893ASK_BL-050

guthiyA vandheja saphU

Newa:Dng.Paper, H.18irregular19 x 8NS975

bibi 5

2894ASK_BL-050

guthiyAr wa guthiyA vandhej

Newa:Newa:PaperTSpp.13 incomplete3-6 lines10.5 x 5.7NS787, NS799

bibi 6

2895ASK_BL-050

guThiyA lyAcAA ( nepAla samvat 997-1025 )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.69 completeirregular lines18.2 x 8NS997-1025

bibi 7

2896ASK_BL-050

1. gurumaNDaladIkSApradAnayA jvalaM , 2. sveSTadevatA pUjA jvalaM

Newa:Paper, H.81916.7 x 7.4NS902

bibi 8

2897ASK_BL-050

chagU maMtrapada va sAmAnayA dhalaH

Newa:-Dng.Paper12/1514.5 x 7.4

bibi 9

2898ASK_BL-050

(1) AryAvalokiteCvara stotra , (2) lokeCvara nAma stotra

Skt.Newa:Paper, H. on one sideTSpp.25 (14+11) incomplete4 lines16.8 x 7NS963

bibi 10

2899ASK_BL-050

(1) ratna puSpAJjali stava stotra ** , (2) yo ( jo ) gambara guThiyA bhoM *

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.14(7 +7.) incomplete5 lines23.5 x 8.8

bibi 11

2900ASK_BL-050

talejuyA dhaloka *

Newa:Newa:Paper, H. on one sideTSpp.36(19+ 17) complete20 lines18.6 x 8.2

bibi 12

2901ASK_BL-050

tisaAHyA dhalaH

Newa:Dng.Paper, H.2723.5 x 14.5

bibi 13

2902ASK_BL-050

dAna patra

Newa:Dng.Paper, H. on a1 sheet1 sheet, complete47.3 x 21.5NS990

bibi 14

2903ASK_BL-050

dIkSAyA dhalaa *

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.20 complete15-17 lines17 x 6.9

bibi 15

2904ASK_BL-050

deva devatApini nAmAvalI wa thwa sthAna viCeSa *

Skt.-Newa:Newa:Nepali Paper1 sheet39.7 x 33.3

bibi 16

2905ASK_BL-050

devAli pUjAyA paci (?)

Newa:Dng.Paper, H. on one sideTSpp.4 complete23.2 x 10NS1029

bibi 17

2906ASK_BL-050

bhagavAnyA tisA bhATTA vartanayA dhalaa * , wa ukiyA thiti

Newa:Dng.PaperTSpp.12 complete26.5 x 13VS1973

bibi 18

2907ASK_BL-050

list of materials used for pUjA

Skt.-Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.26 complete20-26 lines8.5 x 19

bibi 19

2908ASK_BL-050

navarAtra kuthiyAta mAAgu jvalaM

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.30 incompleteirregular lines0 x 0NS832

bibi 20

2909ASK_BL-050

praCasti (?)

Skt.Newa:PaperTSpp.5 incomplete5 lines19.7 x 4

bibi 21

2910ASK_BL-050

pyaM thayepinigu nAmAvalI *

Newa:-Skt.Dng.PaperTSpp.13 incomplete9 lines11.6 x 8.7

bibi 22

2911ASK_BL-050

pyaM thayemApiM pitRpinigu nAM

Newa:Newa:PaperTSpp.11 complete6 lines14.5 x 7

bibi 23

2912ASK_BL-050

guthi document ( phalecA gutiyA bandhej )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.15 complete6 lines20.2 x 8.2NS938-961, NS961

bibi 24

2913ASK_BL-050

guthi document of vande rAjakula devatA guthi

Newa:Newa:-Dng.Paper, H. on a & bpp.21 incomplete5 lines18.5 x 8.5NS950-1000

bibi 25

2914ASK_BL-050

vividha

Newa: Newa:-Dng.TS14, incompleteirr.20 x 9VS1935

figure of linedrawing of ....?

bibi 26

2915ASK_BL-050

bhIma - nArAyaNayA mhyAeyA jAta ( cinA )

Skt.Newa:Paper, H. on bone diagramff.1(1b only) complete, one diagram7 lines16.9 x 5.8NS953

bibi 27

2916ASK_BL-050

bhImasena guThiyA paripAti *

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.40 incompleteirregular lines20.5 x 8

bibi 28

2917ASK_BL-050

CrIbhUgola purANa

HindiDng.Paperff.10(1b-10a) complete8 lines26.5 x 12.5VS1848

bibi 29

2918ASK_BL-050

tantra mantra and thAr yA nAma *

Newa:-HindiNewa:Paper, H. on a & bTSpp.10 incomplete6 lines9.5 x 4.9

bibi 30

2919ASK_BL-050

mahA bali vidyA *

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.24 incomplete12 or 16 lines13.7 x 6.5

bibi 31

2920ASK_BL-050

sanAtha guthiyA saphU

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.14(8+6)12-14 and irregular lines10.4 x 6.4NS891

bibi 33

2921ASK_BL-050

yama gItA

Skt.Dng.Paper, H. on bff.5(1b-5b) complete7 lines19.8 x 9.3VS1844(SS1709)

bibi 34

2922ASK_BL-050

1. CrAddhayA jvalaM , 2. dunanahisAva , 3. kRSNArjuna saMvAda

Skt.-Newa:Dng.Paper, H.2058.2 x 8NS979

bibi 35

2923ASK_BL-050

CrI bhagavAnyA tisAyA phAMT

Newa:Dng.Paperbandedpp.10 complete15 lines28.4 x 11.4NS1077

bibi 36

2924ASK_BL-050

ACA saphU kuthiyA dAnapatra

Newa:Newa:Paper, H.12irregular22.3 x 11.5NS 1105

bibi 37

2925ASK_BL-050

aSTaCmaCAna va anada-igu vastUta

Skt.-Newa:Newa:Paper, H.19/423.4 x 8.2

bibi 38

2926ASK_BL-050

jAti viveka

Skt.Newa:Paper, H. on bff.13(1b-13b) complete9 lines27.7 x 8

bibi 39

2927ASK_BL-050

jAti viveka saGgraha

Newa:Newa:Paper, H. on bff.11(1b-11b) complete9 lines27.7 x 8

bibi 40

2928ASK_BL-050

dAna praCaMsA

Skt.-Newa:*Newa:Paperff.82(8a-157b**.missing ff.1-7.15-40.42.43.51.52.58-67.69.70.79-85.99.104-1556 lines27 x 8.3NS809

bibi 41

2929ASK_BL-050

title unknown ( duradhaneyA khaM )

Newa:Newa:Paper, H. on a & bTSpp.6(4+2) complete8 lines23.4 x 11.2

figure of simhayA maNDala , maNDala nAma abodhyam

bibi 42

2930ASK_BL-050

title unknown ( kiyAtaagu Akhaa )

?-Barmija script*(?)TPone eyeletff.12 incomplete(?)3-5 lines19 x 3.2

bibi 43

2931ASK_BL-050

baMgAlI AkhalaM

Skt.Bgl.TP83(ff.1-6,8-17,19-21,26-38), missing ff. 7,18,22-25532 x 5.5

bibi 44

2932ASK_BL-050

mAnava dharma nyAya CAstra